Yugaadi

*What is Yugadi* ?-. 

 

*ಯುಗಾದಿ ಎಂದರೇನು*?

ಯುಗ + ಆದಿ = ಯುಗಾದಿ. ಯುಗದ ಆರಂಭ ದಿನ

ಕಲಿಯುಗದ ಆರಂಭ ದಿನ

Yuga + aadi  = Yugadi – Meaning starting day  of yuga.   i.e.,  Yuga  = era,      Aadi = beginning.  It is the starting day of Kaliyuga.

Kali Yuga began on Feb 20, midnight 3102 BC.   Kaliyuga started the day when Sri Krishna paramathma  finished his avatara of dusta jana bhanjana at Dwaraka and at the same time Duryodhana breathed his last.

*There are 4 yugadees* ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಿವೆ

ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ತೃತೀಯ – ತ್ರೇತಾಯುಗಾರಂಭ         ಭಾದ್ರಪದ ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ – ಕಲಿಯುಗ.                ಕಾರ್ತೀಕ ಶುದ್ಧ ನವಮಿ – ಕೃತಯುಗ.                          ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ – ದ್ವಾಪರಯುಗಾರಂಭ.

  1. Vaishaka Shukla Triteeya – Tretayuga
  2. Bhadrapada Krishna Trayodashi – Kaliyuga
  3. Kartika Shukla Navami – Krutayuga
  4. Maga Shukla pournami – Dwaparayuga

(Brahma did the srusti of this world in suryodaya kaala on Chaitra Shukla Paadya – that is why it is termed Yugadi)

ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ಪಾಡ್ಯ ದಿನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯುಗಾದಿ.

Yugadi as per Kaliyuga starts from Chaitra Shudda Paadya (Vasanta Rutu) “Samvatsara” means varsha, i.e., year.  As per Hindu tradition, there are 60 samvatsaraas, each has different names. As per pouranika belief, we are in the 51st year of Chaturmukha Brahma.   One day of Chaturmukha brahma =   chaturyuga sahasraani brahmaNO dinamuchyatE – 4 Yugachakras to be rotated 1000 times.    One time rotation of yugachakra would be 4320000 years.  In Brahma’s one morning, there will be 14 manvantaraas.  Now, we are in the seventh manvantara, the Vaivasvata Manvantara.  Out of 432000 years, only 5123 years have been completed and we are in the 5124th year.  We are in the 1945 Shaalivaahana Shaka.  That is a shaka based on the date of founding of the empire by Shalivahana,   The initiation of the era known as Shalivahana Saka to celebrate his victory against the Sakas in the year 78AD.

On this day, we have to get up at Arunodayakala itself (daily we have to get up at Arunodaya kaala) with bhagavannama smarane – we have to take abhyanjana snaana.    We have to get the idols of Srihari with Abhyanjana snaana  using Oil and seegepudi (sheekakai).    After doing the same the remaining portion of oil and seegepudi to be used for our oil bath.

We must have the smarane of sapta chiranjeevigalu –

ashwathaamaa balirvyaasa: hanUmaanscha vibhIShaNa: |
kRupa: parashuraamaScha saptaitE chiranjIvina: |

अश्वत्तामा बलिर्व्यास: हनूमांश्च विभीषण: । कृप: परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविन: ।

ಅಶ್ವತ್ತಾಮಾ ಬಲಿರ್ವ್ಯಾಸ: ಹನೂಮಾಂಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣ: |

ಕೃಪ ಪರಶುರಾಮಶ್ಚ ಸಪ್ತೈತೇ ಚಿರಂಜೀವಿನ: |

After this, we have to do the vishesha pooja Then we must have the panchangashravana brahmana mukhena.

If in the morning it is not possible, then we can do the same in the evening also.  We will get the punya of Gangasnaanadhi punya with the panchanga shravana

Bevu bella  Samarpane –    During Naivedya we must do the samarpana of Bevu-bella (nimbaka dala) and after samarpana to Srihari, Lakshmidevaru, Mukyapraanadigalu, we have to take that Bevu – bella by chanting the following mantra

shataayurvajradEhaaya sarvasampatkaraaya cha |
sarvaariShTavinaashaaya nimbakadaLabhakShaNam |

शतायुर्वज्रदेहाय सर्वसंपत्कराय च । सर्वारिष्टविनाशाय निंबकदळभक्षणम् ।

ಶತಾಯುರ್ವಜ್ರದೇಹಾಯ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರಾಯ ಚ | ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟವಿನಾಶಾಯ ನಿಂಬಕದಳಭಕ್ಷಣಮ್ |

Meaning – With the bhakshana of Nimbaka dala (bevu-bella, Our body will be fit and strong as a Diamond and it is sarvaarista naashaka.  It raises our ayassu.)

Ingredients required – Jaggery, Bevu (neem), water,

How to prepare? – We have to clean the neem leaves, grind with a bit of water and mix jiggery into it,   Bevu-bella mixture is ready.   This we have to take after taking Theertha on the Yugadi Day.

Bevu or Neem leaf preparation symbolically represents the different facets of life – sweet and bitter experiences of life.  Bevu Bella is just a simple mixture of fresh neem leaves and unprocessed broken jaggery.  It ls symbolic to  welcome the new year by first taking a mixture of neem flowers (Bevu) and jaggery  (bella),  which represents that we treat the bitterness and sweetness of life alike. Its significance is that life is a mixture of joys and sorrows and we should accept both in the right spirit.

Why is  Panchanga shravana required?

ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಫಲ

Panchanga = 5 angaas = tithi (day)+ Vaara (ವಾರ) + Nakshatra (star) + Yoga + Karana.
By knowing the Tithi for the day - We will get wealth (shriya)
By knowing the "Week" for the day - We will have vruddhi in ayushya
By knowing the "Nakshatra" - Our sins will be destroyed
By knowing the "Yogas" -  "Rogaas (diseases) will be removed"
By knowing the "Karana" - Karyasiddi
In this way the panchanga shravana brings us good to every one who hears/reads

ತಿಥೇಶ್ಚ ಶ್ರಿಯಮಾಪ್ನೋತಿ ವಾರಾದಾಯುಷ್ಯವರ್ಧನಂ |

ನಕ್ಷತ್ರಾದ್ಧರತೇಪಾಪಂ ಯೋಗಾದ್ರೋಗನಿವಾರಣಂ |

ಕರಣಾತ್ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಂ ಚ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲಮುತ್ತಮಂ |

ಯ:ಶೃಣೋತಿ ಮಧುಶುಕ್ಲಪಕ್ಷಕೇ ವರ್ಷನಾಥ ಸಚಿವಾದಿಕಂ ಫಲಂ |

ಪ್ರಾಪ್ನೋಯಾದ್ದುರಿತ ಮುಕ್ತವಿಗ್ರಹಶ್ಚ ಆಯುರರ್ಥಮತುಲಂ ಯಶಸ್ಸುಖಂ |

ಆಯುರ್ವೃದ್ಧಿಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿಂ ನಿತ್ಯಾರೋಗ್ಯಂ ಸಂಪದಂಚಾನಪಾಯಾಂ |

uiಅಚ್ಚಿನಾನಾಮುತ್ಸವಾನಾಮವಾಪ್ತಿಂ ಯಚ್ಚಂತ್ಯೇತೇ ವತ್ಸರಾಧೀಶ ಮುಖ್ಯಾ: |

पंचांग श्रवण फल

तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारादायुष्यवर्धनं ।
नक्षत्राद्धरतेपापं योगाद्रोगनिवारणं ।
करणात्कार्यसिद्धिं च पंचांग फलमुत्तमं ।

य:शृणोति मधुशुक्लपक्षके वर्षनाथ सचिवादिकं फलं । प्राप्नोयाद्दुरित मुक्तविग्रहश्च आयुरर्थमतुलं यशस्सुखं । आयुर्वृद्धिं पुत्रपौत्राभिवृद्धिं नित्यारोग्यं संपदंचानपायां । अच्चिनानामुत्सवानामवाप्तिं यच्चंत्येते वत्सराधीश मुख्या: ।

పంచాంగ శ్రవణ ఫల

తిథేశ్చ శ్రియమాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం |

నక్షత్రాద్ధరతేపాపం యోగాద్రోగనివారణం |

కరణాత్కార్యసిద్ధిం చ పంచాంగ ఫలముత్తమం |

య:శృణోతి మధుశుక్లపక్షకే వర్షనాథ సచివాదికం ఫలం | ప్రాప్నోయాద్దురిత ముక్తవిగ్రహశ్చ ఆయురర్థమతులం యశస్సుఖం | ఆయుర్వృద్ధిం పుత్రపౌత్రాభివృద్ధిం నిత్యారోగ్యం సంపదంచానపాయాం | అచ్చినానాముత్సవానామవాప్తిం యచ్చంత్యేతే వత్సరాధీశ ముఖ్యా: |

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sumadhwa Seva © 2022