Raghuvarya Tirtharu

ಶ್ರೀ ರಘುವರ್ಯತೀರ್ಥರು

ಮಹಾಪ್ರವಾಹಿನೀ ಭೀಮಾ ಯಸ್ಯ ಮಾರ್ಗಮದಾನ್ಮುದಾ |
ರಘುವರ್ಯೋ ಮುದಂ ದದ್ಯಾತ್ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಃ ||
महाप्रवाहिनी भीमा यस्य मार्गमदान्मुदा ।
रघुवर्यो मुदं दद्यात्कामितार्थप्रदायकः ॥

 

 

 

Janma Naama – Sri Ramachandra Shastry

Period – 1502 – 1557

Ashrama Gurugalu – Sri Raghunatha Tirtharu

Ashrama Shishyaru – Sri Raghottama Tirtharu

Aradhana – Jyesta Krishna Triteeya

Vrundavana – Anegondi, Navavrundavana

 

Once on his tour, he visited a village called Manipura near Bhimarathi River, which was under the control of a mlecha kingdom. While crossing the Bhimarathi River, he carried the Sri Mularamadevara pooja box on his shoulders and reached the bank of the river. All of a sudden, Bhimarathi river gave way to the Swamiji to reach the other side of the river. Swamiji crossed the river alongwith his disciples safely, to the surprise of one and all.

 

When Vasudeva carried Srikrishna also Yamuna gave way so that he could reach Gokula. At that time Vasudeva, the father of Krishna was carrying Krishna paramathma, here Raghuvarya Tirtharu was carrying Sri Moolaramadevaru.

 

He selected Raghottamaru as his shishya before his birth :

Once on his tour Sri Raghuvarya Teertharu visited a village named Swarnavata which was in the control of a Nizam. The Zaminder of the Village Sri Subbabatta with his wife Gangabai requested the swamiji for a “Bhiksha” in their house, which the swamiji refused as they were childless. The couple requested the swamiji repeatedly to accept their request, upon which the swamiji blessed them with a child with a condition that the child to be handed over to the Mutt. Swamiji did the Moola Ramadevara pooja and gave anugraha sahita mantrakshate to the couple.

 

Gangabai delivered a male child, for which Swamiji sent a gold plate to the Zamindar’s house from the matha, to receive the child directly in the golden place without touching the earth. Accordingly the child was delivered directly in the golden plate and brought to the Mutt . The child was none other than Sri Raghottama Tirtharu, the great “Bhavadeepika charyaru” of the Uttaramutt.

 

Same is the case with Sri Vadirajaru and Sri Vyasarajaru’s birth.  All three yogis are kept in the Golden plate before touching the earth.

ಶ್ರೀಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಕೃತಾ
*ಶ್ರೀರಘುವರ್ಯತೀರ್ಥ ಸ್ತುತಿಃ*

ರಘುನಾಥಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಂ
ಮೂಲರಾಮಪದಾರ್ಚಕಮ್.
ರಘುವರ್ಯಮಹಂ ವಂದೇ
ದೇವಾರ್ಚಾಭಾಗ್ಯಸಿದ್ಧಯೇ.

ಪೆನಕೊಂಡನಾಮಕೇ ಗ್ರಾಮೇ
ಹನೂಮತ್ಸ್ಥಾಪಕಂ ಮುನಿಂ.
ರಘುವರ್ಯಮಹಂ ವಂದೇ
ಪ್ರಾಣಾರ್ಚಾಭಾಗ್ಯಸಿದ್ಧಯೇ.

ಭೀಮಾನದೀ ದದೌ ಮಾರ್ಗಂ
ಯಸ್ಮೈ ರಾಮಯುತಾಯ ತಮ್ .
ರಘುವರ್ಯಮಹಂ ವಂದೇ
ಭವೋತ್ತಾರಣಸಿದ್ಧಯೇ .

ಸಚ್ಛಾಶ್ತ್ರಂ ಪಾಠಯಂತಂ
ಶ್ರೀರಘೂತ್ತಮಮುನಿಂ ಪ್ರತಿ.
ರಘುವರ್ಯಮಹಂ ವಂದೇ
ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಜ್ಙಾನಸಿದ್ಧಯೇ.

ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತಪ್ರದಾನೇನ
ಸತ್ಪುತ್ರಪ್ರಾಪಕಂ ಗುರುಮ್.
ರಘುವರ್ಯಮಹಂ ವಂದೇ
ಸಚ್ಛಿಷ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿದ್ಧಯೇ. (ಸತ್ಪುತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿದ್ಧಯೇ.)

ರಘೂತ್ತಮಮುನೇಃ ಸ್ವಪ್ನೇ
ಉಪದೇಶಪ್ರದಾಯಕಮ್.
ರಘುವರ್ಯಮಹಂ ವಂದೇ
ಹ್ಯಶ್ರುತಜ್ಙಾನಸಿದ್ಧಯೇ.

ರಘೂತ್ತಮಮುನಿದ್ವಾರಾ
ಮಠವೈಭವವರ್ಧಕಮ್.
ರಘುವರ್ಯಮಹಂ ವಂದೇ
ಸದ್ವೈಭವಸುಸಿದ್ಧಯೇ.

ಗಜಗಹ್ವರಗಂ ತುಂಗಭದ್ರಾತೀರವಾಸಿನಮ್.
ರಘುವರ್ಯಮಹಂ ವಂದೇ
ನದೀಸ್ನಾನಸುಸಿದ್ಧಯೇ.

ಪದ್ಮನಾಭಕವೀಂದ್ರಾದಿ-
ಪೂರ್ವೇ ಸಂಸ್ಥಿತಮಾದರಾತ್.
ರಘುವರ್ಯಮಹಂ ವಂದೇ
ಗುರ್ವನುಗ್ರಹಸಿದ್ಧಯೇ.

*ಸತ್ಯಾತ್ಮ* ರಚಿತಂ ಪದ್ಯದಶಕಂ
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸುಧೀಃ.
ತಸ್ಯೈತಾಃ ಸಿದ್ಧಯಃ ಸರ್ವಾಃ
ಹಸ್ತಗಾ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sumadhwa Seva © 2013