|| ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಮಾತ್ರ || ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆ ಪಡೆಯದವ ಧರೆಯೊಳಗಿದ್ದರೇನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು ||

Sukruteendra Tirtharu

ಸುವಿದ್ವತ್ಕಮಲೋಲ್ಲಾಸಮಾರ್ತಾಂಡಂ ಸುಗುಣಾಕರಂ
ಸಚ್ಚಾಶಾಸ್ತ್ರಸಕ್ತಹೃದಯಂ ಸುಕೃತೀಂದ್ರಗುರುಂ ಭಜೇ |
सुविद्वत्कमलोल्लासमार्तांडं सुगुणाकरं
सच्चाशास्त्रसक्तहृदयं सुकृतींद्रगुरुं भजे ।
suvidvatkamalōllāsamārtāṁḍaṁ suguṇākaraṁ
saccāśāstrasaktahr̥dayaṁ sukr̥tīṁdraguruṁ bhajē |

Period – 1903-1912
Vrundavana @ Nanjangud
Aradhana – Ashwayuja Shudda Dashami
Ashrama Gurugalu –  Sri Supragnendra Thirtharu
Ashrama Shishyaru – Sri Susheelendra Thirtharu

Leave a Reply