Mukyaprana

ShrI vayudeva’s 32 sallakshaNaas by Sri praanesha daasaru

ಶ್ರೀವಾಯುದೇವರಿಗೆ ನೀತವಾದ
ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸುಲಕ್ಷಣಗಳನು ವರ್ಣಿಸುವೆ |
ತಾಲು ಜಾನುಗಳು ಸ್ತನ ತುದಿಯು ನಾಸಿಕ ಚಕ್ಷು |
ನಾಲಕ್ಕೊಂದು ದೀರ್ಘ ಜಂಘಗ್ರೀವ |
ಆಲಿಂಗ ಪೃಷ್ಟ ನಾಲ್ಕು ಹೃಸ್ವ ಕೇಶರದ |
ಮೇಲಾದ ತ್ವಕು ಬೆರಳು ನಖ ಪಂಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮ |
ಕಕ್ಷಿ ಕುಕ್ಷಿಯು ವಕ್ಷ ಕರ್ಣ ನಖ ಸ್ಕಂದಾರು |
ರಕ್ಷಘ್ನನಿಗೆ ಶೋಭಿಪವು ಉನ್ನತ |
ಅಕ್ಷಿ ಚರಣ ಕರ ನಖ ಅಧರ ಜಿಹ್ವೇಣು ಜಿಹ್ವೆ |
ಮೋಕ್ಷದನ ಈ ಏಳು ಅವಯವವು ರಕ್ತ |
ಸತ್ವ ನಾಭಿಯು ಸ್ವರವು ಈ ಮೂರು ಗಂಭೀರ |
ಉತ್ತಮ ಲಲಾಟ ಉರದ್ವಯ ವಿಸ್ತಾರಾ |
ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲನ |
ಭೃತ್ಯೋತ್ತಮಗೆ ತಕ್ಕುವಿವಾರಿಗಿಲ್ಲ |
श्रीवायुदेवरिगॆ नीतवाद
मूवत्तॆरडु सुलक्षणगळनु वर्णिसुवॆ ।
तालु जानुगळु स्तन तुदियु नासिक चक्षु ।
नालक्कॊंदु दीर्घ जंघग्रीव ।
आलिंग पृष्ट नाल्कु हृस्व केशरद ।
मेलाद त्वकु बॆरळु नख पंच सूक्ष्म ।
कक्षि कुक्षियु वक्ष कर्ण नख स्कंदारु ।
रक्षघ्ननिगॆ शोभिपवु उन्नत ।
अक्षि चरण कर नख अधर जिह्वेणु जिह्वॆ ।
मोक्षदन ई एळु अवयववु रक्त ।
सत्व नाभियु स्वरवु ई मूरु गंभीर ।
उत्तम ललाट उरद्वय विस्तारा ।
सत्य संकल्प श्री प्राणेश विठलन ।
भृत्योत्तमगॆ तक्कुविवारिगिल्ल ।

shrIvaayudEvarige nItavaada
mUvatteraDu sulakShaNagaLanu varNisuve |
taalu jaanugaLu stana tudiyu naasika chakShu |
naalakkoMdu dIrGa jaMGagrIva |
AliMga pRuShTYa naalku hRusva kEsharada |
mElaada tvaku beraLu naKa paMcha sUkShma |
kakShi kukShiyu vakSha karNa naKa skaMdaaru |
rakShaGnanige shObhipavu unnata |
akShi charaNa kara naKa adhara jihvENu jihve |
mOkShadana I ELu avayavavu rakta |
satva naabhiyu svaravu I mUru gaMbhIra |
uttama lalaaTa uradvaya vistaaraa |
satya saMkalpa shrI praaNEsha viThalana |
bhRutyOttamage takkuvivaarigilla |

hare srinivasa
Vayudevaru is said to have 32 sallakshanaas – dwatrimshat lakshanaas.
Here are the 32 sallakshanaas which only Vayu and Brahmadevaru possess.
ದ್ವಾತ್ರಿಂಶತ್ ಲಕ್ಷಣ द्वात्रिंशत् लक्षण
षण्णवत्यंगुलो यस्तु न्यग्रोधपरिमंडल:
सप्तपादश्चतुर्हस्तो द्वात्रिंशल्लक्षणैर्युत:
ಷಣ್ಣವತ್ಯಂಗುಲೋ ಯಸ್ತು ನ್ಯಗ್ರೋಧಪರಿಮಂಡಲ:
ಸಪ್ತಪಾದಶ್ಚತುರ್ಹಸ್ತೋ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಲ್ಲಕ್ಷಣೈರ್ಯುತ:   MBTN – Acharya Madhwa
The thirty two features –  Five should be dheergha (longer) , five should be sookshma (thin, sharp) seven
should be blood coloured , six should be elevated (raised), three should be shorter, three should be broader and three should be deeper.
पंचदीर्घ: पंचसूक्ष्म: सप्तरक्त: षडुन्नत:
त्रिपृथुस्त्रिषु गंभीरो द्वात्रिंशल्लक्षणस्त्विति     vaadiraajeeya
ಪಂಚದೀರ್ಘ: ಪಂಚಸೂಕ್ಷ್ಮ: ಸಪ್ತರಕ್ತ: ಷಡುನ್ನತ: !
ತ್ರಿಪೃಥುಸ್ತ್ರಿಷು ಗಂಭೀರೋ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಲ್ಲಕ್ಷಣಸ್ತ್ವಿತಿ .

ಭುಜಗಳು, ಕಣ್ಣುಗಳು, ಗಲ್ಲ, ಮೊಣಕಾಲು, ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳು ಈ ಐದೂ ದೀರ್ಘವಾಗಿರಬೇಕು.
Shoulders, Eyes, chin, knee and nails – should be dheergha – longer

ಪಂಚಸೂಕ್ಷ್ಮ: – ಚರ್ಮ, ಕೇಶ, ಬೆರಳುಗಳು, ಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗುಲಿ ಪರ್ವಗಳು – ಈ ಐದೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರಬೇಕು
Skin, Hair, Fingers, Teeth, and finger joints – these should be sookshma (thin, sharp)

ಸಪ್ತರಕ್ತ: – ಅಂಗೈಗಳು, ಅಂಗಾಲುಗಳು, ಕಣ್ಣುಗಳ ತುದಿಗಳು, ತಾಲು (ಅಂಗುಳ), ನಾಲಿಗೆ, ಕೆಳತುಟಿ, ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳು – ಈ ಏಳೂ ಕೆಂಪಾಗಿರಬೇಕು
palms, sole, eyes, palate (between mouth and nose) tongue, lips, nails, – shall be blood coloured

ಷಡುನ್ನತ: – ಎದೆ, ಕುಕ್ಷಿ, ಅಲಕ, ಭುಜಗಳು, ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ – ಈ ಆರೂ ಉನ್ನತವಾಗಿರಬೇಕು
chest, belly shoulder, nails, waist and face should be elevated (raised)

ಜಂಘ, ಕತ್ತು ಮತ್ತು ಮೇಹನ – ಈ ಮೂರೂ ಚಿಕ್ಕದಿರಬೇಕು
legs. neck and pelvik region – should be smaller

ಹಣೆ, ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಎದೆ – ಈ: ಮೂರೂ ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು
Forehead, chest and waist – to be broader

ಸ್ವರ, ಸತ್ತ್ವ, ಮತ್ತು ನಾಭಿ – ಈ ಮೂರೂ ಗಂಭೀರ (ಆಳ)ವಾಗಿರಬೇಕು
Voice,  breath and naval should be deeper

ಕಲಿಯು ಸಮಗ್ರ ದುರ್ಲಕ್ಷಣೀಪೇತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

(Source – Mahabharatha Tatparya Nirnaya and Vadiraajeeya vyakyana)

 

Madhwacharyaru-Vayudevaru-proof

Madhwastuti

Sarvamoola Praveshika

Grantha Malika Stotra

Khila Vayustuti

Vayoravataaratrayastotram

    1. Bheemasena Devaru (Kannada)

    2. Madhwacharyaru


Related Pages :


kyamena halli

Bheemasena

ಭೀಮಸೇನಸಮೋ ನಾಸ್ತಿ ಸೇನಯೋರುಭಯೋರಪಿ | ಪಾಂಡಿತ್ಯೇ ಚ ಪಟುತ್ವೇ ಚ ಶೂರತ್ವೇsಪಿ ಬಲೇsಪಿ ಚ| भीमसेनसमो नास्ति सेनयोरुभयोरपि । पांडित्ये च पटुत्वे च शूरत्वेsपि बलेsपि च। Click for Devaranamas on  Bheemasena Devaru Pranesha dasaru’s song on Bheemasena devaru – click Click for PDF file on  Bheemasena Devaru “Bheema” or “Vrukodara” is the second incarnation of Vayudevaru.  During Ramavatara, he …

View page »

Bheemasena Samonasti

ಭೀಮಸೇನ ಸಮೋ ನಾಸ್ತಿ ಸೇನಯೋರುಭಯೋರಪಿ | ಪಾಂಡಿತ್ಯೇ ಚ ಪಟುತ್ವೇಚ ಶೂರತ್ವೇಪಿ ಬಲೇಪಿ ಚ|| भीमसेन समो नास्ति सेनयोरुभयोरपि । पांडित्ये च पटुत्वेच शूरत्वेपि बलेपि च॥ Kannada PDF – click English PDF – Click

View page »

Devaranamagalu

Keerthana Ugabhoga’s Keechaka Vadha by Vadirajaru MADHWANAMA BY Sripadarajaru with Meaning

View page »

Madhwa Siddantha

Madhwa Siddantha – English Madhwa Siddantha-Kannada & Sanskrit

View page »

Sundarakanda

Sundara Kanda Stotra – MBTN Sundara Kanda by Vadirajaru Sundara Kanda – tatparya

View page »

Vayustuti Purascharana

Hari Vayustuti in Kannada – click Vayustuti Purascharana Method in Tamil/Telugu – click Vayustuti Purascharana Method in Kannada/Sanskrit – click

View page »

Madhwavijaya Sangraha

Sumadhwa Vijaya Sangraha

View page »

1 comment

  1. Prakash S KULKARNI

    Fantastic website and a very much needed forum for healthy and meaningful discussions. Congratulations to shri NARAHARI …Prakash S. KULKARNI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

070-410 exam JN0-102 exam 70-411 exam C_TADM51_731 exam C4090-958 exam 70-483 exam EX300 exam 070-461 exam MB2-702 exam MB7-702 exam 220-802 exam 400-101 exam 646-206 exam 700-501 exam 70-480 exam C4040-108 exam MB2-701 exam 070-411 exam 100-101 exam 640-554 exam 700-505 exam 70-457 exam 70-460 exam C2150-197 exam EX0-001 exam 070-243 exam 70-466 exam C_THR12_66 exam C4040-225 exam 1Z0-061 exam 70-347 exam C4090-452 exam VCP-550 exam 070-177 exam 070-412 exam 70-417 exam 70-463 exam 70-488 exam C_HANATEC131 exam C2090-303 exam C2090-614 exam 70-331 exam MB5-705 exam 070-247 exam 070-347 exam 070-463 exam 300-206 exam 70-243 exam 74-325 exam C2020-622 exam C2030-283 braindumps C2090-540 braindumps C2180-278 braindumps HP0-J73 braindumps ICBB braindumps 070-246 braindumps 070-341 braindumps 070-417 braindumps 070-457 braindumps 070-458 braindumps 1Z0-481 braindumps 1Z0-599 braindumps 300-207 braindumps 70-246 braindumps 70-414 braindumps A00-240 braindumps C_TAW12_731 braindumps C4030-670 braindumps C4040-224 braindumps C4090-450 braindumps C4120-783 braindumps EX200 braindumps MB2-700 braindumps MB3-700 braindumps MB6-869 braindumps OG0-093 braindumps VCP-510 braindumps VCP550 braindumps 070-178 braindumps 070-331 braindumps 070-467 braindumps 070-667 braindumps 070-684 braindumps 070-687 braindumps 1Z0-051 braindumps 1Z0-060 braindumps 1Z0-478 braindumps 1Z0-485 braindumps 1Z0-897 braindumps 200-120 braindumps 220-801 braindumps 500-201 braindumps 70-346 braindumps 70-412 test 70-458 test 70-486 test 820-421 test 820-422 test C2170-008 test C2180-275 test C2180-276 test C4040-123 test JN0-343 test M70-201 test M70-301 test NS0-504 test 70-410 test PW0-204 test 3001 test 050-720 test 070-480 test 070-487 test 1Z0-062 test 1Z0-597 test 1Z0-899 test 250-310 test 350-018 test 400-051 test 70-178 test 70-331 test 70-413 test 70-465 test 70-467 test 70-484 test 70-485 test 74-338 test 74-344 test 810-420 test 98-367 test C_HANASUP_1 test C_TSCM52_66 test C2010-571 test C2040-988 test C4040-226 test C4120-782 test CISSP test CPCM test M70-101 test MB6-700 test MB7-701 test VCAD510 test 3605 test 7303 test 000-563 test 070-337 test 070-414 test 070-459 test 070-460 test 400-101 test 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 test 070-410 test JN0-102 test 70-411 test C_TADM51_731 test C4090-958 test 70-483 test EX300 test 070-461 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test