Mangalagouri ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತ

Mangala Gouri Vratha

                ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತ

       

ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತ”

PDF – ENGLISH – CLICK

PDF – KANNADA – CLICK

 

ಮಂಗಳ – “ಮಂ” ಅಂದರೆ ಅನಿಷ್ಟಸಮೂಹಗಳಾದ ಪತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಪತಿಯ ಆಯಸ್ಸು ಹೋಗುವಿಕೆ ಮೊದಲಾದವು “ಗ”  ಅಂದರೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ “ಳಾ” ಭರ್ತೃವಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ  ಕೊಡುವವರು. 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಈ ವ್ರತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವೈಧವ್ಯ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಬಲ್ಲ ವ್ರತ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತವನ್ನು ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ?

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಂಗಳಗೌರಿ ವ್ರತವನ್ನು ಯಾರು ಆಚರಿಸಬೇಕು ?

ವಿವಾಹಿತ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮೊದಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಿಸಬೇಕು.

ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು?

ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮೊದಲ ವರ್ಷ ತವರುಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಪತಿಯ ಗೃಹದಲ್ಲೂ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವಿದೆ.

ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಗೌರಿ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿಯ ಕುರಿತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿಂತನೆ – ಮಂಗಳಗೌರಿಯು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುವವಳಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹರಿಸುವಳಾಗಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಳಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ಸತ್ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ಸೌಭಾಗ್ಯದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು.

ಈ ವ್ರತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಸುರಿ ಬಾಣಂತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಆಚರಣೆ ಹೇಗೆ?

ಬಸುರಿಯಾಗಿ ಆರುತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯು ಮೊದಲ ಸಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಜಸ್ವಲೆಯಾದರೋ / ಸೂತಕ ಬಂದರೋ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ?

ರಜಸ್ವಲೆಯಾದವರು ಮಂಗಳವಾರದ ಬದಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಐದುನೀರು ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾಡಬಹುದು.   ಸೂತಕ/ವೃದ್ಧಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡದವರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಭವಾಗಿದ್ದರೆ (ಸೂತಕ ಮುಗಿದಿದ್ದರೆ) ಮಾಡಬಹುದು.

*ಮಂಗಳಗೌರಿ* – ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ?

ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಗೌರಿ ಹೆಸರು ಬಂದ ಕಥೆಯಿದೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಮೂಲತಃ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದವಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಒಮ್ಮೆ ರುದ್ರದೇವರು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು “ಕಾಳಿ” ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಳಿ ಎಂಬ ಪದ ಕತ್ತಲು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ವತಿ *ಕಾಳಿ* ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಪದ್ದನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದಳು. ಅವಳ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಚತುರ್ಮುಖನು ಹಾಗೆಯೇ ಅವಳ ವರ್ಣವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಬದಲಾದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಬಂದ ಹೆಸರು ಗೌರಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಸುಂದರ.

How did Parvathi got the name Gauri? 

Gowri is one among the numerous names of Goddess Parvati. There is an interesting incident mentioned in the Matsya Purana which narrates how Goddess Parvati got the name “Gauri”    Parvati originally had a dark complexion. Once Shiva addressed Goddess Parvati as ‘Kali.’ The word ‘kali’ also means dark and Parvati thought Shiva was referring to her skin color. (Please note that Goddess Kali is also one of the incarnations of Goddess Shakti).

Goddess Parvati felt that addressing her as ‘kali’ was an insult and she decided to meditate on Brahma, the creator, and change her complexion.  Parvati continued her tapas for several days and finally, Brahma, granted her the wish and she became fair. After this incident, Goddess Parvati was also known as Goddess Gouri and the word Gowri also means fair.

When to do this Vratha ?

On Every Tuesday of Shravana Maasa

Who has to do ? –

Recently married ladies for the first five years after their marriage.

 
vivaahaat prathamam varShamaarabhya ApanchavarShakam |
shraavaNE maasi bhoumEShu chaturShu vratamaacharEt |
vrataraajanaamaasya mangaLaagourIvratam paapapraNaashanam|

Where to be done ? –

In the first year of Marriage at the Mathru house and in the next years to be done in the husband’s house.

prathamE vatsarE maatu: gEhE kartavyamEva cha |
tatO bhatRugRuham kaaryamavashyam strIbhiraadaraat|
man aniShTanichayam gamayati iShTaartham cha laatIti | mangaLaa |
mangaLaa cha saa gourI cha mangaLaa gourI ||

Who is the God/Goddess for this Vratha :

This vratha is done to please Mangala Gouri and Mano Niyamaka Rudra Devaru. Mangala Gouri is the pathni of Rudradevaru.  Her other names are parvathi, uma, etc.

Sankshipta pooja krama

A. Preparation Steps –

1. First we have to prepare the Mantapa.
2. To be decorated with plantain & mango leaves.
3. Place one plate of rice in a silver/tamra plate.
4. Above that we have to place gold/silver/tamra coated mangala gouri prathime
5. Or Atleast Mangala Gouri prathime made of Turmeric
6.  She must get oil bath
7. 16 lights (tambittu) to be prepared

B. Chintana – While doing mangalagouri pooja, first we have to do the chintana of parvathipathi rudrantargatha bharateeramana mukhyapranantargata jayapathi sankarshana abhinna shrilakshminarayana.  If we just do the pooja of mangalagouri without proper chintana, that pooja will be “Asura pooja” and does not have any phala.   This is as per madhwa matha and sammatha for Manoniyamaka rudradevaru also.

ವಿಷ್ಣುಸ್ಮುತಿ ವಿಹೀನಾಂ ತು ಪೂಜಾ ಸ್ಯಾದಾಸುರೀ ಮತಾ |
ಗೃಹ್ಣಂತಿ ದೇವತಾ ನೈತಾಂ ತತ: ಸ್ಯಾದ್ ದೇಶ ವಿಪ್ಲವ: |
ಸಂಸ್ಕೃತೋ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು: ಸರ್ವಮಂಗಲಮಂಗಲ: |
ಸಮಸ್ತಾಭೀಷ್ಟದಾಯೀ ಸ್ಯಾತ್ ತೇನ ಧ್ಯೇಯೋ ಅಖಿಲೈ:ಜನೈ: |
विष्णुस्मुति विहीनां तु पूजा स्यादासुरी मता ।
गृह्णंति देवता नैतां तत: स्याद् देश विप्लव: ।
संस्कृतो भगवान् विष्णु: सर्वमंगलमंगल: ।
समस्ताभीष्टदायी स्यात् तेन ध्येयो अखिलै:जनै: ।
viShNusmuti vihInaaM tu poojaa syaadaasurI mataa |
gRuhNaMti dEvataa naitaaM tata: syaad dEsha viplava: |
saMskRutO bhagavaan viShNu: sarvamaMgalamaMgala: |
samastaabhIShTadaayI syaat tEna dhyEyO aKilai:janai: |

source Tantrasara

C.   Sankalpa method –

आचमन – केशवाय स्वाह, नारायणाय स्वाह, माधवाय स्वाह.
गोविंदाय नम……………………………………….श्री हरिये नम : |

ಆಚಮನ – ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹ.
ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮ:……………………………………….ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ನಮ :

Achamana – kEshavaaya swaaha, naaraayaNaaya swaaha, maadhavaaya swaaha.
gOviMdaaya namaha……………………………………….shrI hariyE namaha

Achamana, praaNaanaayamya

(first we have to do achamana, followed by prananama)
adya poorvOchcharita EvaMguNa vishEShaNa vishiShTaayaaM, shubhatithou, ______saMvatsarE, dakShiNaayaNE, shraavaNamaasE, ________ pakShE,________tithou, bhoumavaasarE, mama putra poutraabhivRuddarthaM, avaidhavya, AyuraarOgyaadi sakalaabhIShTa siddhidvaaraa, shrI shiva maMgaLaagouryaMtargata shrI bhaaratIramaNa muKya praaNaaMtargata shrI jayaapati saMkarShaNa prItyartham, paMchavarSha paryaMtaM maMgalagourIvrataM ahaM kariShyE.

ಅದ್ಯ ಪೂರ್ವೋಚ್ಚರಿತ ಏವಂಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ, ಶುಭತಿಥೌ, ______ಸಂವತ್ಸರೇ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣೇ, ಶ್ರಾವಣಮಾಸೇ, ________ ಪಕ್ಷೇ,________ತಿಥೌ, ಭೌಮವಾಸರೇ, ಮಮ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಾಭಿವೃದ್ದರ್ಥಂ, ಅವೈಧವ್ಯ, ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಾದಿ ಸಕಲಾಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿದ್ವಾರಾ, ಶ್ರೀ ಶಿವ ಮಂಗಳಾಗೌರ್ಯಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಜಯಾಪತಿ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, ಪಂಚವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತಂ ಮಂಗಲಗೌರೀವ್ರತಂ ಅಹಂ ಕರಿಷ್ಯೇ.

अद्य पूर्वोच्चरित एवंगुण विशेषण विशिष्टायां, शुभतिथौ, ______संवत्सरे, दक्षिणायणे, श्रावणमासे, ________ पक्षे,________तिथौ, भौमवासरे, मम पुत्र पौत्राभिवृद्दर्थं, अवैधव्य, आयुरारोग्यादि सकलाभीष्ट सिद्धिद्वारा, श्री शिव मंगळागौर्यंतर्गत श्री भारतीरमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री जयापति संकर्षण प्रीत्यर्थं, पंचवर्ष पर्यंतं मंगलगौरीव्रतं अहं करिष्ये.

D. Gantanaada:

ಆಗಮಾರ್ಥಂತು ದೇವಾನಾಂ ಗಮನಾರ್ಥಂ ತು ರಕ್ಷಸಾಂ |
ಕುರು ಘಂಟಾರವಂ ತತ್ರ ದೇವತಾಹ್ವಾನಲಾಂಛನಂ |

आगमार्थंतु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां ।
कुरु घंटारवं तत्र देवताह्वानलांछनं ।

AgamaarthaMtu dEvaanaaM gamanaarthaM tu rakShasaaM |
kuru GaMTaaravaM tatra dEvataahvaanalaaMChanaM |

E.   Ganapathi pooja

shuklaaMbaradharaM viShNuM shashivarNaM chaturbhujaM
prasannavadanaM dhyaayEt sarvaviGnOpashaaMtayE |
vidyaaraMbhE vivaahE cha pravEshE nirgamE tathaa |
saMgraamE sarvakaaryEShu viGnastasya na jaayatE | gaNapati anugrahasiddhirastu|

ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ |
ವಿದ್ಯಾರಂಭೇ ವಿವಾಹೇ ಚ ಪ್ರವೇಶೇ ನಿರ್ಗಮೇ ತಥಾ |
ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ವಿಘ್ನಸ್ತಸ್ಯ ನ ಜಾಯತೇ |  ಗಣಪತಿ ಅನುಗ್ರಹಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು|

शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशांतये ।
विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा ।
संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते  | गणपति अनुग्रहसिद्धिरस्तु।

F. Shanka pooja

ತ್ವಂ ಪುರಾ ಸಾಗರೋತ್ಪನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುನಾ ವಿಧೃತ: ಕರೇ |
ನಮಿತ: ಸರ್ವದೇಶೈಶ್ಚ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ನಮೋಸ್ತುತೇ|

त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृत: करे ।
नमित: सर्वदेशैश्च पांचजन्य नमोस्तुते।

tvaM puraa saagarOtpannO viShNunaa vidhRuta: karE |
namita: sarvadEshaishcha paaMchajanya namOstutE|

G. kalashasthaapanam

phalapuShpapatraadinaa manTapamalamkRutya
tanmadhyE tanDulaani sthaapayEt |
tadupari chitravarNEnaaShTadalapadmam
liKitvaa tanmadhyE prakShaalitam|
svarNarajatataamramRuNmyadyanyatamapaatram dhUpaadinaa
vishOdhya saMsthaapya, dhaanyOpari kalashE sthaapayEt
bhU: varuNamaavaahayaami |
bhuva varuNam |
sva: varuNam |
bhUrbhuva: sva: varuNamaavaahayaami |
kalashasya muKE viShNu kaMThE rudra samaashrita: |
moole tatra sthitO brahmaa madhyE maatRugaNA: smRutaa:|
kukShoutu saagaraa: sarvE saptadvIpaa vasundaraa|
RugvEdOtha yajurvEda: saamavEdOhyatharvaNa: |
angaishcha sahitaa: sarvE kalashaambusamaashritaa: |

H. mantapa puja –

uttaptOjjvalakaanchanEna rachitam tungaangarangasthalam |
shuddhasphaaTikaavilasitai: stambhaishcha haimai:shubhai:|
muktaajaala vilambamaMTapayutam vajraishcha sOpaanakai: |
naanaaratnavinirmitaicha kalashairatyantashObhaavaham

I. Avaahana Method –

(Avaahana to be done by gents only)

OM bhU: mangalagouryantargata, vaayvantargata
shrI jayaapati sankarShaNam avaahayaami |
OM bhuva:, mangalagouryantargata vaayvantargata
shrI jayaapati sankarshaNam Avaahayaami |
OM sva: mangalagouryantargata vaayvantargata
shrI jayaapati sankarShaNam Avaahayaami |
OM bhUrbhuvasva: shrImangalagouryantargata shrI
bhaaratIramaNa muKyapraaNaantargata shrI jayaapati
sankarShaNam Avaahayaami | sthaapayaami | poojayaami nama:|
OM OM namO naaraayaNaaya |(8 times)
(Avahana to be done by gents only)

J. dvaarapaalapuja

pUrvadvaarE shriyai nama:|dhaatrE nama|
vidhaatrE nama: | dakShiNadvaarE shriyai nama: |
chanDaaya nama: |prachanDaaya nama:|
pashchimadvaarE shriyai nama: |
shanKanidhayE nama: | padmanidhayE nama: |
uttaradvaarE dvaarashriyai nama: |
gangaayai nama: | yamunaayai nama: |
 
K.Asanam,paadyam,arghyam,itara pUjaa samarpaNa :
shrImangalagouryai nama: | Avaahayaami |
Avaahanam samarpayaami |
(mantrakshateyinda poojisuvudu)
paadyam samarpayaami |
(water to be left in Argya patra)
arGyam samarpayaami |
(water to be left in Argya patra)
Achamanam samarpayaami | -do –
madhuparkaM samarpayaami |
panchamRuta snaanam samarpayaami |
(panchamrutha snaana)
shuddhOdhakasnaanam samarpayaami | (water snaana)
vastram samarpayaami |   (vastra or mantrakshate)
haridraakuMkumaani samarpayaami |
(turmeric kumkuma)
mamgalasootraani samarpayaami |
(jewels or mantrakshate)
gandham samarpayaami | (gandha)
akshataam samarpayaami | (akshata)
naanaavidha parimaLa puShpaam samarpayaami | (flowers)
patram samarpayaami |
naanaavidha patram samarpayaami | (flowers, leaves)

NAAMA POOJA ::

naama pujaam samarpayaami |
sarvamangalaayai nama: |
durgaayai: nama: paarvatyai nama: |
rudraaNai | brahmaaNai |
lOkajananai | shivaayai |
bhavahantrai sarasvatyai |
aparNaayai |chanDikaayai|
chanDaayai | mandagaaminai |
sarvaabharaNabhUShitaayai |
nama: | shrImangalagouryai nama: |
dhoopam AGraapayaami – dhoopa samarpane
deepam darshayaami|
deepa (light) jvalana maaduvudu

Naivedya Samarpana –

First we have do the naivedya to Srihari, then to Shanka, then to Bharathiramana Mukhya pranadevaru
and then only to Manoniyamaka Rudra devara sahita Mangalagouri.
phalasamarpaNam – naanaa vidha phalaani samarpayaami –
hannugalannu samarpisuvudu |
taambUlam samarpayaami |
dakShiNaam samarpayaami |neeraajanam samarpayaami |
mantrapuShpam samarpayaami |
pradakShiNa namaskaaraam samarpayaami |

praarthana –

Avaahanam na jaanaami na jaanami tavaarchanam |
pUjaam chaiva na jaanaami kShamyataam paramEshvari |
putraam dEhi dhanam dEhi soubhaagyam dEhi mangalE |
anyaanshcha sarvakaamaanshcha dEhi dEvi namOstu tE |
mantrahInam kriyaahInam bhaktihInam surEshjvari |
yat poojitam mayaa dEvi paripUrNam tadastu mE |
anEna shrI mangala gourIpUjanEna shrImangala gouryantargata bhaaratIramaNa muKyaantargata
jayapaati sankarShaNaabhinna:
shrI lakShmI naaraayaNa: pRiyataam |
shrI kRuShNaarpaNamastu |
 
A. For Naivedya – tambittu (of rice, Wheat) to be prepared, kosambari to be prepared  (tambittu 16 nos to be used for Aarathi also)
B. Vaayana daana – Every Shravana Tuesday,’ baagina’ to be given to Mangalagouri and then to her mother. In the baagina – one should keep blousepiece, bangles, haridra-kumkuma, kaadige, fruits, coconut, etc. After completion of five years of Pooja, then she has to do the udyapana and give the baagina to her mother (if mother is not there, then to any aged muthaideyaru).
C. Pooja phala – dheerga soumangalya praapti. , putra poutraadi sampattabhivruddhi.
It comes with the blessings of Vruddha (senior) sumangaliyaru when they do the namaskara after giving baagina.
D. Importance of 16 – Mangalagouri devi likes 16 number. That is why 16 lights, sixteen baagina, sixteen suvaasiniyaru.
 
upaayanadaanam –
atha poorvoochcharitaivam guNavishEShaNavishiShTaayaam
shubhapuNyatithou mama sakuMTumbaayaa:
puraaNOktaphalapraaptyartham mangalagourI kalpOkta pUjaa
sampUrNa phalapraaptyartham
braahmaNasuvaasinIbhya upaayanadaanam kariShyE |
tathaa shODasha suvaasinI sahitabraahmaNEbhya:
annadaanam cha kariShyE |
mangalagouryantargata bhaaratIramaNa muKyapraaNaantargata
shrI lakShmInaaraayaNam bhavatsu
AvaahayiShyE (akShate haaki), idamaasanam (suKaasanam),
idam paadyam, idamarGyam , idamaachamanIyam |
imE vO gandhaa: paantu | akShataa: paantu |
puShpaaNi paantu | taaMbUlaani paantu |
upaayanamIdam dEvi vratasampUrti hEtavE |
vaiNakam dvijavaryaaya sahiraNyam dadaamyaham |
idam sahiraNyam sadakShiNaakam sataambUlamupaayanam
tubhyamaham sampradadE | pratigRuhyataam |

vrata samarpaNa –

namOstvanantaaya sahasramUrtayE
sahasrapaadaakShi shirOrubaahavE |
sahasranaamnE puruShaaya shaashvatE
sahasrakOTi yugadhaariNE nama: |
kaayEna vaachaa manasEMdriyairvaa
buddhyaatmanaa vaanusRuta: svabhaava: |
karOmi yadyat sakalaM parasmai
naaraayaNEti samarpayaami |
anEna mayaacharitamangalagouri vratEna
braahmaNasuvaasinyaMtargata shrImangalagourI
hRudayaantaryaami shrI bhaaratIramaNa
muKyapraaNaantaryaami shrI lakShmInaaraayaNa: prIyataam |
(raatri puna: gourige shODashOpachaara pUjaa maaDi hadinaaru battiyinda kUDida nIraajanavannu tOrisi,
suvaasiniyarige arishina kuMkuma koTTu, uDi tuMbisi,
That day she should observe fast she has to Nrutya, Geetha
Jagarane)

visarjana –

Achamya | dEshakaalaadInuchchaarya |
mangalagourI visarjana pUjaam kariShyE |
mangalagouryai nama: | Asanam samarpayaami |
dhyaanam | Avaahanam | arGyam | Achamanam |
madhuparkam | punaraachamanam |
snaanam | vastrayugmam |
haridraam | kunkumam | gandham | puShpam |
dhoopam |naivEdyam |
mangalanIraajanam | mantrapuShpam |
pradakShiNa namaskaaraan |
Chatra Chaamaram vyajanam darpaNam samarpayaami |
yaantu dEvagaNaa: sarvE pUjaamaadaaya paarthivIm |
iShTakaamyaarthasiddhyartham punaraagamanaaya cha |
anEna visarjana pUjaakarmaNaa mangala gouryantargata
jayaapati saMkarShaNaabhinna shrIlakShmInaaraayaNa: prIyataam |
 
kRiShNaarpaNamastu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sumadhwa Seva © 2022