|| ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಮಾತ್ರ || ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆ ಪಡೆಯದವ ಧರೆಯೊಳಗಿದ್ದರೇನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು ||

Satyakama Tirtharu

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಕಾಮತೀರ್ಥರು  (ಆತಕೂರು) (ಉ.ಮಠ)

ಸತ್ಪರಾಯಣದುಗ್ದಾಬ್ದೇ: ಸಂಜಾತಾ ಕೀರ್ತಿಕಾಮದಾ |
ಕಾಮಧೇನು: ಸತ್ಯಕಾಮನಾಮ್ನೀ ಭೂಯಾತ್ಸತಾಂ ಮುದೇ |

satyakama
Period – 1863 to 1871

सत्परायणदुग्दाब्दे: संजाता कीर्तिकामदा ।
कामधेनु: सत्यकामनाम्नी भूयात्सतां मुदे ।

satparaayaNadugdaabdE: sanjaataa kIrtikaamadaa |
kaamadhEnu: satyakaamanaamnI bhUyaatsataam mudE |

Vrundavana – Atakooru

Aradhana – Pushya Krishna Shasti

Ashrama Gurugalu – Sri Satyaparayana Tirtharu

Ashrama Shishyaru – Sri Satyeshta Tirtharu

Leave a Reply