Satyapramoda Tirtharu

Sri Satya Pramoda Tirtharu

Vrundavana @ Tirukoilore

Period 1948 – 1997

Satyapramodha teertharu - Tirukoilur Satyapramoda

ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಷಡ್ವರ್ಷಪೂಜಕಾನ್ |
ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿ ನ್ಯಾಯಸುಧಾರತಾನ್ |

satyaabhijnakaraabjOtthaan panchaashadvarShapUjakaan |
satyapramOda tIrthaaryaan noumi nyaayasudhaarataan |

Birth –  1918 @ Dharwad

Poorvashrama Name –   Sri Gururajacharya Guttal

Father’s name            –   Sri Rangacharya Guttal

Mother’s Name            – Kamaladevi

Ashrama Gurugalu   –   Sri Satyabhigna Tirtharu (Vrundavana @ Ranebennur)

Upanayana                 –  1927

Initial Education        –  Sri Rangacharyaru (father)

Higher Education      –  Nyayashastra  from Sri Dharapuram Krishnamurthacharya and Nyayasudha, Vedantha adhyayana from Sri Satyaprajna Tirtharu

Marriage                      –  1942

Teaching                      – @ Mysore Uttaradimutt

Ashrama Sweekara    – 02.02.1948 at Ranebennur

First Sudha Mangala –1949 @ Malakheda in Teekarayara Sannidhana

 • He has done atleast 30 Srimannyaya Sudha Mangala
 • Kasta Mouna Vratha – 48 days @ Mahishi & Yaragola
 • Satyadhyana Vidyapeeta – Udghatane in 1973 @ Mumbai
 • Jayateertha Vidyapeeta   – Udghatane in 1989 @ Bangalore
 • Uttaradhikari Sweekara – At Tirukoiloru in 1996
 • Vrundavana Pravesha – 03.11.1997.
 • Few Years before his Vrundavana pravesha, Sri Satyapramoda Thirtharu had requested the Government for grant of permission for Sa-shareera Vrundavana pravesha, but the Government rejected his request considering it to be a suicide.

 • Satyapramoda Tirtharu made arrangements for renovation of Cave at Yeragola where Sri Jayatheertharu wrote many granthas and made arrangements for daily pooja at the cave.
 • He Started Uttaradi Mutt at Tirumala for the benefit of Maadhwa Piligrims.  The present pontiff Sri Satyatma Tirtharu has arranged for nitya Annadana for the benefit of Madhwa Piligrims.  Now-a-days, atleast 100-200 people are given free theerthaprasada daily and during Brahmotsava it runs to more than 5000-8000 daily twice in a day.

 • Sreepadaru has done many renovation works of the Shri Uttaradimath Branches  present in Sri Ranga, Mysore, Bellary, Hubli, Shimogha, Malked, Kanchi, Thirupathi, Hyderabad, Kurnool , Tirukoilur, Kumbhakonam and Madaras.
 • HIS GREATEST CONTRIBUTION TO THE MADHWA PARAMPARE IS NONE OTHER THAN SRI SATYATMA THIRTHA SREEPADANGALAVARU WHO IS INSTRUMENTAL IN GUIDING THE PRESENT MADHWA SAMAJA.

Granthas by Satyapramodaru

 1. Shriman Nyayasudhamandanam
 2. Yuktimallika Vyakhyana
 3. Vaishnava Sidhantarjavam
 4. Shri Vijayendra Vijaya Vaibhavam
 5. Bhagavataha Nirdoshattva Lakshanaha
 6. Vayustuti Mandanam

1. Shriman Nyaayasudhamandanam:  – Here, he has condemned the comments of advaithees on Nyayamrutha.   He has written about Omkaaraartha,  prathyaksha, pramana, anumana, and aagama

2. Yukthimallika Vivruthi: – It explains about Vadirajara Yukthimallika with 5 prakarana titled “sourabha – Guna sourabha and Shuddhi Sourabha in Vyakhyana style – based on the vyakhyana of Sri Surothamatirtharu, poorvashrama brother of Sri Vadirajaru, which was in Poem style.

3) VaishNava Siddantharjavam: – Here Sri Satyapromoda Tirtharu has condemned the grantha titled “Ananadhatheerthiyam Saahasam Shankara Bhagavathpaadhiamaarjavam” of an advaithee,  by disproving the five allegations made on Madhwa siddantha.

4)Vijayeendra Vajaya Vaihavam: – Sri Vijayeendra Tirtharu had written   Sarva siddhantha saarasaaravivechanam referring to  Ramaanuja.  Sri Satyapramodaru has upheld that what the views  expressed by Sri Vijayeendra was right and apt.

5) Bhagavataha Nirdoshattwa lakshna:  – Here he has explained Bhagavat Lakshana by establishing Paramathma’s Gunaparipoornathwa and nirdoshatwa

6)Vayusthuthi Mandanam: – One Vishistadvaitha Pandit had condemned Vayustuthi through his book “Ishaana Stuthi”.  Here Satyapramoda Tirtharu has condemned the Ishana Stuthi by the Vishistadvaitha pandit through his book Vayustuthi Mandanam

ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದ ಗುರುವೇ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿರುವೆ |
ಎಂದಿನಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಿರುವೆ ವರದ ಹಸ್ತವ ತೋರೋ ಗುರುವೆ ||

ಶ್ರೀಸುಧಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜರಿಗೆ ಪ್ರೀಯ |
ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಯುಕ್ತಿಮಲ್ಲಿಕೆಗೆ ತಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದ ಧೀರ ||
ಶ್ರೀ ಸುಧಾಮಂಡನ ರಚಿಸಿ ದುರ್ವಾದಿಗಳನು ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚಿಸಿದೆ |
ವಿಜಯೀಂದ್ರ ವಿಜಯ ವೈಭವ ರಚಿಸಿ ಪರಿಮಳಾರ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದೆ || ೧ ||

ನಿನ್ನ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆಯ ಕೇಳಿ ಓಡಿದರು ದುರ್ವಾದಿಗಳು |
ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯವ ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿ ಹೋದರು ಪಂಡಿತರು ||
ಅಭಿನವ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯು ಬಲು ಅಪಾರ |
ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸೀತಾ ರಾಮರ ಪೂಜಿಸಿದೆ ಗುರುವೆ || ೨ ||

ವಾಯುಮತವೆ ಎಂದೆಂದಿಗು ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಸಾರಿದೆಯೊ |
ಹರಿ: ಸರ್ವೋತ್ತಮ: ವಾಯು: ಜೀವೋತ್ತಮ: ||
ಎಂದು ಡಂಗುರವ ಹೊಡೆಸಿದೆಯೊ |
ಶ್ರೀಭಾವಭೋಧಕರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲಿ ನಿರಂತರ ನೆಲೆಸೆದೆ ಗುರುವೆ || ೩ ||

ಹಂಸನಾಮಕನ ಪೀಠದಲಿ ಇಂದ್ರನಂತೆ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದೆಯೊ |
ದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತದ ತತ್ವಗಳ ಎಲ್ಲಕಡೆಗಳಲಿ ಬೀರಿದೆಯೋ ||
ದೇವತೆಗಳು ನೀವು ಇದಕೆ ಸಂಶಯವೆ ಇಲ್ಲ |
ಅನುಮಾನತೀರ್ಥರ ಕೃಪೆಯು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡೋ ಗುರುವೆ || ೪ ||

ಶ್ರೀಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥರಲಿ ನಿಂತು ಅನವರತ ಕರುಣಿಸೊ |
ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಯವ ನೀಡುತ ಮನದಲಿ ನೆಲೆಸೊ ||
ಪರಮ ಕರುಣಾಲು ಗುರುವೆ ಅಂತ:ಕರಣದ ಸೆಲೆಯಿರಲಿ |
ದಾಸ ಅನಂತಗೆ ಅಭಯವ ನೀಡುತ ಸದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಲಹೋ ಗುರುವೆ || ೫ ||
(by Anantha Kulkarni)

Vrundavana Location –  Sri Raghottamaswamy Moola Vrundavana Sannidhana, Manampondi, Tirukoilore – 605759, Dist – villupuram,  TN, Phone – no 04153-24690

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sumadhwa Seva © 2022