Sri Srinivasa Tirtharu

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೀರ್ಥರು

(ನವ ವೃಂದಾವನ, ಆನೆಗೊಂದಿ)

Sri Srinivasa Tirtharu

(Vaishaka Bahula Panchami)

_______________________

 

ಯದುನಾಥಪದಾಂಭೋಜಸಂಸಕ್ತೋ ಹಂಸರಾಣ್ಮುದೇ|
ಶ್ರೀನಿವಾಸಗುರುರ್ಭೂಯಾತ್ ವಾಸವೀಸೂನುಪೂಜಕಃ||

___________________________________________

 

Punyadina – Vaishaka Bahula Panchami

Ashrama Gurugalu – Sri Vyasarajaru

Ashrama Shishyaru – Sri Rama Tirtharu

Period – 1539 – 1564

Parampare – Vyasaraja Mutt

Vrundavana @ Navavrundavana, Anegondi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sumadhwa Seva © 2022