Vidyadeesha Tirtharu

Shri Vidyaadheesha Tirtharu

Period – 1619-1631

Vidyadheesha teertharu - Ranebennur


Prathime of Sri Vidyadheesha Tirtharu now available @ Ranebennur

Photo Album – click

ಶ್ರೀಮತ್ಸುತಾದ್ಭುತಾಂಬೋಧಿ ವಿಕ್ರೀಡನವಿಚಕ್ಷಣಾನ್ |
ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಚಂದ್ರಿಕಾಕಾರಾನ್ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಗುರೂನ್ ಭಜೇ |

श्रीमत्सुताद्भुतांबोधि विक्रीडनविचक्षणान् ।
वाक्यार्थचंद्रिकाकारान् विद्याधीशगुरून् भजे ।

shrImatsutaadbhutaambOdhi vikrIDanavichakShaNaan |
vaakyaarthachandrikaakaaraan vidyaadhIshagurUn bhajE |

Ashrama Gurugalu – Sri Vedavyasa Tirtharu, Penagonda

Ashrama Shishyaru – Sri Vedanidhi Tirtharu

Shishya – Narasimha Yathi

Aradhana day – Pushya Krishna Chaturdashi

Vrundavana – Ekachakranagara

(It was the capital of Viratarajaraja during Dwapara Yuga and Pandavaru stayed there while they were in Ajnaathavasa)

Poorvashrama name – Narasimhacharya

Parents – Anand Bhattarkar & Gangabai

Vadi nigraha in his poorvashrama itself –
 1. He defeated Shiva pandita & Viswa Pandita in Vyakarana.
 2. He defeated Golinga Pandita in Nyaya & Tanabhatta in Srauta sutras
 3. He also defeated Narasa pandita
 4. He defeated Rangojibhatta in a debate (after sanyashrama) The event of this debate is recorded by Kondabhatta in his work Vaiyakaranabhushanasara in the closing verses. There is a small manuscript named Rangojibhattaparajaya giving details of this debate
 5. He defeated Ramabhadrashramin and Kamadeva during his stay in Dharmapuri

He did his first chaturmasya @ Sangli

Reforms & other social services  –

He renovated the Mutt @ Pandarapura which was established by Sri Padmanabha Tirtharu.

He sprinkled Thirtha on Chamarajendra @ Srirangapatna and cured his food allergy.  Being blessed by the seer, Chamarajendra donated three villages to the seer.   He did the prathiste of Mukyaprana in one such village called Chandaguru.

Shri Vidyadheesha Tirtharu showed his miraculous power to them by making the ancient Vatavriksha, which had gone dry for some time, grow anew by TeertharuprokshaNa.

In Gaya he built a Uttaradhi Mutt in the Vishnupada temple and there he did the prathiste of Mukyaprana in Uttaradhi Mutt and UM has the privilege of offering nitya pooja and naivedya to Vishnu Paada.

He has toured the whole Bharatha Varsha for spread of Madhwa Tathvajnaana, and theertha yatra. –  some of the places he has travelled include Badari, Prayaga, Gaya, Ayodhya, Madura, Kurukshetra, etc

Granthas –

 1. Vyakyartha Chandrika: A commentary on Shriman Nyayasudha for first five adhikaranas
 2. Ekadashi nirnaya: An independent work on how to determine ekadashi
 3. Janmashtami nirnaya: An independent work on how to determine krishna jayanti (janmashtami)
 4. Vishnupanchaka nirnaya: An independent work on how to determine days for vishnu panchaka vrata
 5. Tithitraya nirnaya: An independent work on how to determine tithi
 6. Omkara vaada: An exposition on the word “OM”
 7. Vishnutattva nirnaya tippani: A commentary on Shrimad Acharya’s Vishnu Tatva Nirnaya (not available)
 8. Pramanalakshana tippani: A commentary on Shrimad Acharya’s Pramnaa-lakshana (not available)
 9. Kathalakshana tippani: A commentary on Shrimad Acharya’s Kathalakshana (not available)
 10. Talavakaropanishad khandartham: A commentary on Talavakaropanishad (not available)

 

Image of Sri Vidyadeesha Tirtharu –   Sri Narasappa got it prepared the Vigraha of Sri Vidyadeesha Tirtharu @ Prayaga, which he later brought it to Dharmapuri and from Dharmapuri it was kept at Masuru in Dharwad district and recently it has been brought to Ranebennur and kept.

Laksha Bhojana –  His mother had once did the sankalpa that she would arrange for Laksha Brahmana bhojana.  But she could not do so.  She told the same to Vidyadeesharu after his sanyasa.  Swamiji told his mother that he will make arrangements on the very next day itself.   Everybody was wondering as to how he can arrange for the laksha brahmana bhojana.  Swamiji invited Sri Yadavaaryaru for the bhojana and gave him good thirtha prasada.  His mother asked him where are the laksha brahmanaru?  Swamiji showed Yadavaryaru.  After the Yadarvayara bhojana, swamiji told his mother that in Yadavaryaru all the brahmanaru will be there, as he was a very great shastrajna, grantha rachanekaara, Teekakaara, tippanikaara of Acharya Madhwaru and it is more than sufficient to have fed him.   

=======================================================================

Following information supplied by Sri ALG Rao :

Please refer Sri Nippanikar’s article in Madhwa Siddhanta magazine, May 1994 wherein it is clearly mentioned about Ekachakranagar. The present location is in Nanded district of Maharashtra. Godavari is Vriddha Ganga and flows between two states. Doab is a palce between two holy rivers. Ekachakranagara — one end of sangam is Sangam village. Other end is Bodhan = Bahudanyapura = Ekachakranagara.  There is a temple for Bhima in Bodhan as vanquisher of bakasura. On the way from Bodhan to Sangam there is another temple for Bhima pratishta by Narahari Theertha presently puja is done by madhwas


Sri Sangameshwar Temple is on a raised mound and one has to climb about 15 steps to the main dwara. The main deity is Sri Sangameshwara (a swayambu linga). In the outside prakara, Sri Vittala and Rukmini images are there. The temple is situated at one corner of the sangam, giving a panoramic view of the confluence of three rivers, Godavari, Manjera and Haridra.  The temple is surrounded by water on three sides. Please see the attached google map, clearly showing the temple complex in the Sangam (The co-ordinates are : 18” 49’ 12.04” N & 77” 52’ 00.65” E). The most ideal spot for a yati to take rest. Except ruzzling of tree leaves and cool breeze, there is no other disturbance here. At times devotees come in small groups to the temple. Shivrathri festival is famous here. There are steps leading to the bathing ghat. Godavari is deep in this place and people do not venture for a swim.

The Moola brundavana of Sri Vidyadeesharu is situated in a corner of the Sri Sangameshwara Temple. It is on the right side, once we enter the temple dwara and clearly visible under the shade of a tree. The local people without knowing the significance of the brundavana have whitewashed the same. There are ornamental flower carvings on the borders of the brundavana. On the facing side, on the base, a kneeling Mukhyaprana with tail raised is visible. The lefthand side inscription is not clear. A thorough cleaning may reveal further inscriptions. Because of thick whitewashing, a clear photo could not be taken. 

 

Routes to Sangam Village :

The road condition is very bad, even worst at places. There is no proper public transport. Hence, it is advisable to go by private vehicle. Stretches from Narsi & Kundalwadi are tiresome and bumpy.

From South : Reach Nizamabad or Bodhan in Andhra Pradesh. (Godavari flows between two states). One has to reach the Maharashtra side preferably via Dharmabad. From Dharmabad, proceed parallel to Godavari asking for Sangam village. From Sangam, the road takes a right turn. Instead, proceed left along the mud road walking for one km., which will lead you to the Sangameshwar temple on the river bank. In the temple complex of the temple, in a corner, under the shade of a tree, Sri Vidyadeesha Theerthara brundavana is there.

From North : Reach Huzur Sahib Nanded in Mahrashtra State.  From Nanded take route to Narsi – Biloli – Kundalwadi – Dharmabad (upto here it is approximately 102 kms.). From Dharmabad take Nizamabad road which also leads to Sangam Village (7-8 kms.). From Sangam proceed for another one km. to Sangameshwar temple.

Rail route : There is rail route from Nanded to Dharmabad and upto Basar.

Contacts :

1.       Sri Ramachar (at Nizamabad) may be contacted at 99494-51812 or 08462232260.

2.       Sri Govindachar, Uttaradhi Matha, Nanded : Mobile no. 099891512021 Comment

Add a Comment
 1. A.G Venkatsha Prasad

  Dear Sir,

  I was searching for the information on Vidyadeesha thirtharu since I am staying near SR Pattana and the uttharadimuttt of Sr Patna Which is housed the Pranadevaru installed by Vidyadisha theertharu on the banks of Cauvery. Was curious to Know more about the life and work of Vidyadeesha theertharu. This website gave me useful of information which has inspired me to see the place in near future.
  Thanks And Best Regards

  A G V Prasad

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sumadhwa Seva © 2022