Madanur Vishnu Tirtharu

       *ಶ್ರೀ ಮಾದನೂರು ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರು*
 
https://youtu.be/GQxA65j_i-E  
Click the above link for YouTube Pravachana
 
ಪ್ರವಚನ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಹಾಪುರ ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯರಿಂದ            ‌‌ಶ್ರೀ ಮಾದನೂರು ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ
https://youtu.be/GQxA65j_i-E 
 
 
 
ಯಸ್ಯ ಪ್ರಚಂಡತಪಸಾ ಶೃತಿಗೀತವೃತ್ತ-                   
ಸ್ತುಷ್ಟೋ ಹರಿ: ಕಿಲ ವಶಂ ವದತಾಪಮಾಪ 
ಶ್ರೀಮಧ್ವಸನ್ಮತ ಪಯೋನಿಧಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ:     ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ ಮುನಿರಾದ್ಮಾತನೋತು  ||
 
ತಂದೆತಾಯಿಯರು ಮಲಖೇಡದಲ್ಲಿ ಜಯತೀರ್ಥರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಜಯತೀರ್ಥ ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಪಡೆದು ನಾಲ್ಕೂ ಆಶ್ರಮಧರ್ಮವನ್ನೂ ಆಚರಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವರೇಶ್ರೀ ಮಾದನೂರು ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರು 

 

*Quiz on Madanur Vishnu Tirtharu*

1. ಮಾದನೂರು ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರ ಜನ್ಮ‌ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ?

2. ಮಾದನೂರು ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರ ಜನ್ಮನಾಮ ಏನು ?

3. ಮಾದನೂರು ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರ ತಂದೆ ಯಾರು?

4. ಮಾದನೂರು ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರ ಜನ್ಮದಿನ ಎಂದು?

5. ಮಾದನೂರು ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರ ವೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶ ದಿನವಾವುದು?

6. ಮಾದನೂರು ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರ ವೃಂದಾವನ ಎಲ್ಲಿದೆ?

7. ಮಾದನೂರು ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರ ಮೃತ್ತಿಕಾ ವೃಂದಾವನ ಎಲ್ಲಿದೆ?

8. ಮಾದನೂರು ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳು ಯಾರು ?

9. ಮಾದನೂರು ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ದೇವರನಾಮ ಯಾವುದು?

10. ಮಾದನೂರು ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರು ಬರಗಾಲ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವುದು?

11. ಮಾದನೂರು ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರ ಆಶ್ರಮ ಗುರುಗಳು ಯಾರು?

12. ಮಾದನೂರು ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆಸರೇನು?

13. ಮಾದನೂರು ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನಲಬ್ದ ವಿಗ್ರಹ ಯಾವುದು ?

(Quiz By Narahari Sumadhwa)

Answers for above

1. ವರದಾತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ದಾಪುರ                                2. ಜಯತೀರ್ಥ.               3. ಬಾಳಾಚಾರ್ಯರು.                4  ಶ್ರಾವಣ ಬಹುಳ ಅಷ್ಟಮಿ – ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ

5. ಮಾಘ ಬಹುಳ ತ್ರಯೋದಶಿ

6. ಮಾದನೂರು.

Mruttika vrundavana : Near Electronicity, Near Delhi Public School, Begur,  Bangalore Contact Mr Udayachar Gokak 9448173950  

8. ಐಜಿ ವೆಂಕಟರಾಮಾಚಾರ್ಯ (ವ್ಯಾಸತತ್ವಜ್ಞರು)

9. ಮಂಚಬಾರದು ಮಡದಿ ಬಾರಳು ಕಂಚುಗನ್ನಡಿ ಬಾರದು

10. ರಮಾ ಸ್ತೋತ್ರ

11. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯವರತೀರ್ಥರು

12. ಅರಣ್ಯಕಾಚಾರ್ಯರು, ಅಡವಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು

13. ಬದರೀನಾರಾಯಣ ದೇವರು

 

Vishnu Tirtharu


Madanuru Vishnu Tirtharu (kannada)

– “Click here“


Janma Naama – *Jayatirthacharya” *ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ*
Birth Place – Sirihatta 1756AD
Vidyabhyasa  – Aiji Venkataramacharyaru    (Sri Vyasatatvajnaru) ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ – ಶ್ರೀ ಐಜಿ ವೆಂಕಟರಮಣಾ ಚಾರ್ಯರು (ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸತತ್ವಜ್ಞರು)
 
ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರ  ಇತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆಸರುಗಳು – ಅಡವಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಅರಣ್ಯಕಾಚಾರ್ಯರು
Other names of Vishnu Tirtharu – Adavi Swamigalu, Aranyakacharyaru 
 
ಆಶ್ರಮ ಗುರುಗಳು – ಶ್ರೀ ಸತ್ಯವರತೀರ್ಥರು
Ashrama Gurugalu – Sri Satyavara Tirtharu 
ಆಶ್ರಮ ನಾಮ – ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು
Ashrama Nama – Sri Vishnu Tirtharu 
ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕಾರ – Sanyasashrama  – 1794 (His 40th year)
ವೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶ -Vrundavana – 1806 
ವೃಂದಾವನ – ಮಾದನೂರು (ಕೊಪ್ಪಳ ಸಮೀಪ)
Vrundavana – Madanooru (Near Kusha River) 
ಆರಾಧನೆ – ಮಾಘ ಬಹುಳ ತ್ರಯೋದಶಿ
Aradhana Day – Magha Bahula Trayodashi  
 
*ಶ್ರೀ ಮಾದನೂರು ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರ ಗ್ರಂಥಗಳು* :
 
ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥಃ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷೋ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥಶ್ಚ ಕಾಮಧೃಕ್| ಚಿಂತಾಮಣಿರ್ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥೋ ಯತೀಂದ್ರಃ ಕಾಮದಃ।
 
1. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಾಮೃತ ರಸರಂಜನೀ – ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ
2. ಬಿಂಬಸ್ತುತಿ,
3. ಮುಕ್ತಮಾಲಾ (ಗೀತಾಸಾರೋದ್ಧಾರ)
4. ರಮಾ ಸ್ತೋತ್ರ (ಬರಗಾಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ)
5. ಸುಮಧ್ವವಿಜಯಪ್ರಮೇಯ ಫಲಮಾಲಿಕಾ
6. ನ್ಯಾಯಸುಧಾಸ್ತೋತ್ರ
7. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕ
8. ಬಿಂಬಾರ್ಪಣವಿಧಿ
9. ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರ
10.ಆತ್ಮಸುಖಬೋಧಿನಿ ಪತ್ರಿಕಾ
11. ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಸ್ತೋತ್ರ
12. ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥಾಷ್ಠಕ
13 ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥ ಸ್ತೋತ್ರ
14. ಉಪದೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ
15. ಆಜ್ಞಾಪತ್ರ
16. ಷೋಡಶಿ
17. ಚತುರ್ದಶಿ
18. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಾರೋದ್ಧಾರ
19. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಧೃತಸಾರ
20. ಧ್ಯಾನಸ್ನಾನವಿಧಿ1. Adhyaatmruta rasa ranjani – Tippani for Srimanyaayasudha
2. Bimbastuti
3. Muktamaala (Geetaasaaroddaara)
4. Rama Stotra (It was written during famine period)
5. Sumadhwa Vijaya prameya phalamaalika
6. Nyaayasudhaa stotra
7. Srikrishnaastaka
8. BimbaarpaNa vidhi
9. Bhagavata Dharma stotra
10. Atma sukha bodhini patrika
11. Achyutaananta stotra
12. Sri Jayatirthashtaka
13. Sri Jayatirtha Stotra
14. Upadesha Stotra
15. Aajnaa patra – Here he has guided as to how to spend the day
16. ShoDashi
17. Chaturdashi
18. Srimad Bhagavatha Saaroddaara
19. Srimad Bhagavatha Dhruta saara
20. Dhyaana snaana vidhi 
 
 
 

Shishyaas ಶಿಷ್ಯರು – 

ಗೋಕಾವಿ ಅನಂತಾದ್ರಿ ಭೀಮಾಚಾರ್ಯರು,          ಟೊಣಪಿ ಬಾಲಾಚಾರ್ಯರು, ಮೊರಬ ಶೇಷಾಚಾರ್ಯರು, ಮೊರಬ ರಾಮಾಚಾರ್ಯರು, ಕೌಜಲ್ಗಿ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯರು, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಅಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು

Gokavi Anantadri Bheemacharyaru
Tonapi Balacharyaru
Moraba Sheshacharyaru
Moraba Ramacharyaru
Kaujalagi Venkatacharyaru
Annigeri Annacharyaru
 
(sketch by Vaidya Srinivasachar)

Badarinarayana Vigraha found in his dream – once he got a dream wherein he saw Badarinarayana Vigraha at a place.  Next day, when he went to that place in search of that vigraha, he got the vigraha and the same vigraha is being worshipped and kept over his vrundavana at Madanuru.

Chaturashrama –  Like his Gurugalu Vyasa tatvajnaru, Madanuru Vishnu Tirtharu also has gone through all the four – Chaturashramas, viz., Brahmacharya, Gruhasta, Sanyasa and Vanaprasta

Jayatirtha drunk the Panchamrutha –

Once when Jayatirtha (Vishnu tirtharu’s poorvashrama), Sri Aiji Venkataramanacharyaru, the gurugalu, told his shishyaas to do japa of Nrusimha Mantra, on behalf of Gopalakrishnacharya, the son of Aiji Venkataramanacharya who was suffering from severe health problem and was facing unnatural death.  Sri Jayatirtha started chanting the mantras and did it for seven days even without food or water.  On the seventh day, he completed the mantra and was very lean and hungry.  He came straight to Gopalakrishna Temple and took the items kept for preparing Panchamrutha for Gopalakrishna himself.  All the people were stunned at this.   After some time, during Mangalarathi the panchamrutha was coming out of the mouth of Gopalakrishna devaru. Then the people noticed that the panchamrutha which Jayatirtha had eaten was samarpana to bimbamoorthy in him.  The son of Aiji Venkataramanachar also recovered.

 

Vairagya through Purandaradasara devaranama –

Once Jayatirthachar was sitting happily on his decorated bed alongwith his wife.  Then a Daasa came near his house and was singing the devaranama –

govinda namo govinda namo govinda naaraayana
mancha baaradu | maDadi baaraLu |
kanchu kannadi baaradu |
sanchitaartada dravya baaradu |
munche maadiro dharmava |
ಗೋವಿಂದ ನಮೋ ಗೋವಿಂದ ನಮೋ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ
ಮಂಚ ಬಾರದು | ಮಡದಿ ಬಾರಳು |
ಕಂಚು ಕನ್ನಡಿ ಬಾರದು |
ಸಂಚಿತಾರ್ತದ ದ್ರವ್ಯ ಬಾರದು |
ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರೊ ಧರ್ಮವ |

On hearing this immediately Jnaana in Jayatirtha made him to got out of his bed, left his house and never touched the bed again.    Each word in the song was so inspiring that he left everything step by step and took vairagya.

 

 
Chaturdashi Grantha –   In this grantha, he has narrated Chaturdasha upaasane.  viz., Jeeva homa prakarana, Upanayana prakarana, Suryagati prakarana, Ayuryajna prakarana, vedaadhyayana prakarana, bhikshaaTana prakaraNa, bhojana prakaraNa, paapaalepa prakaraNa, Jeeva prayaaNa maarga prakaraNa, brahmayajna prakaraNa, shudda yajna prakaraNa, svaroopa yajna prakaraNa, sulabha pooja prakaraNa, guruprasaada laabha prakaraNa.
 
In the Jeeva Homa prakaraNa – He has narrated the tatva niyamaka devate for Homa
In the upanayana prakaraNa – He has narrated the Rushi, Chandassu, Devate, etc., for Gayatri Mantra.  There is a separate Rushi for Om, BhU:, bhuva:, suva:,  etc.,   Similarly there is separate Chandassu for Om, BhU:, bhuva:, suva:,  etc.,  there is a separate devate for Om, BhU:, bhuva:, suva:,  etc.,  
In Vedaadhyayana prakaraNa –  He has narrated the anusandhaana for vedaadhyana
In Bhojana prakaraNa – He has narrated the Vaishwaanara dhyaana krama, abhimaani devate for different svaaha,
 
Shodashi Grantha –  In this grantha, he has narrated Shodasha the various aspects of Jeeva – it has 16 prakaraNaas – viz.,  Bandhaka prakaraNa,  bandhaka nivrutti prakaraNa,  bimba pratibimbabhaava prakaraNa,  sthoola shareera srusti prakaraNa,  avastaatraya nirmaNa prakaraNa,  praaNa vyaapaara prakaraNa,  bimba samstaapana prakaraNa,  bhojana prakaraNa,  indriya vyaapara prakaraNa,  tatva kaarya prakaraNa,  rathaadi prakaraNa, jaagrat prakaraNam, svapna prakaraNam,  suShupti prakaraNam, gamanaagamana prakaraNam,  mokSha prakaraNam,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sumadhwa Seva © 2022