|| ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಮಾತ್ರ || ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆ ಪಡೆಯದವ ಧರೆಯೊಳಗಿದ್ದರೇನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು ||

Vidyapathi Tirtharu

Sri Vidyapathi Tirtharu

(Sri Vyasaraaja Mutt)

Vrundavana @ Kumbakona

1788-1798

Vrundavana Pravesha in 1798

Vrundavana pravesha day -VAISHAKA SHUKLA CHATURTHI

Ashrama GurugaLu – Sri Vidyanaatha Thirtharu

Ashrama Shishyaru – Sri Vidyavallabha Thirtharu

वादिवारणगर्वाणां छॆदॆ कंटीरवस्सदा ।
विद्यापतिगुरुर्भूयान्मन्मनॊभीष्टसिद्दयॆ ॥

ವಾದಿವಾರಣಗರ್ವಾಣಾಂ ಛೇದೇ ಕಂಟೀರವಸ್ಸದಾ |
ವಿದ್ಯಾಪತಿಗುರುರ್ಭೂಯಾನ್ಮನ್ಮನೋಭೀಷ್ಟಸಿದ್ದಯೇ ||

vaadivaaraNagarvaaNaam ChEdE kanTIravassadaa |

vidyaapatigururbhUyaanmanmanObhIShTasiddayE ||

Leave a Reply