ಅರ್ಧೋದಯ / ಮಹೋದಯ ಕಾಲ

ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನದಂದು

ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ವ್ಯತೀಪಾತ ಯೋಗ ಮತ್ತು

ಭಾನುವಾರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕರ ಸಮ್ಮಿಳನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧೋದಯ ಪರ್ವಕಾಲ  ಎಂದೂ ಅಥವಾ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಮಹೋದಯ ಪರ್ವಕಾಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

 

ಈ ದಿನ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಅಥವಾ ಅದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅನುಸಂಧಾನ ಪೂರ್ವಕ ಸ್ನಾನ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ಮಾಡಬೇಕು.

ದಾನ – ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಸವನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ದಾನ ನೀಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಮಾಡಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ಸಹಿತ ದಾನ ನೀಡಬೇಕು.   ಅಥವಾ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ ನೀಡಬಹುದು.

 

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೇರಣಯಾ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು.

Sumadhwa Seva © 2022