↑ Return to Festivals

Hanumadvratha

नमस्ते नमस्ते महावायुसूनो ।  नमस्ते नमस्ते भविष्यद् विधाता । नमस्ते नमस्ते महाभीष्टदाता । नमस्ते नमस्तेऽनिशं रामभक्त ।

                                    buddhirbalam yashOdhairyam nirbhayatvam arOgatA | ajADyam vAkpaTutvancha hanUmat smaraNam BhavEt | ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಅರೋಗತಾ | ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂಚ ಹನೂಮತ್ ಸ್ಮರಣಂ ಭವೇತ್ | बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं अरोगता । अजाड्यं वाक्पटुत्वंच हनूमत् स्मरणं भवेत् । Hanumad Vratha Day – Margashira Shudda Trayodashi

===========================================================

The story of Hanumad vratha can be found in Vedavyasa praNIta bhaviShyOttarapuraNa.

This is the Vratha which was told by sakshaat Sri Vedavyasadevaru to Dharmaraja.    Once, Sri Vedavyasaru came to Dwaithavana, during Pandavaas vanavaasa period.  Dharmaraja welcomed Vedavyasa devaru and performed all the poojaa to the Bhagavan.  Sri Vedavyasaru told Dharmaraja that he will now tell the vratha which can fetch back their kingdom. 

Dharmaraja questioned.  What is the name of the vratha?, What are the details?. Who is the devate?,  What is the method/rules of the vratha?  Who had done it before?

After being posed many questions by  Dharmaraja, Vedavyasaru told “The vratha is called as Hanumad Vratha.  By chanting the name of the vratha itself it can remove all the obstacles.  

Why Pandavas had to go to forest?

Sri Vedavyasaru narrated/reminded the story of Draupadi/Arjuna to Pandavaas –

Draupadi had performed this Vratha under the guidance of Sri krishna Paramathma.   Draupadi did the Vratha and was wearing  in her hands  “Dora” (“ದೋರ”) which contained 13 knots – yellow colour thread.  Seeing “dOra” (“ದೋರ”) in her hands Arjuna, with Kalyavesha, told her ”I have tied your monkey (Hanuman) to my chariot’s flag.  He is after all a monkey.  Throw the dOra”.  (“ದೋರ”).  The remembrance of Hanuman itself, we get Buddhi, balam, Yashassu, Dhairya, which,  Arjuna neglected him because of his Kalyavesha.  It is because of this reason that the Pandavaas had to struggle a lot, they had to stay in the forest for 13 years by neglecting the 13 knotted dOra.  Then Draupadi also confirmed the incident of Arjuna neglecting the Hanumad dOra.

Vedavyasaru explained the circumstances which made the importance of Hanumad Vratha-

Hanumantha got the blow from the vajraayudha of Indradevaru, when he tried to catch Raahu affected sun (eclipse).   Though the sun’s heat burnt his face, Hanumantha was obstinate and continued to fly towards, the sun.  Indra, the swargadipathi thought, that the sun may be caught by Hanumantha. So he hit at Hanumantha with his terrible weapon Vajrayudha. Hanumantha fell down and was hurt. His left cheek became swollen.

Some versions says that Hanumantha thought that Sun was a fruit, as he was hungry, he flew to catch it.  (Note – Hanumantha does not have ajnaana.  He can’t think that Sun is a fruit.   He is a sarvajna whether he is in moola roopa or in his avataara roopa).  Hanumantha pretended to have lost his balance and acted as if he is unconscious.  (Indra devaru is very much low when compared to Vayudevaru in Kakshya.  Indra is subject to Kalyavesha, but never in case of  Vayudevaru).  Vayudevaru picked Hanumantha and went inside a cave.

Vayudevaru was angry and he did not come out of the cave and the entire world suffered as no one in the world was able to breath. All the devategalu, approached Brahmadeva, who in turn went to Vayudeva and assured him and that no weapon can kill this boy and that his son Hanumantha will be Chiranjeevi, and he will perform Raamakaarya.  Further Brahmadeva also gave anugraha, that those who perform ‘Hanumad Vratha’ in Abhijin Muhurtha, on Margashira Shudda Trayodashi will succeed in all their endeavours.  This vrata is observed for good health and prosperity.

Who has done it in the past? –

  • Sri Ramachandra himself did the vratha (even though he need not have done any vratha), he did it with the prarthane of Hanuman to make it popular.
  • Draupadi Devi has done this vratha
  • Sugreeva has done and got his istaartha siddhi.
  • By doing this Vibheeshana got Lanka Samrajyadhipatya.

Pooja of Hanuman to be done with Yellow colour items – Yellow flowers, arishina, Yellow vastra, etc

=============

Pooja Vidhana –

We have to chant “Om namO vaayu nandanaaya Om” and do the avaahana of Sri Hanumanta Devaru.   We have to give upayana daana of wheat.  We have to do the pooja of Hanumantaryami Sri Ramachandra with Shodachopachara, archane and naivedya, and vayana daana.  During Margashira Maasa, vibhutiroopa of Srihari is there.

Hanumatpooja- Achamana, Prananayamya,… shubatithou ,…….. nakshatre,  yoge, …… karane… Sri hanumadh antargata Seetapati Sri Ramachandra Preranaya Sri hanumadantargata Seetapati Sri Ramachandra preetyartham Jnaana Bhakti Vairaagyadi siddyartham hanumadvrataanga hanumatpOjaaM kariShyE |  We have to wet vastra in Kumkuma water and place that vastra on Pampa kalasha.  Then we have to do the pooja of Turmeric (arishina) for the doora with 13 granthees.  Then Avahana, Shodashopachara pooja to be done.

Hanuman dora bhandana (“ದೋರ ಬಂಧನ”) mantra

हनूमन् दोररूपेण संस्थितो मै सर्वदा । सर्वापद्भ्यो रक्ष रक्ष प्रसीद कपिपुंगव ಹನೂಮನ್ ದೋರರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತೋ ಮೈ ಸರ್ವದಾ | ಸರ್ವಾಪದ್ಭ್ಯೋ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಪ್ರಸೀದ ಕಪಿಪುಂಗವ |

hanUman dOrarUpENa saMsthitO mai sarvadaa |

sarvaapadbhyO rakSha rakSha prasIda kapipuMgava |

———————————————————-

ಹನುಮದ್ ಅರ್ಘ್ಯಮಂತ್ರ-

ನಮಸ್ತೇ ವಾಯುಪುತ್ರಾಯ ಧ್ವಂಸಿತಾಮರವೈರಿಣೇ | ಸುಜನಾಂಬುಧಿಚಂದ್ರಾಯ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮ: | ಶ್ರೀ ಹನುಮತೇ ನಮ: ಇದಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |

hanumad arGyamantra-

namastE vaayuputraaya dhvamsitaamaravairiNE | sujanaambudhichandraaya bhaviShyat brahmaNE nama: | shrI hanumatE nama: idamarGyam samarpayaami |

हनुमद् अर्घ्यमंत्र

नमस्ते वायुपुत्राय ध्वंसितामरवैरिणे । सुजनांबुधिचंद्राय भविष्यत् ब्रह्मणे नम: । श्री हनुमते नम: इदमर्घ्यं समर्पयामि

————————————-

praarthane – baLitthaadi trayivEdya trirUpaaya mahaatmanE | bhaktaabhIShThapradaayaastu namastE bhaaratIpatE |

बळित्थादि त्रयिवेद्य त्रिरूपाय महात्मने ।

भक्ताभीष्ठप्रदायास्तु नमस्ते भारतीपते

ಬಳಿತ್ಥಾದಿ ತ್ರಯಿವೇದ್ಯ ತ್ರಿರೂಪಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ | ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಠಪ್ರದಾಯಾಸ್ತು ನಮಸ್ತೇ ಭಾರತೀಪತೇ |

Hanumad Vratha AcharaNa phala –

  • One who hears the story of Hanumadvratha with devotion will get all desires fulfilled.
  • By performing this vratha, Brahmin will get shastra praaveeNya in Veda Vedaanta; Kshatriyas will get raajya laabha, Vaishyaas will get wealth; shoodra will get good crop.
  • Those who are having diseases will be free from the diseases.
  • Putrapekshi will get good santhaana. Mokshapekshi will get saadhana maarga for moksha.  (MBTN Adhyaaya 1, shloka 78) ವಿಷ್ಣುರ್ಹಿ ದಾತಾ ಮೋಕ್ಷಸ್ಯ ವಾಯುಶ್ಚ ತದನುಜ್ಞಯಾ, विष्णुर्हि दाता मोक्षस्य वायुश्च तदनुज्ञया).
  • This vratha is shIgra phaladaayaka. Gives the result early.
  • || satyaM satyaM puna: satyaM vratamEtat sumaMgalaM || – This vratha is mangalakara.  This is True.

Clarification on Hanumad Vratha/Jayanthi

Hanumad Vratha represents the day on which with the Brahma’s wishes, the day to be recognised the worshipping Hanuman with 13 dora vratha. Sri Ramachandra himself did the Vratha for the first time to give importance to Hanuman, Sugreeva, Vibheeshana also did in Tretayuga, followed by Draupadi as per the directions of Sri Krishna, and many have done it in the past.  Hanumad Vratha is observed on Margashira Shukla Trayodashi

Hanumad Jayanthi represents the day on which Hanumantha was born.  Hanumad Jayanthi is observed on Chaitra Hunnime

Many people especially, the sreevaishnavas call this day as Hanuma Jayanthi.  Because they are not aware of the importance of this day.  As such, this clarification.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

070-410 exam JN0-102 exam 70-411 exam C_TADM51_731 exam C4090-958 exam 70-483 exam EX300 exam 070-461 exam MB2-702 exam MB7-702 exam 220-802 exam 400-101 exam 646-206 exam 700-501 exam 70-480 exam C4040-108 exam MB2-701 exam 070-411 exam 100-101 exam 640-554 exam 700-505 exam 70-457 exam 70-460 exam C2150-197 exam EX0-001 exam 070-243 exam 70-466 exam C_THR12_66 exam C4040-225 exam 1Z0-061 exam 70-347 exam C4090-452 exam VCP-550 exam 070-177 exam 070-412 exam 70-417 exam 70-463 exam 70-488 exam C_HANATEC131 exam C2090-303 exam C2090-614 exam 70-331 exam MB5-705 exam 070-247 exam 070-347 exam 070-463 exam 300-206 exam 70-243 exam 74-325 exam C2020-622 exam C2030-283 braindumps C2090-540 braindumps C2180-278 braindumps HP0-J73 braindumps ICBB braindumps 070-246 braindumps 070-341 braindumps 070-417 braindumps 070-457 braindumps 070-458 braindumps 1Z0-481 braindumps 1Z0-599 braindumps 300-207 braindumps 70-246 braindumps 70-414 braindumps A00-240 braindumps C_TAW12_731 braindumps C4030-670 braindumps C4040-224 braindumps C4090-450 braindumps C4120-783 braindumps EX200 braindumps MB2-700 braindumps MB3-700 braindumps MB6-869 braindumps OG0-093 braindumps VCP-510 braindumps VCP550 braindumps 070-178 braindumps 070-331 braindumps 070-467 braindumps 070-667 braindumps 070-684 braindumps 070-687 braindumps 1Z0-051 braindumps 1Z0-060 braindumps 1Z0-478 braindumps 1Z0-485 braindumps 1Z0-897 braindumps 200-120 braindumps 220-801 braindumps 500-201 braindumps 70-346 braindumps 70-412 test 70-458 test 70-486 test 820-421 test 820-422 test C2170-008 test C2180-275 test C2180-276 test C4040-123 test JN0-343 test M70-201 test M70-301 test NS0-504 test 70-410 test PW0-204 test 3001 test 050-720 test 070-480 test 070-487 test 1Z0-062 test 1Z0-597 test 1Z0-899 test 250-310 test 350-018 test 400-051 test 70-178 test 70-331 test 70-413 test 70-465 test 70-467 test 70-484 test 70-485 test 74-338 test 74-344 test 810-420 test 98-367 test C_HANASUP_1 test C_TSCM52_66 test C2010-571 test C2040-988 test C4040-226 test C4120-782 test CISSP test CPCM test M70-101 test MB6-700 test MB7-701 test VCAD510 test 3605 test 7303 test 000-563 test 070-337 test 070-414 test 070-459 test 070-460 test 400-101 test 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 test 070-410 test JN0-102 test 70-411 test C_TADM51_731 test C4090-958 test 70-483 test EX300 test 070-461 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test