↑ Return to Uttaradi Mutt

Satyapramoda Tirtharu

Sri Satya Pramoda Tirtharu

Vrundavana @ Tirukoilore

Period 1948 – 1997

Satyapramodha teertharu - Tirukoilur Satyapramoda

ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಷಡ್ವರ್ಷಪೂಜಕಾನ್ |
ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿ ನ್ಯಾಯಸುಧಾರತಾನ್ |

satyaabhijnakaraabjOtthaan panchaashadvarShapUjakaan |
satyapramOda tIrthaaryaan noumi nyaayasudhaarataan |

Birth –  1918 @ Dharwad

Poorvashrama Name –   Sri Gururajacharya Guttal

Father’s name            –   Sri Rangacharya Guttal

Mother’s Name            – Kamaladevi

Ashrama Gurugalu   –   Sri Satyabhigna Tirtharu (Vrundavana @ Ranebennur)

Upanayana                 –  1927

Initial Education        –  Sri Rangacharyaru (father)

Higher Education      –  Nyayashastra  from Sri Dharapuram Krishnamurthacharya and Nyayasudha, Vedantha adhyayana from Sri Satyaprajna Tirtharu

Marriage                      –  1942

Teaching                      – @ Mysore Uttaradimutt

Ashrama Sweekara    – 02.02.1948 at Ranebennur

First Sudha Mangala –1949 @ Malakheda in Teekarayara Sannidhana

 • He has done atleast 30 Srimannyaya Sudha Mangala
 • Kasta Mouna Vratha – 48 days @ Mahishi & Yaragola
 • Satyadhyana Vidyapeeta – Udghatane in 1973 @ Mumbai
 • Jayateertha Vidyapeeta   – Udghatane in 1989 @ Bangalore
 • Uttaradhikari Sweekara – At Tirukoiloru in 1996
 • Vrundavana Pravesha – 03.11.1997.
 • Few Years before his Vrundavana pravesha, Sri Satyapramoda Thirtharu had requested the Government for grant of permission for Sa-shareera Vrundavana pravesha, but the Government rejected his request considering it to be a suicide.

 • Satyapramoda Tirtharu made arrangements for renovation of Cave at Yeragola where Sri Jayatheertharu wrote many granthas and made arrangements for daily pooja at the cave.
 • He Started Uttaradi Mutt at Tirumala for the benefit of Maadhwa Piligrims.  The present pontiff Sri Satyatma Tirtharu has arranged for nitya Annadana for the benefit of Madhwa Piligrims.  Now-a-days, atleast 100-200 people are given free theerthaprasada daily and during Brahmotsava it runs to more than 5000-8000 daily twice in a day.

 • Sreepadaru has done many renovation works of the Shri Uttaradimath Branches  present in Sri Ranga, Mysore, Bellary, Hubli, Shimogha, Malked, Kanchi, Thirupathi, Hyderabad, Kurnool , Tirukoilur, Kumbhakonam and Madaras.
 • HIS GREATEST CONTRIBUTION TO THE MADHWA PARAMPARE IS NONE OTHER THAN SRI SATYATMA THIRTHA SREEPADANGALAVARU WHO IS INSTRUMENTAL IN GUIDING THE PRESENT MADHWA SAMAJA.

Granthas by Satyapramodaru

 1. Shriman Nyayasudhamandanam
 2. Yuktimallika Vyakhyana
 3. Vaishnava Sidhantarjavam
 4. Shri Vijayendra Vijaya Vaibhavam
 5. Bhagavataha Nirdoshattva Lakshanaha
 6. Vayustuti Mandanam

1. Shriman Nyaayasudhamandanam:  – Here, he has condemned the comments of advaithees on Nyayamrutha.   He has written about Omkaaraartha,  prathyaksha, pramana, anumana, and aagama

2. Yukthimallika Vivruthi: – It explains about Vadirajara Yukthimallika with 5 prakarana titled “sourabha – Guna sourabha and Shuddhi Sourabha in Vyakhyana style – based on the vyakhyana of Sri Surothamatirtharu, poorvashrama brother of Sri Vadirajaru, which was in Poem style.

3) VaishNava Siddantharjavam: – Here Sri Satyapromoda Tirtharu has condemned the grantha titled “Ananadhatheerthiyam Saahasam Shankara Bhagavathpaadhiamaarjavam” of an advaithee,  by disproving the five allegations made on Madhwa siddantha.

4)Vijayeendra Vajaya Vaihavam: – Sri Vijayeendra Tirtharu had written   Sarva siddhantha saarasaaravivechanam referring to  Ramaanuja.  Sri Satyapramodaru has upheld that what the views  expressed by Sri Vijayeendra was right and apt.

5) Bhagavataha Nirdoshattwa lakshna:  – Here he has explained Bhagavat Lakshana by establishing Paramathma’s Gunaparipoornathwa and nirdoshatwa

6)Vayusthuthi Mandanam: – One Vishistadvaitha Pandit had condemned Vayustuthi through his book “Ishaana Stuthi”.  Here Satyapramoda Tirtharu has condemned the Ishana Stuthi by the Vishistadvaitha pandit through his book Vayustuthi Mandanam

ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದ ಗುರುವೇ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿರುವೆ |
ಎಂದಿನಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಿರುವೆ ವರದ ಹಸ್ತವ ತೋರೋ ಗುರುವೆ ||

ಶ್ರೀಸುಧಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜರಿಗೆ ಪ್ರೀಯ |
ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಯುಕ್ತಿಮಲ್ಲಿಕೆಗೆ ತಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದ ಧೀರ ||
ಶ್ರೀ ಸುಧಾಮಂಡನ ರಚಿಸಿ ದುರ್ವಾದಿಗಳನು ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚಿಸಿದೆ |
ವಿಜಯೀಂದ್ರ ವಿಜಯ ವೈಭವ ರಚಿಸಿ ಪರಿಮಳಾರ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದೆ || ೧ ||

ನಿನ್ನ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆಯ ಕೇಳಿ ಓಡಿದರು ದುರ್ವಾದಿಗಳು |
ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯವ ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿ ಹೋದರು ಪಂಡಿತರು ||
ಅಭಿನವ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯು ಬಲು ಅಪಾರ |
ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸೀತಾ ರಾಮರ ಪೂಜಿಸಿದೆ ಗುರುವೆ || ೨ ||

ವಾಯುಮತವೆ ಎಂದೆಂದಿಗು ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಸಾರಿದೆಯೊ |
ಹರಿ: ಸರ್ವೋತ್ತಮ: ವಾಯು: ಜೀವೋತ್ತಮ: ||
ಎಂದು ಡಂಗುರವ ಹೊಡೆಸಿದೆಯೊ |
ಶ್ರೀಭಾವಭೋಧಕರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲಿ ನಿರಂತರ ನೆಲೆಸೆದೆ ಗುರುವೆ || ೩ ||

ಹಂಸನಾಮಕನ ಪೀಠದಲಿ ಇಂದ್ರನಂತೆ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದೆಯೊ |
ದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾಂತದ ತತ್ವಗಳ ಎಲ್ಲಕಡೆಗಳಲಿ ಬೀರಿದೆಯೋ ||
ದೇವತೆಗಳು ನೀವು ಇದಕೆ ಸಂಶಯವೆ ಇಲ್ಲ |
ಅನುಮಾನತೀರ್ಥರ ಕೃಪೆಯು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡೋ ಗುರುವೆ || ೪ ||

ಶ್ರೀಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥರಲಿ ನಿಂತು ಅನವರತ ಕರುಣಿಸೊ |
ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಯವ ನೀಡುತ ಮನದಲಿ ನೆಲೆಸೊ ||
ಪರಮ ಕರುಣಾಲು ಗುರುವೆ ಅಂತ:ಕರಣದ ಸೆಲೆಯಿರಲಿ |
ದಾಸ ಅನಂತಗೆ ಅಭಯವ ನೀಡುತ ಸದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಲಹೋ ಗುರುವೆ || ೫ ||
(by Anantha Kulkarni)

Vrundavana Location –  Sri Raghottamaswamy Moola Vrundavana Sannidhana, Manampondi, Tirukoilore – 605759, Dist – villupuram,  TN, Phone – no 04153-24690

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

070-410 exam JN0-102 exam 70-411 exam C_TADM51_731 exam C4090-958 exam 70-483 exam EX300 exam 070-461 exam MB2-702 exam MB7-702 exam 220-802 exam 400-101 exam 646-206 exam 700-501 exam 70-480 exam C4040-108 exam MB2-701 exam 070-411 exam 100-101 exam 640-554 exam 700-505 exam 70-457 exam 70-460 exam C2150-197 exam EX0-001 exam 070-243 exam 70-466 exam C_THR12_66 exam C4040-225 exam 1Z0-061 exam 70-347 exam C4090-452 exam VCP-550 exam 070-177 exam 070-412 exam 70-417 exam 70-463 exam 70-488 exam C_HANATEC131 exam C2090-303 exam C2090-614 exam 70-331 exam MB5-705 exam 070-247 exam 070-347 exam 070-463 exam 300-206 exam 70-243 exam 74-325 exam C2020-622 exam C2030-283 braindumps C2090-540 braindumps C2180-278 braindumps HP0-J73 braindumps ICBB braindumps 070-246 braindumps 070-341 braindumps 070-417 braindumps 070-457 braindumps 070-458 braindumps 1Z0-481 braindumps 1Z0-599 braindumps 300-207 braindumps 70-246 braindumps 70-414 braindumps A00-240 braindumps C_TAW12_731 braindumps C4030-670 braindumps C4040-224 braindumps C4090-450 braindumps C4120-783 braindumps EX200 braindumps MB2-700 braindumps MB3-700 braindumps MB6-869 braindumps OG0-093 braindumps VCP-510 braindumps VCP550 braindumps 070-178 braindumps 070-331 braindumps 070-467 braindumps 070-667 braindumps 070-684 braindumps 070-687 braindumps 1Z0-051 braindumps 1Z0-060 braindumps 1Z0-478 braindumps 1Z0-485 braindumps 1Z0-897 braindumps 200-120 braindumps 220-801 braindumps 500-201 braindumps 70-346 braindumps 70-412 test 70-458 test 70-486 test 820-421 test 820-422 test C2170-008 test C2180-275 test C2180-276 test C4040-123 test JN0-343 test M70-201 test M70-301 test NS0-504 test 70-410 test PW0-204 test 3001 test 050-720 test 070-480 test 070-487 test 1Z0-062 test 1Z0-597 test 1Z0-899 test 250-310 test 350-018 test 400-051 test 70-178 test 70-331 test 70-413 test 70-465 test 70-467 test 70-484 test 70-485 test 74-338 test 74-344 test 810-420 test 98-367 test C_HANASUP_1 test C_TSCM52_66 test C2010-571 test C2040-988 test C4040-226 test C4120-782 test CISSP test CPCM test M70-101 test MB6-700 test MB7-701 test VCAD510 test 3605 test 7303 test 000-563 test 070-337 test 070-414 test 070-459 test 070-460 test 400-101 test 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 test 070-410 test JN0-102 test 70-411 test C_TADM51_731 test C4090-958 test 70-483 test EX300 test 070-461 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test