Sandhi Samasa संधि समासादय:

१ ’त्वक्’ शब्दस्य सप्तमी विभक्तिः एकवचनस्य रूपं किम् ?

२ "वृक्षं पुष्पं चिनोति" इत्यत्र वृक्षशब्दस्य कर्म संज्ञा केन सूत्रेण ?

३ "माता च पिता च पितरौ" इति भवति अत्र समासः कः ?

४ "वषट्" इति शब्दप्रयोगे का विभक्तिः ?

५ उप+एधते अत्र वृद्धिः केन सूत्रेन भवति ?Posted in Albums

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *