|| ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಮಾತ್ರ || ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆ ಪಡೆಯದವ ಧರೆಯೊಳಗಿದ್ದರೇನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು ||

Vidya Srinivasa Tirtharu

Sri Vidya Srinivasa Thirtharu

Vrundavana Pravesha – 1903  @ Sosale

Aradhana – Vaishka Shudda Chaturthi

(Sri Vyaasaraaja Mutt)

Ashrama Gurugalu – Sri Vidya Sridhara Thirtharu

Ashrama Shishyaru – Sri Vidya Samudra Thirtharu

भैष्मीजानिपदांभॊज मानसासक्तमानसम् ।
मौनिवर्यं सदा विद्याश्रीनिवासमहं भजॆ ॥

ಭೈಷ್ಮೀಜಾನಿಪದಾಂಭೋಜ ಮಾನಸಾಸಕ್ತಮಾನಸಮ್ |
ಮೌನಿವರ್ಯಂ ಸದಾ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀನಿವಾಸಮಹಂ ಭಜೇ ||

bhaiShmIjaanipadaambhOja maanasaasaktamaanasam |
mounivaryam sadaa vidyaashrInivaasamaham bhajE ||

Leave a Reply