|| ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಮಾತ್ರ || ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆ ಪಡೆಯದವ ಧರೆಯೊಳಗಿದ್ದರೇನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು ||

Srikaantha Tirtharu

Srikaantha Theertharu (Sreepadarajamutt – click

ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾಸಕ್ತ ಹೃದಯಂ ವಿದ್ವತ್ ಕಮಲ ಭಾಸ್ಕರಂ |
ಶ್ರೀಕಾಂತಮುನಿಮೀದೇಹಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಮಾರ್ಚಕಮ್ ||

ಆಶ್ರಮ ಕಾಲ – ೧೭೩೫ – ೧೭೪೫

ಆಶ್ರಮ ಗುರುಗಳು – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ತೀರ್ಥರು

ಆಶ್ರಮ ಶಿಷ್ಯರು – ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥರು

ಆಶ್ರಮ ಶಿಷ್ಯರು – ಶ್ರಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ತೀರ್ಥರು

Comments are closed.