Vamanavatara

vamana-jayanthi

Vamanavatara is the fifth incarnation of Srihari. 

ವಾಮನ ವಾಮನ ಭಾಮನ ವಂದೇ |
ವಾಮ – ಶತ್ರು; ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರನ ಶತ್ರುವಾದ ಬಲೀಂದ್ರನನ್ನು,
– ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವವನು
ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ್ದ ಸತ್ಯನಿಷ್ಟೆಯನ್ನು ವಮನ ಮಾಡಿಸಿದವನು ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಮನ.

Vamana Jayanthi – click

ಅಜಿನ ದಂಡ ಕಮಂಡಲ ಮೇಖಲ                                          ರುಚಿರ ಪಾವನ ವಾಮನ ಮೂರ್ತಯೇ |
ಮಿತ ಜಗತ್ರಿತಯಾಯ ಜಿತಾರಯೆ                                          ನಿಗಮ ವಾಕ್ಪಟವೇ ವಟವೇ ನಮ: |
अजिन दंड कमंडल मेखल रुचिर पावन वामन मूर्तये ।
मित जगत्रितयाय जितारयॆ निगम वाक्पटवे वटवे नम: ।

ವಾಮನ: ವಾಮಾನಿ ಸುಂದರವಸ್ತೂನಿ ನಯತೀತಿ |

वामन: वामानि सुंदरवस्तूनि नयतीति ।

Vishnu is called as “Vamana” as he brings and leads to beatiful objects. 

ವಾಮನ: ವಾಮಂ ಶತ್ರುಂ ತಮೋ ನಯತೀತಿ | वामन: वामं शत्रुं तमो नयतीति ।

Vishnu is called as “Vamana” because he sends the enemies to the tamas.

ವಾಮ: ಅಭೀಷ್ಟಂ ಜಾತಂ ನಯತಿ ಇತಿ ವಾಮನ:
ವಾಮ: ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ.  ಅದನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವವ ವಾಮನ |

ವಾಮನ: ಸೌಂದರ್ಯಂ ವಕ್ರತ್ವಂ ಚ ನಯತೀತಿ | वामन: सौंदर्यं वक्रत्वं च नयतीति 

Vishnu is called as “Vamana” as he brings beauty as well as the ugliness to the deserving persons

 

ವಾಮಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ನಯತಿ ಭಕ್ತಾನಿತಿ ವಾಮನ: |

वामं कल्याणं नयति भक्तानिति वामन: |

Srihari is called as Vamana as he brings all auspiciousness to his devotees.

 
ವಾಮನ: ಬಲಿಗಂಧನಾರ್ಥಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ವರೂಪಧಾರಣಾತ್ |
वामन: बलिगंधनार्थं सूक्ष्मस्वरूपधारणात् ।
Vishnu is called as Vamana as he controlled Bali by taking the small roopa and viraata roopa (small roopa of Vamana and Viraat roopa of Trivikrama roopa)

1. When was Vamanavataara happened ?                            Answer : During the present Vaivasvata manvantara – Bhadrapada Shuddha Dwadashi, when Sravana Nakshatra was there.

2. Where did Srihari incarnated as Vamana ?                       Answer : Near Narmada river.

3.  Who were his parents in Vamanavatara ?                        Answer :  Kashyapa and Aditi

4.  What was the background for Vamanavatara ?

Answer :  Balichakravarthi, the grand son of Prahladarajaru had taken the control of Indra loka and Devendra had lost his power.  He went to Srihari for restoring his powers to get it back from Bali Chakrivarthi.   At the same time, Aditi also did the tapassu to Srihari seeking the avatara of Srihari as her son.   She did the Payovratha to get Srihari as her son.  Pleased with her vratha, Srihari came in as Vamana.

5.  How Vamana went to Bali Chakravarthi ?

Answer : Bali Chakravarthi was doing Ashwamedha yaaga to get permanent Indra Power.  At that time Srihari came there as a Five year Brahmachaari, with Upaveeta, Uttareeya made of Krishnaanjina, with smiling face.

6.  Bali Chakravarthi snatched Devendra Padavi   Whether he is taamasa jeevi ?

Answer :  Even though Bali Chakravarthi is born in the daithya vamsha, he is a saatvika.  Acharya Madhwa has mentioned that there was Asuravesha in him,  and he had jeevadwavyaavesha, which made him to snatch Indra Padavi.  When Vamana came there he did the samarpana of entire thing of whatever he had.  Before that he expressed his Aham.

7.  Who tried to prevent  Bali from giving daana to Vaamana ?

Answer : Shukracharya, the Guru for asuraas, tried to prevent Bali from giving daana. 

8.  What happened when Vamana extended his Vishwaroopa ?

Answer :  When Vamana extended his paada, the Brahmaanda kaTaaha was broken.  Just with the touch of his feet Deva Gange flowed from the deva looka and it came down to bhooloka. 

9.  What made Srihari to incarnate himself as Vamana?

Balichakravarthi in his thirst for power of Devendra, was doing the 100th Ashwamedha yagna.  He had already completed 99 before that.  If he completes the 100th yagna, he would be eligible for the post of Devendra.  The present Indra is Purandara.   When Devataas lost their power to Balichakravarthi, Adithi, the mother of Devataas requested sage Kashyapa to get a son who can bring back the powers to Devataas from Daithyaas.

Kashyapa Rushi told Aditi to do Payovratha for one year, which she did successfully.  As a result of her Jnaana, bhakthi, vairagya, was born Vamana, on Bhadrapada Shudda Dwadashi in Shravana Nakshatra, and Abhijin Muhoortha.  This particular dwadashi is also called as Vijaya Tithi.  Due to the mahimaas of the vratha, Aditi Devi had the boon of Bhagavat darshana, and had the privilege of becoming the mother of Srihari.

—————————————————————-

ಕಾಠಕೋಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯಂ   काठकोपनिषत् भाष्यं

–  ನಮೋ ಭಗವತೇ ತಸ್ಮೈ ಸರ್ವತ: ಪರಮಾಯ ತೇ |

ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಹೃದಿಸ್ಥಾಯ ವಾಮನಾಯ ನಮೋ ನಮ:||

–  नमो भगवते तस्मै सर्वत: परमाय ते ।

सर्वप्राणिहृदिस्थाय वामनाय नमो नम:॥

We salute Vamana roopi paramathma who has all gunaas unlimited and as such he is sarvottama.  He is there in the hearts of all – सर्वप्राणिहृदिस्थाय and he is the devata for Kathakopanishad.

How Vamana appeared after his incarnation ?
At the time of birth itself, Vamana was having Chaturbhuja, Shanka, Chakra, Gada, Padma.  He was neelameghashyama and was having Srivatsa Lanchana.  It proves that he is sarvatantra swatantra, he does not have birth.

Vamana – after his incarnation – Aditi-Kashyaparu did the Jatakarma Samskara.  Surya did the Gayatri Mantropadesha.  Bruhaspatyacharyaru gave Yagnopaveeta, kashyaparu gave the “darbe Ududaara”,  Bhoodevi the Krishnajina, Chandra gave Muttugada Danda (palasha).  Aditi gave him koupeena.  Brahma gave Kamandalu, saptarshees gave darbe, saraswathi the aksharamale. , Kubera Bhikshapatre, annapoorne gave the first bhikshe.

Vamana after Upanayana, did the Agnikaarya and after this Vamana went to Balichakravarthi’ s Yagna Shaale in Brukukutsa kshetra, near Narmada River north bank.

Bali Chakravarthy on seeing the Baala Brahmachari Vamana, did the paadapooja of the brahmachari and asked him what he wanted? the land, Gold, Mrustanna? marriage, Elephants, Horses, Chariot, etc?

Vamana just asked him to give three steps of Vamana.   Bali was surprised for having asked that little daana.  Vamana was satisfied with three steps only.   Bali agreed.  Vamana in his first step occupied the entire bhoomandala, and in the second he occupied the sky.   No place was left to place the third.  Asked Bali where shall he keep the third?  Bali replied to put on his head.  That is how Vamana recovered for Devendra all the lost properties from Bali and gave it to Devategalu.

One must note that Bali Chakravarthi was well aware of the roopa of Vamana before granting daana.  His guru Shukracharya advised well in advance about the incarnation of Srihari as Vamana and that he is not an ordinary boy.  Bali is fully aware and fully conscious of the fact and offered the daana.

As per Pancharatragama – Nitya smarana Vidhanam says as follows :-
दधिमध्ये वामनं तु घृते कृष्णं तु संस्मरेत् ।
वाराहं मृत्तिकास्नाने ह्युपेंद्रं वस्त्रधारणे ।
ದಧಿಮಧ್ಯೇ ವಾಮನಂ ತು ಘೃತೇ ಕೃಷ್ಣಂ ತು ಸಂಸ್ಮರೇತ್ |
ವಾರಾಹಂ ಮೃತ್ತಿಕಾಸ್ನಾನೇ ಹ್ಯುಪೇಂದ್ರಂ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೇ |

While churning curd Vamana smarana to be done, while preparing Ghee Krishna smarana to be done; while doing mruttika snaana varaha smarana to be done; while wearing clothes do smarana of Upendra.

Mahima of Vamana and his avatara can be found in many puranaas, granthas, teekas, etc.

1. Sri Vamana Purana

2. Matsya Purana

3. Srimadbhagvatham – Ashtama Skanda – Adhyaya 14 – (Shlokaas 1 to 36);

Ashtama Skanda Adhyaya 15 (shlokaas 1 to 62)

Ashtama Skandha Adhyaya 16 (shlokas 1 to 28)

Ashtama Skandha Adhyaya 17 (Shlokas 1 to 33)

Ashtama Skandha Adhyaya 18 (Shlokas 1 to 43)

Ashtama Skandha Adhyaya 19 (Shlokas 1 to 34)

Ashtama Skandha Adhyaya 29 (Shlokas 1 to 35)

Ashtama Skandha Adhyaya 21 (Shlokas 1 to 37)

Ashtama Skandha Adhyaya 22 (Shlokas 1 to 31)

 
4.  Sumadhwa Vijaya – 7th Sarga

अपि वामनो ललितबाल्यवानयं  प्रतिभाबलेन कृतदैत्यकौतुक: ।उपधेरध: कृतबलींद्रशात्रव: स्वजनाय केवलमदात् परं पदं ।

ಅಪಿ ವಾಮನೋ ಲಲಿತಬಾಲ್ಯವಾನಯಂ ಪ್ರತಿಭಾಬಲೇನ ಕೃತದೈತ್ಯಕೌತುಕ: |ಉಪಧೇರಧ: ಕೃತಬಲೀಂದ್ರಶಾತ್ರವ: ಸ್ವಜನಾಯ ಕೇವಲಮದಾತ್ ಪರಂ ಪದಂ |

Srimannarayana took a beautiful roopa as “Vamana”.  By his intelligence, he created wonders for Bali and other daithyaas  By taking three steps as daana, he sent Bali to Rasatala looka and re-established Indra as the King of Swarga.

ಭಗವತ್ಯುದಿತೇ ಸಗೋವಿಲಾಸೇ ವಟುಭಾವಂ ತ್ಯಜತಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾರ್ಯೆ|ಅಪಿ ಭಾನುಪುರ: ಸರಾ: ಸಮಸ್ತಾ: ಪ್ರಯಯು: ಕೀಟಮಣಿಪ್ರಭತ್ವಮಾಶು ||

भगवत्युदिते सगोविलासे वटुभावं त्यजति त्रिविक्रमार्यॆ।अपि भानुपुर: सरा: समस्ता: प्रययु: कीटमणिप्रभत्वमाशु ॥

This shloka brings the mahima of Vamana who was shining and glittering with the rays of sun doing seva to Srihari.  After Bali agreed for giving daana as three steps, Vamana who was in a tiny form took the huge roopa of Trivikrama.  He measured the Universe indicating all belongs to him only, whether it is sun, moon, devataas, and the entire world.

 
5.  Dwadasha Stotra by Acharya Madhwa :
वामन वामन भामन वंदे सामन सीमन शामन सानो ।
श्रीधर श्रीधर शंधर वंदे भूधर वार्धर कंदरधारीन् ॥
वामन वामन माणववेष दैत्यवरांतक कारण रूप ।
राम भ्रुगुद्वह सूर्जितदीप्ते क्षत्रकुलांतक शंभुवरेण्य ॥
बलिमुखदितिसुतविजयविनाशन जगदवनाजित भव मम शरणं ।
शुभतमकथाशय परमसदोदित जगदेककारण राम रमारमण ॥
ವಾಮನ ವಾಮನ ಭಾಮನ ವಂದೇ ಸಾಮನ ಸೀಮನ ಶಾಮನ ಸಾನೋ |
ಶ್ರೀಧರ ಶ್ರೀಧರ ಶಂಧರ ವಂದೇ ಭೂಧರ ವಾರ್ಧರ ಕಂದರಧಾರೀನ್ ||
ವಾಮನ ವಾಮನ ಮಾಣವವೇಷ ದೈತ್ಯವರಾಂತಕ ಕಾರಣ ರೂಪ |
ರಾಮ ಭ್ರುಗುದ್ವಹ ಸೂರ್ಜಿತದೀಪ್ತೇ ಕ್ಷತ್ರಕುಲಾಂತಕ ಶಂಭುವರೇಣ್ಯ ||
ಬಲಿಮುಖದಿತಿಸುತವಿಜಯವಿನಾಶನ ಜಗದವನಾಜಿತ ಭವ ಮಮ ಶರಣಂ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ ||

Vamana is the bestower of jnana and he is the antaryami for all jeevas.   He is the establisher of all dharmas and the culture.  He only can give us jnaana, bhakti, vairagya.  With Koorma Roopa he lifted and supported the universe.  You also support the pralaya.  He is the the shelter for muktha jeevas.  You can only be attracted by pure devotion and bhakthi.  Through your brahmachari roopi you please with Prahlada, and Bali and took back all the wealth of supreme daithya Bali Chakravarthi.  Vamana took his avatara for fulfilling devakarya, pleased Devendra and other devatas.  Vamana roopi paramathma won over Daithya Bali and saved him and destroyed the victorious daithyas and protected the world.

One thing to be noted while calling Bali as daithya – There was a avesha of daithya in Bali.  Infact Bali is haribhaktha.  He has praised Srihari’s vamana roopa, but in the middle due to asuravesha, he did the dwesha of devataas.

6.  Bhagavatha Tatparya Nirnaya – 19th Adhyaya of the 8th Skandha

7.  Mahabharata Tatparya Nirnaya – Adhyaya 1 – Shloka No 66, 67; Adhyaya 3 – Shlokas 46 to 48; Adhyaya 4 – Shloka 14.

8.  Sangraha Ramayana – Adhyaya 5 Shlokas 9 – 12
9.  “Sri Vyasakaravalambana stotram” by Sri Yadavaryaru – Shloka No 11

ದೇವೇಂದ್ರರಾಜ್ಯಹರದಾನವರಾಜಯಜ್ಞ-ಶಾಲಾರ್ಥಿರೂಪಧರ ವಜ್ರಧರಾರ್ಥಿಹಾರಿನ್ |

ಯಾಂಚಾಮಿಷಾದಸುರವಂಚಕ ವಾಮನೇಶ ವಾಸಿಷ್ಠ ಕೃಷ್ಣ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ |

देवेंद्रराज्यहरदानवराजयज्ञ-शालार्थिरूपधर वज्रधरार्थिहारिन् ।

यांचामिषादसुरवंचक वामनेश वासिष्ठ कृष्ण मम देहि करावलंबं ।

Yadavaryaru described about Vamanavatara as follows –

–   Srihari took the roopa of Vamana, as a brahmachari child and came to the yajnashala of Balichakravarthi, who had snatched the Devendra’s kingdom.  Vamana wears the “vajra” and he is the destroyer of power.    He is the “Asuravanchaka” – one who deceives the wicked asuras, by asking as daana three steps.  Vamana bestows all Mangala to all satwic souls and as he is vamanesha.   Here one must note that even though Vamana has deceived asuraas by asking the land – one must not forget that he has not told a lie.  The real roopa of Srihari was disclosed by Shukracharya, the guru of Bali, before he could give the daana of land.

10.Dashavatara Stuti by Sri Vadirajaru – वादिराजतीर्थ विरचित “दशावतारस्तुति”
ವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥ ವಿರಚಿತ “ದಶಾವತಾರಸ್ತುತಿ” Shloka No 9 & 10 –
ಪಿಂಗಾಕ್ಷವಿಕ್ರಮತುರಂಗಾದಿ ಸೈನ್ಯ ಚತುರಂಗಾವಲಿಪ್ತದನುಜಾ-
ಸಾಂಗಾಧ್ವರಸ್ಥಬಲಿಸಾಂಗಾವಪಾತಹೃಷಿತಾಂಗಾಮರಾಲಿನುತ ತೇ |
ಶೃಂಗಾರಪಾದನಖತುಂಗಾಗ್ರಭಿನ್ನ ಕನಕಾಂಗಾಂಡ ಪಾತಿತಟಿನೀ-
ತುಂಗಾತಿಮಂಗಲ ತರಂಗಾಭಿಭೂತ ಭಜಕಾಂಗಾಂಘವಾಮನ ನಮ: | ೯ |
पिंगाक्षविक्रमतुरंगादि सैन्य चतुरंगावलिप्तदनुजा-
सांगाध्वरस्थबलिसांगावपातहृषितांगामरालिनुत ते ।
शृंगारपादनखतुंगाग्रभिन्न कनकांगांड पातितटिनी-
तुंगातिमंगल तरंगाभिभूत भजकांगांघवामन नम: । ९ ।
Srihari Vaamana is prayed by all the devataas, after he did the nigraha of Bali Chakravarthi
ಧ್ಯಾನಾರ್ಹ ವಾಮನತೋ ನಾಥ ಪಾಹಿ ಯಜಮಾನಾಸುರೇಶವಸುಧಾ-
ದಾನಾಯ ಯಾಚನಿಕ ಲೀನಾರ್ಥವಾಗ್ವಶಿತ ನಾನಾಸದಸ್ಯದನುಜ |
ಮೀನಾಂಕನಿರ್ಮಲ ನಿಶಾನಾಥಕೋಟಿ ಸಮಾನಾತ್ಮ ಮೌಂಜಿಗುಣಕೌ-
ಪೀನಾತ್ಮಸೂತ್ರಪದಯಾನಾತಪತ್ರ ಕರಕಾನಮ್ಯ ದಂಡವರ ಭೃತ್ | ೧೦ |
ध्यानार्ह वामनतो नाथ पाहि यजमानासुरेशवसुधा-
दानाय याचनिक लीनार्थवाग्वशित नानासदस्यदनुज ।
मीनांकनिर्मल निशानाथकोटि समानात्म मौंजिगुणकौ-
पीनात्मसूत्रपदयानातपत्र करकानम्य दंडवर भृत् । १० ।
 11. Dadhivamana Stotram in Vamana Puranam  :

ಹೇಮಾದ್ರಿಶಿಖರಾಕಾರಂ ಶುದ್ಧ ಸ್ಫಟಿಕ ಸನ್ನಿಭಂ |
ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಭಂ ದೇವಂ ದ್ವಿಭುಜಂ ವಾಮನಂ ಸ್ಮರೇತ್ |೧|
ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ದೇವೇಶಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗಂ |
ಜ್ವಲತ್ಕಾಲಾನಲಪ್ರಖ್ಯಂ ತಡಿತ್ಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಂ | ೨ |
ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಚಂದ್ರಕೋಟಿ ಸುಶೀತಲಂ |
ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ವಿಷ್ಣುಮವ್ಯಂ ಅಚ್ಯುತಂ | ೩ |
ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕೌತ್ಸುಭೋರಸ್ಕಂ ದಿವ್ಯರತ್ನ ವಿಭೂಷಿತಂ |
ಪೀತಾಂಬರಂ ಉದಾರಾಂಗಂ ವನಮಾಲಾ ವಿಭೂಷಿತಂ | ೪ |
ಸುಂದರಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಕಿರೀಟೇನ ವಿರಾಜಿತಂ |
ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀ ಪರಿವೃತ್ತಂ ಅಪ್ಸರೋಗಣಸೇವಿತಂ | ೫ |
ಋಗ್ಯಜು:ಸಾಮಾಥರ್ವಾದ್ಯೌರ್ಗೀಯಮಾನಂ ಜನಾರ್ದನಂ |
ಚತುರ್ಮುಖಾದ್ಯೈ ದೇವೇಶೈ: ಸ್ತೋತ್ರಾರಾಧನ ತತ್ಪರೈ: | ೬ |
ಸನಕಾದ್ಯೈರ್ಮುನಿಗಣೈ: ಸ್ತೂಯಮಾನಂ ಅಹರ್ನಿಶಂ |
ತ್ರಿಯಂಬಕೋ ಮಹಾದೇವೋ ನೃತ್ಯತೇ ಯಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ | ೭ |
ದಧಿಮಿಶ್ರಾನ್ನಕವಲಂ ರುಕ್ಮಪಾತ್ರಂ ಚ ದಕ್ಷಿಣೇ |
ಕರೇ ತು ಚಿಂತಯೇತ್ ವಾಮೇ ಪೀಯೂಷಂ ಅಮಲಂ ಸುಧೀ | ೮ |
ಸಾಧಕಾನಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಂತಂ ಅನ್ನಪಾನಂ ಅನುತ್ತಮಂ |
ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ಚೋತ್ಥಾಯ ಧ್ಯಾಯೇದ್ ದೇವಂ ಅಧೋಕ್ಷಜಂ |೯ |
ಅತಿಸುವಿಮಲಗಾತ್ರಂ ರುಕ್ಮಪಾತ್ರಸ್ಥಮಲನ್ನಂ
ಸುಲಲಿತದಧಿಖಂಡಂ ಪಾಣಿನಾ ದಕ್ಷಿಣೇನ | ೧೦ |
ಕಲಶಂ ಅಮೃತಪೂರ್ಣಂ ವಾಮಹಸ್ತೇ ದಧಾನಂ
ತರತಿ ಸಕಲ ದು:ಖಾತ್ ವಾಮನಂ ಭಾವಯೇದ್ಯ: | ೧೧ |
ಕ್ಷೀರಂ ಅನ್ನಂ ಅನ್ನದಾತಾ ಲಭೇದನ್ನಾದ ಏವ ಚ |
ಪುರಸ್ತಾದನ್ನಂ ಆಪ್ನೋತಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿವರ್ಜಿತಂ | ೧೨ |
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಂ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಲಭತೇ ಚಾನ್ನಸಂಪದ: |
ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಟೇದ್ಯಸ್ತು ಪ್ರಾತ:ಕಾಲೇ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ: |
ಅಕ್ಲೇಶಾದನ್ನ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಜ್ಞಾನಾಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಮೇವ ಚ | ೧೩ |
ಅಭ್ರಶ್ಯಾಮ: ಶುಭ್ರಯಜ್ಞೋಪವೀತೀ ಸತ್ಕೌಪೀನ: ಪೀತಕೃಷ್ಣಾಜಿನಶ್ರೀ: |
ಛತ್ರೀ ದಂಡೀ ಪುಂಡರೀಕಾಯತಾಕ್ಷ: ಪಾಯಾದ್ದೇವೋ ವಾಮನೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ | ೧೪ |
ಅಜಿನ ದಂಡ ಕಮಂಡಲ ಮೇಖಲ ರುಚಿರ ಪಾವನ ವಾಮನ ಮೂರ್ತಯೇ |
ಮಿತ ಜಗತ್ರಿತಯಾಯ ಜಿತಾರಯೆ ನಿಗಮ ವಾಕ್ಪಟವೇ ವಟವೇ ನಮ: | ೧೫ |
ಶ್ರೀಭೂಮಿಸಹಿತಂ ದಿವ್ಯಂ ಮುಕ್ತಾಮಣಿ ವಿಭೂಷಿತಂ |
ನಮಾಮಿ ವಾಮನಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಂ | ೧೬ |
ವಾಮನೋ ಬುದ್ಧಿದಾತಾ ಚ ದ್ರವ್ಯಸ್ಥೋ ವಾಮನ: ಸ್ಮೃತ:|
ವಾಮನಸ್ತಾರಕೋಭ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ವಾಮನಾಯ ನಮೋ ನಮ: | ೧೭ |
|| ಇತಿ ವಾಮನಪುರಾಣೇ ದಧಿವಾಮನಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

हेमाद्रिशिखराकारं शुद्ध स्फटिक सन्निभं ।
पूर्णचंद्रनिभं देवं द्विभुजं वामनं स्मरेत् ।१।
पद्मासनस्थं देवेशं चंद्रमंडल मध्यगं ।
ज्वलत्कालानलप्रख्यं तडित्कोटि समप्रभं । २ ।
सूर्यकोटि प्रतीकाशं चंद्रकोटि सुशीतलं ।
चंद्रमंडल मध्यस्थं विष्णुमव्यं अच्युतं । ३ ।
श्रीवत्स कौत्सुभोरस्कं दिव्यरत्न विभूषितं ।
पीतांबरं उदारांगं वनमाला विभूषितं । ४ ।
सुंदरं पुंडरीकाक्षं किरीटेन विराजितं ।
षोडशस्त्री परिवृत्तं अप्सरोगणसेवितं । ५ ।
ऋग्यजु:सामाथर्वाद्यौर्गीयमानं जनार्दनं ।
चतुर्मुखाद्यै देवेशै: स्तोत्राराधन तत्परै: । ६ ।
सनकाद्यैर्मुनिगणै: स्तूयमानं अहर्निशं ।
त्रियंबको महादेवो नृत्यते यस्य सन्निधौ । ७ ।
दधिमिश्रान्नकवलं रुक्मपात्रं च दक्षिणे ।
करे तु चिंतयेत् वामे पीयूषं अमलं सुधी । ८ ।
साधकानां प्रयच्छंतं अन्नपानं अनुत्तमं ।
ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय ध्यायेद् देवं अधोक्षजं ।९ ।
अतिसुविमलगात्रं रुक्मपात्रस्थमलन्नं
सुललितदधिखंडं पाणिना दक्षिणेन । १० ।
कलशं अमृतपूर्णं वामहस्ते दधानं
तरति सकल दु:खात् वामनं भावयेद्य: । ११ ।
क्षीरं अन्नं अन्नदाता लभेदन्नाद एव च ।
पुरस्तादन्नं आप्नोति पुनरावृत्तिवर्जितं । १२ ।
आयुरारोग्यं ऐश्वर्यं लभते चान्नसंपद: ।
इदं स्तोत्रं पटेद्यस्तु प्रात:काले द्विजोत्तम: ।
अक्लेशादन्न सिद्ध्यर्थं ज्ञानासिद्ध्यर्थमेव च । १३ ।
अभ्रश्याम: शुभ्रयज्ञोपवीती सत्कौपीन: पीतकृष्णाजिनश्री: ।
छत्री दंडी पुंडरीकायताक्ष: पायाद्देवो वामनो ब्रह्मचारी । १४ ।
अजिन दंड कमंडल मेखल रुचिर पावन वामन मूर्तये ।
मित जगत्रितयाय जितारयॆ निगम वाक्पटवे वटवे नम: । १५ ।
श्रीभूमिसहितं दिव्यं मुक्तामणि विभूषितं ।
नमामि वामनं विष्णुं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं । १६ ।
वामनो बुद्धिदाता च द्रव्यस्थो वामन: स्मृत:।
वामनस्तारकोभ्याभ्यां वामनाय नमो नम: । १७ ।
॥ इति वामनपुराणे दधिवामनस्तोत्रं संपूर्णं ॥

  12. Dhyana shloka in Tantrasara :

ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸುಶುಕ್ಲಮರವಿಂದ ದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ
ಸೌವರ್ಣಪಾತ್ರ ದಧಿ ಭೋಜ್ಯಮಥಾಮೃತಂ ಚ |
ದೋರ್ಭ್ಯಾಂ ದಧಾನಮಖಿಲೈಶ್ಚ ಸುರೈ: ಪರೀತಂ |
ಶೀತಾಂಶುಮಂಡಲಗತಂ ರಮಯಾ ಸಮೇತಂ |
ध्यायेत् सुशुक्लमरविंद दलायताक्षं सौवर्णपात्र दधि भोज्यमथामृतं च ।
दोर्भ्यां दधानमखिलैश्च सुरै: परीतं शीतांशुमंडलगतं रमया समेतं ।
ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿರುವ ಮೊಸರನ್ನವನ್ನೂ, ಅಮೃತವನ್ನೂ, ತನ್ನೆರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ, ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ಪರಿವಾರದೊಡನೆ, ರಮಾದೇವಿಯೊಡನೆ, ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ, ಕಮಲದಂತೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ  ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ   ವಾಮನನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು.
उद्यद्रविप्रभमरींद्रदरौ गदां च ज्ञानं च विभ्रतमजं प्रियया समेतं ।
विश्वावकाशमभित: प्रतिपूरयंतं भासा स्वया स्मरत विष्णुमजादिवंद्यं ।
ಉದ್ಯದ್ರವಿಪ್ರಭಮರೀಂದ್ರದರೌ ಗದಾಂ ಚ  ಜ್ಞಾನಂ ಚ ವಿಭ್ರತಮಜಂ ಪ್ರಿಯಯಾ ಸಮೇತಂ |
ವಿಶ್ವಾವಕಾಶಮಭಿತ: ಪ್ರತಿಪೂರಯಂತಂ ಭಾಸಾ ಸ್ವಯಾ ಸ್ಮರತ ವಿಷ್ಣುಮಜಾದಿವಂದ್ಯಂ |
ಆಗ ತಾನೇ ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಬೆಳಗುವ ತನ್ನ ಚತುರ್ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಶಂಖ ಗದಾ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ, ತನ್ನ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ, ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ವಂದ್ಯನಾದ, ರಮಾದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ವಾಮನನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು.
13. Vamana Stotram by Aditi Devi in Padma Puranam

 14. Dashavatara harigaatha by Sri Vijayadhwaja Tirtharu – Shloka No 5

ತ್ರಿಪದವ್ಯಾಸ ಚತುರ್ದಶಭುವನಂ ವಾಮನರೂಪಂ |

ಕಮಲಾಕಾಂತಮಖಂಡಿತವಿಭವಾಬ್ಧಿ ಹರಿಮೀಡೆ ||

त्रिपदव्यास चतुर्दशभुवनं वामनरूपं । कमलाकांतमखंडितविभवाब्धि हरिमीडॆ ॥

 

15. Ashtavimshati Moorthi stuti by Sri Satyasandha Tirtharu – shloka no.6

पयोंऽबुवच्चेत्तत्रापीत्युक्तं साधयितुं पय: ।
दधि कुर्वंतमनिशं वंदे तं दधिवामनं ।

ಪಯೋಂಽಬುವಚ್ಚೇತ್ತತ್ರಾಪೀತ್ಯುಕ್ತಂ ಸಾಧಯಿತುಂ ಪಯ: |
ದಧಿ ಕುರ್ವಂತಮನಿಶಂ ವಂದೇ ತಂ ದಧಿವಾಮನಂ |

 

16. “Tathwasuvaali” – dashaavataara stuti –

vairOchaniya bhUmi mUru paadavu bEDi IraDiyoLagaLede bhUvyOma |

bhUvyOmavaLeda bhaagIrathiya janaka dayavaagO |

ವೈರೋಚನಿಯ ಭೂಮಿ ಮೂರು ಪಾದವು ಬೇಡಿ ಈರಡಿಯೊಳಗಳೆದೆ ಭೂವ್ಯೋಮ |
ಭೂವ್ಯೋಮವಳೆದ ಭಾಗೀರಥಿಯ ಜನಕ ದಯವಾಗೋ |

–  vairOchaniya – virOchana’s son Bali Chakravarti;     bhaagIrati janaka –  trivikrama;

bhUvyOmava – bhUloka & akaasha (antariksha, svarga)

 
17. “SrimadbhaagavatE ShaShTaskaMdE aShTamOdyaayE naaraayaNa varma shlOka 13

jalEShu maaM rakShatu matsyamUrti-
yaadOgaNEbhyO varuNasya paashaat |
sthalE cha maayaavaTuvaamanO&vyaat
trivikrama: svE&vatu vishvarUpa: |

जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तियादोगणेभ्यो वरुणस्य पाशात् ।
स्थले च मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रम: स्वेऽवतु विश्वरूप: ।

ಜಲೇಷು ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ಮತ್ಸ್ಯಮೂರ್ತಿಯಾದೋಗಣೇಭ್ಯೋ ವರುಣಸ್ಯ ಪಾಶಾತ್ |
ಸ್ಥಲೇ ಚ ಮಾಯಾವಟುವಾಮನೋಽವ್ಯಾತ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ: ಸ್ವೇಽವತು ವಿಶ್ವರೂಪ: |

meaning – Let Srihari who has incarnated as Matsya (fish roopa) to protect us in the waters from fierce acquatic animals.

Srihari who took the avatara as Brahmachaari named vaamana, let him protect us on the land.

Srihari who took the Trivikrama roopa while nigraha of Bali Chakravarti, protect us in the sky.

 
18. As per Aditya Purana –

ವಾಮನಂ ವಾಮನಂ ಪೂರ್ಣಕಾಮಂ ಭಾಮನಮಾಣವಂ |
ಮಾಯಿನಂ ಬಲಿಸಮ್ಮೋಹಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಭಜೇಽನಿಶಂ |

वामनं वामनं पूर्णकामं भामनमाणवं ।
मायिनं बलिसम्मोहं श्रीनिवासं भजेऽनिशं ।

vaamanaM vaamanaM pUrNakaamaM bhaamanamaaNavaM |
maayinaM balisammOhaM shrInivaasaM bhajE&nishaM |

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sumadhwa Seva © 2022