General सामान्य ज्ञान 1

१. भारतस्य प्रथम स्वातंत्र्यसंग्रामः कस्मिन् वत्सरे अभूत् ?

२. वारक्रमस्य आरंभः कुतः भवति ?

३. अमेरिका देशस्य अद्यतन अध्यक्षः कः ?

४. भगवद्गीतायां कति अध्यायाः संति ?

५. भारतस्य आदि कविः कः ?

६. कर्नाटक राज्यस्य प्रथम विश्वविद्यालयः कः ?

७. कर्नाटक संगीतस्य पितामहः कः ?

८. गणेश चतुर्थी कस्मिन् मासे प्रचलति ?

९. शत्रुघ्नस्य माता का ?

१०. दध्यत्र इत्यत्र कः संधिः ?Posted in Quiz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *