↑ Return to Uttaradi Mutt

Satyabodha Tirtharu

sri-satyabodha-teertharu-savanur1  Satyabodharu Savanur

Sri Satyabodha Darshana – (Video) – click

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಬೋಧತೀರ್ಥರು (ಸವಣೂರು)
ನೈವೇದ್ಯಗವಿಷಂ ರಾಮೇ ವೀಕ್ಷ್ಯ ತದ್ಭುಕ್ತಿಭಾಗ್ ಗುರು: |
ಯೋದರ್ಶಯದ್ರವಿಂ ರಾತ್ರೌ ಸತ್ಯಬೋಧೋಸ್ತು ಮೇ ಮುದೇ |

नैवेद्यगविषं रामे वीक्ष्य तद्भुक्तिभाग् गुरु: ।
योदर्शयद्रविं रात्रौ सत्यबोधोस्तु मे मुदे ।

நைவேத்யகவிஷம் ராமே வீக்ஷ்ய தத்புக்திபாக் குரு: |
யோதர்ஶயத்ரவிம் ராத்ரௌ ஸத்யபோதோஸ்து மே முதே |

నైవేద్యగవిషం రామే వీక్ష్య తద్భుక్తిభాగ్ గురు: |
యోదర్శయద్రవిం రాత్రౌ సత్యబోధోస్తు మే ముదే |

SRI SATYABODHA THIRTHARU – click here

Ashrama Sweekara     –   1744

Ashrama GurugaLu – Sri Satyapriya Thirtharu

Ashrama Shishyaru – Sri Satya Sandha Thirtharu

Vrundavana pravesha – Mar 9, 1783

Vrundavana Pravesha – Phalguna Krishna paaDya

sri-sathyabodha-theertha  sri-sathyabodha-theertharu-6

Vrundavana at Savanoor

  1. Sri Satyabodharu showed Surya in the midnight to his students –  Once he was continuing the paata till midnight.  Saayam Sandhyavandana time of shishyas and evening pooja time of the swamiji got delayed.  Some shishyas whispered about the same. At the same time Swamiji showed “sun”, that too in the midnight and said that they can do the ahnika, swamiji also did the evening pooja.

  2. A Grantha written titled “Sri Satyabodha Vijaya” containing 21 sargas by Sri Kanchi Acharyaru.

  3. “Naivedyagavisham” in his charamashloka – Once in the naivedya paramanna, poison was mixed by some people.    The effect was reflected in the face of Sri Moola Ramachandra Devaru, as it turned black.  Some shishyas requested not to take the naivedya.  But the seer took it and nothing happened with the grace of Sri Ramachandra Devaru.  As such, the charamashloka contained the words  “Naivedyagavisham”
  4.   Sri-Satyabodharu
  5. Anugraha to a Muslim Nawaab –  Once a Nawaab named Bhairam Khan of Savanoor, built an house for him.  But a snake was preventing to enter the house.  So, Bhairam Khan approached Sri Satyabodharu who did the pooja of Sri Ramachandra Devaru for three days in that house.  On the third day, the snake came in the disguise of a brahmin and told about the wealth in that house and instructed the Nawaab to retain only 1/4th portion and to handover the remaining 3/4th portion to Sree Mutt and disappeared.  The Nawaab did so and all his problems were solved.
  6. He had four disciples – all of them became sanyasees of UM parampare – They are Sri Satyasandharu, Sri Satyavararu, Sri Satyadharmaru, and Sri Satyasankalparu.
  7. When he noticed that his Ashrama Shishya Sri Satyasandharu, has alpayushya (shortened life span), with his tapashyakthi, he made it to increase by 10 years.

  8. Contemporaries – Sri Dheerendra Tirtharu, Sri Vijayadasaru, Gopaladasaru,Sri Jagannathadasaru, etc..

  9. Mutt Address : Shri Satyabhoda Brindavana,  Post: Savanur- 518118,  Haveri District  Karnataka   Phone: 08378 – 241544

Single kruti by trio daasaru i.e.,  tande – varada – guru gopalavittala dasaru on Satyabodha Tirtharu :

Sri Gopaladasaru had three brothers.  Sri Gopaladasaru was called as Bhaganna, his brothers Seenappa, Daasappa and Rangappa.    All the three were given daasatva by Sri Gopaladasaru as per the orders of Sri Vijaya dasaru.    They were called as Guru gopaladasaru (Seenappa), Varada Gopala Dasaru (Dasappa). and Tande Gopala Dasaru (Rangappa).    The Daasa chatustaya (gopaladaasa chatustaya) had a very good name throughout the state.  Some miscreants who could not tolerate their growth, went to Sri Satyabodha Tirtharu and tried to give misleading informations about the four brothers. 

Mahajnaani Sri Satyabodha Tirtharu knows better about the brothers.    Sri Satyabodha Tirtharu instructed the trio Tande, Varada and Guru Gopala Vittala to do a kruti on the same subject, sitting in different places.  All the three agreed.  They composed a kruti, on Satyabodha Tirtharu himself.  The kruti is “maaramadaGannasammIra madhvamatOddhaara”. 

ರಾಗ – ಅಸಾವೇರಿ    ತಾಳ – ಝುಂಪೆತಾಳ

ಮಾರಮದಘನ್ನಸಮ್ಮೀರ ಮಧ್ವಮತೋ-
ದ್ಧಾರ ಶುಭಗುಣಸಾಗರ ಧೀರ | ಪ |

ಗುರುಸತ್ಯಬೋಧಾರ್ಯ ಹರಿಕರುಣದಲಿ
ಪರವರ್ಗದ ಗೆಲಿದು ಧಾರಿಣಿಯೊಳು ಮೆರೆದೆ | ಅ.ಪ |

ಮುನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನು ತಿಳಿಯದಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ
ಮನಸಿಜನು ಬರಲು ಕೇಳಿ ತಾಳಿ
ಘನಮಹಿಮ ಸತ್ಯಪ್ರಿಯ ಗುರುಕರುಣ ದೃಡಕವಚ-
ವನು ಧರಿಸಿ ಧೀರರಾಗಿ ಸಾಗಿ
ಮನೋಜಯಾದೃಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಸಾಧನ ಬಲದಿ
ಮಣಿಯದಲೆ ಮಾರ್ಮಲೆತು ಕಲೆತು
ಪ್ರಣವಾದಿ ಮಂತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಚ-
ಮ್ಮೊನೆ ಮಾಡಿ ಅರಿಷ್ಟತನ ಹಣಿದು ಓಡಿಸಿದೆ     | ೧ |

ಕುಸುಮಾಸ್ತ್ರಾನಂಗನಾಗಲು ಉಡುಸಹಿತ ಹಿಮಗು-
ನಸಿಗಿ ನಭಕೈದಿ ನಿಂದ ಮಂದ
ಶ್ವಸನ ಮೆಲ್ಲನೆ ಜರಿಯೆ ವನಕೆ ಪೋದ ವಸಂತ
ಝುಷಮಕರ ಜಲದೊಳಡಗೆ ನಡುಗೆ
ಎಸೆವ ಶುಕ ಪಿಕ ಸಮೂಹಗಳು ಭಯಪಟ್ಟು ಬಲು
ದಶದಿಶೆಗೆ ಓಡಿಪೋಗೇ ಕೂಗೇ
ಪೊಸಮಲ್ಲಿಕಾದಿ ಕುಟ್ಮಲವಂಜಿ ಬಾಯ್ಬಿಡಲು
ಯಶೋನಿಧಿಯೆ ತವಕೀರ್ತಿ ಪಸರಿಸಿತು ಭುವನದಲಿ | ೨ |

ಮಾರನಪಜಯ ಕಂಡು ಕ್ರೋಧಾದಿ ವೈರಿಗಳು
ದೂರದಲಿ ನಿಂದು ನಮಿಸೀ ಗಮಿಸೀ
ವೀರಕರ್ಣನು ತನ್ನ ಮೀರಿ ತ್ಯಾಗವ ಕಂಡು
ಸಾರೆ ರವಿಮಂಡಲವನೂ ಅವನೂ
ಧೀರ ನಿಮ್ಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕಂ ಫಣಿಪ ಬಾಗಿ ಶಿರ
ಧಾರುಣಿಯ ಕೆಳಗೆ ನಡೆದ ವಿಬುಧ
ಶ್ರೀ ರಾಮ ವ್ಯಾಸ ಗೋಪಾಲವಿಠಲಾಂಘ್ರಿ
ಆರಾಧಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾರುಚರಣಕೆ ನಮಿಪೆ      | ೩|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

070-410 exam JN0-102 exam 70-411 exam C_TADM51_731 exam C4090-958 exam 70-483 exam EX300 exam 070-461 exam MB2-702 exam MB7-702 exam 220-802 exam 400-101 exam 646-206 exam 700-501 exam 70-480 exam C4040-108 exam MB2-701 exam 070-411 exam 100-101 exam 640-554 exam 700-505 exam 70-457 exam 70-460 exam C2150-197 exam EX0-001 exam 070-243 exam 70-466 exam C_THR12_66 exam C4040-225 exam 1Z0-061 exam 70-347 exam C4090-452 exam VCP-550 exam 070-177 exam 070-412 exam 70-417 exam 70-463 exam 70-488 exam C_HANATEC131 exam C2090-303 exam C2090-614 exam 70-331 exam MB5-705 exam 070-247 exam 070-347 exam 070-463 exam 300-206 exam 70-243 exam 74-325 exam C2020-622 exam C2030-283 braindumps C2090-540 braindumps C2180-278 braindumps HP0-J73 braindumps ICBB braindumps 070-246 braindumps 070-341 braindumps 070-417 braindumps 070-457 braindumps 070-458 braindumps 1Z0-481 braindumps 1Z0-599 braindumps 300-207 braindumps 70-246 braindumps 70-414 braindumps A00-240 braindumps C_TAW12_731 braindumps C4030-670 braindumps C4040-224 braindumps C4090-450 braindumps C4120-783 braindumps EX200 braindumps MB2-700 braindumps MB3-700 braindumps MB6-869 braindumps OG0-093 braindumps VCP-510 braindumps VCP550 braindumps 070-178 braindumps 070-331 braindumps 070-467 braindumps 070-667 braindumps 070-684 braindumps 070-687 braindumps 1Z0-051 braindumps 1Z0-060 braindumps 1Z0-478 braindumps 1Z0-485 braindumps 1Z0-897 braindumps 200-120 braindumps 220-801 braindumps 500-201 braindumps 70-346 braindumps 70-412 test 70-458 test 70-486 test 820-421 test 820-422 test C2170-008 test C2180-275 test C2180-276 test C4040-123 test JN0-343 test M70-201 test M70-301 test NS0-504 test 70-410 test PW0-204 test 3001 test 050-720 test 070-480 test 070-487 test 1Z0-062 test 1Z0-597 test 1Z0-899 test 250-310 test 350-018 test 400-051 test 70-178 test 70-331 test 70-413 test 70-465 test 70-467 test 70-484 test 70-485 test 74-338 test 74-344 test 810-420 test 98-367 test C_HANASUP_1 test C_TSCM52_66 test C2010-571 test C2040-988 test C4040-226 test C4120-782 test CISSP test CPCM test M70-101 test MB6-700 test MB7-701 test VCAD510 test 3605 test 7303 test 000-563 test 070-337 test 070-414 test 070-459 test 070-460 test 400-101 test 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 test 070-410 test JN0-102 test 70-411 test C_TADM51_731 test C4090-958 test 70-483 test EX300 test 070-461 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test