↑ Return to Moola Parampare

Narahari Tirtharu

narahari_teertharu

narahari theertharu Narahari thirtharu-Hampi

ಸಸೀತಾ ಮೂಲರಾಮಾರ್ಚಾ ಕೋಶೇ ಗಜಪತೇ: ಸ್ಥಿತಾ|
ಯೇನಾನೀತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನೃಹರಿಭಿಕ್ಷವೇ |
ससीता मूलरामार्चा कोशे गजपते: स्थिता।
येनानीता नमस्तस्मै श्रीमनृहरिभिक्षवे ।
sasItaa mUlaraamaarchaa kOshE gajapatE: sthitaa|
yEnaanItaa namastasmai shrImanRuharibhikShavE |
ಗಜಪತಿ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀತಾಸಮೇತ ರಾಮಚಂದ್ರದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಮಧ್ವ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಧೀಮಂತ ಯತಿಗಳಾದ ಪ್ರಾತ:ಸ್ಮರಣೀಯ ಶ್ರೀ ನರಹರಿತೀರ್ಥರ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಮೋನಮ: ||
 
ಭೂದೇವಿಪರಮಾಸಕ್ತೋ ರಘ್ವೀಶಪದಮಾನಸ: |
ನೃಹರ್ಯಾಖ್ಯಗುರುರ್ಭೂಯಾತ್ ಅಸ್ಮದಿಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ||
भूदेविपरमासक्तो रघ्वीशपदमानस: ।
नृहर्याख्यगुरुर्भूयात् अस्मदिष्टार्थसिद्धये ॥
bhUdEviparamaasaktO raGvIshapadamaanasa: |
nRuharyaaKyagururbhUyaat asmadiShTaarthasiddhayE ||
 
ತತೋ ನೃಹರ್ಯಾಹ್ವಮೃಗಾಧಿರಾಜ: ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಸಮ್ಮೋದಿತಸತ್ಸಮಾಜ : |
ದುರ್ವಾದಿದಂತೀಂದ್ರಮೃಗಾಧಿರಾಜ: ಸ್ವದೇಶಿಕಪ್ರಾಪ್ತಪದೋರರಾಜ |   –  ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥವಿಜಯ – ಛಲಾರಿ ಆಚಾರ್ಯರು
ततो नृहर्याह्वमृगाधिराज: व्याख्यानसम्मोदितसत्समाज : ।
दुर्वादिदंतींद्रमृगाधिराज: स्वदेशिकप्राप्तपदोरराज ।  –  श्री जयतीर्थविजय – छलारि आचार्यरु
ಪುರಾ ಬದರ್ಯಾಶ್ರಮ ಯಾನತ: ಪ್ರಾಗಾನಂದತೀರ್ಥೇ ರಜತಾಸನಸ್ಥೇ |
ತಸ್ಮಾದನುಜ್ಞಾಂ ನೃಹರೀಂದ್ರತೀರ್ಥ: ಪ್ರಾಪ್ಯಾನ್ವಗಾದ್ದಿಗ್ವಿಜಯೇ ಸಶಿಷ್ಯ: |  – ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥ ವಿಜಯ
पुरा बदर्याश्रम यानत: प्रागानंदतीर्थे रजतासनस्थे ।
तस्मादनुज्ञां नृहरींद्रतीर्थ: प्राप्यान्वगाद्दिग्विजये सशिष्य: ।    – श्री जयतीर्थ विजयಸುಗುಣನರಹರಿಶ್ರೀಮಾಧವಕ್ಷೋಭ್ಯರೂಪಾನ್ |
ಹರಿಭಜನನಿಯುಕ್ತಾನ್ ಶುದ್ಧಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಾನ್ |     –  ಭಾವಬೋಧಕಾರರು
सुगुणनरहरिश्रीमाधवक्षोभ्यरूपान् ।
हरिभजननियुक्तान् शुद्धधर्मार्थ कामान् ।   –  भावबोधकाररु
 1. Second Direct Shishya of Srimadacharyaru
 2. Duration –  1324 to 1333
 3. Aradhana on Pushya Bahula Saptami
 4. Vrundavana at Chakra Theertha (Hampi) near Nava Vrundavana
 5. Poorvashrama naama –  Shyama Shastri
 6. Birth place    –  Kalinga Rajya  (Orissa State)
 7. He was said to be the first sage King who ruled a state.
 8. Sanyasi ruled the kingdom –   Once Sri Narahari Tirtharu after getting sanyashrama from Srimadacharyaru went on tour  to Kalinga kingdom.   There it so happened that the king of that kingdom had died and the kingdom was rulerless.    The ministers in the Kalinga kingdom sent their elephant to put garland on whom shall become the next king.    The elephant came and put the garland on the sage.  Even though, he was interested in the kingship, he ruled the kingdom as a sanyasi, ably as per the blessings of Srimadacharyaru.  He ruled for 12 years till the child was able to take charge of the kingdom and saved the country.   While ruling the country he showed his statesmanship.  Similarly he was doing the prachaara of Vaishnava Tatva which he was taught of by Srimadacharyaru, even while doing his duty as the king.

 9. Saseetaavmoolaraamarcha –   As a mark of respect to the great sage who ruled the country for 12 years, the king wanted to give some gift to Sri Narahari Tirtharu. Narahari Tirtharu asked for the Deity of Moola Ramachandra devaru that had been kept by the descendants of the Gajapati Kings and Who was originally worshiped by Iksvaaku Mahaaraja, then given to Dasaratha Maharaja, the father of Lord Rama. This Deity of Rama was then passed down to Lakshmana and from him to Hanuman, who used to hang it around his neck. Hanuman gave that idol to Bhimasena devaru during Dwaapara yuga , and Bhima gave Him to the Gajapati King .     The king happily handed over the idol to Narahari Tirtharu with devotion.  Sri Narahari Tirtharu did the samarpana of the idol to the entire Madhwa parampare and is being worshipped as per Madhwa sampradaya since seven hundred years.  

 10. He is said to be the first to give Kannada Devaranama –  “Hariye Idu Sariye”.  Said to have written many but not available now.

 11. Works by Sri Narahari Tirtharu :

 • Srimadacharyara Geetha Bhashya Teeka
 • Srimadacharyara Dasha prakarana Teeka
 • Yamaka Bharatha Teeka

Ashrama Gurugalu : Sri Madhwacharyaru

Successor – Sri Madhava Thirtharu

Narahari Thirtharu – click for pdf file

Sri Narahari Tirtharu when he visited Simhachalam Temple area, he has installed a  Mukyaprana idol.   This can be seen only when the devotees climb the hill.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

070-410 exam JN0-102 exam 70-411 exam C_TADM51_731 exam C4090-958 exam 70-483 exam EX300 exam 070-461 exam MB2-702 exam MB7-702 exam 220-802 exam 400-101 exam 646-206 exam 700-501 exam 70-480 exam C4040-108 exam MB2-701 exam 070-411 exam 100-101 exam 640-554 exam 700-505 exam 70-457 exam 70-460 exam C2150-197 exam EX0-001 exam 070-243 exam 70-466 exam C_THR12_66 exam C4040-225 exam 1Z0-061 exam 70-347 exam C4090-452 exam VCP-550 exam 070-177 exam 070-412 exam 70-417 exam 70-463 exam 70-488 exam C_HANATEC131 exam C2090-303 exam C2090-614 exam 70-331 exam MB5-705 exam 070-247 exam 070-347 exam 070-463 exam 300-206 exam 70-243 exam 74-325 exam C2020-622 exam C2030-283 braindumps C2090-540 braindumps C2180-278 braindumps HP0-J73 braindumps ICBB braindumps 070-246 braindumps 070-341 braindumps 070-417 braindumps 070-457 braindumps 070-458 braindumps 1Z0-481 braindumps 1Z0-599 braindumps 300-207 braindumps 70-246 braindumps 70-414 braindumps A00-240 braindumps C_TAW12_731 braindumps C4030-670 braindumps C4040-224 braindumps C4090-450 braindumps C4120-783 braindumps EX200 braindumps MB2-700 braindumps MB3-700 braindumps MB6-869 braindumps OG0-093 braindumps VCP-510 braindumps VCP550 braindumps 070-178 braindumps 070-331 braindumps 070-467 braindumps 070-667 braindumps 070-684 braindumps 070-687 braindumps 1Z0-051 braindumps 1Z0-060 braindumps 1Z0-478 braindumps 1Z0-485 braindumps 1Z0-897 braindumps 200-120 braindumps 220-801 braindumps 500-201 braindumps 70-346 braindumps 70-412 test 70-458 test 70-486 test 820-421 test 820-422 test C2170-008 test C2180-275 test C2180-276 test C4040-123 test JN0-343 test M70-201 test M70-301 test NS0-504 test 70-410 test PW0-204 test 3001 test 050-720 test 070-480 test 070-487 test 1Z0-062 test 1Z0-597 test 1Z0-899 test 250-310 test 350-018 test 400-051 test 70-178 test 70-331 test 70-413 test 70-465 test 70-467 test 70-484 test 70-485 test 74-338 test 74-344 test 810-420 test 98-367 test C_HANASUP_1 test C_TSCM52_66 test C2010-571 test C2040-988 test C4040-226 test C4120-782 test CISSP test CPCM test M70-101 test MB6-700 test MB7-701 test VCAD510 test 3605 test 7303 test 000-563 test 070-337 test 070-414 test 070-459 test 070-460 test 400-101 test 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 test 070-410 test JN0-102 test 70-411 test C_TADM51_731 test C4090-958 test 70-483 test EX300 test 070-461 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test