Kartika Damodara

PDF IN KANNADA/SANSKRIT   – CLICK HERE

PDF IN TELUGU, TAMIL, MALAYALAM – CLICK HERE

In the month of Karteeka Maasa – We have to chant the following Shloka while lighting near the paramathma roopa, whether it is house or in a temple.   The speciality of the poem is that it narrates the full Dashavatara in different lines some in a single word, some in two words, etc

matsyaakRutidhara jayadEvEsha
vEdavibhOdaka kUrmasvarUpa|
mandaragiridhara sUkararUpa
bhUmividhaaraka jaya dEvEsha|| 1 ||
–   Matsyavatara, Koormavatara, Varaahavataara
kaanchanalOchana naraharirUpa
duShTahiraNyaka bhanjana jaya bhO|
jaya jaya vaamana balividhvaMsin
duShTakulaantaka bhaargavarUpa| 2|
– Nrusimhavatara, Vamanaavataara, Parashuramavataara
jayavishravasa: sutavidhvaMsin
jaya kaMsaarE yadukulatilaka |
jayavRundaavanachara dEvEsha
dEvakinandana nandakumaara ||  3  ||
– Ramaavataara, Krishnaavatara
jayagOvardhanadhara vatsaarE
dhEnukabhanjana jaya kamsaarE |
rukmiNinaayaka jaya gOvinda
satyaavallabha paanDava bandhO || 4 ||
–  Krishnaavatara
Kagavaravaahana jayapIThaarE jaya
murabhanjana paarthasaKEtvam |
bhoumavinaashaka durjanahaarin
sajjanapaalaka jayadEvEsha ||  5  ||
– Krishnaavatara

shubhaguNagaNapUrita vishvEsha

jaya puruShOttama nityavibOdha |
bhUmibharaaMtaka kaaraNarUpa
jaya Karabhanjana dEvavarENya || 6 ||
-Krishnaavatara
vidhibhavamuKasura satatasuvandita
sachcharaNaambuja kanjasunEtra |
sakalasuraasuranigrahakaarin
pUtanimaaraNa jayadEvEsha ||  7  ||
–  Krishnaavatara
yadbhrUvibhrama maatraattadidaM
aakamalaasana shambhuvipaadyam |
sRuShThisthitilayamRuchchatisarvam
sthiracharavallabhasattvam jayabhO|8|

–  Krishnaavatara

jaya yamalaarjunabhaMjanamUrtE
jaya gOpIkuchakuMkumaaMkitaaMga |
paaMchaalI paripaalana jaya bhO
jaya gOpIjanaraMjana jaya bhO || 9 ||

– Krishnaavatara

jaya raasOtsavarata lakShmIsha
satata suKaarNava jaya kanjaakSha |
jaya jananIkara paashasubaddha
haraNaannavanItasya surEsha || 10  ||
–  Krishnaavatara
baalakRIDanapara jaya bhO tvam
munivaravanditapaada padmEsha |
kaaliyaphaNiphaNa mardana jaya bhO
dvijapatnyarpita matsivibhOnnam||11||
–  Krishnaavatara
kShIraambudhikRutanilayana dEva
varada mahaabala jaya jayakaanta |
durjana mOhaka buddhasvarUpa
sajjana bOdhaka kalkisvarUpa || 12 ||

– Buddaavatara,   Kalkyaavatara

jaya yugakRut durjana vidhvamsin
jaya jaya jaya bhO jaya vishvaatman | 13 |

iti mantram paThannEva kuryaannIraajanam budha: |
GaTikaadvayashiShTaayaam snaanam kuryaadyathaavidhi | 14 |

anyathaa narakam yaati yaavadindraashchaturdasha |
iti shrI kaartIka daamOdara stOtram sampUrNam || 15 ||

iti shrI pancharaatraagamE hamsabrahma samvaadE
shrI kaartIka daamOdara stOtram  sampUrNam| 16 |

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sumadhwa Seva © 2022