taratamya ತಾರತಮ್ಯ

 

 

This song explains the Madhwa Siddantha saara

World is real | Panchabedha | Srihari is nitya | Lakshmi is nitya | There is taaratamya | Krishna or Srihari is sarvottama |

There is bedha between Jeeva-Isha; Jeeva -Jeeva; Jeeva-Jada; Jada-Jada;  Jada-Paramathma

Then he has explained the taaratamya of different devataas from Maanushottamaru to Kshitapa – to Manushya gandharvaru – to deva gandarvaru – ….etc…. to Vayu, Brahma, Lakshmi  and Srihari.

ಸತ್ಯ ಜಗತಿದು ಪಂಚಭೇದವು ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದನ-
ಕೃತ್ಯವರಿತು ತಾರತಮ್ಯದಿ ಕೃಷ್ಣನಧಿಕೆಂದು ಸಾರಿರೈ
ಜೀವ ಈಶಗೆ ಭೇದ ಸರ್ವತ್ರ – ಜೀವ ಜೀವಕೆ ಭೇದವು
ಜೀವ ಜಡಕೆ ಜಡಜಡಕೆ ಭೇದ – ಜೀವ ಜಡ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ | ೧ |
ಮಾನುಷೋತ್ತಮರಧಿಕ ಕ್ಷಿತಿಪರು ಮನುಜದೇವ ಗಂಧರ್ವರು
ಜ್ಞಾನಿ ಪಿತ್ರಾಜಾನ ಕರ್ಮಜ ದಾನವಾರಿತತ್ತ್ವೇಶರು | ೨ |
ಗಣಪ ಮಿತ್ರನು ಸಪ್ತಋಷಿಗಳು ವಹ್ನಿ ನಾರದ ವರುಣನು
ಇನಜಗೆ ಸಮ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರು ಮನುಸುತೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಹನು |೩|
ದಕ್ಷ ಸಮ ಅನಿರುದ್ಧ ಶಚಿ ಗುರು ರತಿ ಸ್ವಯಂಭುವರಾರ್ವರು
ಪ್ರಾಣಗಿಂದ ಅಧಿಕ ಕಾಮನು ಕಿಂಚಿದಧಿಕನು ಇಂದ್ರನು |೪|
ದೇವ ಇಂದ್ರಗೆ ಅಧಿಕ ಮಹರುದ್ರ – ದೇವ ಸಮ ಶೇಷಗರುಡರು
ಕೇವಲ ರುದ್ರ ಶೇಷ ಗರುಡಗೆ ದೇವಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರಸ್ವತಿ |೫|
ವಾಯುವಿಗೆ ಸಮರಿಲ್ಲ ಜಗದೊಳು ವಾಯುದೇವರೆ ಬ್ರಹ್ಮರು
ವಾಯುಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಕೋಟಿ ಗುಣದಿಂದಧಿಕ ಶಕ್ತಳು ಶ್ರೀರಮಾ |೬|
ಅನಂತ ಗುಣಗಳಿಂದಧಿಕ ಲಕುಮಿಗೆ ಆದಿ ಪುರಂದರವಿಠಲನು
ಘನರು ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ ಜಗದೊಳು ಹನುಮಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಿಗೆ |೭|

सत्य जगतिदु पंचभेदवु नित्य श्री गोविंदन-
कृत्यवरितु तारतम्यदि कृष्णनधिकॆंदु सारिरै
जीव ईशगॆ भेद सर्वत्र – जीव जीवकॆ भेदवु
जीव जडकॆ जडजडकॆ भेद – जीव जड परमात्मगॆ । १ ।
मानुषोत्तमरधिक क्षितिपरु मनुजदेव गंधर्वरु
ज्ञानि पित्राजान कर्मज दानवारितत्त्वेशरु । २ ।
गणप मित्रनु सप्तऋषिगळु वह्नि नारद वरुणनु
इनजगॆ सम चंद्र सूर्यरु मनुसुतॆयु हॆच्चु प्रवहनु ।३।
दक्ष सम अनिरुद्ध शचि गुरु रति स्वयंभुवरार्वरु
प्राणगिंद अधिक कामनु किंचिदधिकनु इंद्रनु ।४।
देव इंद्रगॆ अधिक महरुद्र – देव सम शेषगरुडरु
केवल रुद्र शेष गरुडगॆ देवि हॆच्चु सरस्वति ।५।
वायुविगॆ समरिल्ल जगदॊळु वायुदेवरॆ ब्रह्मरु
वायुब्रह्मगॆ कोटि गुणदिंदधिक शक्तळु श्रीरमा ।६।
अनंत गुणगळिंदधिक लकुमिगॆ आदि पुरंदरविठलनु
घनरु समरू इल्ल जगदॊळु हनुमहृत्पद्मवासिगॆ ।७।

satya jagatidu paMchabhEdavu nitya shrI gOviMdana-
kRutyavaritu taaratamyadi kRuShNanadhikeMdu saarirai
jIva Ishage bhEda sarvatra – jIva jIvake bhEdavu
jIva jaDake jaDajaDake bhEda – jIva jaDa paramaatmage | 1 |
maanuShOttamaradhika kShitiparu manujadEva gaMdharvaru
j~jaani pitraajaana karmaja daanavaaritattvEsharu | 2 |
gaNapa mitranu saptaRuShigaLu vahni naarada varuNanu
inajage sama chaMdra sUryaru manusuteyu hechchu pravahanu |3|
dakSha sama aniruddha shachi guru rati svayaMbhuvaraarvaru
praaNagiMda adhika kaamanu kiMchidadhikanu iMdranu |4|
dEva iMdrage adhika maharudra – dEva sama shEShagaruDaru
kEvala rudra shESha garuDage dEvi hechchu sarasvati |5|
vaayuvige samarilla jagadoLu vaayudEvare brahmaru
vaayubrahmage kOTi guNadiMdadhika shaktaLu shrIramaa |6|
anaMta guNagaLiMdadhika lakumige Adi puraMdaraviThalanu
Ganaru samarU illa jagadoLu hanumahRutpadmavaasige |7|

=======================================

Purandaradasaru has done this devaranama in taaratamya arohara krama.  Initially he has done the vandane for Ganapathi for siddhi, then he has done the vandane of Paarvati who is the matipreraka – subuddhi preraka, then mano niyamaka Rudradevaru.  Next in the taaratamya comes Bhaaratidevi/Saraswathi who gives Haribhakthi.  Purana shaastra and different purana does the stotra of Brahmadevaru (sarasijodbhava) alongwith Saraswathi devi.    Vayudevaru gives sujnaana.    Poornaguna sampanne Lakshmi gives us full sukha.   Finally sarvatantra swatantra, sarvavyaapi is the Sarvottama who only stays in all of us and does all the kaarya.

ಸತತ ಗಣನಾಥ ಸಿದ್ಧಿಯನೀವ ಕಾರ್ಯದಲಿ
ಮತಿ ಪ್ರೇರಿಸುವಳು ಪಾರ್ವತೀದೇವಿ ಮು-
ಕುತಿಪಥಕೆ ಮನವೀವ ಮಹರುದ್ರದೇವರು ಹರಿ ಭ-
ಕುತಿದಾಯಕಳು ಭಾರತೀದೇವಿ ಯು-
ಕುತಿ  ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವನಜಸಂಭವನರಸಿ
ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ನಡೆಸಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಮತಿಯಿತ್ತು
ಗತಿ ಪಾಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪವಮಾನನು
ಚಿತ್ತದಲಿ ಆನಂದ ಸುಖವನೀವಳು ರಮಾ ಭ-
ಕುತಜನರೊಡೆಯ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಟ್ಠಲನು
ಸತತ ಇವರೊಳು ನಿಂತು ಈ ಕೃತಿಯ ನಡೆಸುವನು |

सतत गणनाथ सिद्धियनीव कार्यदलि
मति प्रेरिसुवळु पार्वतीदेवि मु-
कुतिपथकॆ मनवीव महरुद्रदेवरु हरि भ-
कुतिदायकळु भारतीदेवि यु-
कुति  शास्त्रगळल्लि वनजसंभवनरसि
सत्कर्मगळ नडॆसि सुज्ञान मतियित्तु
गति पालिसुव नम्म पवमाननु
चित्तदलि आनंद सुखवनीवळु रमा भ-
कुतजनरॊडॆय नम्म पुरंदरविट्ठलनु
सतत इवरॊळु निंतु ई कृतिय नडॆसुवनु ।

satata gaNanaatha siddhiyanIva kaaryadali
mati prErisuvaLu paarvatIdEvi mu-
kutipathake manavIva maharudradEvaru hari bha-
kutidaayakaLu bhaaratIdEvi yu-
kuti  shaastragaLalli vanajasaMbhavanarasi
satkarmagaLa naDesi suj~jaana matiyittu
gati paalisuva namma pavamaananu
chittadali AnaMda suKavanIvaLu ramaa bha-
kutajanaroDeya namma puraMdaraviTThalanu
satata ivaroLu niMtu I kRutiya naDesuvanu |

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Sumadhwa Seva © 2022