↑ Return to Moola Parampare

Jayatirtharu

 
ಚಿತ್ರೈ: ಪದೈಶ್ಚ ಗಂಭೀರೈರ್ವಾಕ್ಯೈರ್ಮಾನೈರಖಂಡಿತೈ: |
ಗುರುಭಾವಂ ವ್ಯಂಜಯಂತೀ ಭಾತಿ ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥವಾಕ್ || Sri Vyasarajaru in Nyayamruta
Sri Jayatirtha’s words are full of gaambheerya.  Each word or sentence has deep meaning.  His words can never be condemned as he has given pratyakshaadi pramaaNaas.  More ever it is full of guru Acharya Madhwa’s intentions.  As such it is shining.
 
Moola Vrundavana                     Paaduka of Jayatirtharu
 

Teekacharya –  In Dwaitha Vedanta the name of Sri Jayatirtharu is always to be remembered for his contributions.  No one is comparable to his style of writing Teeka and upholding the Madhwa Philosophy.  Almost all the Granthaas, teekaas, vyakyaas that have come after Jayatirtha are based on his Teekaas only.  That is why he is called as Teekacharya.

Sri Jayateertharu is the sixth  Pontiff  of our Sri Madhwacharya Peetha and is popularly known by “Teekarayaru”, “Teekacharyaru” and “Teekakrutpadaru”, etc.

Sri Satyatma Tirtharu on Sri Jayatirtharu – Click

ಯಸ್ಯ ವಾಕ್ಕಾಮಧೇನುರ್ನ: ಕಾಮಿತಾರ್ಥಾನ್ ಪ್ರಯಚ್ಚತಿ |
ಸೇವೇ ತಂ ಜಯಯೋಗೀಂದ್ರಂ ಕಾಮಬಾಣಛಿದಂ ಸದಾ ||
यस्य वाक्कामधेनुर्न: कामितार्थान् प्रयच्छति ।
सेवे तं जययोगींद्रं कामबाणच्छिदं सदा ।  –
श्री विजयींद्रतीर्थ

His words are like a kaamadhenu,  which gives all our desires kaamitaartha.  I always prostrate before the great yogeendra who defeated all his desires.

Poorvashrama name

Dondo Raghunatha Pantha

Wife

Bheemabai

Sanyasashrama Period

1364-1387

Vrundavana

Malakheda

River

Kagini + Bennetore sangama

Ashrama Gurugalu

Sri Akshobhya Thirtharu

Ashrama Shishyaru

Sri Vidyadhiraja Thirtharu; Sri Vyasatirtharu

Vidya Gurugalu

Sri Akshobhya Tirtharu

Aradhana

Ashaada Krishna Panchami

Family Name

Deshapande

Amsha

Indramsha

Avesha

Sheshadevaru

Place of Tapassu

Yeragola Cave

Vidyanugraha

Bharatee Devi

Ankita

Raama Vittala

Original Place

Mangalavede, 15 miles from Pandarapura

Contemporaries

Akshobhya Tirtharu, Vidyaranyaru, Vijayadwaja Tirtha of Pejavara Mutt, Vadeendra of Shrungeri Peeta,Delhi King Firoz Shah Tughlak

Childhood Education learnt

Horse Riding, Khadga fighting, etc, Accounting, Administration, etc

Word which gave him vairagya

“Kim pashu poorvadhehe: by Akshobhya Tirtharu

Previous janma

As an Ox in the service of Acharya Madhwa

Grantha shown to Vidyaranya

Teeka for Acharya Madhwa’s PramaNa LakshaNa

Vijayadwajaru gave him

Bhagavatha Vyakyana “PadaratnaavaLi”

Vyakyana for Tantrasara

“Padyamala”

Teeka for Geetha Tatparya

“Nyaaya Deepika”

Saying on “Nyayasudha”

Sudha vaa paTanIya vasudhaa vaa paalanIya

Acharya Madhwa on the ox

“vyaaKyaasyatyESha gOraaT”

Durga & Saraswathi gave him

GanTa, betel nut to rub after writing on the leaves,

Vyasarajaru on Jayatirtharu

“EduraarO guruvE samaraarE”

Other Names

Teekarayaru, Teekakrutpaadaru

Performed as Vice Chancellor

At Buddhist University in Gujarat as per request of King Kamadeva

Pramana Lakshana Teeka

Pramana Paddati

Anuvyakyana Teeka

Srimannyaya Sudha

Vadavali deals with

Jaganmithyatva Khandana

Padyamala deals with

Bhagavatpooja paddati as per Tantrasara sangraha

Granthas on Jayatirtharu

“Jayatirtha Vijaya” & “Anu Jayatirtha Vijaya” by Vyasatirtharu,“Jayatirtha Vijaya” by Sri Raghunatha Tirtha of Akshobya Tirtha Mutt, “Toravi Narahari Kavi’s kannada Jayatirtha Vijaya”, etc…..


मिथ्या सिद्धांत दुर्द्वांत विद्वंसन विचक्षण: ।
जयतीर्थाख्य तरणी: भासतां नो हृदंबरे ।
श्री व्यासराजरु (तात्पर्यचंद्रिका)

ಮಿಥ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ದುರ್ದ್ವಾಂತ ವಿದ್ವಂಸನ ವಿಚಕ್ಷಣ: |
ಜಯತೀರ್ಥಾಖ್ಯ ತರಣೀ: ಭಾಸತಾಂ ನೋ ಹೃದಂಬರೇ |
ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರು (ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾ)

ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ: ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಶ್ಚ ಜಯಾಚಾರ್ಯಾಸ್ತು ಧೇನವ: |
ಚಿಂತಾಮಣಿಸ್ತು ವಾಸಾರ್ಯಾ: ಮುನಿತ್ರಯಮುದಾಹೃತಂ ||

Born as a bullock –

  • He was born as Bullock, during Srimadacharyaru’s period and he carried Sarvamoola Grantha for nearly 18years from place to place.  When Srimadacharya used to do paata for his Shishyaas, he used to sit next to Acharya Shishyaas and hear all the shastraas.

Why was he born as a bullock? The Pandavaas after being victorious in Kurukshetra, were remembering and discussing the past incidents of Mahabharata Maha Yuddha. At that time Arjuna forgot Sri Krishna and boasted before Bheema that he is responsible for the entire victory.  Immediately Bheema told  “You are boasting like an animal, you forgot Sri Krishna’s anugraha. Immediately Arjuna realized his ajnaana (ahambhaava – Indra is not free from Kali Avesha) and repented. As the wordings of  great personalities will never be false, they will become true. And that he will definitely take the birth of a beast.  Arjuna forgot Sri Krishna Paramathma for a while and got the life of a bullock.  The same  bullock  became  Sri Jayateertharu.

 
(drawing by Bhargavi Prabhanjan)
Acharyaru indicating that the bullock (Teekakaryaru) will write Teeka “ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯತ್ಯೇಷ್ಟ ಗೋರಾಟ್ ” “व्याख्यास्यत्येष्ट गोराट्” for his granthas :-

One day when Srimadacharyaru was teaching his disciples, one of his shishyaas raised the topic that “who will write – Compose the Commentaries to His Works”. All the Pandits were seeing their faces each other with a smile that Srimadacharyaru will suggest their names. On the contrary Srimadacharya said “व्याख्यास्यत्येष्ट गोराट्” – that the bullock which was sitting in front will write the commentaries to His Works. The Pandits became angry and cursed the bullock to die with the Serpent bite.   Within a few days the bullock,  due to the Serpent bite was suffering a lot and died.  It was the same bullock that provided as the entire Teeka of Acharya Madhwa.  He had heard the entire Sarvamoola directly from Srimadacharyaru.

Yeragola CaveThis is the place where Sri Jayatirtharu wrote Srimannyaayasudhaadi granthaas. This is situated in just one kilometre from Chittapura in Yadgir District.  Once upon a time, this Cave was the tapobhoomi of Shanka named sage.

Jayateertharu used to sit there in the lonely place for writing commentaries with great patience, knowledge and intense Aparoksha Gnyaana. It is here on this holy land that majority of his Teekas took  birth.   Sri Ramachandra Tirtha’s and Sri Vidyanidhi Tirtha’s Vrundavana also there near Yeragola.

 
(Jayatirtharu in the form of a snake @ Yeragola cave)
 
Yeragola Cave entrance, Yadgir District, Gulbarga District
 
  1. GRANTHAGALU – ADYANTA SHLOKAGALU – PDF
  2. DEVARANAMAGALU – PDF
  3. JEEVANA CHARITRE – PDF
  4. JAYATHIRTHA VIJAYA – PDF
  5. JAYATHIRTHA GRANTHA DARSHANA – DEVARANAMA – PDF
  6. JAYATHIRTHARU – ENGLISH PDF
  7. Padyamala – Deva pooja system- PDF file
  8. Direct Shishyas of Sri Jayatirtharu – Click

‘Kim Pashuhu Poorvadehe “”किं पशु: पूर्वधे:” – Sri Akshobhya Thirtharu was searching for a shishya for his Sarvagna Peeta.     One day,  he was sitting on the bank of the River Bheemarathi.  There a young handsome boy, named Dondu pantha or Donduraya, riding a horse, being thirsty,  came and went into the river, sitting on the Horse itself and drunk the  water without using his hands. Shree Akshobhya Thirtharu saw this scene and uttered in Sanskrit with Loud  “Kim Pashu Poorvadehe”  “किं पशु: पूर्वधे:” In the previous Janma Had you been a Beast? (Pashu).

Hearing this Dhondooraya stunned and remembered his previous Janmas – Arjuna, His Bullock Janma in the period of Srimadacharyaru, Vrashabharoopa and all. Immediately  Bowed to Sri Akshobhya Teertharu and requested for Yati Ashrama. Akshobhya Teertharu’s Joy knew no bonds, Actually Dondu Raya is the Akshobhya Thirthara  poorvashrama brother’s son. Sri Akshobhya Teertharu asked Dhonduraya to get the permision of the Elders.  Dhonduraya did not listen and  insisted him to give Ashrama immediately. Raghunath Deshpande, on hearing this, rushed with anger near Akshobhya Tirtharu. He simply cried loudly. Dhondoraya told that Akshobhya Tirtharu has not forcibly given the Ashrama, at his own will and wish became Yati.

But his father forceably took him home and arranged for the First night for Dondurayaru with his wife Bhamamani. But for the girl, Dhonduraaya looked like a serpant.  She tried to came near him, but the snake was not allowing her to come near him.     After all his efforts are failed, his father realized that he was wrong in bringing Donduraya, the Jayathirtharu to his home for first night and took him back to Akshobhya Thirtharu and asked his excuse for his acts.

Studied under Sri Akshobhya Tirtharu –    Even though he had knowledge from   what he had learnt from Acharya Madhwa when he was an ox, he further studied under Akshobhya Tirtharu, who taught him like “shukavaani”. He himself has quoted in his granthas that  “akshobhyatirtha guruNaa shukavakShischitasya mE”|

In most of his granthas, he has praised his guru Akshobhya Tirtharu.

पदवाक्य प्रमाणाग्नान् प्रतिवादिदच्चिद: ।
श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्टे गुरून्मम ।
पदवाक्य प्रमाणग्नान्प्रणम्य शिरसा गुरून् ।
व्याकरिष्ये यथाबोधं विष्णुतत्त्वविनिर्णयं ।

padavaakya pramaaNaagnaan prativaadidachchida: |
shrImadakShObhyatIrthaaKyaanupatiShTE gurUnmama |
padavaakya pramaaNagnaanpraNamya shirasaa gurUn |
vyaakariShyE yathaabOdhaM viShNutattvavinirNayaM |

Penance at Durga betta – After the vrundavana pravesha of his Gurugalu Jayatirtharu decided to start grantha rachane.  Before starting the grantha rachana work he went to Durga Betta for tapassu.    He did the tapassu like Druvarayaru by eating green leaves, dry gross, panchagavya prashana, etc.   He got the anugraha of Saraswathi and Bharatee Deviyaru.  Sheshadevaru also came and did the anugraha on his tongue.  So, there was the avesha of Sheshadevaru also in him.

Jayatirtharu on Acharya Madhwa “For doing the vyakyaana on Acharya Madhwa Grantha only gods are capable.  Even the effort of doing the vyakyaana itself looks like a comedy, but I have done the vyakyaana with the utmost devotion to Acharya Madhwa – this is also a vibhushana for his grantha”.

 

Svaahankara khandana by Jayatirtharu He says that “he is not an expert in Vyakarana Shastra.  Not an expert in Vedavaakya or Nyaya shastra.  Not learnt all.  Whatever I have done is only with the anugraha of Sarvajnaacharya’ –

 

na shabdaadou gaaDaa: na cha nigamacharchaasu chaturaa |
na cha nyaayE prouDhaa na cha viditavEdyaa api vayaM paraM |
shrImatpUrNapramatigurukaaruNyasaraNIM
prapannaa manyaa: sma kimapi cha vadaMtOpi mahataaM |
न शब्दादौ गाडा: न च निगमचर्चासु चतुरा ।
न च न्याये प्रौढा न च विदितवेद्या अपि वयं परं ।
श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणीं
प्रपन्ना मन्या: स्म किमपि च वदंतोपि महतां ।
 

Anugraha by Jayatirtharu – There is a canal nearby wherein Sri Jayatirtharu just stopped water by giving his handful of mud to the Gouda of that village.   Once it so happened that the main Gowda of that village thought of constructing a canal for the village people.  He constructed the canal and the same was filled with water but in a very short period it was dried and the gowda was forced to wait for another rainy season.  Then again rain came and canal was filled but was dried again.  One night he got a dream wherein he was told to meet a sage nearby who is doing the penance, and he will help you.  The gowda immediately met the sage nearby, who was none other than Sri Jayatirtharu, who in turn gave him a handful of mud after doing some abhimantrana to the gowda and asked him to put in the pond.  The gowda did as instructed by the sage and the canal was saved and even today so many villagers are being benefited by the canal which was the anugraha of Jayatirtharu.

“Koneri Pranesha” –  Once after the completion of the pooja, a monkey came near him and wrote “geetha” “aÉÏiÉÉ” on a rock nearby. Sri Jayatirtharu realized that it was the order of Mukyapranadevaru to write “Geetha Bhashya Teeka”, and he wrote the monkey’s figure on the same rock.  He also did the prana pratiste of the monkey.  Subsequently Koneri family people built one mantapa for Mukyaprana.

Anugraha to Muslim King Firozeshah – Once Muslim King Firozeshah sent one of his servants to invite Jayatirtharu to his palace.    Jayatirtharu came but stayed in a temple in Kurukshetra.  At the same time many Hindus were doing upavaasa in front of the palace as the King was taxing exhorbitantly on Brahmins and was forcing the Hindus to be converted to Muslim Community. As the branhims were fasting, Jayatirtharu refused to enter the city. Then the King came personally and asked him to come to his palace.  He told Jayatirtharu that his son was suffering from severe decease which has not been cured by any doctors and asked for anugraha to his son.  Jayatirtharu insisted a condition that king must free the Brahmin community from exhorbitant taxes and avoid conversion.  The King agreed.  Jayatirtharu did the pooja and after naivedya and his tirtha prasada, he gave some prasaada to the Muslim King, which prasada cured the prince from his severe decease.  The King was delighted and decided to invite Jayatirtharu to Delhi and give all the honours of the Kings.  But the sage refused and told him that the entire thing happened with the blessings of Sri Ramachandra only and it was because of Srimadwacharya’s anugraha that the king’s son’s health was improved and the entire honour must go to them only.

Vrundavana Pravesha of Akshobhya Tirtharu –    Sri Akshobhya Tirtharu told Jayatirtharu to write Teeka Granthaas for Srimadacharya’s sarvamoola.  He told Acharya’s work are not easily reachable for the common man and told that the bhashyaas to be done by Jayatirtharu will help everyone to understand Acharya Madhwa Tatwa.   Akshobhya Tirtharu gave ashrama to Sri Trailokyabhooshana Tirtharu, who became the head of the Arya Akshobhya Tirtha Mutt.  Then Akshobhya Tirtharu entered Vrundavana at Malakheda.

Sri Pejavara Adhokshaja Mutt Swamiji Sri Vijayadhwaja Tirtharu, met Sri Jayatirtharu and handed over the Grantha written by him titled “Padarathnavali”   a Vyakhyana for Srimad Bhagavatha and asked Sri Jayathirtharu to scrutinize the grantha and bless him.   The Vyakhyana is also called as “Vijayadhwajeeya vyakhyana”

Grantha darshana

ಚಿತ್ರೈ: ಪದೈಶ್ಚ ಗಂಭೀರೈರ್ವಾಕ್ಯೈರ್ಮಾನೈರಖಂಡಿತೈ: | ಗುರುಭಾವಂ ವ್ಯಂಜಯಂತೀ ಭಾತಿ ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥವಾಕ್ || Sri Vyasarajaru in Nyayamruta Adyantha Shlokas of Sri Jayatirtharu – Sanskrit lipi – Click Adyanta Shlokas of Sri Jayatirtharu – Kannada lipi – Click Grantha Varnana Stotra – Click Grantha Varnana Devaranama – Click Teeka Granthas on Madhwa Siddantha  can be grouped into three., viz., a)      …

View page »

raghuvaryara vrundavana scene

Moola Vrundavana

                                       ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮ: ಚಿತ್ರೈ: ಪದೈಚ್ಚ ಗಂಭೀರೈ: ವಾಕ್ಕೀರ್ಮಾನೈ:ರಖಂಡಿತೈ: | ಗುರು ಭಾವಂ ವ್ಯಂಜಯಂತೀ ಭಾತಿ ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥವಾಕ್ | ಪ್ರಸ್ಥಾವನ –     ಪ್ರಾತ: ಸ್ಮರಣೀಯ ಶ್ರೀ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರೆಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಮಾಡಿರುವ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಮಾಧ್ವನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತದೆ.   ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರು, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು, ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರೇ ಮೊದಲಾದ ಮಾಧ್ವ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಯತಿಗಳೂ, ಪಂಡಿತರೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವರನ್ನು …

View page »

Shishyas of Jayatirtharu

His direct Shishyaas – Sri Vidyaadhiraaja Tirtharu (1388-1392) – He was not only his shishya but also was the uttaradhikari. Once he had the darshana of Bhaageerathidevi when he was near the Bheemarathi river.  Initially he gave ashrama to Sri Rajendra Tirtha, who went to Bangala region for tatvaprachara and stayed for more time.  Since …

View page »

Vidyaranya defeated

a) Defeat of Vidyaranya, a famous Advait pandit – Vidyaranya’s period – 1302-1387AD ;  Jayatirtha’s sanyasa period 1365-1387 AD Sri Jayatirtharu used to remain in the cave of Yeragola and was writing Granthas. Vidyaranya, a famous Advaitha Philosopher, who was proficient in all vedas and had written Bhashya for all vedas, said to be an …

View page »

Dharapuram Jayatirtharu

Mruttika Vrundavanas

Sri Jayatirtha’s mruttika vrundavanaas : – 1. Hospet – Uttaradimutt 2. Bangalore – Uttaradimutt 3. Darapuram (TN) – At kadu Hanumantharaya temple- Darapuram ( Erode Dist) 4. Agraharam (Tirupur District, TN) At Palladam Anjaneya temple, Agraharam ( behind the Bus stand ) Looked after by sri Nagaraja Rao Dist Education officer ( Retd) 5. Coimbatore …

View page »

Vadirajaru on Jayatirtharu

Malakheda – It is in Sedam Taluk of Gulbarga District and is about from 40Kms from Gulbarga to Sedam.    This is the place where “Kusha” (son of Ramachandra devaru) did the penance.    It is near the sangama kshetra of Kagini river and Bennetore PDF file of the shloka in Kannada & English ಮಳಖೇಡ ಜಯತೀರ್ಥರು – …

View page »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

070-410 exam JN0-102 exam 70-411 exam C_TADM51_731 exam C4090-958 exam 70-483 exam EX300 exam 070-461 exam MB2-702 exam MB7-702 exam 220-802 exam 400-101 exam 646-206 exam 700-501 exam 70-480 exam C4040-108 exam MB2-701 exam 070-411 exam 100-101 exam 640-554 exam 700-505 exam 70-457 exam 70-460 exam C2150-197 exam EX0-001 exam 070-243 exam 70-466 exam C_THR12_66 exam C4040-225 exam 1Z0-061 exam 70-347 exam C4090-452 exam VCP-550 exam 070-177 exam 070-412 exam 70-417 exam 70-463 exam 70-488 exam C_HANATEC131 exam C2090-303 exam C2090-614 exam 70-331 exam MB5-705 exam 070-247 exam 070-347 exam 070-463 exam 300-206 exam 70-243 exam 74-325 exam C2020-622 exam C2030-283 braindumps C2090-540 braindumps C2180-278 braindumps HP0-J73 braindumps ICBB braindumps 070-246 braindumps 070-341 braindumps 070-417 braindumps 070-457 braindumps 070-458 braindumps 1Z0-481 braindumps 1Z0-599 braindumps 300-207 braindumps 70-246 braindumps 70-414 braindumps A00-240 braindumps C_TAW12_731 braindumps C4030-670 braindumps C4040-224 braindumps C4090-450 braindumps C4120-783 braindumps EX200 braindumps MB2-700 braindumps MB3-700 braindumps MB6-869 braindumps OG0-093 braindumps VCP-510 braindumps VCP550 braindumps 070-178 braindumps 070-331 braindumps 070-467 braindumps 070-667 braindumps 070-684 braindumps 070-687 braindumps 1Z0-051 braindumps 1Z0-060 braindumps 1Z0-478 braindumps 1Z0-485 braindumps 1Z0-897 braindumps 200-120 braindumps 220-801 braindumps 500-201 braindumps 70-346 braindumps 70-412 test 70-458 test 70-486 test 820-421 test 820-422 test C2170-008 test C2180-275 test C2180-276 test C4040-123 test JN0-343 test M70-201 test M70-301 test NS0-504 test 70-410 test PW0-204 test 3001 test 050-720 test 070-480 test 070-487 test 1Z0-062 test 1Z0-597 test 1Z0-899 test 250-310 test 350-018 test 400-051 test 70-178 test 70-331 test 70-413 test 70-465 test 70-467 test 70-484 test 70-485 test 74-338 test 74-344 test 810-420 test 98-367 test C_HANASUP_1 test C_TSCM52_66 test C2010-571 test C2040-988 test C4040-226 test C4120-782 test CISSP test CPCM test M70-101 test MB6-700 test MB7-701 test VCAD510 test 3605 test 7303 test 000-563 test 070-337 test 070-414 test 070-459 test 070-460 test 400-101 test 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 test 070-410 test JN0-102 test 70-411 test C_TADM51_731 test C4090-958 test 70-483 test EX300 test 070-461 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test