“ಯಮಗೀತ” – Yamageetha

ಸುಮಧ್ವಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ)
ಶಾಕಾಂಬರಿನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು
ಮೊದಲನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಯರ ಮಠ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು – 560070

5.10.2009ರಿಂದ 11.10.2009

ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ
ಮ/ಶಾ/ಸಂ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಚಾರ್ಯರಿಂದ
ಪ್ರವಚನ

“ಯಮಗೀತ”
(ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರಪುರಾಣದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ)

Updated: October 6, 2009 — 7:37 pm
Sumadhwa Seva © 2022