|| ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಮಾತ್ರ || ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆ ಪಡೆಯದವ ಧರೆಯೊಳಗಿದ್ದರೇನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು ||

Sushmeendra Tirtharu

sudhIjanasumandaaram sudhIndrasutasupriyam |

sushamIndragurum vandE sujayIndrakarOdbhavam |

ಸುಧೀಜನಸುಮಂದಾರಂ ಸುಧೀಂದ್ರಸುತಸುಪ್ರಿಯಂ |
ಸುಶಮೀಂದ್ರಗುರುಂ ವಂದೇ ಸುಜಯೀಂದ್ರಕರೋದ್ಭವಂ |

सुधीजनसुमंदारं सुधींद्रसुतसुप्रियं ।
सुशमींद्रगुरुं वंदे सुजयींद्रकरोद्भवं ।

Father                      – Sri Raja S Rajagopalachar

Mother                     – Smt Padmavathamma

Janma nama            – Sri Suprajnendrachar

(popularly called as “Suppi”)

Birth place               – Nanjanagud

Ashrama Sweekara – Sept 1985

Ashrama period       – 1985 to 2009

Peetarohana             – 12.02.1986

Vrundavana              – 11.4.2009 @ Mantralaya

Ashrama Gurugalu   – Sri Sujayeendra Tirtharu

Ashrama Shishyaru  – Sri Suvidyendra Tirtharu

Ashrama Shishyaru  –  Sri Suyateendra Tirtharu

Sri Sushmeendra Tirtharu is responsible for our Shakambari Nagar Rayara Mutt development.  He had done the Initial Shilaanyaasa and shankustapane for our Shakambari Nagara Rayara Mutt.

Leave a Reply