Satya Sankalpa

Sri Satya Sankalpa Tirthara Aradhana


Aradhana – Ashada Shudda Pournima

Vrundavana – Mysore (Uttaradimutt)

Ashrama Gurugalu – Sri Satyadharma Thirtharu (Holehonnuru)

Ashrama Shishyaru – Sri Satya Santusta Thirtharu (Mysore)

Janma Naama – Shri Navaratna Shrinivasacharya.

Sanyasa Period – 1830 to 1841

Vrundavana pravesha – Plava Samvatsara , Ashadha Shuddha Poornima.

ಸತ್ಯಧರ್ಮಾಬ್ಧಿಸಂಭೂತ: ಚಿಂತಾಮಣಿವಿಜೃಂಭಿತ: |
ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಕಲ್ಪದ್ರು: ಕಲ್ಪಯೇತ್ ಕಾಮಧುಕ್ ಮಮ ||

सत्यधर्माब्धिसंभूत: चिंतामणिविजृंभित: ।
सत्यसंकल्पकल्पद्रु: कल्पयेत् कामधुक् मम ॥

satyadharmaabdhisambhUta: chintaamaNivijRumbhita: |
satyasankalpakalpadru: kalpayEt kaamadhuk mama ||

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sumadhwa Seva © 2022