Sumateendraru

Click for PDF File of Sumateendra Tirtharu

Kannada pdf File

Sanskrit/English PDF File

Sri Sumateendra Tirtharu has written many Granthas.  They are :

1. bhaavaratnakOsha:
2. tattvaprakaashikaa bhaavaratna kOsha:
3. RugbhaaShyaTeekaa bhaavaratnakOsha:
4. jayaghoShaNaa
5. birudaavalee
6. raajastuti:
7. shaahuvijaya:
8. chakravaalaprabandha:
9. raamadanDaka:
10.raamataaraavali
11.yogIndravijaya:
12.yogIndrataaraavali
13.abhinava kaadambaree
14.subhadraapariNaya vyaaKyaana (naaTaka)
15.alankaara manjarI vyaaKyaana
16.raamaguNaavalee
17.uShaaharaNa vyaaKyaana (rasikaranjani)
18.shrIvyaasaraajavijaya vyaaKyaanam
19.shrI raaghavEndrastOtra vyaaKyaanam
20.adhikaraNaratna maalaa (brahmamImaamsaartha bhOdhakagrantha)
21.shrI narasimhastutiya vyaaKyaana (Ekaavali)
22.vaakyaartha ratnakOsha: sudhaaTippaNi (parimaLaanusaari)
23.hanumatpoojaavidhi:
24.bhoogolasangraha:
25.shravaNadvaadashI viShayaka pramaaNasangraha:
26.brahmasootra nyaayasangraha vyaaKyaana
27.aShThamahaamantra vivaraNam
28.bhaavaratna manDanam
29.savyaaKyaamantraratnakOsha:
30.savyaaKyaa shaahuraaja prasanga:
31.samskRutapatrikaa jaala:
32.virodhoddhaara:
33.savyaaKyaanaaraayaNeeyagaathaa prabandha:
34.savyaaKyaa dEvaraajastuti:
35.shreeraaghavendravijaya vyaaKyaanam
36.pramaaNapaddhati vyaaKyaanam
37.nyaayaamRuta bhooShaNam
38.chandrikaa TippaNi
39.bhedhojjIvana TippaNi
40.vaadaavali TippaNi
41.tantrasaara vyaaKyaana

Sumadhwa Seva © 2022