↑ Return to Yatigalu

Sripadaraja Mutt

Satyavrata Tirtharu

Sripadaraja Mutt Parampare Sri Satyavratha Tirtharu Vrundavana @ Srirangam Period 1384-1408 Ashrama Shishyaru of Sri Adiraja Tirtharu; Ashrama Gurugalu of Sri Swarna Varna Tirtharu ಲೋಕೇಶು ವಿಖ್ಯಾತ ಸುಕೀರ್ತಿಮಂತಂ |ಧೀಮಂತಮಾಧ್ಯಂ ಕ್ಷಿತಿಪಾಲಜಾತಂ | ಸತ್ಯವ್ರತಂ ಜ್ಞಾನವಿರಾಗಯುಕ್ತಂ |ಭಕ್ತಂಹರೇ ಸತ್ಯವ್ರತಂ ಭಜೇಹಂ | लोकेशु विख्यात सुकीर्तिमंतं । धीमंतमाध्यं क्षितिपालजातं । सत्यव्रतं ज्ञानविरागयुक्तं ।भक्तंहरे सत्यव्रतं भजेहं । lōkēśu vikhyāta sukīrtimaṁtaṁ | dhīmaṁtamādhyaṁ kṣitipālajātaṁ …

View page »

sripadarajaru-N-copy

Sripadarajaru

Parents Sheshagiriyappa & Giriyamma Birth Place Abboor Birth Name Lakshminarayana Year  of Birth 1406 Upanayana 1411 Brahmopadesha presence Sri Svarnavarna Tirtharu Ashrama Gurugalu Sri Svarnavarna Tirtharu Sanyasa Sweekara 1412 @ Sriranga Ashrama Nama Sri Lakshminarayana Tirtharu Ashrama Shishyaru Sri Hayagreeva Tirtharu Vidya Gurugalu Sri Vibudendra Tirtharu Upasya Moorthi Gopinatha Ankita Rangavittala(swapna labda), Gopinatha Main Shishya …

View page »

Swarnavarna Tirtharu

Real name – Sri Parashurama Tirtharu Aradhana – Jyesta Bahula Chouthi Vrundavana – Srirangam (TN) Ashrama Period – 1400 – 1420 AD Ashrama Gurugalu – Sri Satyavratha Theertharu Ashrama Shishyaru – Sri Sripadarajaru वसुधातल विख्यातं वैराग्यादि गुणार्णवं । वेदवेदांग चतुरं स्वर्णवर्णगुरुं भजे ॥ ವಸುಧಾತಲ ವಿಖ್ಯಾತಂ ವೈರಾಗ್ಯಾದಿ ಗುಣಾರ್ಣವಂ | ವೇದವೇದಾಂಗ ಚತುರಂ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಗುರುಂ ಭಜೇ || Click for …

View page »

sudhinidhi

Sudhinidhi Tirtharu

Sri Sudhinidhi Thirtharu – click here (For Details see the article by Vidwan Adoni Vasudevacharyaru) (Sreepadaraja Mutt) Aradhana – Palguna Bahula Astami Ashrama Sweekara 1888 Vrundavana @ Erode  – 1908 Janma Naama – Hariyappacharyaru Sreegalu is also called as Hariyappachar Swamigalu

View page »

vijayanidhi1

Vijayanidhi Tirtharu

Sri Vijayanidhi Theertharu -click (Sreepadaraja Mutt) శ్రీ విజయనిధితీర్థరు (ముళబాగిలు) (శ్రీపాదరాజమఠ) సత్యదీప్తం శాంత్యాది గుణమండితం | శ్రీసత్యనిధిసంజాతం విజయాఖ్యనిధిం భజే | ಶ್ರೀ ವಿಜಯನಿಧಿತೀರ್ಥರು (ಮುಳಬಾಗಿಲು) (ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಮಠ) ಸತ್ಯದೀಪ್ತಂ ಶಾಂತ್ಯಾದಿ ಗುಣಮಂಡಿತಂ | ಶ್ರೀಸತ್ಯನಿಧಿಸಂಜಾತಂ ವಿಜಯಾಖ್ಯನಿಧಿಂ ಭಜೇ | श्री विजयनिधितीर्थरु (मुळबागिलु) (श्रीपादराजमठ) सत्यदीप्तं शांत्यादि गुणमंडितं । श्रीसत्यनिधिसंजातं विजयाख्यनिधिं भजे । ஶ்ரீ விஜயநிதிதீர்தரு (முளபாகிலு) (ஶ்ரீபாதராஜமட) ஸத்யதீப்தம் ஶாம்த்யாதி குணமம்டிதம் | ஶ்ரீஸத்யநிதிஸம்ஜாதம் விஜயாக்யநிதிம் பஜே | Ashrama …

View page »

medhanidhigalu1

Medhanidhi Tirtharu

ಗೋಪೀನಾಥ ಸಪರ್ಯಾದಿ ವೈರಾಗ್ಯಗುಣಶಾಲಿನ: | ಮೇಧಾನಿಧಿಗುರೂನ್ವಂದೆ ಸಚ್ಚಿಷ್ಯಾಪನ್ನಿವಾರಕಾನ್ | गॊपीनाथ सपर्यादि वैराग्यगुणशालिन: । मॆधानिधिगुरून्वंदॆ सच्चिष्यापन्निवारकान् । gOpInAtha saparyAdi vairAgyaguNaSAlina: | mEdhAnidhigurUnvandE sacciShyApannivArakAn| Vrundavana @ Pallipalayam Period 1906-1926 Aradhana day – Kartika Bahula Amavasye Mutt – Sripadaraja Mutt Birth Name – Srinivasacharya AShrama Gurugalu – Sri Sudhinidhi Tirtharu Ashrama Shishyaru – Sri Dayanidhi Tirtharu Sri Medhanidhi Theertha was …

View page »

Srikaantha Tirtharu

Srikaantha Theertharu (Sreepadarajamutt – click ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾಸಕ್ತ ಹೃದಯಂ ವಿದ್ವತ್ ಕಮಲ ಭಾಸ್ಕರಂ | ಶ್ರೀಕಾಂತಮುನಿಮೀದೇಹಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಮಾರ್ಚಕಮ್ || ಆಶ್ರಮ ಕಾಲ – ೧೭೩೫ – ೧೭೪೫ ಆಶ್ರಮ ಗುರುಗಳು – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ತೀರ್ಥರು ಆಶ್ರಮ ಶಿಷ್ಯರು – ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥರು ಆಶ್ರಮ ಶಿಷ್ಯರು – ಶ್ರಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ತೀರ್ಥರು

View page »

Lakshmikantha Tirtharu, Sri Sripadaraja Mutt

Lakshmikantha Tirtharu

Sri Lakishmikantha Theertha (1726 – 1740) Ashrama Gurugalu – Sri Lakshminatha Tirtharu Ashrama Shishyaru – Sri Srikanta Tirtharu Vrundavana pravesha – Jeshta shudha chaturdshi Vrundavana – Vengarai (T N ) He was the 18th Peetadhipathi of Sri Sripadaraja Matha. He stayed in Narasimha Theertha and worshipped Lord Yoga Narasimha for some time. Later, he travelled …

View page »

Uddanda Ramachandra

“Sri Uddanda Ramachandra Thirtharu” (Sreepadaraja Mutt) (14th  pontiff) ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಸಂಜಾತಮ್ ಧುರ್ಮತಧ್ವಾಂತ ಭಾಸ್ಕರಮ್ | ಉದ್ದಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರಾಖ್ಯ ಗುರುಂ ವಂದೇ ನಿರಂತರಮ್ | Gopalaswamy Sanjaathan DhuRmathaDwantha Bhaskaraam| Uddanda Ramachandryaakhya Gurum Vandhe Nirantharam He helped the chieftain of Penagonda in performing his political duties. Sri Ramachandra Thirtharu is believed to keep his “Danda” for Vigil on the sacred box  which …

View page »

Anandanidhi Tirtharu

Sri Anandanidhi Tirtharu Sripadaraja Mutt Parampare ODAMPALLI BRANCH OF SRIPADARAJA MUTT Vrundavana @ Mysore Sanyasashrama period – 1839 – 1883 Ashrama Gurugalu  – Sri Yashonidhi Tirtharu Ashrama Shishyaru – Sri Sumathi Nidhi Tirtharu Aradhana – Ashwayuja Bahula Ashtami Charama shloka – ಆನಂದನಿಧಿತೀರ್ಥಂ ಚ ಗಯಾಪಾಲೈ ಸಂಪೂಜಿತಮ್ | ಮಹಿಷಾಸುರ ಪುರ್ಯಾಂತು ವಂದೇ ಬೃಂದಾವನೇಸ್ಥಿತಮ್ | aanandanidhitIrthaM cha gayaapaalai sampUjitam …

View page »

Prajnanidhi Tirtharu

Sri Prajna Nidhi Thirthara Aradhana (Sreepadarajamutt) vEdashaastraabdhi mathanaat jnaanam yasya prakaashatE | praajnanidhitIrthaaKya dadyaanmE jnaana sampadaa: || ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾಬ್ಧಿ ಮಥನಾತ್ ಜ್ಞಾನಮ್ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶತೇ | ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಧಿತೀರ್ಥಾಖ್ಯ ದದ್ಯಾನ್ಮೇ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪದಾ: || Aradhana day           :    Chaitra Shukla Navami Parampare                  :    Sri Sripadaraja Mutt (26th pontiff) …

View page »

Srinidhi Thirtharu, Pallipalyam

Srinidhi Tirtharu

ಸುಸಂಸ್ತುತಿ ಪ್ರಣಯನ ಪ್ರಸನ್ನ ಗುರುರಾಜಕಮ್ | ಗುರುಂ ಶ್ರೀನಿಧಿತೀರ್ಥಾಖ್ಯಂ ಸತ್ ಶ್ರೀಕಾಂತಮಾಭಜೇ | Ashrama Period – 1761 – 1787 Vrundavana – Pallipalayam susamstuti praNayana prasanna gururaajakam | gurum shrInidhitIrthaaKyam sat shrIkaantamaabhajE | सुसंस्तुति प्रणयन प्रसन्न गुरुराजकम् । गुरुं श्रीनिधितीर्थाख्यं सत् श्रीकांतमाभजे । Ashrama Gurugalu – Sri Srikanta Thirtharu Ashrama Shishyaru – Sri Vidyaanidhi Thirtharu

View page »

subodhanidhi Tirtharu

प्राज्ञनिधि संजातं षाष्ठीक कुल भूषणं । भक्त्यादि भूषणं नौमि सुबोधनिधि तीर्थकं । ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಧಿ ಸಂಜಾತಂ ಷಾಷ್ಠೀಕ ಕುಲ ಭೂಷಣಂ | ಭಕ್ತ್ಯಾದಿ ಭೂಷಣಂ ನೌಮಿ ಸುಬೋಧನಿಧಿ ತೀರ್ಥಕಂ | Vrundavana @ Mulbagilu Ashrama Period – 1818-1839 Vyavahara Nama – Hebbani Sheshacharya Vrundavana pravesha – Ashwayuja Bahula Chouthi praaj~janidhi sanjaatam ShaaShThIka kula bhUShaNam | bhaktyaadi bhUShaNam noumi subOdhanidhi tIrthakam | Ashrama …

View page »

Adiraja Tirtharu

Sri Adiraja Tirtharu Aradhana Day – Pushya Shudda Dashami Vrundavana @ Srirangam (TN) Ashrama period – 1364- 1384 ಪರಶುರಾಮ ಕರೋತ್ಥಂ ಸುಶಾಂತ್ಯಾದಿಗುಣಾರ್ಣವಂ | ತತ್ವಪ್ರದಿಪಾಮೃತಾಸಕ್ತಂ ಆದಿರಾಜಗುರುಂಭಜೇ | परशुराम करोत्थं सुशांत्यादिगुणार्णवं । तत्वप्रदिपामृतासक्तं आदिराजगुरुंभजे । Ashrama Gurugalu – Sri Parashurma Tirtharu Ashrama Shishyaru – Sri Satyavrata Tirtharu

View page »

Gnannanidhigalu_ Srirangapattana

Jnananidhi Tirtharu

Sri Jnananidhi Tirtharu  “ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನನಿಧಿತೀರ್ಥರು” ಪಶ್ಚಿಮೇ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಬೃಂದಾವನೇಸ್ಥಿಥಮ್ | ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಕರಾಬ್ಜೋಥ್ಥಮ್ ನೌಮಿ ಜ್ಞಾನನಿಧಿಯತಿಮ್| पश्चिमे श्रीरंगनाथ क्षेत्रे बृंदावनेस्थिथम् । विद्यानिधिकराब्जोथ्थम् नौमि ज्ञाननिधियतिम्। paSchimE SrIranganaatha kShEtrE bRundaavanEsthitham | vidyaanidhikaraabjOththam noumi Jnaananidhiyatim| Vrundavana Pravesha – Magha Hunnime day Vrundavana @ Srirangapatna 23rd Peethadipahi in the parampara of Sri Sripadaraja Mutt Ashrama gurugalu Sri  Vidyanidhigalu (Erode). Ashrama shisyaru Sri  …

View page »

Lakshmipathi Tirtharu

Sri Lakshmipathi Tirtharu (Sripadaraja Mutt) Vrundavana – Pallipalayam Period 1700-1715 Aradhana – Ashada Shudda Dwadashi sukhatIrthamataabdiMdu jaataMlakShmImanOharaat | sarvaabhIShTapradaMnRUNaaM lakShmIpati guruMbhajE | सुखतीर्थमताब्दिंदु जातंलक्ष्मीमनोहरात् । सर्वाभीष्टप्रदंनॄणां लक्ष्मीपति गुरुंभजे | ಸುಖತೀರ್ಥಮತಾಬ್ದಿಂದು ಜಾತಂಲಕ್ಷ್ಮೀಮನೋಹರಾತ್ | ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಂನೄಣಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಗುರುಂಭಜೇ | Sri Lakshmipathi Theertha was not only a great scholar but also a good doctor.   . At that time he …

View page »

Vidyanidhi Tirtha

(Sripadaraja Mutt parampare) Period 1782 – 1795 Ashrama Gurugalu – Sri Srinidhi Tirtharu Ashrama Shishyaru – Sri Gunanidhi Tirtharu Aradhana day – Vaishaka Shudda Paadya ವಿದ್ಯಾಂಭೋದಿಸಂಭೂತಂ ವಿದುಷಾಂಚ ಸದಾಪ್ರಿಯಂ  | ಪೂಜಯಂತಂ ವಿಠ್ಠಲಾಧೀನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಂ ಮುದಾ || विद्यांभोदिसंभूतं विदुषांच सदाप्रियं  । पूजयंतं विठ्ठलाधीन् वंदे विद्यानिधिं मुदा ॥ vidyaaMbhOdhisaMbhUtaM viduShaaMcha sadaapriyaM  | pUjayaMtaM viThThalaadhIn vaMdE vidyaanidhiM mudaa || …

View page »

Vignanidhi Tirtharu - Vrundavana

Vijnananidhi Tirtharu

ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಸುಹೃತ್ ಪಾದ್ಮರಾಜಮಂದಿರವರ್ಧಕಂ | ಶ್ರೀವಿಜ್ಞಾನನಿಧಿಂ ವಂದೇ ವೇದವಿಜ್ಞಾನ ದರ್ಶಕಂ | पूर्णप्रज्ञसुहृत् पाद्मराजमंदिरवर्धकं । श्रीविज्ञाननिधिं वंदे वेदविज्ञान दर्शकं । பூர்ணப்ரஜ்ஞஸுஹ்ருத் பாத்மராஜமம்திரவர்தகம் | ஶ்ரீவிஜ்ஞாநநிதிம் வம்தே வேதவிஜ்ஞாந தர்ஶகம் | పూర్ణప్రజ్ఞసుహృత్ పాద్మరాజమందిరవర్ధకం | శ్రీవిజ్ఞాననిధిం వందే వేదవిజ్ఞాన దర్శకం | Aradhana day – Bhadrapada Krishna Trayodashi Father –  Sri Krishnamurthy Achar – later became Sri Satyanidhi Tirtharu of Sripadaraja Mutt Poorvashrama name – …

View page »

Gunanidhi Tirtharu

ಶ್ರೀ ಗುಣನಿಧಿತೀರ್ಥರು (ತಾಯೂರು) ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ತಂ ಸುವಿದ್ವನ್ಮಣಿವಿರಾಜಿತಂ | ಸುಮೃಷ್ಟಾನ್ನಪ್ರದಾತಾರಂ ವಂದೇ ಗುಣನಿಧಿಂ ಮುನಿಂ | श्री गुणनिधितीर्थरु (तायूरु) ज्ञाननिधि कराब्जोत्तं सुविद्वन्मणिविराजितं । सुमृष्टान्नप्रदातारं वंदे गुणनिधिं मुनिं । Sreepadaraja Mutt parampare Ashrama Gurugalu – Sri Jnaananidhi Tirtharu (Srirangapatna) Ashrama Shishyaru – Sri Gunasaranidhi Tirtharu (Mulbagilu) Period – 1798 – 1804 Aradhana – Magha Bahula Saptami Vrundavana @ Tayooru near …

View page »

Gunasaranidhi

Sri Gunasaranidhi Tirtharu Vrundavana @ Mulabagilu Aradhana – Pushya Shudda Dashami Ashrama period – 1804 – 1813 गुणरत्नाकरं पूर्णं निध्यर्णवोदितं । गुणसराख्य योगींद्रं सेवेहं ज्ञानसिद्धये । ಗುಣರತ್ನಾಕರಂ ಪೂರ್ಣಂ ನಿಧ್ಯರ್ಣವೋದಿತಂ | ಗುಣಸರಾಖ್ಯ ಯೋಗೀಂದ್ರಂ ಸೇವೇಹಂ ಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಯೇ | Ashrama Gurugalu – Sr Guna Nidhi Tirtharu Ashrama Shishyaru – Sri Prajna nidhi Tirtharu

View page »

Yashonidhi

Sri Yashonidhi Tirtharu (ODAMPALLI BRANCH OF SRIPADARAJA MUTT) Vrundavana @ Pallipalayam Period 1838 – 1856 ಯಥೇಚ್ಚಮನ್ನದಾತಾರಂ ಸದಾ ದೀನಾನುರಾಗಿಣಂ | ಯಶೋನಿಧಿಂ ಸ್ತುವೇನಿತ್ಯಂ ಯಶಸಾಭಾಸಿತಂ ಗುರುಂ | यथेच्चमन्नदातारं सदा दीनानुरागिणं । यशोनिधिं स्तुवेनित्यं यशसाभासितं गुरुं । Aradhana – Pushya Shudda Dashami Ashrama Gurugalu – Sri Taponidhi Tirtharu Ashrama Shishyaru – Sri Ananda Nidhi Tirtharu

View page »

070-410 exam JN0-102 exam 70-411 exam C_TADM51_731 exam C4090-958 exam 70-483 exam EX300 exam 070-461 exam MB2-702 exam MB7-702 exam 220-802 exam 400-101 exam 646-206 exam 700-501 exam 70-480 exam C4040-108 exam MB2-701 exam 070-411 exam 100-101 exam 640-554 exam 700-505 exam 70-457 exam 70-460 exam C2150-197 exam EX0-001 exam 070-243 exam 70-466 exam C_THR12_66 exam C4040-225 exam 1Z0-061 exam 70-347 exam C4090-452 exam VCP-550 exam 070-177 exam 070-412 exam 70-417 exam 70-463 exam 70-488 exam C_HANATEC131 exam C2090-303 exam C2090-614 exam 70-331 exam MB5-705 exam 070-247 exam 070-347 exam 070-463 exam 300-206 exam 70-243 exam 74-325 exam C2020-622 exam C2030-283 braindumps C2090-540 braindumps C2180-278 braindumps HP0-J73 braindumps ICBB braindumps 070-246 braindumps 070-341 braindumps 070-417 braindumps 070-457 braindumps 070-458 braindumps 1Z0-481 braindumps 1Z0-599 braindumps 300-207 braindumps 70-246 braindumps 70-414 braindumps A00-240 braindumps C_TAW12_731 braindumps C4030-670 braindumps C4040-224 braindumps C4090-450 braindumps C4120-783 braindumps EX200 braindumps MB2-700 braindumps MB3-700 braindumps MB6-869 braindumps OG0-093 braindumps VCP-510 braindumps VCP550 braindumps 070-178 braindumps 070-331 braindumps 070-467 braindumps 070-667 braindumps 070-684 braindumps 070-687 braindumps 1Z0-051 braindumps 1Z0-060 braindumps 1Z0-478 braindumps 1Z0-485 braindumps 1Z0-897 braindumps 200-120 braindumps 220-801 braindumps 500-201 braindumps 70-346 braindumps 70-412 test 70-458 test 70-486 test 820-421 test 820-422 test C2170-008 test C2180-275 test C2180-276 test C4040-123 test JN0-343 test M70-201 test M70-301 test NS0-504 test 70-410 test PW0-204 test 3001 test 050-720 test 070-480 test 070-487 test 1Z0-062 test 1Z0-597 test 1Z0-899 test 250-310 test 350-018 test 400-051 test 70-178 test 70-331 test 70-413 test 70-465 test 70-467 test 70-484 test 70-485 test 74-338 test 74-344 test 810-420 test 98-367 test C_HANASUP_1 test C_TSCM52_66 test C2010-571 test C2040-988 test C4040-226 test C4120-782 test CISSP test CPCM test M70-101 test MB6-700 test MB7-701 test VCAD510 test 3605 test 7303 test 000-563 test 070-337 test 070-414 test 070-459 test 070-460 test 400-101 test 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 test 070-410 test JN0-102 test 70-411 test C_TADM51_731 test C4090-958 test 70-483 test EX300 test 070-461 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test