ವಿದ್ಯಾ ಪಯೋನಿಧಿ ತೀರ್ಥರು

Sri Vidya Payonidhi Tirtharu

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚರಣಾಂಭೋಜ
ಯುಗಳಾಸಕ್ತಮಾನಸಾನ್ |
ವಿದ್ಯಾಪಯೋನಿಧಿಗುರೂನ್
ವಂದೇ ಹಂ ಬುದ್ಧಿಶುದ್ಧಯೇ |
shrIkRuShNacharaNaaMbhOja
yugaLaasaktamaanasaan |
vidyaapayOnidhigurUn vaMdE
haM buddhishuddhayE |

Sri Vidyapayonidhi Tirtharu

 

Aradhana – Bhadrapada Bahula Dashami

Vrundavana – Tirumakoodalu

Poorvashrama name  – Poornabodhachar

He was a Purohith by profession before taking the sanyasashrama.

Ashrama Gurugalu – Sri Vidyaprasanna Tirtharu

Ashrama Shishyaru – Sri Vidya Vachaspathi Tirtharu

Ashrama sweekara. 1969

Vrundavana Pravesha – 1997

ಶ್ರೀರಂಗ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ” ಚಂದ್ರಿಕಾ ಗುರುಕುಲ ” ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಮಠದ ” ತತ್ತ್ವ ಚಂದ್ರಿಕಾ” ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ  ಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು.

 

ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು SN ರಾಮಚಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಪೂರ್ಣಭೋದಾಚಾರ್ಯರು (ವಿದ್ಯಾ ಪಯೋನಿಧಿ ತೀರ್ಥರು), ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯರು (ವಿದ್ಯಾ ವಾಚಸ್ಪತಿ ತೀರ್ಥರು) ಎಲ್ಲಾ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರು.   ತಮ್ಮ ವಿದ್ವತ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು.  ನಾನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅನುವಾದ ಅವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

 

 

ಆಶ್ರಮ ಗುರುಗಳು : ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥರು
ಆಶ್ರಮ ನಾಮ : ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಪಯೋನಿಧಿ ತೀರ್ಥರು
ಆಶ್ರಮ ಶಿಷ್ಯರು : ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ವಾಚಸ್ಪತಿ ತೀರ್ಥರು
ವೇದಾಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಧಿಪತ್ಯ : ಕ್ರಿ ಶ 1969 – 1997

 

Sumadhwa Seva © 2022