|| ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಮಾತ್ರ || ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆ ಪಡೆಯದವ ಧರೆಯೊಳಗಿದ್ದರೇನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು ||

Sujnanendra Tirtha

sugnanendra-thirtharu-nanjanagud sugnanendraru-nanjanagud

सुधासारार्थतत्वज्ञं सुरद्रुमसमं सतां ।
सुराधिपगुरुप्रख्यं सुज्ञानेंद्र गुरुं भजे ॥
ಸುಧಾಸಾರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಂ ಸುರದ್ರುಮಸಮಂ ಸತಾಂ |
ಸುರಾಧಿಪಗುರುಪ್ರಖ್ಯಂ ಸುಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಗುರುಂ ಭಜೇ ||

Ashrama Period  –  1836 to 1861

Poorvashrama name  – Raghavendracharya
He is the great grandson of Sri Vadeendra Thirtharu
Aradhana – Shravana Bahula Chaturthi
Ashrama Gurugalu – Sri Sujanendra Thirtharu
Ashrama Shishyaru – Sri Sudharmendra Thirtharu
He has done Srimannyaya sudha mangala 8 times
Grantagalu – Chandrika mandanam
(Sudha Vyakyaana)
Sriramapanchakam (Stotra)

Some informations about Sri Sujnanendra Thirtharu

He was a great tapasvi .   One day when he was doing taps, a sparrow which used to sit in a small hole in his tapa room was making lot of noice.  He was disturbed and he could not have concentration for doing tapas, he  opened his eyes.  There, he saw a sparrow (Gubbachi),  and suddenly the sparrow died.   Sreegalu was shocked at the incident and he told one of his shishyas to do prokshane of  some Mantrargyodaka on the sparrow.  As soon the prokshane is done, the sparrow got back the life and flew away.     This is an example of his tapa shakti.

An incident during Sri Mummadi Krishnaraja Vodeyar rule in Nanjangud. –  Once the King of Mysore, Sri Mummadi Krishnaraja Vodeyar sent his deputy commissioner, who was an English man to do some of the Mutt’s work.     He had sent a message through Raja Sri Rajagopalacharya, the poorvashrama son of the Swamiji that the Deputy Commissioner will look after the mutt’s needs.  But swamiji did not say anything.   Thinking that the mounam sammathi lakshnam, he sent the DC to Swamiji’s sannidhana.   At that time Sreegalu was doing tapas near a Tulasi Vrundavana.  When the DC went near the Tulasi Vrundavana, he could not see any body but the entire shishyas of swamiji were seeing the swamiji but not the English DC.  Even the people who had accompanied the DC also could see the swamiji but not the English DC.   After realising that the Swamiji is not interested in seeing the English DC,  he went back.   From this we can understand that he was giving darshana as per his jnaana only.

Prathistapana of Shila mooruthi of Rayaru Once Rayaru came in a dream of a dhobi (cloth washer) and told him that the stone in which he was washing the clothes had the saannidhya of Sri Rayaru and the written sketch of rayaru.   Next day when the cloth washer was washing the clothes in Srirangapatna, he heard a sound which looked like “Omkara”, he was shocked and he turned the stone,  he was surprised to note that the back side of the stone had the abhayamudrita padmasanasta rayara photo.   Immediately he carried it to Mysore and from there Sri Mummadi Krishnarajaya Vodeyar also accompanied (who had a similar dream in the previous day) it to Nanjanagud.   There Sri Sujnanendra Thirtharu did the pratistapane of Rayara Stone, which is being worshipped even today.

Vrundavana of Sujnanendra Thirtharu Sri Sujnanendra Thirtharu wished to have his vrundavana at Mantralaya.     But rayaru came in his dream and told him that his vrundavana must be at Nanjanagud and that he will have the same importance for his aradhana like that of rayaru.   Then he decided to stay in Nanjangud itself and have his vrundavana there itself.

(Source – Parimala)

Leave a Reply