Sri Vaageesha Thirtharu

sri-vageesha-thirtharu

ವಾಸುದೇವಪದದ್ವಂದ್ವವಾರಿಜಾಸಕ್ತಮಾನಸಮ್ |
ಪದವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕುಶಲಂ ವಾಗೀಶಯತಿಮಾಶ್ರಯೇ ||

Sri Vaageesha Thirtharu

(He is the 8th pontiff after  Sriman Acharya Madhwa)

Uttaradimutt/Raayara Mutt parampare

(Source – Uttaradimutt & Rayara Mutt Panchangagalu)

Ashrama Gurugalu – Sri Kaveendra Thirtharu

Poorvashrama naama – Shri Raghunathacharya

Vrundavana – Anegondi Navavrundavana

Araadhana Day – Chaitra Bahula Triteeya

Ashrama Shishyaru – Sri Ramachandra Thirtharu

Updated: March 4, 2010 — 10:50 pm
Sumadhwa Seva © 2022