↑ Return to Yatigalu

Vyasaraja Mutt

Vyasarajaru - Life History-page-001

Vyasarajaru

arthikalpita kalpO&yaM pratyarthi gajakEsarI | vyaasatIrtha gururbhUyaat asmadiShthaartha siddayE | ಅರ್ಥಿಕಲ್ಪಿತ ಕಲ್ಪೋಽಯಂ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿ ಗಜಕೇಸರೀ | ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ ಗುರುರ್ಭೂಯಾತ್ ಅಸ್ಮದಿಷ್ಥಾರ್ಥ ಸಿದ್ದಯೇ | అర్థికల్పిత కల్పోఽయం ప్రత్యర్థి గజకేసరీ | వ్యాసతీర్థ గురుర్భూయాత్ అస్మదిష్థార్థ సిద్దయే | Sri Vyasarajaru in Simhasana   Krishnadevaraya –  Sri Vyasarajaru was the raja guru for Krishnadevaraya and the seer protected not only the King but also …

View page »

Shesha Chandrikacharya

Sri Shesha Chandrikacharyaru click here   – KANNADA VERSION –  PDF Click here –  ENGLISH  Version PDF Click for       Devaranamas on Sheshachandrikacharya sarvasarvaMsahEshaanassabhaasu jitavaadiraaT | sarvadaa sarvadO bhUyaat raGunaathamunIshvara:|| सर्वसर्वंसहेशानस्सभासु जितवादिराट् । सर्वदा सर्वदो भूयात् रघुनाथमुनीश्वर:॥ ಸರ್ವಸರ್ವಂಸಹೇಶಾನಸ್ಸಭಾಸು ಜಿತವಾದಿರಾಟ್ | ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವದೋ ಭೂಯಾತ್ ರಘುನಾಥಮುನೀಶ್ವರ:|| Bhashyadeepikacharya’s words on Sheshachandrikacharya : yEnaayaM niraNaayi madhvaguru sad bhaaShyaprakaashaashaya: praaKaMDi prativaadidarshanagaNa: praabaMdhigurvarNava: | …

View page »

Govinda Wodeyar

  “Sri Govinda Wodeyar Araadhana” vrundavana pravesha – 1534 ತುಂಗಭದ್ರ ತಟಸ್ಥಿರೇ ಚಿರಂತಂ ದುಶ್ಚರಮ್ ತಪ:| ವಂದೇ ಗೋವಿಂದಾತೀರ್ಥಾಖ್ಯಂ ಮುನಿಂ ಜ್ಞಾನ ಸಮೃಧ್ಧಯೇ| tuMgabhadra taTasthirE chiraMtaM dushcharam tapa:| vaMdE gOviMdaatIrthaakhyaM muniM j~Jaana samRudhdhayE| तुंगभद्र तटस्थिरे चिरंतं दुश्चरम् तप:। वंदे गोविंदातीर्थाख्यं मुनिं ज्ञान समृध्धये। தும்கபத்ர தடஸ்திரே சிரம்தம் துஶ்சரம் தப:| வம்தே கோவிம்தாதீர்தாக்யம் முநிம் ஜ்ஞாந ஸம்ருத்தயே| తుంగభద్ర తటస్థిరే చిరంతం దుశ్చరమ్ తప:| వందే …

View page »

Jagannatha Tirtharu

ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥತೀರ್ಥರ ಪುಣ್ಯದಿನ (ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾಚಾರ್ಯರು) Ashrama Gurugalu – Sri Sheshachandrikacharyaru Ashrama Shishyaru – Sri Srinatha Tirtharu click for kannada version of article Birth Place : Gouribidanoor Vrundavana @ Kumbakona Aradhana day :  Pushya Shukla dwiteeya Peetadhipatva period 1755-1770 ವಿದ್ವತ್ಪಂಕಜ ಮಾರ್ತಾಂಡ: ವಾದಿಮತ್ತೇಭಕೇಸರೀ| ಜಗನ್ನಾಥಗುರುರ್ಭೂಯಾತ್ ಜ್ಯಾಯಸೇ ಶ್ರೇಯಸೇ ಮಮ | shrI jagannaathatIrthara puNyadina (bhaaShyadIpikaachaaryaru) vidvatpaMkaja maartaaMDa: vaadimattEbhakEsarI| jagannaathagururbhUyaat jyaayasE shrEyasE …

View page »

icon

Vidyakantha Tirtharu

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಕಾಂತ ತೀರ್ಥರು-click (ವ್ಯಾಸರಾಜ ಮಠ ಪರಂಪರೆ) ಚತು:ಷಷ್ಠಿಕಲಾಯುಕ್ತ: ಸರ್ವಜ್ಞಾಂಬುಧಿಪಾರಗ: | ವಿದ್ಯಾಕಾಂತಗುರುರ್ಭೂರ್ಯಾದಸಮದಿಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ದಯೇ || ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ನಾಮ – ನಚ್ಚಪ್ಪಾಚಾರ್ಯರು ಆಶ್ರಮ ಕಾಲ             – ೧೮೧೨- ೧೮೨೪ ಆಶ್ರಮ ಗುರುಗಲು      – ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥರು ಆಶ್ರಮ ಶಿಷ್ಯರು         – ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ತೀರ್ಥರು ವೃಂದಾವನ              – ಸೋಸಲೆ ಆರಾಧನ   …

View page »

Picture1

Kambalur Ramachandra

Sri Kambaluru Ramachandra Tirtharu वंदारुकल्पतरवे वादिकैरवभानवे । श्रीरामचंद्रगुरवे नम: कारुण्यसिंधवे । ವಂದಾರುಕಲ್ಪತರವೇ ವಾದಿಕೈರವಭಾನವೇ | ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಗುರವೇ ನಮ: ಕಾರುಣ್ಯಸಿಂಧವೇ | వందారుకల్పతరవే వాదికైరవభానవే | శ్రీరామచంద్రగురవే నమ: కారుణ్యసింధవే | vaMdaarukalpataravE vaadikairavabhaanavE shrIraamachaMdraguravE nama: kaaruNyasiMdhavE | Click for PDF File of KAMBALURU RAMACHANDRA TIRTHARU Period – 1575 to 1632 AD Father – Sri Kuppacharya Vth in succession after Sri Vyasarajaru …

View page »

Lakshmivallabha Tirtharu

Sri Lakshmivallabha Tirtharu (Sri Vyasaraja Mutt Parampare) Period 1632 – 1642 Ashrama Gurugalu – Sri Kambalore Ramachandra Tirtharu Ashrama Shishyaru – Sri Lakshminatha Tirtharu Vrundavana – Tirumakoodalu (Moola Vrundavana was there at Belur.  But during the period of Sri Vidya Payonidhi Tirtharu, it was shifted to Tirumakoodalu, to ensure regular pooja) Peetadhipatva period – 1632 …

View page »

Srinatha Tirtharu

Sri Srinatha Tirtharu (Sri Vyasaraja Mutt) prArthitAbheeShTa santAna: pratyarthimata bhanjana:| shrInaathateertha gururAT eepsitArtha pradOstuna: || ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಭೀಷ್ಟ ಸಂತಾನ: ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಮತ ಭಂಜನ:| ಶ್ರೀನಾಥತೀರ್ಥ ಗುರುರಾಟ್ ಈಪ್ಸಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದೋಸ್ತುನ: || प्रार्थिताभीष्ट संतान: प्रत्यर्थिमत भंजन:। श्रीनाथतीर्थ गुरुराट् ईप्सितार्थ प्रदोस्तुन: ॥ Click for Kannada Article on Sri Srinatha Tirtharu Period                        :    1770-80 Ashrama Gurugalu   :   Sri Jagannatha Thirtharu Ashrama Shishyaru  : …

View page »

Vidya Varidhi Tirtharu

श्रीकृष्णांघ्रियुगासक्तमानसो यत्तिसत्तम: । श्रीमद्विद्यावारिधिर्मेगुरुर्भूयादभीष्टद: । ஶ்ரீக்ருஷ்ணாம்க்ரியுகாஸக்தமாநஸோ யத்திஸத்தம: | ஶ்ரீமத்வித்யாவாரிதிர்மேகுருர்பூயாதபீஷ்டத: | శ్రీకృష్ణాంఘ్రియుగాసక్తమానసో యత్తిసత్తమ: | శ్రీమద్విద్యావారిధిర్మేగురుర్భూయాదభీష్టద: | śrīkrishNaaaNghriyugāsaktamānasō yattisattama: | śrīmadvidyāvāridhirmēgururbhūyādabhīṣṭada: | Vrundavana @ Sriranga Period 1915-1940 Aradhana Day – Bhadrapada Shudda Shasti Poorvashrama Name – Ramachar He is the poorvashrama son of Sri Vidyasrinivasa Tirtharu 1. In  his  regime  lot of  ASSETTS, properties ,cash ,gold, etc., was  …

View page »

lakshmikantha-theertharu

Lakshmikantha Tirtharu

Aradhana – Shravana Shudda Saptami Sri Vyasaraja Mutt Parampare Ashrama Period 1584-1594 Vrundavana – Penukonda Ashrama Gurugalu –  Sri Rama Thirtharu Ashrama Shishyaru – Sri Sripathi Thirtharu ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಗುರುಂ ವಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಮನಾರ್ಯಮಹಂ ಸದಾ | ರಕ್ಷಿತಾನ್ ಸ್ವೇನ ಕುರ್ವಾಣಂ ಲಕ್ಷೇಶಾನ್ ಭಿಕ್ಷುಕಾನಪಿ लक्ष्मीकांत गुरुं वंदे लक्ष्मनार्यमहं सदा । रक्षितान् स्वेन कुर्वाणं लक्षेशान् भिक्षुकानपि லக்ஷ்மீகாம்த குரும் வம்தே லக்ஷ்மநார்யமஹம் ஸதா | …

View page »

Vidyanidhi Tirtharu

Sri Vidyanidhi Thirthara Aradhana (Sri Vyasaraja Mutt Parampare) vidyaagabhastividhvastaa vidyaatimirasaMtati: | vidyaanidhigururbhUyaadasmidiShTaartha siddhayE | Ashada Bahula Ekadashi Vrundavana – Sosale ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿತೀರ್ಥರು ಆಷಾಢ ಬಹುಳ ಏಕಾದಶಿ ವೃಂದಾವನ – ಸೋಸಲೆ ವಿದ್ಯಾಗಭಸ್ತಿವಿಧ್ವಸ್ತಾ ವಿದ್ಯಾತಿಮಿರಸಂತತಿ: | ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಗುರುರ್ಭೂಯಾದಸ್ಮಿದಿಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ | Ashrama Gurugalu – Sri Vidyaakantha Thirtharu Ashrama Shishyaru – Sri Vidyapoorna Thirtharu Vrundavana pravesha in 1824AD

View page »

vidya-poorna-thirtharu

Vidyapoorna Tirtharu

Sri Vidyapoorna Thirtharu Vrundavana – Sosale Aradhana – Shravana Shudda Shasti Ashrama Period – 1824-1874 Vrundavana Pravesha – 1872 ವಿದ್ವತ್ಕುಮುದಚಂದ್ರಾಯ ಭಕ್ತಪಂಕಜಭಾನವೇ | ವಿದ್ಯಾಪೂರ್ಣಾಯ ಗುರವೇ ನಮಸ್ಸರ್ವೇಷ್ಟಹೇತವೇ | विद्वत्कुमुदचंद्राय भक्तपंकजभानवे । विद्यापूर्णाय गुरवे नमस्सर्वेष्टहेतवे । வித்வத்குமுதசம்த்ராய பக்தபம்கஜபாநவே | வித்யாபூர்ணாய குரவே நமஸ்ஸர்வேஷ்டஹேதவே | vidvatkumudachaMdraaya bhaktapaMkajabhaanavE | vidyaapUrNaaya guravE namassarvEShTahEtavE | Ashrama Gurugalu – Sri Vidyanidhi Thirtharu Ashrama Shishyaru …

View page »

Vidyaprasanna Tirtharu

Aradhana – Margashira  Hunnime Vrundavana @ Sosale in 1969 ಶ್ರೀಮತ್ಕೃಷ್ಣಪದಾಮ್ಭೋಜಮಾನಸಂ ಕವಿಪುಂಗವಮ್ | ಶ್ರೀಮದ್ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನಾಬ್ಧಿಂ ಗುರುಮ್ ವಂದೇ ನಿರಂತರಮ್ | श्रीमत्कृष्णपदाम्भोजमानसं कविपुंगवम् । श्रीमद्विद्याप्रसन्नाब्धिं गुरुम् वंदे निरंतरम् । shrImatkRuShNapadaambhOjamaanasam kavipungavam | shrImadvidyaaprasannaabdhim gurum vandE nirantaram | DEVARANAMAGALU BY PRASANNA TIRTHARU Ashrama Gurugalu – Sri Vidya Varidhi Tirtharu Ashrama Shishyaru – Sri Vidya Payonidhi Tirtharu Poorvashrama Name – Narasimhacharya …

View page »

Vidyavallaba Tirtharu

shrI vidyaavallabha tIrtharu – Sosale Aradhana – Margashira Shudda Navami Vrundavana – Sosale (tirumakoodalu) vidyaachaMdrikayaa yuktO vidyaapatikaraabjaja: | vidyaavallabhatIrthEMdu: vidyaaM yachchatu mEnaGaam | विद्याचंद्रिकया युक्तो विद्यापतिकराब्जज: । विद्यावल्लभतीर्थेंदु: विद्यां यच्चतु मेनघाम् । ವಿದ್ಯಾಚಂದ್ರಿಕಯಾ ಯುಕ್ತೋ ವಿದ್ಯಾಪತಿಕರಾಬ್ಜಜ: | ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭತೀರ್ಥೇಂದು: ವಿದ್ಯಾಂ ಯಚ್ಚತು ಮೇsನಘಾಮ್ | Ashrama Gurugalu – Sri Vidyapati Tirtharu, Kumbakona Ashrama Shishyaru – Sri Vidyakanta Tirtharu, Sosale …

View page »

Vidya Samudra Thirtharu

Vidyasamudraru

Sri Vidya Samudra Tirtharu श्रीमद्विद्या श्रीनिवासतीर्थ पाणिसरोजभू: । कृपां विद्याश्री समुद्रगुरु: कुर्यात्सदा मयि । ಶ್ರೀಮದ್ವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥ ಪಾಣಿಸರೋಜಭೂ: | ಕೃಪಾಂ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಸಮುದ್ರಗುರು: ಕುರ್ಯಾತ್ಸದಾ ಮಯಿ | shrImadvidyaa shrInivaasatIrtha paaNisarOjabhU: | kRupaam vidyaashrI samudraguru: kuryaatsadaa mayi | Ashrama Shishyaru – Sri Vidya Rathnakara Tirtharu Ashrama Gurugalu  – Sri Vidya Srinivasa Tirtharu Vrundavana Pravesha – 1903 AD Vrundavana @ …

View page »

Vidya Srinivasa Tirtharu

Sri Vidya Srinivasa Thirtharu Vrundavana Pravesha – 1903  @ Sosale Aradhana – Vaishka Shudda Chaturthi (Sri Vyaasaraaja Mutt) Ashrama Gurugalu – Sri Vidya Sridhara Thirtharu Ashrama Shishyaru – Sri Vidya Samudra Thirtharu भैष्मीजानिपदांभॊज मानसासक्तमानसम् । मौनिवर्यं सदा विद्याश्रीनिवासमहं भजॆ ॥ ಭೈಷ್ಮೀಜಾನಿಪದಾಂಭೋಜ ಮಾನಸಾಸಕ್ತಮಾನಸಮ್ | ಮೌನಿವರ್ಯಂ ಸದಾ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀನಿವಾಸಮಹಂ ಭಜೇ || bhaiShmIjaanipadaambhOja maanasaasaktamaanasam | mounivaryam sadaa vidyaashrInivaasamaham bhajE …

View page »

Vidyapathi Tirtharu

Sri Vidyapathi Tirtharu (Sri Vyasaraaja Mutt) Vrundavana @ Kumbakona 1788-1798 Vrundavana Pravesha in 1798 Vrundavana pravesha day -VAISHAKA SHUKLA CHATURTHI Ashrama GurugaLu – Sri Vidyanaatha Thirtharu Ashrama Shishyaru – Sri Vidyavallabha Thirtharu वादिवारणगर्वाणां छॆदॆ कंटीरवस्सदा । विद्यापतिगुरुर्भूयान्मन्मनॊभीष्टसिद्दयॆ ॥ ವಾದಿವಾರಣಗರ್ವಾಣಾಂ ಛೇದೇ ಕಂಟೀರವಸ್ಸದಾ | ವಿದ್ಯಾಪತಿಗುರುರ್ಭೂಯಾನ್ಮನ್ಮನೋಭೀಷ್ಟಸಿದ್ದಯೇ || vaadivaaraNagarvaaNaam ChEdE kanTIravassadaa | vidyaapatigururbhUyaanmanmanObhIShTasiddayE ||

View page »

Vidya Vachaspati Tirtharu

ಶುಕಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಧಾಂಭೋಧಿ ಚರಂತಂ ಹಂಸಪುಂಗವಂ | ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪದಸಂಶ್ರಿತಮ್ | शुकशास्त्र सुधांभोधि चरंतं हंसपुंगवं । विद्यावाचस्पतिं वंदे श्री कृष्णपदसंश्रितम् । Click for Kannada PDF File on Vidya Vachaspathi Tirtharu shukashaastra sudhaaMbhOdhi charaMtaM haMsapuMgavaM | vidyaavaachaspatiM vaMdE shrI kRuShNapadasaMshritam | Sri Vidya Vachaspathi Tirtharu Vrundavana at Sosale Birth – 14.10.1923 @ Talakadu Janma naama – Sri G …

View page »

070-410 exam JN0-102 exam 70-411 exam C_TADM51_731 exam C4090-958 exam 70-483 exam EX300 exam 070-461 exam MB2-702 exam MB7-702 exam 220-802 exam 400-101 exam 646-206 exam 700-501 exam 70-480 exam C4040-108 exam MB2-701 exam 070-411 exam 100-101 exam 640-554 exam 700-505 exam 70-457 exam 70-460 exam C2150-197 exam EX0-001 exam 070-243 exam 70-466 exam C_THR12_66 exam C4040-225 exam 1Z0-061 exam 70-347 exam C4090-452 exam VCP-550 exam 070-177 exam 070-412 exam 70-417 exam 70-463 exam 70-488 exam C_HANATEC131 exam C2090-303 exam C2090-614 exam 70-331 exam MB5-705 exam 070-247 exam 070-347 exam 070-463 exam 300-206 exam 70-243 exam 74-325 exam C2020-622 exam C2030-283 braindumps C2090-540 braindumps C2180-278 braindumps HP0-J73 braindumps ICBB braindumps 070-246 braindumps 070-341 braindumps 070-417 braindumps 070-457 braindumps 070-458 braindumps 1Z0-481 braindumps 1Z0-599 braindumps 300-207 braindumps 70-246 braindumps 70-414 braindumps A00-240 braindumps C_TAW12_731 braindumps C4030-670 braindumps C4040-224 braindumps C4090-450 braindumps C4120-783 braindumps EX200 braindumps MB2-700 braindumps MB3-700 braindumps MB6-869 braindumps OG0-093 braindumps VCP-510 braindumps VCP550 braindumps 070-178 braindumps 070-331 braindumps 070-467 braindumps 070-667 braindumps 070-684 braindumps 070-687 braindumps 1Z0-051 braindumps 1Z0-060 braindumps 1Z0-478 braindumps 1Z0-485 braindumps 1Z0-897 braindumps 200-120 braindumps 220-801 braindumps 500-201 braindumps 70-346 braindumps 70-412 test 70-458 test 70-486 test 820-421 test 820-422 test C2170-008 test C2180-275 test C2180-276 test C4040-123 test JN0-343 test M70-201 test M70-301 test NS0-504 test 70-410 test PW0-204 test 3001 test 050-720 test 070-480 test 070-487 test 1Z0-062 test 1Z0-597 test 1Z0-899 test 250-310 test 350-018 test 400-051 test 70-178 test 70-331 test 70-413 test 70-465 test 70-467 test 70-484 test 70-485 test 74-338 test 74-344 test 810-420 test 98-367 test C_HANASUP_1 test C_TSCM52_66 test C2010-571 test C2040-988 test C4040-226 test C4120-782 test CISSP test CPCM test M70-101 test MB6-700 test MB7-701 test VCAD510 test 3605 test 7303 test 000-563 test 070-337 test 070-414 test 070-459 test 070-460 test 400-101 test 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 test 070-410 test JN0-102 test 70-411 test C_TADM51_731 test C4090-958 test 70-483 test EX300 test 070-461 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test