|| ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಮಾತ್ರ || ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆ ಪಡೆಯದವ ಧರೆಯೊಳಗಿದ್ದರೇನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು ||

Suprajnendra Tirtharu

Sri Suprajnendra Thirtharu

ಶ್ರೀ ಸುಪ್ರಜ್ಞೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು (ನಂಜನಗೂಡು)
ಸುಧಾಜಿಜ್ಞಾಸಯಾ ಸರ್ವಸುಬುಧಾನಂದದಾಯಕಾನ್ |
ಸುಪ್ರಜ್ಞೇಂದ್ರಮುನೀನ್ ವಂದೇ ಸದಾ ವಿದ್ಯಾಗುರೂನ್ಮಮ |

श्री सुप्रज्ञेंद्रतीर्थरु (नंजनगूडु)
सुधाजिज्ञासया सर्वसुबुधानंददायकान् ।
सुप्रज्ञेंद्रमुनीन् वंदे सदा विद्यागुरून्मम ।

Suprajnendratheertharu


Aradhana Day : Magha Masa Krishna paksha Shasti
Parampare : Shri Rayara Mutt
Peetadhipathitwa Duration: 1884-1903
Ashrama GurugaLu : Sri Sugunendra Tirtha
Ashrama shishyaru: Sri Sukrutheendra Tirtha
Vrundavana : Nanjangud
Poorvashrama name : Gururajacharya


Leave a Reply