Shesha Chandrikacharya

Sri Shesha Chandrikacharyaru

click here   – KANNADA VERSION –  PDF

Click here –  ENGLISH  Version PDF

Click for       Devaranamas on Sheshachandrikacharya

 

to

seshachandrikacharya2

sarvasarvaMsahEshaanam sabhaasu jitavaadiraaT |
sarvadaa sarvadO bhUyaat raGunaathamunIshvara:||
सर्वसर्वंसहेशानस्सभासु जितवादिराट् ।
सर्वदा सर्वदो भूयात् रघुनाथमुनीश्वर:॥
ಸರ್ವಸರ್ವಂಸಹೇಶಾನಂ ಸಭಾಸು ಜಿತವಾದಿರಾಟ್ |
ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವದೋ ಭೂಯಾತ್ ರಘುನಾಥಮುನೀಶ್ವರ:||
 
ಶ್ರೀ ಶೇಷಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರು

 

ಜನನ – 1641 ಗುಡಿಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ
ಆಶ್ರಮ ಕಾಲ – 1700 – 1755
ವೃಂದಾವನ – 1755 ತಿರುಮಕೂಡಲು

ಸುಮಾರು 114 ವರುಷಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು.

ಆಶ್ರಮ ಗುರುಗಳು – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥರು

ಆಶ್ರಮ ಶಿಷ್ಯರು – ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾಚಾರ್ಯರು

ಸೋಸಲೆ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಮಠದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಯತಿಗಳು.

ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ “ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ” ಎಂಬ ಟೀಕಾ ಗ್ರಂಥ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರೂಪವಾಗಿ, ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಯರು “ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕಾ” ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿದೆ ಉಳಿದ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಬರೆದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿತರಾದಾಗ ಅದನ್ನು”ದಶಮೋ ಮತ್ಸಮೋ ಭವೇತ್” – ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಹತ್ತನೆಯವರು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಅವರಿಂದ ಹತ್ತನೇಯವರು ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ತೀರ್ಥರು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರಚಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅದರಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು “ಶೇಷಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯ” ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಅವರ ವೃಂದಾವನ – ಸ್ಥಳ ಕಾವೇರಿ, ಕಪಿಲ, ಸ್ಪಟಿಕ ಈ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ , ಗುಂಜಾ ನರಸಿಂಹಕ್ಷೇತ್ರ , ಅಗಸ್ತ್ಯೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಾನವಿರುವ ತಿರುಮಕೂಡಲು.

 
ಶ್ರೀ ಹೊಳಲಗುಂದ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯರಿಂದ
 ಶ್ರೀ ಶೇಷಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ
ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ Click
https://youtu.be/cJPnQ8OwF70
 
 
 
ಶ್ರೀ ಶೇಷಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ ಶ್ರೀ ಬೆಮ್ಮತ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶಾಚಾರ್ಯರಿಂದ   Click below : 
Seshachandrikarayaru  – Click
 

Bhashyadeepikacharya’s words on Sheshachandrikacharya :

 
ಯೇನಾಯಂ ನಿರಣಾಯಿ ಮಧ್ವಗುರು ಸದ್ ಭಾಷ್ಯಪ್ರಕಾಶಾಶಯ:
ಪ್ರಾಖಂಡಿ ಪ್ರತಿವಾದಿದರ್ಶನಗಣ: ಪ್ರಾಬಂಧಿಗುರ್ವರ್ಣವ: |
ಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯ: ಸಮದಾಯಿ ವಿತ್ತಮುಭಯಂ ಪ್ರಾಲಂಭಿವಿದ್ಯಾಸನಂ
ಸೋಯಂ ಶ್ರೀರಘುನಾಥಯತಿರಾಟ್ ಶುದ್ಧಿಂ ವಿದಧ್ಯಾನ್ಮತೇ: ||
येनायं निरणायि मध्वगुरु सद् भाष्यप्रकाशाशय:
प्राखंडि प्रतिवादिदर्शनगण: प्राबंधिगुर्वर्णव: ।
शिष्येभ्य: समदायि वित्तमुभयं प्रालंभिविद्यासनं
सोयं श्रीरघुनाथयतिराट् शुद्धिं विदध्यान्मते: ॥

Aradhana Day – Ashada Shudda Chaturthi

 

Ashrama Gurugalu – Sri Lakshmi Narayana Tirtharu

Ashrama Shishyaru –

1.     Sri Lakshminidhi Tirtharu

–          (entered vrundavana before gurugalu)

2.    Sri Jagannatha Thirtharu (Bhashyadeepikacharyaru)

Ashrama Period – 1700-1755 (55 Years)

Ashrama Nama – Raghunatha Thirtharu

Vrundavana – Tirumakoodalu (Trimakoota Kshetra)

Granthagalu

1. Shesha Tatparya Chandrika (Last Two parts of Chandrika)

2. Tantrasara Sangraha Vyakyana (Tatvakarnika)

3. Bruhatee Sahasra Vyakyana (Tatvasaara)

4. Padaartha Viveka

5. Karma Nirnaya Vyakyana

6. Ishavasyopanishad Bhashya Teeka Vyakhyana

7.  Gangastotra

“SHESHACHANDRIKA” –    Actually his ashrama name is Sri Raghunatha Thirtharu.  Sri Vyasarajaru had written the commentary for Brahmasootra Bhashya titled “Tatparya Chandrika” but he had written only for the first two Chapters leaving the last two chapters.  When his disciples asked him why he has not completed the Tatparya Chandrika, he had told them that it would be written by another yathi in our parampare itself, quoting “Dashamo Matsamo Bhavet and that he will complete the same”.  It is Sri Raghunatha Tirtharu who is regarded as equal to Vyasarajaru and he completed the Tatparya Chandrika.

Sri Raghunatha Thirtharu is the 10th yathi after Sri Vyasarajaru, and he is treated as equal to Sri Vyasarajaru and as he wrote the remaining (Shesha) last the parts of Chandrika he is called as Sheshachandrikacharyaru.

Shesha Tatparya Chandrika –  This is vyakyana roopa of Tatvaprakashika and is also the completion of the work by Sri Vyasarajaru “Tatparya Chandrika”.  As he wrote the grantha to complete the Vyasarajaru’s work, which enabled the Madhwa parampare to understand Sutraprastana in detail, he is given the title “Sheshachandrikacharya”.

TatvakarNika – It is a vyakyana grantha for Acharya Madhwa’s Tantrasara grantha.

Ishavasyopanishad Bhashya Teeka vyakyana – Here he has extracted the quotes from Jayatheertha’s granthas, Chandrikacharya’s granthas, Raghoottama Tirtha’s Bruha-daranyakopanishad Vyakyana.

Similarity between Chandrikacharya & Sheshachandrikacharya :

–         Both have vidya guru as Sri Lakshminarayana Tirtharu.   Sri Vyasarajaru had Sri Lakshminarayana Muni, who became Sripadarajaru.

Gave the title Bhashyadeepikacharya to Jagannatha Tirtharu – Once when some Turushkaas tried to enter the Mutt and steal the ornaments and idols, Jagannatha Tirtharu, who was the ashrama shishya of Sheshachandrikacharya, carried the box containing the idols and crossed the Kaveri River and saved it from being snatched by the thieves.  But on the way, he got injured (hit by weapon – shastraghata) his body.  As such, he said he is not eligible to do the Gopalakrishna’s pooja. He concentrated his time in shastra pravachana, writing granthas like Bhashyadeepika, Sootradeepika, etc.  One day, he was writing the Bhashyadeepika grantha, and was tired and was sleeping.  Sri Raghunatha Tirtharu who saw his shishya, took all the manuscripts and went to his ashrama.  Read it all.  He was very happy and told Jagannatha Tirtharu that there is no such dosha of shastraghata (injury) and blessed him that he can do the pooja of Gopalakrishna and gave him the title “Bhashyadeepikacharya”.

 

 

 

 

 

 

Sumadhwa Seva © 2022