|| ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಮಾತ್ರ || ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆ ಪಡೆಯದವ ಧರೆಯೊಳಗಿದ್ದರೇನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು ||

Narasimha

One Response to “Narasimha”

  1. Raghu says:

    Recently during Oct 2011, I visited Ahobilam, the Navanarasimha kshetram. I want to share the details with madhwa bandhus. Please contact – Bramhana Nitya Annadana Satram for accommodation and food. 08519-252066. The brahmin couple are really doing good service providing food and accommodation by charging very nominal fees.

Leave a Reply