|| ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಮಾತ್ರ || ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆ ಪಡೆಯದವ ಧರೆಯೊಳಗಿದ್ದರೇನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು ||

Srinatha Tirtharu

Sri Srinatha Tirtharu

(Sri Vyasaraja Mutt)

Srinatha theertharu

prArthitAbheeShTa santAna: pratyarthimata bhanjana:|
shrInaathateertha gururAT eepsitArtha pradOstuna: ||

ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಭೀಷ್ಟ ಸಂತಾನ: ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಮತ ಭಂಜನ:|
ಶ್ರೀನಾಥತೀರ್ಥ ಗುರುರಾಟ್ ಈಪ್ಸಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದೋಸ್ತುನ: ||

प्रार्थिताभीष्ट संतान: प्रत्यर्थिमत भंजन:।
श्रीनाथतीर्थ गुरुराट् ईप्सितार्थ प्रदोस्तुन: ॥


Click for Kannada Article on Sri Srinatha Tirtharu

Period                        :    1770-80

Ashrama Gurugalu   :   Sri Jagannatha Thirtharu

Ashrama Shishyaru  :   Sri Vidyanatha Thirtharu

Vrundavana               :   Sosale / TNPura

kShEtra                     :   kaaveri/ kapila /spatika sangama kshetra

Aradhana Day            :   Pushya Shukla Chaturthi

He was a great Vidwan and Shatavadhani.  Shatavadhani Means: One having the capacity of remembering or attending to a hundred things simultaneously.

“Avadhana” means‘ perfect concentration and uninterrupted contemplation on a particular subject, viz., literature, mythology, music, dance, painting, poetry, Dharmik discussions.  The ‘art of Avadhana’ includes accomplishing many a challenging intellectual feat simultaneously with great confidence.   ‘Avadhana’ not only thoroughly entertains but also thrills the audience.

   One who does is termed as “Avadhani”.  It requires immense memory power and tests a person’s capability of performing multiple tasks simultaneously. All the tasks are memory intensive and demand an in depth knowledge of literature.  No external memory aids are allowed while performing these tasks except the person’s own brain, not even so much as a writing utensil.  Avadhani first listens all the questions and answers all one by one.   The group of people who asks the questions are termed as Pruchakaas. And the first person to ask the question is called as Pradhana Pruchaka.    There are different types of avadhanees, viz., Astavadhani (8 astavadhana), shatavadhaani (100 astavadhana), sahasravadhani (1000 astavadhana), etc.  There are other forms of Avadhanams also name Chitravadhanam for paintaing, Nrutyavadhanam for Dancing, Ganitavadhanam for Mathematics.

He has toured the entire country for theertha kshetra yatre.  When he had been to Kashi kshetra, there he did the digvijaya and established Dwaitha Siddantha.  The Vidvanmandali at Kashi honoured him for his panditya in Madhwa Siddantha and gave him a Gante for the pallakki, which is being used even today in Vyasaraja Mutt for the pallakki’s simha lalata.

Every year Sri Srinatha Tirtha’s Aradhana is being celebrated by Sri Andrahalli Madhavachar (vamshastaru of Srinatha Tirtharu) each time in different places, like Shakambari Nagar Rayara Mutt, Swimming pool Rayara Mutt, etc.

Leave a Reply