↑ Return to Dasaru

Gopala Dasaru

Gopaladasara punyadina – Pushya Krishna ashtami

Gopaladasaru – Upanyasa by Sri Balagaru Srinivasacharyaru

ಭಾ ಎಂದು ವಲಿಸಲು ಭಕುತಿ ಪುಟ್ಟಿಸುವನು ಶ್ರೀಯರಸ ಪಾದದಲಿ
ಎಂದುಚ್ಚರಿಸಲು ಗಂಗಾಜನಕ ಭವತೋಯದಿಂ ತಡಿಗೊತ್ತುವ
ಣ್ಣ ಎಂದುಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ಸುಜನರ ಕಾಯಕ್ಲೇಶವ ಕಳೆದು |
             –  ಶ್ರೀ ವರದಗೋಪಾಲವಿಠಲದಾಸರು

Gopala Dasaru’s house

It is because of Sri Gopaladasaru’s anugraha only that Sri Srinivasacharya became Jagannatha Dasaru and that the great grantha “Harikathamrutasaara” could be written.  

ಆಗತಾದಿತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಂ ಆಗಮಾರ್ಥವಿಶಾರದಂ | ತ್ಯಾಗಭೋಗಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಭಾಗಣ್ಣಾರ್ಯಗುರುಂ ಭಜೇ |

“Agataadi trikaalajnaM” –  Sri Gopaladasaru had the siddhi of Gayatri Mantra.   He was well versed in Bhootakaala, Vartamaana kaala, and bhavishyat kaala jnaana with his aparoksha jnaana.  His early life was mostly utilised for telling Bhavishya of the people.

“Agamaartha vishaaradaM” –  Sri Gopaladasaru was well versed in Veda, Upanishat, and shaastra prameya and vedokta mantra siddhi and with this only, he could save the life of Jagannathadasaru.

“tyaaga bhoga samaayuktam” –   He had donated the 40 years of iife to Jagannatha dasaru and he thought that this tyaaga itself is Haripooja.  He was thinking tyaaga and bhoga in the same style. 

“Bhaagannaarya guruM bhajE”  – Sri Gopaladasaru’s birth name is Bhaganna and he was the guru for many many shishyaas.

 
ಗೋಪಪ್ರಕರಸಂಕಾಶಂ ಗೋಪಾಲಾರ್ಚನ ತತ್ಪರಂ |
ಗೋದೇವ ವಂದ್ಯಪಾದಾಬ್ಜಂ ಗೋಪಾಲಾಖ್ಯ ಗುರುಂ ಭಜೇ |
ಭೂಪಾಲನತಪಾದಾಬ್ಜಂ ಪಾಪಾಲಿಪರಿಹಾರಿಣಂ |
ಗೋಪಾಲದಾಸಮೀಡೇಹಂ ಗೋಪಾಲಹರಿದರ್ಶನಂ |

 

आगतादित्रिकालज्ञं आगमार्थविशारदं ।
त्यागभोगसमायुक्तं भागण्णार्यगुरुं भजे ।
भूपालनतपादाब्जं पापालिपरिहारिणं ।
गोपालदासमीडेहं गोपालहरिदर्शनं ।
गोपप्रकरसंकाशं गोपालार्चन तत्परं ।
गोदेव वंद्यपादाब्जं गोपालाख्य गुरुं भजे ।

Agataaditrikaalajnam aagamaarthavishaaradam | tyaagabhOgasamaayuktam bhaagaNNaaryagurum bhajE| gOpaprakarasankaasham gOpaalaarchana tatparam | gOdEva vandyapaadaabjam gOpaalaaKya gurum bhajE | bhUpaalanatapaadaabjam paapaaliparihaariNam | gOpaaladaasamIDEham gOpaalaharidarshanam |

 • Place            –     Uttanoor
 • Janma Naama  –  Bhaaganna
 • Period           –      1722 to 1762 
 • (Born samvatsara Shubhakrut)
 • Place of Birth –      Mosarukallu
 • (near Devadurga in Rayachur dist)
 • Parents         –      Murari Rayaru  & Venkamma
 • Brahmopadesha –   1727AD
 • Gotra            –      Haritsa Gotra
 • Brothers     –     Rangappa, Seenappa, Dasappa
 • Shishyaru  –    Helavanakatte Giriyamma, Dasappa (Guru Gopala Vittala)
 • Mantra siddi  – Gayatri mantra siddi
 • Amsha        –     Ganesha
 • Met Vijayadasaru – For the first time at Adavani in 1746AD near Mangarayana sannidhana
 • Kuladevate  –  Tirupati Venkatesha
 • His Childhood   –   Spent his childhood in poverty.  Spent time in telling fortune (Jyothishya)
 • Ankita              –    Initially “Venkatakrishna”
 •                                 subsequently ” Gopala Vittala” (given by Vijayadasaru)
 • Ankita date      –  14.11.1746 AD
 • Gopaladasaru practiced Brahmacharya throughout his life
 • Donation of jeeva  – Donates 40 years of his life to Sri  Srinivasacharya (Sri Jagannatha dasaru)  as per instructions  of Sri  Vijayadasaru in 1754AD by chanting “Dhanvantari” mantra .  At that time, Sri Gopaladasaru was 33 years old.

 • Famous keerthane– “Rathavanerida raaghavendra”, “Kotta Bidaradali Eshtu Dina Jeevisali” ;“Vairagya maarga Kelu”, “Aava rogavo yenage”, “yenna bhinnapa kelo dhanvantri”,  “mooru namava dharisida”, “baarayya ba ba bhakutara priya”, hyaange maaDalayya hogutide Ayushya

 • He was able to tell the details of 3 past Janmas.
 • He had shown Sun in the midnight to his shishyas.
 • Performed Gayathri Japa for two years under a Vata Vriksha in Sankapur
 • Wrote more than 1000 Keerthanas and Suladis. 
 • Gopaladasaru saved Sri PAnganama Timmannayya (Sri Venugopala Vittaladasaru) from apamrutyu
 • Contemporaries –  Sri Upendra Tirtharu,                     Sri Vadeendra Tirtharu, Sri Vasudendra Tirtharu, Sri Varadendra Tirtharu, Sri Satyavijaya Tirtharu, Sri Satyapriya Tirtharu, Sri Satyabodha Tirtharu, Sri Jagannatha Tirtharu, Sri Vyasarajaru, Sri Vijayadasaru, Sri Jagannatha Dasaru, Sri Mohanadasaru, Helavanakatte Giriyamma, Panganaama Timmannayya,  Gadvaala king Soma bhoopaala, etc..
 • He wrote Daaridrya parihaara sulaadi for helping poor vaishnavaas
 • JAgannatha daasaru did the stotra of Gopaladasaru as “gopaaladaasaraaya ninnaya paada ….”
 • Gopaladasru was blessed by Sri Satyabodha Tirtharu
 • GOPALA DASARA KEERTANE – PART I – click

 • GOPALA DASARA KEERTANE – PART II – click

ಗೋಪಾಲದಾಸರಾಯ ನಿನ್ನಯ ಪಾದ
ನಾ ಪೊಂದಿದೆನೋ ನಿಶ್ಚಯ              | ಪ |
ಈ ಪೀಡಿಸುವ ತ್ರಯತಾಪಗಳೋಡಿಸಿ
ಕೈಪಿಡಿದೆನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ಗುರುರಾಯ    | ಅ.ಪ |
ಘೋರವ್ಯಾಧಿಗಳ ನೋಡಿ ವಿಜಯರಾಯ
ಭೂರಿಕರುಣವ ಮಾಡಿ
ತೋರಿದವರೇ ಉದ್ಧಾರಕರೆಂದಂದಿ-
ನಾರಭ್ಯ ತವಪಾದ ಸೇರಿದೆ ಸಲಹೆಂದು
ಸೂರಿ ಜನಸಂಪ್ರಿಯ ಸುಗುಣೋ-
ದಾರ ದುರುಳನ ದೋಷನಿಚಯವ
ದೂರಗೈಸಿ ದಯಾಂಬುನಿಧೆ ನಿ-
ವಾರಿಸದೆ ಕರಪಿಡಿದಿ ಕರುಣದಿ         | ೧ |
ಅಪಮೃತ್ಯುವನು ತರಿದಿ ಎನ್ನೊಳಗಿದ್ದ
ಅಪರಾಧಗಳ ಮೆರೆದಿ
ಚಪಲಚಿತ್ತನೊಗೊಲಿದು ವಿಪುಲಮತಿಯನಿತ್ತು
ನಿಪುಣನೆಂದೆನಿಸಿದಿ ತಪಸಿಗಳಿಂದಲಿ
ಕೃಪಣವತ್ಸಲ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಗೆ
ಉಪಮೆಗಾಣೆನೊ ಬುಧರಿಂದ ಜಗದಾ-
ಧಿಪನ ಕಿಂಕರನೆನಿಸಿ ಮೆರೆಸುವ        | ೨ |
ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದಂದದಿ ಸಕಲಲಪ್ರ-
ಪನ್ನರ ಸಲಹೋ ಮೋದಿ
ಅನ್ಯರಿಗೀಪರಿ ಬಿನ್ನಪಗೈಯೆ ಜ-
ಗನ್ನಾಥವಿಠಲನ ಸನ್ನುತಿಸುವ ಧೀರ
ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲಿಯ
ಬನ್ನವೋ ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಿ ಶ-
ರಣ್ಯ ಬಂದೆನೋ ಈ ಸಮಯದಿ ಅ-
ಹರ್ನಿಶಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು           | ೩ |
                    –   ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು

 • ಪುಷ್ಯ ಬಹುಳ ಅಷ್ಟಮಿ ಉತ್ತನೂರಿನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಆರಾಧನ.  ಇವರು ಗಣಪತಿಯ ಅವತಾರ. ಇವರ ಕಾಲ 1722-1762.  ಮೊಸರಕಲ್ಲು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಗೋಪಾಲದಾಸರು, ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.  ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಇವರ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ ಯಾರದೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಜನ್ಮದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿತ್ತು.

  ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ (ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರಿಗೆ), ಅವರ ಜೀವಿತದ ೪೦ ವರ್ಷಗಳ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಶ್ರೀ ವಿಜಯರಾಯರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲದಾಸರು.  ಒಮ್ಮೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ತಪೋಬಲಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು.  ಸಾವಿರಾರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೂ ಸುಳಾದಿಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

  ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೀರ್ತನೆಗಳು – ರಥವಾನೇರಿದ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ವೈರಾಗ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಕೇಳು, ಆವ ರೋಗವೋ ಎನಗೆ ಧನ್ವಂತ್ರಿ, ಬಾರಯ್ಯ ಬಾ ಬಾ ಬಕುತರ ಪ್ರಿಯ, ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳೋ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯಮಾಡೊ, ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡಲಯ್ಯ ಹೋಗುತಿದೆ ಆಯುಷ್ಯ, ಇತ್ಯಾದಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು.

  ಇವರು ಉತ್ತನೂರಿನಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಯ ಬಹುಳ ಅಷ್ಟಮಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

070-410 exam JN0-102 exam 70-411 exam C_TADM51_731 exam C4090-958 exam 70-483 exam EX300 exam 070-461 exam MB2-702 exam MB7-702 exam 220-802 exam 400-101 exam 646-206 exam 700-501 exam 70-480 exam C4040-108 exam MB2-701 exam 070-411 exam 100-101 exam 640-554 exam 700-505 exam 70-457 exam 70-460 exam C2150-197 exam EX0-001 exam 070-243 exam 70-466 exam C_THR12_66 exam C4040-225 exam 1Z0-061 exam 70-347 exam C4090-452 exam VCP-550 exam 070-177 exam 070-412 exam 70-417 exam 70-463 exam 70-488 exam C_HANATEC131 exam C2090-303 exam C2090-614 exam 70-331 exam MB5-705 exam 070-247 exam 070-347 exam 070-463 exam 300-206 exam 70-243 exam 74-325 exam C2020-622 exam C2030-283 braindumps C2090-540 braindumps C2180-278 braindumps HP0-J73 braindumps ICBB braindumps 070-246 braindumps 070-341 braindumps 070-417 braindumps 070-457 braindumps 070-458 braindumps 1Z0-481 braindumps 1Z0-599 braindumps 300-207 braindumps 70-246 braindumps 70-414 braindumps A00-240 braindumps C_TAW12_731 braindumps C4030-670 braindumps C4040-224 braindumps C4090-450 braindumps C4120-783 braindumps EX200 braindumps MB2-700 braindumps MB3-700 braindumps MB6-869 braindumps OG0-093 braindumps VCP-510 braindumps VCP550 braindumps 070-178 braindumps 070-331 braindumps 070-467 braindumps 070-667 braindumps 070-684 braindumps 070-687 braindumps 1Z0-051 braindumps 1Z0-060 braindumps 1Z0-478 braindumps 1Z0-485 braindumps 1Z0-897 braindumps 200-120 braindumps 220-801 braindumps 500-201 braindumps 70-346 braindumps 70-412 test 70-458 test 70-486 test 820-421 test 820-422 test C2170-008 test C2180-275 test C2180-276 test C4040-123 test JN0-343 test M70-201 test M70-301 test NS0-504 test 70-410 test PW0-204 test 3001 test 050-720 test 070-480 test 070-487 test 1Z0-062 test 1Z0-597 test 1Z0-899 test 250-310 test 350-018 test 400-051 test 70-178 test 70-331 test 70-413 test 70-465 test 70-467 test 70-484 test 70-485 test 74-338 test 74-344 test 810-420 test 98-367 test C_HANASUP_1 test C_TSCM52_66 test C2010-571 test C2040-988 test C4040-226 test C4120-782 test CISSP test CPCM test M70-101 test MB6-700 test MB7-701 test VCAD510 test 3605 test 7303 test 000-563 test 070-337 test 070-414 test 070-459 test 070-460 test 400-101 test 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 test 070-410 test JN0-102 test 70-411 test C_TADM51_731 test C4090-958 test 70-483 test EX300 test 070-461 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test