«

»

Jan 09 2010

Rathasaptami

Ratha Saptami – Maga Shudda Saptami

What is Rathasaptami?

  • It is on this day that Surya rided the chariot to kill Mandeha named Daithya.
  • It is on this day that Vishwakarma prepared the Chariot for Rudradevaru to kill Tripurasura
  • The Sun Chariot has one wheel, seven horses, Aruna will be the sarathi, and on this Surya – tadantargatha Suryanarayana will be riding.
  • It was on Vaivaswatha Manvantara Maghamasa Saptami that Surya rided the chariot.
  • If on Magha Shudda saptami Bhanuvara (Sunday) falls it is termed as Vijaya Yoga and will have mahaphala.
  • If on Magha Shudda Saptami Bhanuvara and Revathi nakshatra falls, it is termed as Padmaka Yoga and is equal to Thousand Suryagrahana Maha parvakala.
  • If on Magha Shudda Saptami Surya moves to the next Rashi it is termed as Mahajaya and snaana, daana, tapassu, pitru tarpana will fetch more punya than any other day.
  • We have to do the snaana with seven saptarka parna ಎಕ್ಕದೆಲೆಗಳು
  • We have to do the naivedya of Ellu-bella (like Makarasankranthi)

Why sapta arka parNa ? ಎಕ್ಕದೆಲೆಗಳು

“arka” is one among the names of Surya and “ekka” is the tadbhavashabda of arka. Surya or the sun god is the Arogya devadi – Arogyam bhaaskaraadichchEt. On Magha shudda saptami surya’s rays which are roga nivaraka will fall on arka patra. That is why those who does the snaana on this day will have disease free body. Further the sins done in sapta janma also will be lost by just doing snaana of arka patre. We have to keep seven arka patraas one each on our head, both arms, two knees, two foots. We have to brush our body not from soaps but from these leaves only on this day. Due to this our skin diseases will be lost.

On this day we have to sketch the figure of Chariot with 7 horses in front of our Tulasi Vrundavana or in the devaramane and do the pooja of SuryanaaryaaNa

स्नान मंत्र –

यद्यज्जन्मकृतं पापं मया सप्तसु जन्मसु ।
तन्मे रोगं च शोकं च माकरी हंतु सप्तमी ।
एतज्जन्मकृतं पापं जच्च जन्मांतरार्जितं ।
मनोवाक्कायजं यच्च ज्ञाताज्ञातं च यत्पुन: ।
इति सप्तविधं पापं स्नानान्मे सप्त सप्तके ।
सप्तव्याधिसमायुक्तं हर माकरि सप्तमि ।

अर्घ्य मंत्र – to Surya

सप्तसप्तिवहप्रीत सप्तलोकप्रदीपन ।
सप्तमी सहितो देव गृहाणार्घ्यं दिवाकर ।

ಸ್ನಾನ ಮಂತ್ರ –

ಯದ್ಯಜ್ಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಮಯಾ ಸಪ್ತಸು ಜನ್ಮಸು |
ತನ್ಮೇ ರೋಗಂ ಚ ಶೋಕಂ ಚ ಮಾಕರೀ ಹಂತು ಸಪ್ತಮೀ |
ಏತಜ್ಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಜಚ್ಚ ಜನ್ಮಾಂತರಾರ್ಜಿತಂ |
ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಜಂ ಯಚ್ಚ ಜ್ಞಾತಾಜ್ಞಾತಂ ಚ ಯತ್ಪುನ: |
ಇತಿ ಸಪ್ತವಿಧಂ ಪಾಪಂ ಸ್ನಾನಾನ್ಮೇ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತಕೇ |
ಸಪ್ತವ್ಯಾಧಿಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಹರ ಮಾಕರಿ ಸಪ್ತಮಿ |

Surya ಅರ್ಘ್ಯ ಮಂತ್ರ –

ಸಪ್ತಸಪ್ತಿವಹಪ್ರೀತ ಸಪ್ತಲೋಕಪ್ರದೀಪನ |
ಸಪ್ತಮೀ ಸಹಿತೋ ದೇವ ಗೃಹಾಣಾರ್ಘ್ಯಂ ದಿವಾಕರ |

snaana mantra –

yadyajjanmakRutam paapam mayaa saptasu janmasu |
tanmE rOgam cha shOkam cha maakarI hantu saptamI |
EtajjanmakRutam paapam jachcha janmaantaraarjitam |
manOvaakkaayajam yachcha jnaataaj Jnaatam cha yatpuna: |
iti saptavidham paapam snaanaanmE sapta saptakE |
saptavyaadhisamaayuktam hara maakari saptami |

arGya mantra to Surya :

saptasaptivahaprIta saptalOkapradIpana |
saptamI sahitO dEva gRuhaaNaarGyam divaakara |

Kooshmaanda Daana – (ಬೂದಗುಂಬಳಕಾಯಿ)

On this day, we have to give daana of Kooshmaanda (ಬೂದಗುಂಬಳಕಾಯಿ) (pumpkin).   By giving the kooshmandadana, we will be free from any garbha dosha and will have santaanaphala.  mantra to be chanted while giving pumpkin daana -आचमन, केशवायस्वाह………  प्रणवस्य परब्रह्मऋषि: परमात्मादेवता., …………शुभेशोभन मुहूर्ते  अद्यब्रह्मण: द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथमपादे भरतवर्षे दंडकारण्ये गोदावर्या: दक्षिणेतीरे शालीवाहनशखे, बौद्धावतारे, रामक्षेत्रे/परशुरामक्षेत्रे, अस्मिन् वर्तमाने चांद्रमानेन श्री ___________ संवत्सरे, उत्तरायणे, शिशिरऋतौ, माघमासे, शुक्लपक्षे सप्तम्यां शुभतिथौ, रथसप्तमी प्रयुक्त, मम कुले सकल गर्भदोष परिहारारार्थं, सूर्यांतर्गत, भारतीरमण मुख्यप्राणांतर्गत, एतद् मास नियामक कमला माधव प्रीत्यर्थं, अस्मत् कुलदेवत श्रीलक्ष्मी नरसिंह/वेंकटेश प्रीत्यर्थं, कूष्मांड दानं करिष्ये.

कूष्मांडंतिलगव्याढ्यं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा ।
यस्मादस्य प्रदानेन संततिर्वर्धतां मम ॥

ಆಚಮನ, ಕೇಶವಾಯಸ್ವಾಹ………  ಪ್ರಣವಸ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಋಷಿ: ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ., ……… ಶುಭೇಶೋಭನ ಮುಹೂರ್ತೇ  ಅದ್ಯಬ್ರಹ್ಮಣ: ದ್ವಿತೀಯಪರಾರ್ಧೇ ಶ್ರೀಶ್ವೇತವರಾಹಕಲ್ಪೇ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೇ ಕಲಿಯುಗೇ ಪ್ರಥಮಪಾದೇ ಭರತವರ್ಷೇ ದಂಡಕಾರಣ್ಯೇ ಗೋದಾವರ್ಯಾ: ದಕ್ಷಿಣೇತೀರೇ ಶಾಲೀವಾಹನಶಖೇ, ಬೌದ್ಧಾವತಾರೇ, ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರೇ/ಪರಶುರಾಮಕ್ಷೇತ್ರೇ, ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತಮಾನೇ ಚಾಂದ್ರಮಾನೇನ ಶ್ರೀ ___________ ಸಂವತ್ಸರೇ, ಉತ್ತರಾಯಣೇ, ಶಿಶಿರಋತೌ, ಮಾಘಮಾಸೇ, ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ ಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ, ರಥಸಪ್ತಮೀ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಮಮ ಕುಲೇ ಸಕಲ ಗರ್ಭದೋಷ ಪರಿಹಾರಾರಾರ್ಥಂ, ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತ, ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ, ಏತದ್ ಮಾಸ ನಿಯಾಮಕ ಕಮಲಾ ಮಾಧವ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, ಅಸ್ಮತ್ ಕುಲದೇವತ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ/ವೇಂಕಟೇಶ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ.

ಕೂಷ್ಮಾಂಡಂತಿಲಗವ್ಯಾಢ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ನಿರ್ಮಿತಂ ಪುರಾ |
ಯಸ್ಮಾದಸ್ಯ ಪ್ರದಾನೇನ ಸಂತತಿರ್ವರ್ಧತಾಂ ಮಮ ||

Achamana,  kEshavaaya svaaha…..praNavasya parabrahmaRuShi: paramaatmaa dEvataa., …… shubhEshObhana muhUrtE  adyabrahmaNa: dvitIyaparaardhE shrIshvEtavaraahakalpE vaivasvata manvantarE kaliyugE prathamapaadE bharatavarShE danDakaaraNyE gOdaavaryaa: dakShiNEtIrE shaalIvaahanashaKE, bouddhaavataarE, raamakShEtrE/ parashuraamakShEtrE, asmin vartamaanE chaandramaanEna shrI ___________ samvatsarE, uttaraayaNE, shishiraRutou, maaGamaasE, shuklapakShE saptamyaam shubhatithou, rathasaptamI prayukta, mama kulE sakala garbhadOSha parihaaraaraartham, sUryaantargata, bhaaratIramaNa muKyapraaNaantargata, Etad maasa niyaamaka kamalaa maadhava prItyartham, asmat kuladEvata shrIlakShmI narasimha/vEnkaTEsha prItyartham, kUShmaanDa daanam kariShyE.

kUShmaanDamtilagavyaaDhyam brahmaNaa nirmitam puraa |
yasmaadasya pradaanEna santatirvardhataam mama
||

(Source – Chaturvedi Vedavyasachar’s book – Chaitraadi Maasa kartavyagalu)


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

070-410 exam JN0-102 exam 70-411 exam C_TADM51_731 exam C4090-958 exam 70-483 exam EX300 exam 070-461 exam MB2-702 exam MB7-702 exam 220-802 exam 400-101 exam 646-206 exam 700-501 exam 70-480 exam C4040-108 exam MB2-701 exam 070-411 exam 100-101 exam 640-554 exam 700-505 exam 70-457 exam 70-460 exam C2150-197 exam EX0-001 exam 070-243 exam 70-466 exam C_THR12_66 exam C4040-225 exam 1Z0-061 exam 70-347 exam C4090-452 exam VCP-550 exam 070-177 exam 070-412 exam 70-417 exam 70-463 exam 70-488 exam C_HANATEC131 exam C2090-303 exam C2090-614 exam 70-331 exam MB5-705 exam 070-247 exam 070-347 exam 070-463 exam 300-206 exam 70-243 exam 74-325 exam C2020-622 exam C2030-283 braindumps C2090-540 braindumps C2180-278 braindumps HP0-J73 braindumps ICBB braindumps 070-246 braindumps 070-341 braindumps 070-417 braindumps 070-457 braindumps 070-458 braindumps 1Z0-481 braindumps 1Z0-599 braindumps 300-207 braindumps 70-246 braindumps 70-414 braindumps A00-240 braindumps C_TAW12_731 braindumps C4030-670 braindumps C4040-224 braindumps C4090-450 braindumps C4120-783 braindumps EX200 braindumps MB2-700 braindumps MB3-700 braindumps MB6-869 braindumps OG0-093 braindumps VCP-510 braindumps VCP550 braindumps 070-178 braindumps 070-331 braindumps 070-467 braindumps 070-667 braindumps 070-684 braindumps 070-687 braindumps 1Z0-051 braindumps 1Z0-060 braindumps 1Z0-478 braindumps 1Z0-485 braindumps 1Z0-897 braindumps 200-120 braindumps 220-801 braindumps 500-201 braindumps 70-346 braindumps 70-412 test 70-458 test 70-486 test 820-421 test 820-422 test C2170-008 test C2180-275 test C2180-276 test C4040-123 test JN0-343 test M70-201 test M70-301 test NS0-504 test 70-410 test PW0-204 test 3001 test 050-720 test 070-480 test 070-487 test 1Z0-062 test 1Z0-597 test 1Z0-899 test 250-310 test 350-018 test 400-051 test 70-178 test 70-331 test 70-413 test 70-465 test 70-467 test 70-484 test 70-485 test 74-338 test 74-344 test 810-420 test 98-367 test C_HANASUP_1 test C_TSCM52_66 test C2010-571 test C2040-988 test C4040-226 test C4120-782 test CISSP test CPCM test M70-101 test MB6-700 test MB7-701 test VCAD510 test 3605 test 7303 test 000-563 test 070-337 test 070-414 test 070-459 test 070-460 test 400-101 test 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 test 070-410 test JN0-102 test 70-411 test C_TADM51_731 test C4090-958 test 70-483 test EX300 test 070-461 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test