Ramaavatara

phalimaru_rama

ಶ್ರೀ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ | ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೆ |

श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे ।

सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वराननॆ ।

శ్రీ రామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే |

సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననె |

“Sree raama navami”

When is rama navami celebrated – It is on Chaitra Shudda Navami Day.  Sri Ramachandra was born on Chaitra Shudda Navami day in Punarvasu nakshatra in Karkataka raashi.  

Dasharatha Maharaja of Suryavamsha, did not had male child with his wives.  As directed by Vasista Maharshi he did the Putrakaamesti yaaga under the pourohitya of Rushyashrunga (he is the son in law of Dasharatha Maharaja).  Then Yagna purusha devaru came with the golden vessel carrying the prasaada of the homa.  Dasharatha distributed the same to his wives.  First half of the prasadam he gave it to Kausalya, half of the remaining, he gave it to Sumitra.  Then out of the remaining quarter portion, he disgributed to Sumitra and Kaikeyi.,  As such, Kausalya and Kaikeyi got one portion of the paayasam, whereas Sumitra got two portions.    Ramachandra devaru was born with chakra, shanka, gada and padma, wearing peetaambara.  He was wearing kireeta, kundala.  As soon as Kausalya saw him, he appeared as if a small child.   Bharatha was born to Kaikeyi in Pushya nakshatra.  Sumitre got Lakshmana and Shatrugna in Ashlesha nakshatra.

Seetaavatara –  Some sages worshipped for the avatara of Lakshmidevi and were doing the kalasha pooja.  At that time Ravana entered the Rushyaashrama.  On seeing him, the Rushees ran away.  Ravana carried the kalasha to his house and kept in his pooja room.  Next morning, they heard the crying of a child.   Ravana came to the pooja room and was surprised to see a child in lotus in the kalasha.  Ravana called for his jyotishyaas, who in turn told him that this child will be the reason for his death.  Ravana got angry at the child and tried to kill the child.  Mandodari, prevented the child being killed and kept the child in a box and threw in the Ganga.  That box was moving in the water and settled at some place at the banks of the river in the earth.   Seeradhwaja from the Nimi Chakravarthi vamsha who is called as Janakaraaja, was doing the Yagna and was digging the bhoomi.  At that time, he got the box from the bhoomi.   He saw the beautiful child in the box and carried to his palace and called the child as Seeta.  As she was got by Janaka raaja, she was called as Jaanaki. 

Here Sri Ramachandra devaru is saakshat paramatma,  Sheshadevaru came as Lakshmana for the seva of Ramachandra devaru.  Manmatha and Aniruddha were born as Bharatha and Shatrujna respectively.  

Seetha is saakshat lakshmi devi came in as per the orders of Srihari.    Janakaraja had a brother by name Kushadhwaja.  He had three female children, viz., Urmila, Mandavi and Shrutakeerti who are respectively Sheshapatni Varunidevi, Ratidevi, and Ushadevi (who are the real wives of Sesha, Manmatha and Aniruddha respectively.

ರಾಮಾರ್ಘ್ಯಮಂತ್ರ –

ಕೌಸಲ್ಯಾಗರ್ಭಸಂಭೂತ ಸದಾ ಸೌಮಿತ್ರಿವತ್ಸಲ | ಜಾನಕೀಸಹಿತೋ ರಾಮ ಗೃಹಾಣಾರ್ಘ್ಯಂ ನಮೋಸ್ತುತೇ | ಕೌಸಲ್ಯಾನಂದನೋ ವೀರ ರಾವಣಾಸುರಮರ್ದನ|ಸೀತಾಪತೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಗೃಹಾಣಾರ್ಘ್ಯಂ ನಮೋಸ್ತುತೇ|

रामार्घ्यमंत्र – कौसल्यागर्भसंभूत सदा सौमित्रिवत्सल । जानकीसहितो राम गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते । कौसल्यानंदनो वीर रावणासुरमर्दन। सीतापते नमस्तुभ्यं गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते।

raamaarGyamantra – kausalyaagarbhasambhUta sadaa soumitrivatsala | jaanakIsahitO raama gRuhaaNaarGyam namOstutE | kausalyaanandanO vIra raavaNaasuramardana| sItaapatE namastubhyam gRuhaaNaarGyam namOstutE|

Sri Ramachandra got Upanayana at the age of six years.

Vishwamitra’s visit to Ayodhya –  One day Maharshi Vishwamitra visited Ayodhya.  Dasharatha gave due respect the great sage and asked him as to what he has to do?  Vishwamitra told that Maricha and Subahu named daithyaas are disturbing and spoiling the yajna kaaryaas of Rushees and that Sri Ramachandra and Lakshmana to be sent with him for the rakshana of Rushees.  Dasharatha questioned as to how these two children could help Vishwamitra in controlling the daithyaas and told that he himself will come with him.  Vishwamitra said that he wanted Ramachandra only.  Then sage Vasista advised Dasharatha about the power of Ramachandra ({who is Srihari only) and as per the advise of Vasista, Dasharatha allowed Ramachandra to go with him. 

Vishwamitra brought Rama-Lakshmana on the banks of the river Sarayoo.  There he taught the two children about “bala and atibala mantra”, which would keep them away from hungry and thirsty.  Vishwamitra also taught them about the use of Brahmastra and its mantra.  At that time Brahma Rudradi devataas came and did the sasstaanga namaskara to Sri Ramachandra.   NOTE – Here Rama  need not learn from Vishwamitra.   He has no thirsty or hungry.  It is only looka reethya that he learnt from him.  Acharya Madhwa in MBTN clarifies that it is the samarpana of Vidya by Vishwamitra to Ramachandra devaru and with the sage got the siddhi of the mantra and not Raama.

TaTaka samhaara –  Sri Ramachandra killed TaaTaki, who was troubling the yajna of the Rushees.  Ramachandra killed TaaTaka, even though she was a lady, as she was a loka kantaki.    Then the trio came to Siddaashrama.  There Vishwamitra started the yajna.  Rama and Lakshmana were defending the yajna hall from the attack of daithyaas and rakshaas.  On the seventh day, came Maaricha and Subaahu,  who tried to spoil the yajna.  Ramachandra killed Subahu immediately.  Ramachandra applied his vaayavyaastra and threw Maricha to a far off sea.  Maricha lost all his hope on life and was never attacking any yajna then ovwards.  He was so worried that even if he heard “raa”, the first word of Ramachandra, he was frightened.   That was the impact of the Raama BaaNa which he had faced.

Ahalyaa shaapa vimochana –  On his way to Mithila nagara, he saved Ahalya from her curse.  Once Gautama Rushi did the penance with the intention that he shall be equal to Vasista Rushi.  As he did the penance beyond his capacity, as per the Bagavadicha, Indra did a plan.  Once when Gautama Rushi had been to ahnika,  Indra entered in the disguise of Gauthama Rushi and came near Ahalya.  On seeing this Gautama Rushi cursed Ahalya that she shall become a ‘rock’.    Indra pleaded Ramachandra that the curse by Gautama be reduced and that Ahalya, who had not done any sin, should be freed from her curse.  So, Ramachandra did the sparsha of the rock, it turned as Ahalya.  NOTE – Here Indra did the Ahalya gamana as per devataa kaarya.  As such, he did not get any dosha. 

Mithila nagara pravesha – Seeta Swayamvara –

Click for Devaranama on Ramachandra Devaru

Ravana’s Defeats – click

Sri Ramachandra Darshana – click

Ramayana Quiz – click

Vibhakthi Ramayana – PDF – click

Rameshwara – English PDF

Rama Charitrya Manjari By Rayaru – Kannada – click

Rama Charitrya Manjari in other languages

This is the day on which Srimannarayana was incarnated (Seventh incarnation) as Sriramachandra for the Putrakamesti yaaga made by Dasharatha Maharaja @ Ayodhya – for Ravana Kumbakarnaadi daithya samhaara, and sakala punya jeeva uddara.  He showed righteous path to human beings to live like.  He ruled Ayodhya  for 11000 years after finishing 14 years of Vanavasa as per the wishes of his step mother kaikeyi.

Sriramachandra  was born on the noon of January10 in the year 5114 BC as per the book ‘Dating the Era of Lord Ram’ by Shri Pushkar Bhatnagar.  As per our Hindu panchanga, it was the ninth day of Shukla Paksha in Chaitra month.  The exact date was obtained by entering the planetary configuration at the time of the birth of Lord Ram as mentioned in the Valmiki Ramayana in Planetarium Software. Interestingly, for thousands of years Hindus have been celebrating Rama Navmi, the birthday of Ramachandra, exactly on the same time and date.

In the original Sanskrit Ramayana written by Sage Valmiki, while mentioning about the birth of Lord Ram, Valmiki had mentioned the astronomical details of the precise moment. Valmiki himself was present in the palace of Dasaratha and he mentions it thus in Bala Kanda of Ramayana.

Valmiki Ramayana refers to the solar eclipse at the time of war with Khara Dushan in latter half of 13th year of Shri Ram’s living in forests. Valmiki has also mentioned that it was Amavasya that day and planet Mars was in the middle. When this data was entered, the computer software indicated that there was a solar eclipse on October 7, 5077 BC (Amavasya day) which could be seen from Panchavati. On that date, the planetary configuration was the same as has been described by Valmiki i.e. Mars was in the middle, on one side were Venus and Mercury and on the other side were Sun and Saturn. On the basis of planetary configurations described in various other chapters, the date on which Ravana was killed works out to December 4, 5076 BC. Shri Ramchandra completed 14 years of exile on January 2, 5075 BC. That day was also Navami of Shukla Paksha in Chaitra month. Thus, Shri Ram had come back to Ayodhya when he was 39 years old (5114-5075).   (Source : article written in 2003 in the Tribune by Saroj Bala )

 

1.  ರಾಮ –  ರ + ಆ + ಮ – ರಾಮ. 

ಮೊದಲು ‘ರ’, ಕೊನೆಗೆ ‘ಮ’ ಇದೆ.  ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ “ಆ” ಇದೆ.

“ರ” – ರತಿ, ರಮಣ, ಸುಖ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. 

“ಮ” – ತಿಳುವಳಿಕೆ. “ಆ” ಕಾರವನ್ನು ಈಚೆಗೂ,

ಆಚೆಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ದೀಪ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೂ ಒಳಗೂ

ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವುದೋ ಹಾಗೆ.  ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾರ ಮೊದಲಿನ ರಕಾರಕ್ಕೂ, ಕೊನೆಯ ಮಕಾರಕ್ಕೂ ಸೇರುವುದು. 

“ಆ” ಎಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ “ರ” ಎಂದರೆ ಸುಖ ಮತ್ತು

“ಮ” – ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವನೇ ರಾಮ.  –   

( ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯತೀರ್ಥರು)

2.  ಸಕಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮುದ ನೀಡುವವನಾದ್ದರಿಂದ          – ರಾಮ

3.  ಸದಾ ಮರಕತಮಣಿಯಂತೆ ನೀಲವರ್ಣನಾದವನಾದ್ದರಿಂದ  – ರಾಮ

4.  ಸದಾ ರಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿದವನಾದ್ದರಿಂದ                    – ರಾಮ

5.  ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮನೋಹರನಾದ್ದರಿಂದಲೂ                        – ರಾಮ (ಸಂಗ್ರಹರಾಮಾಯಣ)

 

Shoorpanaki nigraha –

Sri Ramachandra Devaru on his vanavaasa tour came to Dandakaaranya.  For some time he was staying there.   Shoorpanaki had helped Ravana during his penance for 10000 years.  Ravana had killed the husband of Shoorpanakhi, Vidyujjihva, in a battle during night time – confusingly thinking him to be of enemy team.  When Shoorpanaki appraised him of her situation, he permitted to get her married with the man of her choice and that he will make all the arrangements for her marriage.   ‘Shoorpanakhi, the sister of Ravana went to Ramachandra  He also sent with her two of his brothers Khara, and Dooshana to assist her. 

Shoorpanakhi went to Ramachandra and pleaded him to marry her.  Rama refused to marry her saying that he has wife Seetha with him and asked her to go to Lakshmana who was alone.  Lakshmana told her that “he is Ramachandra’s daasa and that she too will become daasa, if she marries him” and asked her to go to Ramachandra only.  When she came back to Ramachandra, he answered that he is Eka patni vratasta and that he can’t marry her.  So, he went to Lakshmana again.  As directed by Ramachandra, he removed her ear and nose.

Here Acharya Madhwa has answered many questions like how can he remove the ear, nose etc., what was the necessity of giving her punishment, etc.

1.  First of all Shoorpanakhi was a widow.  Widow re-marriage is adharma.  As such, she was punished.  Ravana was the first to encourage widow marriage. 

2.  Secondly, Ramachandra was the king.  He had all the rights to punish the subjects.  The punishment given as permitted by shastra.    As such Ramachandra had punished her.  Rama, the king can give the order.  Lakshmana, the bhruthya has the responsibility of performing the punishment.

After the removal of ear and nose of Shoorpanakhi, Ravana was upset. he sent in Khara, Trishiras, Dooshana and other daithyas numbering 14000+ who were all killed by Ramachandra devaru.  

Ravana got upset again, he went to Maricha, (his father in law) who was doing penance at Gokarna.    He had the experience of Raama Baana during Raama’s earlier days itself, when Maricha was thrown to a very very long distance by Ramachandra through his arrow.    He asked Maricha to deceive Rama so that he can carry Seeta.  Maricha refused to do so initially and advised Ravana to go away from Ramachandra.  Then Ravana told him that if he fails to do so, he would be killed.  Maricha, had he been a saatwika jeeva, would have gone to Ramachandra for help.  But as he was a wicked soul, he agreed to Ravana’s orders and went in the disguise of a golden deer (maaya mruga) and ran in front of Seeta. Seetadevi, knows that it is a maayamruga and the swaroopa of Maricha.  But pretended loka reethya and asked Ramachandra to bring that deer for her. 

Ramachandra, the sarvottama, too was well aware about all this.  He too acted in the same direction as Seetha did.  He chased the deer.  He too did it for asura jana mohanaartha.    He had not killed that Maricha earlier when he had gone with Vishwamitra, now he has killed him.  When the deer disguised Maricha was dying, he cried “Haa Lakshmana, Haa Seetha”, as if it is the crying voice of Ramachandra. 

The voice made Seetha to pretend that Ramachandra was in trouble and told Lakshmana to look for Ramachandra.  Lakshmana, who was sure that nothing can happen to Ramachandra told her that it is maayamruga and not Ramachandra, she blamed Lashmana with some insulting words, which made Lakshmana to go in search of Raama. 

Seetha Devi did all this to enable Ravana to kidnap the Seetakruti.  Mahalakshmi can never have ajnana about Srihari.  This is only Loka Vidambane.  She did all this just as per the instructions of Srihari.

Kurangaasura vadha –

Kurangasura Vadha  or Jayantha named Vayasa  shiksha by Ramachandra

Sri Ramachandra stayed in Chitrakoota for some time after sending back Bharatha to Ayodhya , who did the Paadukabhisheka at Ayodhya.    Jayantha, the son of Devendra came in the disguise of a crow.  That  Crow (Jayantha) had the avesha of Kurangasura named daithya.  This is explained in Sundarakanda in Valmiki Ramayana. 

The crow tried to peck Seetadevi’s breast with his beak.    Sriramachandra noticed this and he shot an arrow of a grass stick and applied at the crow.   That Arrow chased the crow with fire, the Crow (Jayanta) ran and ran and ran, crying and shouting for help and save his life.  No one tried to help, and no one did had the courage to help him, as the arrow was applied by Sarvottama Srihari.    When he went to Brahma, he refused to help.   Then he went to Shiva and pleaded him and reminded him of the boon which Shiva has bestowed on him that he (Kurangasura) is avadhya but Raama baana is chasing.  Shiva said even though he is avadhya, he too is not capable of saving him when it has come from Srihari, the supreme.  He then went to Indra who also expressed his inability to assist him in front of Ramachandra.

Now, Jayantha realised that it is Ramachandra, the sarvottama, only who can help him.  So he rushed back to Ramachandra.    But Ramachandra did not saved him and he burnt him with the grass stick arrow. 

Here one must note that : Kurangasura was having the “avadhyatwa” boon from Shiva, in a special way.  Kuranga had requestes Shiva that he shall stay in the eye of a crow and he shall not die until  the two eyes of crow are not destroyed.    He knows that crows will live for thousands of years and if he stays in their eye, he thought that he too will not die.  In other words “As long as the crows have two eyes,  Kuranga shall not die”.  Then what happened to the boon from Shiva?  Even though Shiva had bestowed that boon, that can’t be applied when it has come from a higher kakshya devate like Vayu, or Vishnu.  Secondly “Avadhya” – means “a” + “vadhya” – i.e., “a” namaka paramathma Srihari “Vadhya” – samhaara.  His samhara will be from Srihari. 

Here Ramachandra gave three different types of punishment for all the three – i) Crow, ii) Jayantha and iii) Kurangaasura.   Why he punished in different ways :

Crow – Because that crow gave place in its eye for the asura,  all the crows lost one of their eyes.  Even though all the crows seem to have two eyes, they can see only from one eye at a time.  In this way Ramachandra removed one eye.  Here one may get doubt that the vadha of Kaakasura by Ramachandra to all the crows is not proper.    Vadirajaru has clarified that that the boon by Shiva is applicable upto the present kalpa only.  As such, all the crows shall have one eye only upto this kalpa. 

Jayantha –  It was not his intention to peck Seetamaata.  He had all the respect and was knowing about sarvabhoumatwa of Srihari.    The entire devatas criticized him for his deeds.  That itself is the punishment.

Kurangasura – It was “Kuranga” only who did the entire thing staying in the crow.  As such, he was burnt to ashes.

Further, this shows the “Sarvabhoumathwa” of Srihari.

 aMsha- avataara NirNaya –

 • ShrI Raama      –  saakshaat Vaasudeva
 • Seetaadevi      –  saakshaat Mahalakshmi
 • Hanumantha    –  Vayudevaru
 • LakshmaNa   –   Adishesha (sankarshanaavesha)
 • UrmiLa            –   VaaruNi
 • Kusha              –   Indra
 • Vaali                  –  Indra
 • Bharatha         –   Kaama (pradyumnaavesha)
 • Taara (vaali patni)   – Shachidevi
 • Taara (monkey)    –  Bruhaspati
 • MaaNDavi      –    ratidevi
 • Sugreeva       –    Surya ({brahma avesha)
 • Ruma (Sugreeva patni)   – Sanjnaadevi
 • Angada          –    Chandra
 • Jaambavanta  –   Yama
 • SushENa         –   VaruNa
 • ShatruGna      –    Aniruddha (Aniruddhaavesha)
 • Dasharatha    –   Svaayambhu Manu
 • Kausalya         –   Shataroopadevi
 • Lava                  –  Agni
 • Neela (Monkey )  –  Agni
 • Janakaraaja    –  Karmaja Devate
 • ShrutakIrti        –  Ushadevi   
 • Kathana         –    Kubera
 • Mainda & Vividha  –   Ashwini Devategalu
 • Nala                  –  Vishwakarma
 • RaavaNa         –   Jaya
 • KumbhakarNa  – Vijaya
 • Viraadha            –  Tumburu
 • Kabandha         –  Dhanu gandarva

 

RAMESHWARA PRATHISTAPANE –
There is a saying “Sriramachandradevaru” made prathistapane of “Shivalinga” for “Brahmahatyadosha parihara”. Hence, the kshetra was called  “Rameshwara” .
But  RAAVANA  is not a “brahmana” at all.   Why?
Because  Raavana’s father “vishravas” was a brahmana. but his mother “Kekasi” was a Rakshasi.  Child gets “Mathru Jaathi”  (Mathrujaathi: pithurguNa: – ma.Bha.taat. nir).  Hence, Raavana must be Rakshasa not a brahmana.
2.  “Samhara” of Raavana is lokakalyana kaarya.  That is nothing but punyakarya rather than papa karya.
3. “Sri Ramachandra” is sakala Doshadoora – Saakshath Srihari.  Therefore “Brahmahatya” and “Shivalingaprathist aapane” are only Kalpane,  not sathya.
4. Shri Raameshwara got prathistapane done by Srirama –  was not after the death of “Raavana” but before the nirmana of “Ramasethu” itself.  That too to “Brahmahatya dosha parihara” of “Shiva”.  This can be found in Vadirajaswamigala “Theertha prabandha” and “Sri Vijayeendra swamigala “ShivasarvaswaKandana”.
(Source – Dr Vyasanakere Prabhanjanachaarya’ s “Sangraha Ramayana” of Sri Narayana Panditachaarya – Page Nos 892, 893 and 894)

 

Ramayana Query  –

How does Vedavathi has the choodamani of Sita Maa and how could she identify the Srirama’s ring.

( MBTN  Adhyaaya 7 – shloka,12,13)

Hanumantha gave her Rama’s ring and took in exchange the Choodamani from the Seetakruti. The Seethakruthi had the same types of ornaments which Seetha was wearing.

Who is this Vedavathi?

 Bruhaspatyacharyaru had a son named Kushadwaja (hamsa), who was a Rushi.   He did the tapassu to get Lakshmi as his daughter. When he was chanting Vedaas, one baby came out of his mouth. As such, she was called as Vedavathi. As she is the avatara of Lakshmidevi, they decided to get her married to Srimahavishnu.

 

A daithya came and killed Vedavathi’s father and her mother did the “sahagamana”.   Vedavathi went to Himalaya for doing tapassu to get Srihari as her husband. At that time Ravana came there, and on seeing Vedavathi and was attracted by her beauty, he invited Vedavathi also to get married to him, which she rejected. So he tried to take her with force and pulled her hair. As her hair was touched by Ravana, and fell in the Agni. . Ravana returned back.

 

After some time she came out of the Agni and continued her penance to Srihari. Ravana came again and tried to force her, she cursed Ravana that “If you force any lady, you will die”, and fell in the Agni.   Ravana also fell in the Agni searching for Vedavathi. But she could not trace Vedavathi, but found three diamond pieces. He brought the 3 diamond and gave it to his wife Mandodari, who kept it in a box. When the box was opened, they found a child instead of diamond. Ravana tried to kill that child, but Mandodari stopped him from killing the child and asked her servants to throw the same in the sea. At that time, the child told that it will come back and kill Ravana.   The child after being thrown by the servants of Mandodari, was found in bhoomi when Janaka Maharaja was searching for the yagna sthala and was digging the bhoomi. The same Vedavathi was named as “Seetha”

 

As such, Ravana never tried to force any lady for his satisfaction. Then Vedavathi entered Agni.

 

 

Hanumantha followed Ramachandra in acting as per bhooloka vyavahara. When Sriramachandra pretended as if he is searching for Seetadevi, Hanumantha also pretended to search for Seetamaate. He searched in all the daithyaa’s places, then only he came to Shimshupa vruksha in Ashoka Vana. He also talked to Seetadevi,

 

MBTN adhyaaya 5 shloka 37 says

d£vy¡: sam§pamatha r¡va³a ¡sas¡da

s¡ d»¾yat¡magamadapyavi½ahya¾akti: |

s»½¿v¡ tmana: pratik»ti¯ pyayayau ca ¾§ghra¯

kail¡samarcitapad¡ nyavasacciv¡bhy¡m |

 

 

 

 

When Lakshmana went in search of Raama, Raavana came in the disguise of a sanyasi and tried to kidnap Seetaamaate. Immediately Seetadevi created an “aakruti” which resembled herself and disappeared and went to Kailasa, where she was worshipped Shiva Parvathi.

 

As per bhavishyottara purana Sri Venkateshwara Kalyana – Adhyaya 8 Shlokaas 49 to 61

 

At that time Agni hearing the crying of Seeta came out of Paatala loka to bhooloka and brought Vedavathi and told Ravana that she is the real Seetha whom Raama had kept with him. Ravana had belief in Agni, so he believed that she is the real Seetha. Even this pratiroopa was an akruti only. In that akruti Indra entered and was the chetana there. There was the saannidhya of Seetha also.

 

Skandapurana says –

keshachchaasyaaM paramRushyajaanuchchaayaaM tathaiva cha gRuhItvaa jaanakIM hRuShTO laMkaaM praayaat sa raavaNa: |

Ravana didn’t even touched the maayaaseetha. He only pulled the chaaya (shadow) of the akruti and took her.

Seethakruti’s information is found in Varaha purana, Agni purana, brahmavaivartha purana, brahma purana, bhavishyOttara purana, skanda purana.

 

Seetha – Vedavathi

When Seetha Devi entered Agni (after the killing of Ravana – Kumbakarna) to prove that she is pure (as per loka vyavahara), two people came out of Agni. They are Seetha & Vedavathi.   Seetha told Ramachandra that this Vedavathi had suffered all the hindrances by Ravana and asked him to marry Vedavathi also. Sri Ramachandra told that he is Ekapatni Vratasta in Ramavatara and that during Krishnavatara, he has already promised many to marry. And that he will marry Vedavathi in the 28th Kaliyuga which will be famous as Srinivasa Kalyana. The same Vedavathi went to Satyaloka and was worshipped by Brahmadeva. She was born in the 28th Kaliyuga as the daughter of Akasha Raja.

Q no 3 – If Mukyaprana knows everything – why he had to bring the whole parvatha instead of the sanjeevini plant?

MBTN Shloka no 152, 153, 154, 155, 156 of Adhyaya 8

Jambavantha asked Hanumantha to bring Mrutasanjeevani, Sandhanakarini, SavarNakarani, Vishalyakarani from Gandhamadhanagiri.

“Mrutasanjeevi” will give life for the dead; “SandhanakaraNi” will join the broken parts of the body; “SavarNakaraNi” gives extra shining for the body; “vishalyakaraNi” removes the weapons gone inside our body;

Hanumantha reached the Gandhamadana parvatha. When he came there, the medicines were hiding. Hanumantha got angry on the mountain. The Gandhamadhana parvatha was two yojana broader. Hanumantha removed a portion of the parvatha about 100 yojana and flew in the sky, and reached 50000 yojana distance in no time.

Further he threw back the 100 yojana mountain from standing from that place (more than 50000 yojana distance) at the same place, where it was originally kept (kapivaravapushaste nama: kaushalaaya).

———————————————————-

There is lot of difference in actions by Ramachandra and Krishna.

In Ramavatara – Sri Ramachandra himself went to the daithyaas and killed them – went to Vaali’s place and killed him.  Went to Ravana’s place and killed him.

In Krishnavatara – The daithyas themselves came to Krishna and got killed by Krishna – Here poothani, Shakatasura, Truneekrutha, etc themselves came to him and got killed. In Kamsa’s came even though Krishna went there, he was asked by Kamsa to come there.  In Shishupala Dantavaktra’s case also they only came to attack him and got killed.

But one must never differenciate between Krishna & Rama

In Ramavatara – Sri Ramachandra married only once that is Seethamate – that is the incarnation of Lakshmidevi;  whereas in Krishnavatara – Sri Ramachandra married 16108 – Sakshaat Lakshmidevi in the form of Rukmini and Satyabhama and with the sannidhana of Lakshmi in other 16106 roopaas.  Without the sannidhana of Lakshmidevi Krishna would not have married them.

In Krishnavatara even though Srikrishna seems like Stree Vallabha, he has done a lot with his upadesha which Raamavatara has not given.  Sri Ramachandra showed  by  his acts to marry only once which was his pratigne whereas in Krishnavatara, he married just for fulfilling the boon which they had asked.

In Ramavatara, Lakshmana had done a lot of punya with the seva of Sriramachandra Devaru and Seethamate.  But in Krishnavatara, the same Lakshmana  (Sheshadevaru), came in much before Krishna to set the stage for his avatara as his elder brother.

In almost all the pictures, he is sketched as a standing figure with an arrow in his right hand, a bow in his left hand.  He is always accompanied by Sitadevi, and his brother Lakshmana, and the Mukyaprana Hanumantha devaru to Ramachandra’s feet.  He is said to have bluish complexion (neela megha shyama) like Krishnavatara.

Sri Ramachandra is highlighted as maryada purusha –  whether it means that Krishna is not maryana purusha?

No, both are one and the same. There is no difference between any avatara  of Srihari and his avatara. All are equal.  If one tries to find any difference between the different avataraas, it means that Navavidha dwesha.

 

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ|
ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮ ನಾಮ ವರಾನನೇ||

ರಾಮನಾಮವು ಸಾವಿರ ನಾಮಗಳ ಸಾರ ಸರ್ವಸ್ವ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ನಾಮವಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿಗೆ ರುದ್ರದೇವರು ರಾಮನಾಮದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಅಂಶವನ್ನು ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮದ ಫಲಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮನೋನಿಯಾಮಕರಾದ ರುದ್ರದೇವರು ತನ್ನ ಮಡದಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ‘ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೇ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು ಮೂರು ಉಚ್ಛರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ ಫಲ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಸ್ವಯಂ ರುದ್ರದೇವರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ರಾಮನಾಮವೆಂಬುದು ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳಿಗೆ ಸಮ. ರಾಮನಾಮವು ಸಾರಸರ್ವಸ್ವವಾದ ರೂಪವಾಗಿದೆ.

——-

ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೇ |
ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ|||

*ರಾಮ* – ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ದಶರಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ *ರಾಮಾ* ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ.

*ರಾಮಭದ್ರ* – ಇನ್ನು ತಾಯಿಯಾದ ಕೌಸಲ್ಯೆ ಮಗನನ್ನು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ *ರಾಮಭದ್ರ* ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಳಂತೆ.

*ರಾಮಚಂದ್ರ* – ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೈಕೇಯಿ *ರಾಮಚಂದ್ರ* ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಳು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾನಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರ ಬೇಕೆಂದು ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಕೈಕೇಯಿ ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗೆ ಚಂದ್ರಬಿಂಬ ತೋರಿಸಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ್ದರು.!

*ವೇಧಸೇ* – ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳಾದ ವಶಿಷ್ಠರು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಪರತತ್ತ್ವವೆಂದೂ, ವೇದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದೂ ತಿಳಿದು *ವೇಧಸೇ* ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

*ರಘುನಾಥ* – ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಪುರಜನರೆಲ್ಲಾ ರಘುವಂಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ ರಾಜ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ *ರಘುನಾಥ* ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

*ನಾಥ* – ಸೀತಾದೇವಿ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗೆ ಕರೆಯುವುದು ಅವಳೊಬ್ಬಳ ಹಕ್ಕು. ಏಕಪತ್ನೀ ವ್ರತಸ್ಥ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ನಾಥ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಳು.

*ಸೀತಾಪತಯೇ ನಮಃ:* – ಜನಕರಾಜಾದಿ ಮಿಥಿಲೆಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ’ನಮ್ಮ ಸೀತೆಯ ಗಂಡ’ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ *ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ* ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು.

———-++++++—–++++
ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮಾ ಪೂರ್ವಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೇ |
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ನರಶಾರ್ದೂಲ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಮಾಹ್ನಿಕಂ ||

“ಕೌಸಲ್ಯೆಯ ಸತ್ಪುತ್ರನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನೇ, ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ, ಏಳು, ಎಲೈ ನರಶ್ರೇಷ್ಠನೆ, ದೇವತಾರಾಧನೆ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು”
ಈ ಸುಪ್ರಭಾತ ಶ್ಲೋಕ ರಾಮಾಯಣ ಬಾಲಕಾಂಡದಲ್ಲಿ (1.23.2) ಬರುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಯಜ್ಞ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ದಶರಥ ನಂದನ ರಾಮನನ್ನು ಸುಪ್ರಭಾತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಲಗದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸುಪ್ರಭಾತ ಹೇಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಸುದಿನ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರನೂ ಆಹ್ನೀಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಜಗತ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sumadhwa Seva © 2022