Dattatreya

ದತ್ತ ಜಯಂತಿ – ಮಾರ್ಗಶಿರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ

 

ದತ್ತ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಕೆಲವರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ದತ್ತಾತ್ರಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ದತ್ತನು ಅತ್ರಿ ಋಷಿಗಳ ಪುತ್ರ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು *ದತ್ತಾತ್ರೇಯ* ಎನ್ನುತ್ತಾರೇ ಹೊರತು ಮೂರು ರೂಪಗಳು ಒಂದಾದ ದತ್ತಾತ್ರಯವಲ್ಲ.

 

ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ವರ್ಣನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಧ್ಭಾಗವತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

 

ಅತ್ರಿ ಮುನಿಗಳು ಕರ್ದಮ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಅನುಸೂಯಳನ್ನು ವರಿಸಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಆದೇಶದಂತೆ ಸಂತತಿ ಬೆಳೆಸಲು ಪತಿಪತ್ನಿಯರೂ ಋಕ್ಷ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಂಧ್ಯ ಎಂಬ ನದೀ ತೀರ ತಲುಪಿದರು. ಅತ್ರಿ ಋಷಿಗಳು ಒಂದೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಾಯ್ವಾಹಾರರಾಗಿ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಗೈಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅನುಸೂಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಗ ಅವರ ಶಿರದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಖರವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಲೋಕಪಾಲಕರಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರು ಹಂಸ, ಗರುಡ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ವಾಹನರಾಗಿ ಮೂವರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಅತ್ರಿ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ತಾವು ತಪಗೈದಿದ್ದು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕುರಿತಾದರೂ ಬಂದವರು ಮೂವರು. ಮಹದಾನಂದ ವಾಯಿತು. ಆಗ ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರರು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಾಂಶರಾದ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ದರಾಗುವ ಮೂವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸುವರು. ಅವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸಾಗುವುದು ಎಂದರು.

 

ಅದರಂತೆ ಅತ್ರಿ ಅನುಸೂಯರಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು “ದತ್ತ” ಎಂಬ ರೂಪದಿಂದಲೂ, ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಅವತಾರವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ “ಚಂದ್ರ”ನಲ್ಲಿ “ಸೋಮ” ಎಂಬ ಆವೇಶದಿಂದಲೂ, ಇನ್ನು ರುದ್ರನೇ ಸ್ವಯಂ “ದುರ್ವಾಸ” ನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 

ಅತ್ರಿ ಋಷಿಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದವರು ಮೂರು ದೇವತೆಗಳು. ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಮೂವರು ದೇವತೆಗಳನ್ನು.

ಅವರಿಗೆ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಮೂರು ದೇವತೆಗಳು.

ಅತ್ರಿ ಅನುಸೂಯರಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮೂರು ದೇವತೆಗಳೇ. ಇದ್ದದ್ದು ಮೂವರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೇ.

 

ದತ್ತತ್ರೇಯರು ಅವತರಿಸಿದ್ದು “ಅತ್ರಿ” ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ

ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಮ, ಕ್ರೀಧ, ಲೋಭವೆಂಬ ಮೂರನ್ನು “ತ್ರಿ” ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟವರು ಅತ್ರಿ ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ “ಅಸೂಯೆ” ಬಿಡಬೇಕು, ಆವಾಗ “ಅನುಸೂಯ” ಆಗುತ್ತೀರಿ.

 

ದತ್ತಾತ್ರೇಯನಿಗೆ ಯದುರಾಜ, ಅಲರ್ಕ ಋಷಿ, ಪ್ಲಹ್ಲಾದರಾಜ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಎಂಬ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು. ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನು ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಹಸ್ರಬಾಹುಗಳ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಬೇಕೆಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಹಸ್ರಬಾಹು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ.

 

ದತ್ತಾತ್ರೇಯನು ಸಮಸ್ತ ಭಾರತ ಭೂಮಿಗೆ ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿ

 

Q 1    “ದತ್ತಾತ್ರಯ” ಅಥವಾ “ದತ್ತಾತ್ರೇಯ” ಯಾವುದು ಸರಿ ?
ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ದತ್ತನು ಅತ್ರಿ ರುಷಿಗಳ ಪುತ್ರ, ಅತ್ರಿ ರುಷಿಗಳ ಪುತ್ರನಾದ್ದರಿಂದ ದತ್ತತ್ರೇಯನೇ ಹೊರತು, ಮೂರು ರೂಪಗಳು ಒಂದರಲ್ಲಿಲ್ಲ

Q. Dattaatreya or Dattatraya.  Which is correct,   

Answer :   It is Dattatreya.    Datta + Atreya.    As he is the son of Sage Atri, he is called as Dattatreya.   But some have quoted him as Dattatraya  with three roopaas.
His name is Datta.

Q. What is Datta Jayanthi?.    “ದತ್ತ” ರೂಪದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ದಿನವನ್ನು ದತ್ತ ಜಯಂತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ

Answer –   It is the day on which Datta namaka paramathma made his incarnation.

Q.”ದತ್ತ” ಜಯಂತಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು ?
ದತ್ತ ಜಯಂತಿ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು

When is Datta Jayanthi Celebrated?

Answer –  On Margashira Shudda Hunnime, Wednesday in Mrugashira nakshatra.  

Q.  “ದತ್ತ” ನ ಅವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾರು ?

ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುತ್ರರಾದ ಅತ್ರಿ ರುಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ದಮ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಅನುಸೂಯ

Who are his parents? 

Answer –  Sage Brahmaputra Atri and Kardramaputri Anusuya are his parents. 

Q. “ದತ್ತಾತ್ರಯ” ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೂಪಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರರ ಸಂಗಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯೇ?
ಉತ್ತರ :
ಅತ್ರಿ ಅನುಸೂಯರಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು “ದತ್ತ” ಎಂಬ ರೂಪದಿಂದಲೂ, ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಅವತಾರವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ “ಚಂದ್ರ”ನಲ್ಲಿ “ಸೋಮ” ಎಂಬ ಆವೇಶದಿಂದಲೂ, ಇನ್ನು ರುದ್ರನೇ “ದುರ್ವಾಸ” ನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Q. It is said that Dattatreya is one God only with Trimurthi sannidhana.  Is it true?

Answer – No,  Dattatreya roopa is not one god.   They are three Gods –  Vishnu, Brahma (Chandra) and Maheshwara separately. Anasuya gave birth to three male children.  They are Datta-Vishnu;  Doorvasa–Shiva; and Soma-Chandra (With Brahma’s avesha).  As Brahma is not having any avatara, and as there is avesha of Brahma in Chandra, Chandra was born with Brahma Sannidhana.

Q. But we find that there is only one roopa – i.e., Trimoorthi roopa with three heads, six hands and with four dogs to his side.

Answer – This is entirely different from Bhaghavatha Shastra as in the Bhagavatha Grantha it is clearly said that they are three different gods’ incarnations in the form of Datta, Chandra and Doorvasa.    We have the concept that Datta is Bhagavan Vishnu only as per Madhwa Shastra.

Q. What is the definition of “Datta”? What are his teachings?

Ans:  “Datta” means not only “that which is given”, but also as the ideal of “giving” without desire for reward, i.e. selfless giving.  This roopa is Yogapravarthaka roopa.

As he was pleased by the tapassu of Atri Rushi and born  to them – and he gave himself to them, he is called as “Datta”, he is called as “Atreya” as he is the putra of Atri Rushigalu, he is called as “Dattatreya” as he is Datta | Atreya = Dattatreya.

The whole life of Dattatreya shows us that this “giving” selflessly is the true renunciation/sacrifice. The significance of this sacrifice is stated in the Dattatreya Upanishad where the Lord says, “Not by action,  not by self, but by tyaaga alone is immortality attained. The true  sacrifice is the giving up of “I” and “me”, not the mere abandoning of duties. Living a selfless life require giving up one’s ego. That is what Lord Dattatreya describes as true sacrifice.

Q :  How Datta roopi Paramathma’s incarnation was available to us?

Ans :  Once Sage Atri did Tapascharya on the Ruksha Parvatha (Kula Mountain).  He was doing pranayama standing on a single foot,  with Vaywahara (i.e., eating only air as his food).  He did the tapas for 100 years.   His great tapas disturbed the entire world.  The prayanayaabhyasa agni which came out of his shiras (head) was so strong that the entire world was burning.    Pleased with the tapas of Atri Rushigalu, the three lokapalakaas Parabrahma-Brahma and Maheshwara, came before the sage, alongwith the apsaraas, sages, gandharvaas, siddhaas, vidyadharaas, etc.

Q : What is Srimadacharyaru’s opinion on Dattatreya?

Ans : Sri Madhwacharyaru in his Bhagavatha Tatparya Nirnaya Grantha has given an illustration of “DattatrEya Yoga”. Srimadacharyaru has clarified clearly that the Dattatreya roopa is sakshaat Vishnu roopa.

There are some versions about Dattatreya which tells that “Dattatreya is only one son, born with tri-roopa, 6 heads, 6 hands and with 4 dogs next to Datta” is not available anywhere in Bhagavatha.  It is clearly mentioned in Bhagavatha that they are three different roopaas clearly with Chandra (Brahma’s avesha), Doorvasa(Rudradevaru) and Datta (Sakshat Parabrahma Srihari).

He gave us “anvikshikI” named sattarka and preached Alarka Rushi and Prahlaadarajaru.

Que :  Any follower of Datta roopa? 

“ದತ್ತ” ರೂಪದ ಶಿಷ್ಯರು, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
ಚಕ್ರವರ್ಥಿ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ, ಯದುರಾಜ, ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜ ಮೊದಲಾದವರು

Ans :  There are many followers of Datta roopa paramathma. Chakravarthi Kartaveeryarjuna is one of the famous shishya of Dattreya and he was a Dattopaasaka and because of Dattopasana itself he had got 1000 hands power.  Alarka Rushi and Prahlada Raja (Bhagavatha prathama skandha adhyaaya 3.11), Yaduraaja & Karthaveeryarjuna are his disciples (bhagavatha 2.7.04)

Bhagavatha Shloka which tells about the Avatara of Datta roopa.

अत्रे: पत्न्यनसूय त्रीन् जज्ञे सुयशस: सुतान् ।
दत्तं दूर्वाससं सोममात्मेशब्रह्मसंभवान् ॥
(चतुर्धस्कंध अध्याय १.१५)

atrE: patnyanasUya trIn jaj~JnE suyashasa: sutaan |
dattam dUrvaasasam sOmamaatmEsha brahmasambhavaan|
(Bhagavatha chaturdhaskandha adhyaaya 1.15)

Atri Rushi’s patni Anasuya gave birth to three male children.  They are Datta – Sakshaat Vishnu, Doorvasaru – Shiva’s incarnation and Soma (Chandra) with Brahma’s Avesha.

When Sage Atri opened his eye he saw Trishooladari Shiva, Hamsarooda Kamandaladhari Brahma, and Shanka Chakra Gadha padmadhari Garuda Vahana Srihari, he was very happy, did the sastanga namaskara, did Arghyapadyaachamana.

विश्वीद्भवस्थितिलयेषु विभज्यमानै:मायागुणैरनुगुणं प्रगृहीतदेहा: ।
हे ब्रह्मविष्णुगिरिशा: प्रणतोस्म्रुहं व:तेभ्य: क एव भवतां म इहोपहूत: ।
vishvIdbhavasthitilayEShu vibhajyamaanai:|
maayaaguNairanuguNam pragRuhItadEhaa: |
hE brahmaviShNugirishaa: praNatOsmruham va:|
tEbhya: ka Eva bhavataam ma ihOpahUta: |

(chaturdhaskaMdha adhyaaya 1.27)

Then  Atri Rushigalu told : My sastaanga namaskaaraas to Trimurthees.  You three are doing the Srusti, Stithi, and Samhaara, and are the pravartakaas for Satva, Rajas and Tamo Guna.  Whom among you have been called by my Penance?

एको मयेह भगवान् विबुधप्रधान: |
चित्तीकृत: प्रजननाय कथं नु यूयम् ।
अत्रागतास्तनुभृतां मनसोपि दूरा:
बॄत प्रसीदत महानतिविस्मयो मे ।
(भागवत चतुर्थ स्कंध १.२८)
EkO mayEha bhagavaan vibudhapradhaanaK|
chittIkRuta: prajananaaya katham nu yUyam |
atraagataastanubhRutaam manasOpi dUraa:|
bRUta prasIdata mahaanativismayO mE |
(bhaagavata chaturtha skandha 1.28)
I did the penance for getting a son, but you three have come here which I am surprised, please solve my suspense as to why you all three have come together when I was expecting only one among to come?

Then Trimoorthees told smilingly –  You have done the penance with the sankalpa of getting all three of us your sons.  That is why in order to prove your satsankalpa we have come here and that you will have three children who are equal to us in Swaroopa and bhinnaamsha.

As such Chandra was born with the amsha of Brahma (Brahma does not have avatara, so Chandra in whom his Brahma’s avesha is there was born), Vishnu born as Yogeshwara DattatrEya &  Shankara was born as Sage Doorvasa.

ShaShThamatrErapatyatvaM vRuta: praaptOnasUyayaa |
anvIkShIkImalarkaaya prahlaadibhya Uchivaan |
(bhaagavata prathamaskaMdha adhyaaya 3.11)

ಷಷ್ಠಮತ್ರೇರಪತ್ಯತ್ವಂ ವೃತ: ಪ್ರಾಪ್ತೋನಸೂಯಯಾ |
ಅನ್ವೀಕ್ಷೀಕೀಮಲರ್ಕಾಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದಿಭ್ಯ ಊಚಿವಾನ್ |
(ಭಾಗವತ ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧ ಅಧ್ಯಾಯ ೩.೧೧)

षष्ठमत्रेरपत्यत्वं वृत: प्राप्तोनसूयया ।
अन्वीक्षीकीमलर्काय प्रह्लादिभ्य ऊचिवान् ।
(भागवत प्रथमस्कंध अध्याय ३.११)

He is the sixth incarnation of Srihari.  Born to please Atri Rushi and Anasuya.  As he gave himself he is called as  “Datta” and as he was born as the son of Atri Rushi he is Atreya, and Datta + Atreya = Dattatreya, and he preached AnvikShikI named sattarka to alarka Rushi and prahlaadigalu.

“ದತ್ತತ್ರೇಯ” ರೂಪದ ಸಂದೇಶವೇನು ?

ದತ್ತತ್ರೇಯರು ಅವತರಿಸಿದ್ದು “ಅತ್ರಿ” ರುಷಿಗಳಲ್ಲಿ
ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಮ, ಕ್ರೀಧ, ಲೋಭವೆಂಬ ಮೂರನ್ನು “ತ್ರಿ” ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟವರು ಅತ್ರಿ ರುಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ “ಅಸೂಯೆ” ಬಿಡಬೇಕು, ಆವಾಗ “ಅನುಸೂಯ” ಆಗುತ್ತೀರಿ.

Atri Means –  One he is free from Trividhanaraka viz., Kama-krodha-lobha.  

Anasuya Means – one who is without any Asooya.  When pathi is atri and patni is anasuya, we need not be surprised with the avatara of Srihari in them as Datta.  We must also be without the three – kama-krodha-lobha.  Then our wife will be Buddhi.  Then with we will be free from asooya –  Definitely Datta will be pleased on us and he will come to us also. – Quotes from Bhagavatha anuvadha

अत्रेरपत्य मभिकांक्षत आह तुष्टो
दत्तो मयाहमिति यद्भगवान् स दत्त: ।
यत्पादपंकजपरागपवित्रदेहा
योगर्धिमापुरमयों यदु हैहयद्या:।

dattO mayaahamiti yadbhagavaan sa datta: |
yatpaadapaMkajaparaagapavitradEhaa
yOgardhimaapuramayOM yadu haihayadyaa:|

ಅತ್ರೇರಪತ್ಯ ಮಭಿಕಾಂಕ್ಷತ ಆಹ ತುಷ್ಟೋ
ದತ್ತೋ ಮಯಾಹಮಿತಿ ಯದ್ಭಗವಾನ್ ಸ ದತ್ತ: |
ಯತ್ಪಾದಪಂಕಜಪರಾಗಪವಿತ್ರದೇಹಾ
ಯೋಗರ್ಧಿಮಾಪುರಮಯೋಂ ಯದು ಹೈಹಯದ್ಯಾ:|

(Bhagavatha dwiteeya skandha adhyaya 7.04)

Pleased with the tapas of Atri Rushigalu, Sri hari born in AnasUyadevi as Datta.  With the paramathma’s paadadooli, yaduraaja and kaartaveeryurjanadi kings got yoga siddhi from Dattavataara.

Datttatreya roopa is one of the roopas which we are doing avaahana during Kalasha sthaapana.

Sri Mahipati daasara krutees on Dattaatreya

ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮೋ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾ |
ಅತ್ರಿ ವರದಾಯಕನೇ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ |

ಭಕುತಿ ಮಾಡಲು ಮೆಚ್ಚಿ ಅನುಸೂಯಾ ಕರದೊಳಗ |
ಸುಕುಮಾರ ವೇಷದವತಾರ ತಾಳಿ |
ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರಿಗೇ ಮುಕುತಿ ಪಥ ದೋರಲಿಕೆ |
ಅಕಳಂಕ ಯೋಗ ರೂಪವ ಭರಿಸಿದೆ | 1 1

ಉದಯದೊಳು ವಾರ್ಣಾಸಿಸುರನದಿಯಲಿ ಸ್ನಾನ |
ಒದಗಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿ |
ವಿದಿತ ಭಿಕ್ಷವನುಂಡು ಪೋಗಿ ಸಂಜೆಗೆ ಮಾಹು |
ರದಿ ಶಯನ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಯಲಿ ಚರಿಸುವೇ | 2 1

ದತ್ತ ಹರಿ ಸಾಕ್ಷಾತ ಉನ್ನದೋನಂದದಾಯಕ|
ದತ್ತವ ಮುನಿ ದಿಗಂಬರ ಬಾಲಕಾ |
ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಜ್ಞಾನಸಾಗರನೆಂಬರ |
ಹತ್ತು ಪೆಸರಂಗೊಳು ದುರಿತ ಭಯವಾರಿಸುವೆ | 3 1

ಅವನಾಗಲಿ ಮರೆದು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆವ |
ಠವಿನಲಿಸುಳಿವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಾ |
ಭಾವದೆಇಂದಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿದವಗೆ ಇಹಪರ ಸುಖವ |
ನೀವ ಕರುಣಾಳು ದೀನೋದ್ಧಾರಕಾ | 4 1

ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗುರುಗಳ ಕ್ರಮವ ದೋರಿಭವ |
ಮುಪ್ಪು ಬಿಡಿಸಿದೆ ಯದುರಾಯಗಂದು |
ಒಪ್ಪಿನಿಂದಲಿ ಗುರು ಮಹಿಪತಿ ಪ್ರಭುಯನಿಸಿ |
ತಪ್ಪ ನೋಡದೆ ನಂದ ನುದ್ಧರಿಸಿದೆಲೆ ದೇವಾ | 5 |

 

=============

ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ವಾಮಿ
ಕೃಪೆ ಮಾಡೈ ನೀಯೆನ್ನ ಮ್ಯಾಲ |

ಅನಿಮಿಷ ಮಾನಸ ಸಂಚಾರಾ |
ಅನಾಥ ಜನ ಸಂಕಟ ಪರಿಹಾರಾ |

ದೀನ ದಯಾಲ ರಮಾವರಾ ನೆನೆವರ ಸಹಕಾರಾ |
ಅನಸೂಯಾಕರ ಸಂಪುಟರನ್ನಾ |

ಘನತರ ಚರಿತ ಪರಮ ಪಾವನ್ನಾ |
ಅನುಪಮ ತ್ರೈಜಗ ಜೀವನ್ನಾ ವನರುಹವದನಾ |

ಸರಸಿಜೋದ್ಭವ ನುತ ಮನ್ನಾಥಾ |
ವನ ನಿಗಮಾಗೋಚರ ಅನಂತಾ |

ಕರುಣಾಂಬುಧಿಯೇ ಸರ್ವಾತೀತಾ
ಗುರು ಮಹಿಪತಿ ದಾತಾ |

————————————————–

 

ದತ್ತದತ್ತೆನ್ನಲು ಹತ್ತಿ ತಾಂ ಬಾಹನು |
ಚಿತ್ತದೊಳಾಗುವಾ ಮತ್ತ ಶಾಶ್ವತನು |
ದತ್ತ ಉಳ್ಳವನ ಹತ್ತಿಲೇ ಈಹನು |
ವೃತ್ತಿ ಒಂದಾದರೆ ಹಸಗುಡುವನು | ೧ |

ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿಹ ತಾಂ |
ಉತ್ತಮೊತ್ತಮತಾನೆತ್ತುತಾ ಈತಾ |
ಅತ್ತಲಿತ್ತಾಗದೆ ಹತ್ತಿಲೆ ಸೂಸುತ |
ಮುತ್ತಿನಂತಿಹ್ವನು ನೆಲಿಲೆ ಭಾಸುತಾ | ೨ |

ದತ್ತನಿಂದೆನ್ನಲು ಕತ್ತಲೆಣ್ಯೋಗುದು |
ಮೃತ್ಯು ಅಂಜುತಲಿ ಭೃತ್ಯನಾಗಿಹುದು |
ದತ್ತನಿಂದಧಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂ ಒಂದು |
ಉತ್ತಮರಿಗೆ ತಾ ಸತ್ಯ ಭಾಸುದು | ೩ |

ಒತ್ತಿ ಉನ್ಮನಿಯಾವಸ್ಥಿಯೋಳಾಡುವದು |
ಸ್ವಸ್ತಮನಾದರೆ ವಸ್ತು ಕೈಗೂಡುದು |
ಬಿತ್ತಿ ಮನ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವದು |
ದತ್ತ ತನ್ನೊಳು ತಾನೆವೆ ಭಾಸುವದು | ೪ |

ದತ್ತ ದತ್ತೆಂದು ತಾ ಆರ್ತ ಮಹಿಪತಿಯು |
ಬೆರ್ತ ನೋಡಿದ ಮನವು ಸುಮೂರ್ತಿಯು |
ಮರ್ತದೊಳಿದುವೆ ಸುಖ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯು |
ಮರ್ತುಹೋಗುವದು ಮಾಯದ ಭ್ರಾಂತಿಯು | ೫ |

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sumadhwa Seva © 2022