ಉಪಾಕರ್ಮ ಉತ್ಸರ್ಜನ

ಉಪಾಕರ್ಮ

 

*ಉಪಾಕರ್ಮ*  ಅಂದರೆ  *ಆರಂಭ* ಎಂದು ಅರ್ಥ.   ಇದನ್ನು ಜನಿವಾರದ  ಹುಣ್ಣಿಮೆ (ನೂಲು ಹುಣ್ಣಿಮೆ)  ಅಥವಾ ಜನಿವಾರದ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉಪಾಕರ್ಮ ಹಬ್ಬವನ್ನು  ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಸನಿಹದ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ದಿನ ಋಗ್ವೆದಿಗಳೂ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳೂ, ಸಾಮವೇದ ಉಪಾಕರ್ಮ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಹಸ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನವೂ ಆಚರಿಸುವ ಪರಿಪಾಠವಿದೆ.

*ಉಪಾಕರ್ಮ* ಎಂದರೇನು ?

ಉ: “ಉಪಾಕರ್ಮ” ಅಥವಾ ಉಪಕ್ರಮ ಎಂದರೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಾರಂಭ.
.

*ಉತ್ಸರ್ಜನ* ಎಂದರೇನು ? ಅದರ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥವೇನು ?

ಉ: ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ.

*ಪ್ರಥಮೋಪಾಕರ್ಮ* ಎಂದರೇನು?

ಉ:- *ಪ್ರಥಮೋಪಾಕರ್ಮ* – ಉಪನಯನ ನಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯ ಹೋಮ  ಅಗ್ನಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ *ಪ್ರಥಮೋಪಾಕರ್ಮ*  ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.  ಅದೇ ರೀತಿ ಮದುವೆಯಾದ ಮೊದಲ ವರ್ಷ  ಅವನ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರು ಅಳಿಯನಿಗೆ ವೈಶ್ವದೇವ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ ಕುರುಹಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ.

 

 

ಯಜ್ಞೋಪವೀತದ ಅಧಿಪತಿ ದೇವತೆಗಳು

ಕೆಲವರು ಜನಿವಾರ ಕಡಿದುಹೋದರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನಿವಾರ ಕೊಂಡು ಧರಿಸುವರು. ಆದರೆ ಜನಿವಾರಕ್ಕೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಧಿದೇವತೆಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ತರಬೇಕು.

ಓಂಕಾರೋಗ್ನಿಶ್ಚ ನಾಗಶ್ಚ |
ಸೋಮಃ ಪಿತೃಪ್ರಜಾಪತೀ ||
ವಾಯುಃ ಸೂರ್ಯೋ ವಿಶ್ವೇದೇವಾ |
ಇತ್ಯೇತಾ ಸ್ತಂತುದೇವತಾಃ ||

1. *ಓಂ*ಕಾರ; 2. ಅಗ್ನಿ; 3. ನಾಗ; 4. ಸೋಮ (ಚಂದ್ರ);       5. ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳು; 6. ಪ್ರಜಾಪತಿ; 7. ವಾಯು;                8. ಸೂರ್ಯ;  9. ವಿಶ್ವೇದೇವತೆಗಳು.

 

ಯಜ್ಞೋಪವೀತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಳೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇ ಎಳೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರರೆಂಬ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾದರೆ, ಎರಡನೆಯ ಎಳೆ ದೇವ ಋಣ, ಪಿತೃ ಋಣ, ಋಷಿ ಋಣಿಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ.
ಮೂರನೆಯ ಎಳೆ ಸತ್ವ ಗುಣ, ರಜೋ ಗುಣ, ತಮೋ ಗುಣಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ.

ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಸಂಸೃತ ಪದ.  : ಯಜ್ಞ + ಉಪವೀತ.  ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣೆಯು ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ದೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಕೇತ.

 

ಜನಿವಾರ ಧಾರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ :
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಒಂದು ಜನಿವಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರಾ ಧರಿಸಬೇಕು.
ಗ್ರಹಸ್ಥರು / ವಿವಾಹಿತರು ಕನಿಷ್ಟ ಎರಡು ಜನಿವಾರ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಒಂದು ತನ್ನದು ಮತ್ತೊಂದು ದ್ವಿಜತ್ವದ ಸೂಚಕ

ಕೆಲವರು ಮೂರು ಜನಿವಾರ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಾಗ , ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಾಡುವಾಗ , ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರೀಯ(ಶಾಲು) ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ಒಂದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮ; ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರೀಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಪ ಬರದಂತೆ ಉತ್ತರೀಯದ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚನ ಜನಿವಾರ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಂದೆಯಿದ್ದವರು ಅಥವಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಭ್ರಾತಾ ಇದ್ದವರು ಮೂರನೇ ಜನಿವಾರ ಧರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ,

ಕೆಲವು ಗೃಹಸ್ತರು ನಾಲ್ಕು ಜನಿವಾರ ಧರಿಸುವುದೂ ಉಂಟು. ಜನಿವಾರ ಹರಿದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರುವ ಅಪರಾಹ್ನದೊಳಗೆ ಹೊಸ ಜನಿವಾರ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನಿವಾರ ಧರಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಜನಿವಾರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹರಿದರೆ ಅದೊಂದು ಜನಿವಾರ ತೆಗೆದರೆ ಲೋಪವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಬೇಗ ಪುನಃ ಹೊಸ ಜನಿವಾರ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಸರ-ಅಗತ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಜನಿವಾರ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವರು.

ಉಪಾಕರ್ಮದ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಯಮ ತರ್ಪಣ ಕೊಡಬೇಕು,  ಮತ್ತು  ತರ್ಪಣಾದಿಕಾರಿಗಳು ದ್ವಾದಶ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ತರ್ಪಣ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು

ಜನಿವಾರ ಹಳೆಯದಾದರೆ, ಅಥವಾ ಹರಿದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಹೊಸ ಜನಿವಾರವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.

ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪ್ರಜಾಪತೇರ್ಯತ್ಸಹಜಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ | ಆಯುಷ್ಯಮಗ್ರಂ ಪ್ರತಿಮುಂಚ ಶುಭ್ರಂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಬಲಮಸ್ತು ತೇಜಃ ||

ಅರ್ಥ: ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು, ಪ್ರಜಾಪತಿಗೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪನ್ನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತದ್ದು, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಶುಭ್ರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ನಮ್ಮ ಬಲ ಹಾಗೂ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

*ಯಜ್ಞೋಪವೀತದ ನಿಯಮಗಳು* :– ಮಲ, ಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ಜನಿವಾರವನ್ನು ಬಲಗಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಕೈ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಶುಚಿಯಾದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಸೊಂಟದ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಅಶುಚಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತದ ಎಳೆ ತುಂಡಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಿಸಬೇಕು. ತುಂಡಾಗಿರುವ ಜನಿವಾರವನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು. ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಹಳೆಯದಾದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕು. ಜನ್ಮ ಹಾಗೂ ಮರಣದ ಸೂತಕದ ನಂತರ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕು. ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಬಾರದು. ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ ಬೇಕೆಂದರೆ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ತೊಳೆಯ ಬಹುದು. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ

*ಉಪಾಕರ್ಮದ ಸತ್ವದ ಹಿಟ್ಟು*

ಉಪಾಕರ್ಮದ ದಿನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಸಾದವೇ ಸತ್ವದ ಹಿಟ್ಟು. ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ತಂದಿದ್ದ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಬೆಲ್ಲ, ಜೇನುತುಪ್ಪಾ, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪಾ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಸೇರಿಸಿ ಹದವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಸತ್ವದ ಹಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು “ಓಂ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗದಂತೆ ನುಂಗಬೇಕು.

ಉಪಾಕರ್ಮ ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಮುಂದೆ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು. ಉಪನಯನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಪ್ರಥಮೋಪಾಕರ್ಮ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೋಮಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು.

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳೂ, ಮತ್ತು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದಿಗಳೂ ಉಪಾಕರ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ

 

 

*What is Upakarma?*

 

Upakarma, means “Beginning” and it is historically, the day was considered auspicious for beginning the Vedic studies. This is on this day one has to start study of Vedas after doing samarpana of what he has studied in the earlier years. Without doing Utsarjana and Upakarma, one will not get punya even if he does veda parayana, japa, etc.

 

When is the day for upakarma?

 

*Rigveda* – Shravana Hunnime with Shravana nakshatra

*Yajurveda* – Shravana Hunnime

*Samaveda* – Shravana Masa when Hasta Nakshatra falls

Rugveda Upakarma is done normally on Shravana Hunnime with Shravana Nakshatra. But Yajurveda Upakarma is done normally on Shravana Hunnime itself.

 

 

*Who are all to do Upakarma and Utsarjana* –

a. All Brahmacharis, Gruhastas, Vanaprasthas to do upakarma and utsarjana.

b. All Vedaas Rugvedees, Yajurvedees, Samavedees and Atharvana Vedees to do upakarma and utsarjana.

 

*Necessity of Upakarma*–

geetI, shIGrI, shira:kaMpi, tathaa liKitapaaThaka: |

anarthajnO,alpakaMThashcha paDEtE paaThakaadhamaa:||paaNinIshikShaa)

ಗೀತೀ, ಶೀಘ್ರೀ, ಶಿರ:ಕಂಪಿ, ತಥಾ ಲಿಖಿತಪಾಠಕ: |

ಅನರ್ಥಜ್ಞೋ, ಅಲ್ಪಕಂಠಶ್ಚ ಪಡೇತೇ ಪಾಠಕಾಧಮಾ:||ಪಾಣಿನೀಶಿಕ್ಷಾ)

 

While chanting Vedaas/ others, sometimes, a) we will chant in a wrong style, b) We will chant very urgently for some urgent work, c) We will unnecessarily shake our head while chanting Vedaas, d) Some times, there will be mistake in the print of the Vedaas itself e) We will not be knowing the meaning of the Veda mantra, but chanting f) While chanting Vedaas, we will talk with others, do some jokes, g) mantraheena, svara varna dosha, etc.

 

To overcome all these sins, upakarma is a must.

 

*Importance of The Janivara* or Yagnopaveeta, the sacred thread –

i. Three thread Janivara symbolic of three debts one need to pay —to the teacher, to the Gods, and to the forefathers according to Taittareeya Samhita.

ii. It also stands symbolically of Brahma Vishnu Maheshwara Sannidhana.

iii. It also symbolizes the main Vedas Rug, Yajur and Samavedas.

iv. It also symbolizes the three characters, the Gunaas – Sattva, Rajas and Tamo Guna.

It is said in Saamaveda Chandogya-sootra, that drawing one strand from each Veda, Brahma made a composite string of three strands. Vishnu multiplied it by three with knowledge, action and worship. Chanting the Gaayatri Mantra Shiva tied an eternal knot.. In this way Yagnopaveeta comprises of nine threads. Nine threads represent nine divinities. The first: Omkaara, the second: Agni, The third: naaga, the fourth: Soma (Chandra), the fifth: pitrugalu (forefathers); the sixth: Prajaapati ; the seventh: Vaayu, the eighth: Surya, and the ninth: Vishwedevategalu.

 

Even though the main function of Upakarma is Yagnopaveetha Dharana, it involves many procedures.

 

a. Samarpana of what we have studied from previous Upakarma to this Upakarma to Vedavyasadevaru which is termed as “Utsarjana”. All Brahmins must study Vedaas and other Madhwa Shastraas.

 

b. The purohit or the Achar will teach us some of the Veda Mantras of all the Chaturvedaas, i.e, atleast one or two lines from each Vedas. Actually one is supposed to study all the Veda mantras. As many of us will not have studied the vedas, we would be formally doing the samarpana with one or two lines from the vedas

 

c. The purohit also teaches one line of Brahmasootra, Sarvamoola granthas, etc as a mark of start of Study of Vedas and other Shastra granthas. We must continue to study further. But in majority of the cases, our study will stop on that day itself.

 

d. This auspicious day also happens to be the day when Srimannaaraayana took the incarnation of Hayagreeva devaru. Hayagreeva devaru is worshipped as the God of Knowledge and he is the upasya moorthy of Sri Vadirajaru. Hayagreeva, is one of the early incarnations. Lord Vishnu took to restore the Vedas and give them back to Brahma. Vedas were stolen and hidden at the bottom of the sea by the demon killed retrieved the Vedas and restored them to Brahma for the benefit of mankind. In this incarnation, the head is of a horse while the rest of the body is of a human, possessing four hands.

 

e. Nobody is entitled to perform any other Samskaara without having gone through the Yagnoopaveeta samskaara according to Manusmriti. Brahmins are well aware of the need of the Yagnopaveeta (sacred thread) perform the ceremony, and also adorn life-long, yagnopaveeta. One must undergo Yagnopaveeta Samskaara before the Vivaaha Samskaara (marriage ceremony). Similarly, Shraaddha karma is not valid unless the kartru had undergone the yagnopaveeta samskaara. Even when a person does not wear a yagnopaveeta regularly, priests insist upon it during specific periods, during rituals.

 

f. Tarpana – On this day, we (Tarpanaadhikarigalu) have to give Pitru Tarpana to forefathers, Gurugalu, and others. Apart from forefathers, everybody has to give tarpana to Rishis.

 

g. Everybody has to perform Upakarma – All brahmanas should perform upakarma homa invariably. Only for those who are having Soothaka or Vrudhi during the said period, they need not do Upakarma on that day. However, after the soothaka or vrudhi is completed, they must do the Upakarma homa and have the yagnopaveetha changed.

 

k. Why some people wear two or three or four janivaaras?–

 

*First Janivaara* – For Nitya Karmanustana Yogyata siddyartam – A Brahmachari must wear only one set

 

*Second Janivaara* – represents Gruhastashrama Yogyata siddyartham – for a Gruhastashrami

 

*Third Janivaara* – For uttareeyaartham (Those who are having Jeevan pitru or Jyesta Bratru need not wear uttareeya. They are the uttareeyam for him)

Fourth Janivaara – additional janivara for Daana to others in case of exigencies.

 

*What is Utsarjana*? – Samarpana of what we have studied from previous Upakarma to this Upakarma to Vedavyasadevaru which is termed as “Utsarjana”. All Brahmins must study Vedaas and other Madhwa Shastraas.

 

Rushees worshipped during Upakarma : –

*Rugveda* – All Sapta Rushees viz., Kashyapa, Atri, Bharadwaja, Viswamitra, Gautama, Jamadagni, (Arundhati Sahita) Vasista would be invited (avaahana) in darbe.

 

*Yajurveda* – Nava Rushees viz., Prajapathi, Soma, Agni, Vishwedevaas, saagamhitee, yaajnikee, varuni, brahmanag svayambhuva;

 

*Panchagavya Prashana* –

We must also do samarpana of the panchagavya and have the prashana on this day. This panchagavya prashana for the removal of sins committed during the last one year.

 

*Viraja homa* – Raja means – sin, viraja – means removing the sins. On this day, Yajurvedees also are doing the Viraja homa apart from Panchagavya prashana. For home they use ellu, rice flour, ghee mishrana.

 

Dashavidha snaana – During Upakarma, all must have dashavidha snaana –i.e.,

i) Bhasma snaana

ii) gomaya snaana,

iii) mrudasnaana

iv) doorvasnaana,

v) tirthasnaana,

vi) ksheerasnaana,

vii) dadhisnaana,

viii) grutasnaana,

ix) kushodaka snaana,

x) doorva snaana

 

*Source*:

Sri Chaturvedi Vedavyasachar’s Rujveda Yajurveda Utsarjana Upakarma Prayoga book.

 

Sumadhwa Seva :

Narahari Sumadhwa

Sumadhwa Seva © 2022