↑ Return to Udupi Mutts

Vadirajaru

vadirajara-panchavrundavana1

Pancha Vrundavana – Vrundavana at Sonda

ತಪೋ ವಿದ್ಯಾ ವಿರಕ್ತ್ಯಾದಿ ಸದ್ಘುಣೌ ಘಾಕರಾನಹಮ್ |
ವಾದಿರಾಜ ಗುರೂನ್ ವಂದೇ ಹಯಗ್ರೀವ ದಯಾಶ್ರಯನ್ ||

ಕಾಮಧೇನು ಯಥಾಪೂರ್ವಮ್ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾ |
ತಥಾ ಖಲೌ ವಾದಿರಾಜ: ಶ್ರೀಪಾದೋ ಅಭೀಷ್ಟದ:ಸತಾಮ್||
ಮಾತಾ ರಾಜಾ ಮತ್ಪಿತಾ ವಾದಿರಾಜೋ  ಭ್ರಾತಾ ರಾಜಾ ಮತ್ಸಖಾ ವಾದಿರಾಜ:|
ಸರ್ವಸ್ವಂ ಮೇ ವಾದಿರಾಜೋ ದಯಾಳು: ನಾನ್ಯದ್ದೈವಂ ನೈವ ಜಾನೇ ನ ಜಾನೇ |

tapO vidyaa viraktyaadi sadGuNou Gaakaraanaham |
 
vaadiraaja gurUn vaMdE hayagrIva dayaashrayaan ||
 
kaamadhEnu yathaapUrvam sarvaabhIShTaphalapradaa |
 
tathaa khalou vaadiraaja: shrIpaadO abhIShTada:sataam||
 
maataa raajaa matpitaa vaadiraajO bhraataa raajaa matsaKaa vaadiraaja:|
 
sarvasvaM mE vaadiraajO dayaaLu: naanyaddaivaM naiva jaanE na jaanE |

Jeevana Charitre(Life History) – click

Vadirajara Granthagalu – click

Vadirajarara Krishnastakam – click

Vadirajara  “Devaranamagalu” – click

ಲಘು ವಾಯುಸ್ತುತಿ Vayustuti in Kannada by Vadirajaru

Narayanana nene manave – devaranama – click

THIRTHA PRABANDHA  – click for KANNADA SANSKRIT TELUGU TAMIL

THIRTHA PRABANDHA  – SHAIVA KSHETRAS  – Click

THIRTHA PRABANDHA – NARASIMHA KSHETRAS .

THIRTHA PRABANDHA – HARI + HARA KSHETRAS

NARAYANA VARMA BY VADIRAJARU & VYASARAJARU  –  CLICK

Vadirajaru born with the anugraha of  Vageesha Tirtharu – was kept in Golden plate immediately after birth.

Born with the Anugraha of Vaageesha Thirtha –  Once Sri Vaagisha Theertharu of Sri Vishnutheertha Mutt happened to visit  the Village Hoovinakere (It was also called as Kumbhasi).  There, Ramabhatta and Gowridevi Dampathigalu begged  the sheeegalu to bless them with a child.  Sri Vaageesha Theertharu blessed him and imposed a condition that the child born to be handed over to the Mutt for upbringing.  That too only if the child happens to born outside the house, then they shall hand over to the Mutt not otherwise.  The couple agreed wholeheartedly  thinking that the child will be born  inside the house.

Nine months completed. On one Sadhana Dwadashi day, i.e, on Magha Shudda Dwadashi, Gowri was performing Tulasi Puja early in the morning.    She saw some cows entering the paddy fields which they own, and the cows started eating  and destroying the crops.  Gowri took a stick and chased the cows, moved quite a distance from the house forgetting the agreement with the Sri Vageesha Thirtharu.  Suddenly her pregnancy pain started and she could not return home and delivered the child in the field itself.

Immediately Sri Vaageesha Thirtharu was informed of the birth of the child and a golden plate was sent from the Mutt and the child was brought to the Mutt.  The baby never touched the ground until it reached the Mutt.   The baby was fed  with the milk that had been offered to the deity as naivedya;  and the parents named the boy as “Bhoovaraha”.   The paddy fields which Gowri gave birth to the child is called as “Gowri Gadde”.  Sri Vaageesha Thirtharu sent the boy back to her parents and with an instruction to bring back after a few years.

The child was growing like a Pournima Chandra.  Bhoovaraha learnt all skills and studied well right from his early days itself.   After some time the swamiji asked the parents to hand over the boy to the mutt.   The parents with reluctance handed over the boy to the seer.  Sri Vageesha Theertharu  told the parents that the services of the child is required for the prachara of Madhwa Tathwa.

Paaduke of Vadirajaru


ಪಂಚವೃಂದಾವನದಿ ಮೆರೆವ ವಾದಿರಾಜರು pancha vrundavanadi mereva vaadiraajaru

It is the only one Vrundavana which has five Vrundavanas built.

(One for Vadirajaru, and the other four Vrundavanas equipped with the special presence of Vishnu, Brahma, Vayu and Rudra.)

Lakshmi Shobana Lirics in

Kannada – click Sanskrit – click

Born – 1480 A.D. Magha Shudda Dwadashi
Birth Place – Hoovina Kere 25 miles from Udupi
Parents – Ramabhatta and Gowridevi
Janma Naama – Bhoovaraha (Varahaacharya)
Ashrama Sweekara – in 1488 AD (he was 8 years)
Ashrama Gurugalu – Vaagisha Thirtharu
Ashrama Shishyaru – Vedavedya Thirtharu
Vrundavana Pravesha – 1600 AD.

Aradhana Day – Palghuna Bahula Tritheeya

(He is the first to enter Vrundavana alive. Subsequently Mantralaya Rayaru & Sri Satyavratha Tirtharu entered Vrundavana alive )

Sanyasa Tenure – 112 Years

His ankitha – Hayavadana


 

He has composed more than 1000 Suladi, Devaranamas, ugabhogas, etc.

Sanyasashrama to Bhoovaraha

Bhoovaraha or Varahacharya learnt Veda, Vedanga, Madhwa Shastra etc from Sri Vageesha Theertharu.    After seeing the child’s vast knowledge, vairagya, Jnana Bhakthi,  he decided to give him Sanyashrama at the age of 8 years and was given the name “Vaadiraaja Theertha”  Sri Vaadirajaru studied under Sri Vaagisha Theertharu until his  Vrundavana Pravesha.    After some time, Sri Vageesha Theertharu entered Brundavana, then for further studies, Sri Vadirajaru went to Sri Vyasarajaru in Hampi, where he met Purandara Dasaru, Kanakadasaru, Sri Vishnu Theertharu  (later Vijayeendra Theertharu) and King Krishnadevaraya.

 

Honour by Sri Krishnadevaraya – King Krishnadevaraya was impressed by Vaadiraaja’s personality and gave him the title of “prasangaabharaNa Theertha”“ (Jewel of a Speaker). Vaadiraaja returned back to Udupi after a few years. As a parting gift, Sri Vyaasaraajaru gave him the “Vyaasa mushti” that had been gifted to him during a trip to Udupi.

Tirupathi Darshana

During his visit to Tirupathi hills, the entire hill and each and every stone looked to him,  as full of “Saaligrama” and he ascended the entire hill with his knees and hands only without the help of his legs.  The Saligraama garland worn by Srinivasa was a humble offering made by Sri Vadirajararu.

Hayagreeva Idol

Once a goldsmith was melting a metal for making an idol of Ganapathi.  The goldsmith tried and tried but could not do so even after several attempts.  Each it was becoming an idol of Hayagreeva icon.  That night the goldsmith was instructed in his dream to  hand over the idol to Vaadirajaru.  Similarly Vaadirajaru also received a dream wherein he was instructed to receive the Hayagreeva idol from the Goldsmith.   Next day, the goldsmith went to Sri Vadirajaru and offered the Hayagreeva idol .  Subsequently, the entire group of the goldsmith community from that region was provided with Chakrakana and were brought under Sonda Mutt.

Vaadiraaja’s special  Hayagreeva Naivedya

Vaadirajaru used to offer Hayagreeva Naivedya to Hayagreeva Devaru. Hayagreeva consists of Jaggery, ghee, channa dall, almonds, grapes etc.  Every day Hayavadana would emanate from the icon in the form of a white horse, eat Naivedya putting his forelegs on Vadiraja’s shoulders.   Vaadirajaru used to sing Dashavatara Stuti and that the Hayavadana roopi horse used to dance to his appreciation every day.

Hayavadana ate the Vishapooritha Hayagreeva to save Vaadirajaru –  Once,  some miscreants tried to test Vaadirajaru and put poison in the Hayagreeva meant for the naivedya.  That day Hayavadana ate the complete Hayagreeva without leaving anything as prasadam.  When Vaadiraajaru asked Hayavadana, why nothing is left as prasada, then god told it was because of poison, he had eaten entire Hayagreeva. The Lord also told him that the icon would develop a bluish-green tinge all over its body as proof . Vaadiraaja would have to offer ‘Vaadiraaja Gulla’  as naivedya for some  period, when the tinge would gradually diminish, leaving just a streak of green at the neck to remind posterity of this incident.  It is only because of this that the Vadiraja Gulla is being used by Sonda Mutt.    Even though Gulla Vegetable is not to be used for cooking, only because of Sri Vaadirajaru using it in Sonda, Udupi people use Gulla.

Reforms by Vaadiraajaru

 1. Paryaya – Initially all the disciples of Srimadacharya used to perform the pooja of Sri Krishna.   Subsequently it was changed to two months rotation for each mutt, wherein also the Mutt Seers had problems in managing the Mutt Administration.  In 1532, Sri Vadirajaru,  created the Paryaya System for the Sri Krishna Pooja and each Asta Mutt Seer would get 2 years term for their Administration and Pooja of Sri Krishna Mutt. Vaadiraajaru has completed 5 terms of Paryaya at Udupi.
 2. Anugraha to Arasappa Nayak – Arasappa Naika was the Chieftain or King of Soda, an independent Province after the fall of Vijayanagar Empire. Entire Nayak’s army was attacked by rebels and enemies, which made Arasappa Nayaka to flee out of Soda and on the way, he met Sri Vadirajaru and surrendered to his feet. Vadirajaru gave him Mantrakshate and blessed him and instructed to go back and fight against the enemies. Nayaka went back and fought with them and had a grand success and Sode was liberated. Immediately he asked Vadirajaru to come to Soda and for him he constructed a very nice premises, temples, etc. Vaadirajaru used the bell given by Arasappa Nayaka with Basava at the head of the bell instead of Hanuman . That is why we can see the Basava Bell being used by Sonda Vadiraja Mutt (Whereas everywhere we find Hanumanthana bell).
 3. Construction of Rama Trivikrama Temple in Sonda – Arasappa Nayaka constructed a very good temple for Rama Trivikrama Devaru to be brought from Badari.  For bringing the Rama Trivikrama Devaru alongwith a chariot, Vadirajaru sent in Bhootarajaru. While Bhootarajaru was bringing the Chariot he was attacked by some demons, he then immediately took one Wheel of the Chariot and defeated the demons. He then reached Sonda in time before the Maha Pooja. Even today, one can see, the Rama Trivikrima Devaru placed in a big chariot with only 3 wheels and one wheel missing in Sonda.
 4. Subsequently Vadirajaru shifted from Udupi to Sonda or Sode or Swadi on the banks of Shalmali River (Shalmali River flows in the Tapovana where he used to do paata to his disciples) as it is popularly called and gave ashrama to Vedavyasa Thirtha as his successor.

There are a lot of similarities between Sonda and Udupi.

 • Dhavalagange Sarovara in Sonda  & Madhwa Sarovara in Udupi
 • Dhavala Gangadhareshwara & Chandramouleshwara in Sonda & Udupi respectively.
 • Mukhya praana prathiste done in both places by Vaadiraajaru.
 • Anugraha to Bhootarajaru –

Once there lived a Brahmana named Narayanacharya.  He was a shishya of Vadirajaru and was serving well.  Once he showed disrespect to Vadirajaru and expressed his doubt on Vadiraja’s activities.  Vadirajaru cursed him to become a Brahmarakshasa and after some time, Vadirajaru blessed him and he is being worshipped at Sonda.  Sri Vadirajaru has blessed him that those who come to Sonda, must first have the darshana of Bhootarajaru, then only one must have the darshana of Vadirajaru.  Every day, Bhootaraja Bali is being done at Sonda.

Vaadraaja Tirtha’s Granthagalu

 1. Rukminisha Vijaya
 2. Theertha Prabhanda
 3. Swapna Vrundavanakyanam
 4. Sarasa Bharathi Vilasa
 5. Kavi Kadamba Kanta bhushana
 6. Mahabhaaratha Lakshalankara Teeka
 7. Talavakaropanishad  Bhashya Teeka
 8. Taittareeyopanishad Bhashya Teeka
 9. Kathakopanishad Bhashya Teeka
 10. Atharvanopanishad Bhashya Teeka
 11. Mandookopanishad Bhashya Teeka
 12. Tantra Saara Teeka
 13. Mahabhaaratha Prasthana
 14. Shatprashnopanishad Bhashya Teeka Tippani
 15. Mahabharatha Tatparya Nirnaya Bhavaprakashika
 16. Tatvaprakashika Guruvartha Deepika
 17. Ishavasyopanishad Bhashya Teeka Prakashana
 18. Geethabhashya Tippani
 19. Nyaya sudha Guruvartha Deepika
 20. Bhagavatha Anukramanika

Stotragalu –

 1. Ramesha Stuthi
 2. Dashavataara Stotra
 3. Dashavataara Stuti
 4. Hayavadana Astaka
 5. Narahari Astaka
 6. Roupya Peetha Krishna Stuthi
 7. Hayavadana Astaka
 8. Hayagreeva Panchaka
 9. Hayagreeva Dhyana Prakarana
 10. Hayagreeva Stuthi
 11. Hayagreeva Sampada Stotra
 12. Sri Krishna Stavana
 13. Dhee Shuddhi Stotra
 14. Varaha Hayavadana Stotra
 15. Aapada Stotram
 16. Ukti Pratyukthi stotram
 17. Aksha Panchakam
 18. Varaha Panchakam
 19. Sri Raama Kavacham
 20. Sri Raama Dashakam
 21. Sri Raama Panchakam
 22. Avataara Traya Stotram
 23. Swapna Padyam
 24. Vedavyasa Varnanam
 25. Vedavyasa Stotram
 26. Shlokatrayam
 27. Chaturvimshati Murthibedha Stotram
 28. Venkatesha Mangalastaka
 29. Runa Mochana Stotra
 30. Prarthana Dashakam
 31. Vishnu Stuthi
 32. Trivikrama Stotra
 33. Haryastaka
 34. Hayasya Dashaka
 35. Navagraha Stuthi
 36. Haribhakthyastaka
 37. Guru Stuthi
 38. Hitopadesham
 39. Sripadarajastakam
 40. Durga Stavana
 41. Madhwastakam
 42. Vibheeshana Hanumad samvaada roopa vaayustuthi
 43. Astamahishi yukta Krishna stotram
 44. Madhwamuni Prathapastaka

Kannada Granthagalu

 1. Vaikunta Varnane
 2. Lakshmi Shobhane
 3. Keechaka Vadha
 4. Namaskara Stotra
 5. Naivedya Prakarana
 6. Swapana Pada
 7. Naarada Koravanji
 8. Bhagavatha Saara Keerthane
 9. Swapna Gadya
 10. Bhramara Geethe
 11. Gunda Kriye

Theertha Prabhanda

Sri Vaadiraajaru toured the entire “Bharatha Varsha” and visited almost all Theertha kshetras in the country.  He has written a book titled “Theertha Prabhanda”, which is a master guide for the tourists with Anusandhana and Dhyana Shloka and Varnana of the Kshetra.

Rukminisha Vijaya

श्रीवेदांत महाचलं हि परित: संयोज्य सूत्राहिपं
सद्वातागमपोषितात्महृदयं तत्पूर्वपक्षासुरै: ।
सिद्धांतोक्तिसुरेश्वरश्च मथितो य: कृष्णदुग्धांबुधि:
स्वीयानाममृतं प्रयच्चति स मां पायाद्गुणोध्यन्मणि: ॥ १ ॥ (mangalacharana shloka)

Once he was observing Chaturmaasya in Pune. There,  he learnt that a Vidwat Sabha was organized to select the greatest Mahaakavya, and they were about to announce “Shishupala Vadha” by Magha a great poet as the Mahaakavya.  Sri Vaadirajaru sent words to the organizers that he too has written a Shastra Kaavya Grantha, which is kept in Udupi, and asked them to include that also for evaluation for “Mahaakaavya”.  The Organisers agreed and gave him 3 weeks time to bring it from Udupi.

To everybody’s surprise, he wrote the entire “Rukminisha Vijaya” Kaavya within a span of 19 days that too during his spare time and presented for evaluation. When this work was presented at the conference the scholars were swept away by its poetic brilliance and had no hesitation in declaring it as the greatest Mahaakavya in Sanskrit literature.  In accordance with their decision, the manuscript was taken in a procession around the city on a well-decorated elephant, with a lot of fanfare and glory.   Actually “Shishupala Vadha” as the name itself suggests, by naming itself is inauspicious named and does not pose the importance of Sri Krishna whereas it highlights importance for a villain.

But in Rukminisha Vijaya –  Vaadirajaru has given a clear picture of Sri Krishna’s baalya, his childish behaviour, his plays with Gopika Streegalu.  One must read the Kaavya or atleast hear the Kaavya – Rukminisha Vijaya to understand how fine it is.  Normally a Kaavya gives us only story, sceneries, poems, etc.,  but Rukminisha Vijaya is not full of Story, sceneries, poems, explanations, but also gives as Tathva.

Rukminisha Vijaya Kaavya was completed in just 19 days with good poetic excellence, with tathwa.    At that time Vaadirajaru was not so famous as “Maagha” –  Magha was quoted as having all the 3 qualities of Kalidasa (Upamaa), Bhaaravi (Arthagowravam), and Dandi (Pada lalithya).  Vaadirajaru’s work of Rukminisha Vijaya has defeated even MAGHA.

Dashavataara Stuti

Once he had visited Pandarapura and stayed in a temple there and served Panduranga Vittala.  An  angry man came and abused Vaadirajaru  “that your horse is eating the entire crop every day  and ruining his farms and that he is not able to catch it”.  Then Vadirajaru told him that we are not having any horse with us.  The complainant searched for the horse in the entire mutt but could not trace it.  Vaadirajaru realized what has happened and asked the complainant to take him to his field.  When they arrived at the field and examined the crop, the owner was astonished to see golden corn at all the places where the horse had eaten his crop. Vaadiraajaru, explained to him that that the horse was Lord Hayavadana himself, and that he was very lucky to have seen him. The crop owner surrendered at the feet of Vaadiraajaru , and offered his land to the Matha. On the way back, Vaadiraaja composed the Dashaavataara Stuthi. This is set to Ashvadhaati  and  sung sounds like a horse dancing.

Ramesha Stuthi –  This is the Stotra which one has to do paarayana early in the morning.

Vaikunta Varnane This is a Kannada Grantha written by Vaadirajaru about the Vaikunta.  He has explained about the vaibhoga of Vaikunta.

Lakshmi Shobhana –   Once Arasappa Nayaka approached Sri Vaadiraajaru, and told that the groom to whom his daughter had to be married has died and asked his blessings on the groom and his daughter.  Then Sri Vaadiraajaru composed Sri Lakshmi Shobane on the spot and the groom got back to life.   This is a Kannada composition of Vaadirajaru and it  is very popular because it is believed that singing this on the occasion of a wedding blesses the bride and groom with a long and happy married life.

Lakshmi Shobhane describes the appearance of Lakshmi born out of the Samudra Mathana and her wedding with Srimannaarayana.  Here Sri Lakshmi Devi before putting the garland on Srimannaraayana lists the demerits of each gods other than Naarayana.  This is another Harisarvottama Prathipaadaka Grantha/Stotra.

Nyaya sudha Guruvartha Deepika –  It is a commentary on Nyayasudha  & Tathvaprakashika

Sarasa Bharati Vilasa– This is about the svarupa’s of Lakshi, Brahma (& vayu) and Saraswati (& Bharati).

Yukti-Mallika (work on logical analysis of different philosophical systems) – This is his Magnum Opus with 5 Chapters called Sourabhas. They are “Guna Sourabha”, “Shuddhi Sourabha”, “Bheda Sourabha”, “Sadhana Sourabha” and “Phala Sourabha”. There is also a commentary on this by Late Sri Satya Pramoda Thirtha of the Uttaradi Mutt.

Mahabharata-Prasthana (an independent view of Mahabharata by Veda Vyasa)- This work is called Mahabharata Lakshalankara an explanation of hundred thousand difficult words of the great epic Mahabharata.

Bhagavatha Anukramanika –   It is a short and brief work on “Srimadbhagavatham”.  It is called as “Bhagavatha Anukramanika”, containing the various aspects and stories narrated in Bhagavatha, wherein each word may give 3-4 sequential stories of Bhagavatha.

 070-410 exam JN0-102 exam 70-411 exam C_TADM51_731 exam C4090-958 exam 70-483 exam EX300 exam 070-461 exam MB2-702 exam MB7-702 exam 220-802 exam 400-101 exam 646-206 exam 700-501 exam 70-480 exam C4040-108 exam MB2-701 exam 070-411 exam 100-101 exam 640-554 exam 700-505 exam 70-457 exam 70-460 exam C2150-197 exam EX0-001 exam 070-243 exam 70-466 exam C_THR12_66 exam C4040-225 exam 1Z0-061 exam 70-347 exam C4090-452 exam VCP-550 exam 070-177 exam 070-412 exam 70-417 exam 70-463 exam 70-488 exam C_HANATEC131 exam C2090-303 exam C2090-614 exam 70-331 exam MB5-705 exam 070-247 exam 070-347 exam 070-463 exam 300-206 exam 70-243 exam 74-325 exam C2020-622 exam C2030-283 braindumps C2090-540 braindumps C2180-278 braindumps HP0-J73 braindumps ICBB braindumps 070-246 braindumps 070-341 braindumps 070-417 braindumps 070-457 braindumps 070-458 braindumps 1Z0-481 braindumps 1Z0-599 braindumps 300-207 braindumps 70-246 braindumps 70-414 braindumps A00-240 braindumps C_TAW12_731 braindumps C4030-670 braindumps C4040-224 braindumps C4090-450 braindumps C4120-783 braindumps EX200 braindumps MB2-700 braindumps MB3-700 braindumps MB6-869 braindumps OG0-093 braindumps VCP-510 braindumps VCP550 braindumps 070-178 braindumps 070-331 braindumps 070-467 braindumps 070-667 braindumps 070-684 braindumps 070-687 braindumps 1Z0-051 braindumps 1Z0-060 braindumps 1Z0-478 braindumps 1Z0-485 braindumps 1Z0-897 braindumps 200-120 braindumps 220-801 braindumps 500-201 braindumps 70-346 braindumps 70-412 test 70-458 test 70-486 test 820-421 test 820-422 test C2170-008 test C2180-275 test C2180-276 test C4040-123 test JN0-343 test M70-201 test M70-301 test NS0-504 test 70-410 test PW0-204 test 3001 test 050-720 test 070-480 test 070-487 test 1Z0-062 test 1Z0-597 test 1Z0-899 test 250-310 test 350-018 test 400-051 test 70-178 test 70-331 test 70-413 test 70-465 test 70-467 test 70-484 test 70-485 test 74-338 test 74-344 test 810-420 test 98-367 test C_HANASUP_1 test C_TSCM52_66 test C2010-571 test C2040-988 test C4040-226 test C4120-782 test CISSP test CPCM test M70-101 test MB6-700 test MB7-701 test VCAD510 test 3605 test 7303 test 000-563 test 070-337 test 070-414 test 070-459 test 070-460 test 400-101 test 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 test 070-410 test JN0-102 test 70-411 test C_TADM51_731 test C4090-958 test 70-483 test EX300 test 070-461 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test