↑ Return to Yatigalu

Moola Parampare

Padmanabha Tirtharu - Suyateendra Tirtharu

Padmanabha Tirtharu

Aradhana Day Karthika Bahula Chaturdashi Peethadhipathwa Period 1317-1324AD Vrundavana Anegondi (later Navavrundavana) Mruttika Vrundavana Mulabagilu Ashrama Gurugalu Acharya Madhwa Birth Name Shobana Bhatta Original Place Banks of Godavari river Astana Vidwan, Raaja Guru Raja Mahendri near Godavari River Vrundavana Pravesha 16.11.1324AD River Tungabadra Padmanabha Tirtharu Kannada – click Padmanabha Tirtharu – English PDF – Click …

View page »

brahamnya-theertharu

Brahmanya Tirtharu

Sri BRAHMANYA TIRTHA SREEPADANGALAVARU Vrundavana – Abboor Aradhana – Vaishaka Krishna Ekaadashi Ashrama Gurugalu – Sri Purushottama Tirtharu Ashrama Shishyaru – Sri Vyasarajaru Amsha – Surya ಕಂಸಧ್ವಂಸಿಪದಾಂಭೋಜ ಸಂಸಕ್ತೋ ಹಂಸಪುಂಗವ: | ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗುರುರಾಜಾಖ್ಯೋ ವರ್ತತಾಂ ಮಮ ಮಾನಸೇ || Kamsadhwamsi padaambhOja samsaktO hamsapungava: | brahmaNyagururaajaakYO vartataam mama maanasE | (ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರು – ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ)  (Sri vyasarajaru in Tatparya chandrika) ಸಮುತ್ಸಾರ್ಯತಮ:ಸ್ತೋಮಂ …

View page »

Narahari Tirtharu

ಸಸೀತಾ ಮೂಲರಾಮಾರ್ಚಾ ಕೋಶೇ ಗಜಪತೇ: ಸ್ಥಿತಾ| ಯೇನಾನೀತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನೃಹರಿಭಿಕ್ಷವೇ | ससीता मूलरामार्चा कोशे गजपते: स्थिता। येनानीता नमस्तस्मै श्रीमनृहरिभिक्षवे । sasItaa mUlaraamaarchaa kOshE gajapatE: sthitaa| yEnaanItaa namastasmai shrImanRuharibhikShavE | ಗಜಪತಿ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀತಾಸಮೇತ ರಾಮಚಂದ್ರದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಮಧ್ವ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಧೀಮಂತ ಯತಿಗಳಾದ ಪ್ರಾತ:ಸ್ಮರಣೀಯ ಶ್ರೀ ನರಹರಿತೀರ್ಥರ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಮೋನಮ: ||   ಭೂದೇವಿಪರಮಾಸಕ್ತೋ ರಘ್ವೀಶಪದಮಾನಸ: | ನೃಹರ್ಯಾಖ್ಯಗುರುರ್ಭೂಯಾತ್ ಅಸ್ಮದಿಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ || भूदेविपरमासक्तो रघ्वीशपदमानस: । नृहर्याख्यगुरुर्भूयात् …

View page »

Madhava thirtharu - Mannur

Madhava Tirtharu

Paduke used by Madhava Tirtharu साधिताखिलसत्तत्वं बाधिताखिलदुर्मतं । बोधिताखिलसन्मार्गं माधवाख्ययतिं भजे । ಸಾಧಿತಾಖಿಲಸತ್ತತ್ವಂ ಬಾಧಿತಾಖಿಲದುರ್ಮತಂ | ಬೋಧಿತಾಖಿಲಸನ್ಮಾರ್ಗ ಮಾಧವಾಖ್ಯ ಯತಿಂ ಭಜೇ | ஸாதிதாகிலஸத்தத்வம் பாதிதாகிலதுர்மதம் | போதிதாகிலஸந்மார்கம் மாதவாக்யயதிம் பஜே | సాధితాఖిలసత్తత్వం బాధితాఖిలదుర్మతం | బోధితాఖిలసన్మార్గం మాధవాఖ్యయతిం భజే | He is the third direct disciple of Sri Acharya Madhwa, After Sri Padmanabha Tirtharu, Narahari Tirtharu. JANMA NAAMA – VISHNU SHASTRI …

View page »

akshobhya1

Akshobhya Tirtharu

Sri Akshobhya Tirtharu Aradhana Day – Margashira Bahula Panchami Vrundavana @ Malakheda, Near Kaagini River   Ashrama Gurugalu – Sri Madhwacharyaru Ashrama Shishyaru – Sri Jayatheertharu yO vidyaaranya vipinam tattvamasyachinath | shrImadakshObhyatIrthaarya hamsEna tam namaamyaham| ಯೋ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ವಿಪಿನಂ ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಸಿನಾಚಿನತ್ | ಶ್ರೀಮದಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥಾರ್ಯ ಹಂಸೇನ ತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್| यो विद्यारण्य विपिनं तत्त्वमस्यसिनाचिनत् । श्रीमदक्षोभ्यतीर्थार्य हंसेन तं नमाम्यहम्।   Janma …

View page »

jaya-page-001

Jayatirtharu

  ಚಿತ್ರೈ: ಪದೈಶ್ಚ ಗಂಭೀರೈರ್ವಾಕ್ಯೈರ್ಮಾನೈರಖಂಡಿತೈ: | ಗುರುಭಾವಂ ವ್ಯಂಜಯಂತೀ ಭಾತಿ ಶ್ರೀಜಯತೀರ್ಥವಾಕ್ || Sri Vyasarajaru in Nyayamruta Sri Jayatirtha’s words are full of gaambheerya.  Each word or sentence has deep meaning.  His words can never be condemned as he has given pratyakshaadi pramaaNaas.  More ever it is full of guru Acharya Madhwa’s intentions.  As such it is shining. …

View page »

Sri KavindraTeerthara Pooje 6

Kavindra Tirtharu

Sri Kaveendra Tirtharu ವೀಂದ್ರಾರೂಡಪದಾಸಕ್ತಂ ರಾಜೇಂದ್ರಮುನಿಸೇವಿತಮ್ | ಶ್ರೀಕವೀಂದ್ರಮುನಿಂ ವಂದೇ ಭಜತಾಂ ಚಂದ್ರಸನ್ನಿಭಮ್ || Sri Rajendra Tirtharu was the shishya of Sri Vidyadhirajaru before Sri Kavindra Tirtharu.    Vidyadhirajaru  gave sanyasa to Rajendra Tirtharu when he was ill.  But when he recovered he didn’t placed him the vidya simhasana, instead he ordained it to Kavindra Tirtharu.  The charama shloka …

View page »

Vidyadhiraja Tirtharu

Aradhana Day – Vaishaka Shudda Triteeya (Akshaya Triteeya Day) Sri Vidyadhiraja Tirtharu – Aradhana माद्यदद्द्वैत्यंधकारप्रद्यॊतनमहर्निशम् । विद्याधिराजं सगुरुं ध्यायामि करुणाकरम् ॥ ಮಾದ್ಯದದ್ದ್ವೈತ್ಯಂಧಕಾರಪ್ರದ್ಯೊತನಮಹರ್ನಿಶಮ್ | ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜಂ ಸಗುರುಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಕರುಣಾಕರಮ್ || maadyadaddvaityandhakaara pradyOtanamaharnisham | vidyaadhiraajam sagurum dhyaayaami karuNaakaram || vidyaadheeshapadaasaktO vidyaakoushalyasaMyuta: | vidyaadhiraajatIrthaaKYO gururbhUyaadabhIShTada: | ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪದಾಸಕ್ತೋ ವಿದ್ಯಾಕೌಶಲ್ಯಸಂಯುತ: | ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜತೀರ್ಥಾಖೋ ಗುರುರ್ಭೂಯಾದಭೀಷ್ಟದ: | विद्याधीशपदासक्तो विद्याकौशल्यसंयुत: । विद्याधिराजतीर्थाखो गुरुर्भूयादभीष्टद: । Poorvashrama …

View page »

vageesha1

Vageesha Tirtharu

ವಾಸುದೇವಪದದ್ವಂದ್ವವಾರಿಜಾಸಕ್ತಮಾನಸಮ್ | ಪದವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕುಶಲಂ ವಾಗೀಶಯತಿಮಾಶ್ರಯೇ || वासुदेवपदद्वंद्व वारिजासक्तमानसं । पदव्याख्यानकुशलं वागीशयतिमाश्रये । వాసుదేవపదద్వంద్వ వారిజాసక్తమానసం | పదవ్యాఖ్యానకుశలం వాగీశయతిమాశ్రయే | வாஸுதேவபதத்வம்த்வ வாரிஜாஸக்தமாநஸம் | பதவ்யாக்யாநகுஶலம் வாகீஶயதிமாஶ்ரயே | Sri Vaageesha Tirtharu (He is the 8th pontiff after  Sriman Acharya Madhwa) Ashrama Gurugalu – Sri Kaveendra Tirtharu Poorvashrama naama – Shri Raghunathacharya Vrundavana – Anegondi Navavrundavana Araadhana Day – Chaitra Bahula …

View page »

Purushottama Tirtharu

ಪುರುಷೋತ್ತಮಪಾದಾಬ್ಜಹೃದಯಶ್ಯಾಸ್ತ್ರಕೋವಿದ: | ಪುರುಷೋತ್ತಮತೀರ್ಥಾಖ್ಯೋ ಗುರುರ್ಭುಯಾದಭೀಷ್ಟದ: || purushottamapaadaabjahrudaysshyaastrakOvida: | purushottamatIrthaaKyO gururbhUyaadabhIShTada: || पुरुशॊत्तमपादाब्जह्रुदय्स्श्यास्त्रकोविद: । पुरुशॊत्तमतीर्थाख्यो गुरुर्भूयादभीष्टद: ॥ పురుశొత్తమపాదాబ్జహ్రుదయ్స్శ్యాస్త్రకోవిద: | పురుశొత్తమతీర్థాఖ్యో గురుర్భూయాదభీష్టద: || புருஶொத்தமபாதாப்ஜஹ்ருதய்ஸ்ஶ்யாஸ்த்ரகோவித: | புருஶொத்தமதீர்தாக்யோ குருர்பூயாதபீஷ்டத: || Aradhana day :  Chaitra Shudda Padya – Yugadi Dina It is the Guha Pravesha Day of (1416A.D) There is no Vrundavana as he entered Guha alive & never turned back. …

View page »

Ramachandra Tirtha

Sri Ramachandra Tirtharu He is the tenth pontiff from Sri Madhwacharyaru Ashrama Gurugalu – Sri Vageesha Tirtharu Ashrama Shishyaru – Sri Vibudhendra Tirtharu for Rayara Mutt Ashrama Shishyaru – Sri Vidyanidhi Tirtharu for Uttaradimutt द्युमण्यभिजनाभ्जेंदू रामव्यासपदार्चक: । रामचंद्रगुरुर्भूयात् कामितार्थप्रदायक: ॥ ದ್ಯುಮಣ್ಯಭಿಜನಾಭ್ಜೇಂದೂ ರಾಮವ್ಯಾಸಪದಾರ್ಚಕ: | ರಾಮಚಂದ್ರಗುರುರ್ಭೂಯಾತ್ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕ: || dyumaNyabhijanaabhjEndU raamavyaasapadaarchaka: | raamachandragururbhUyaat kaamitaarthapradaayaka: || Sri Ramachandra Tirtharu …

View page »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

070-410 exam JN0-102 exam 70-411 exam C_TADM51_731 exam C4090-958 exam 70-483 exam EX300 exam 070-461 exam MB2-702 exam MB7-702 exam 220-802 exam 400-101 exam 646-206 exam 700-501 exam 70-480 exam C4040-108 exam MB2-701 exam 070-411 exam 100-101 exam 640-554 exam 700-505 exam 70-457 exam 70-460 exam C2150-197 exam EX0-001 exam 070-243 exam 70-466 exam C_THR12_66 exam C4040-225 exam 1Z0-061 exam 70-347 exam C4090-452 exam VCP-550 exam 070-177 exam 070-412 exam 70-417 exam 70-463 exam 70-488 exam C_HANATEC131 exam C2090-303 exam C2090-614 exam 70-331 exam MB5-705 exam 070-247 exam 070-347 exam 070-463 exam 300-206 exam 70-243 exam 74-325 exam C2020-622 exam C2030-283 braindumps C2090-540 braindumps C2180-278 braindumps HP0-J73 braindumps ICBB braindumps 070-246 braindumps 070-341 braindumps 070-417 braindumps 070-457 braindumps 070-458 braindumps 1Z0-481 braindumps 1Z0-599 braindumps 300-207 braindumps 70-246 braindumps 70-414 braindumps A00-240 braindumps C_TAW12_731 braindumps C4030-670 braindumps C4040-224 braindumps C4090-450 braindumps C4120-783 braindumps EX200 braindumps MB2-700 braindumps MB3-700 braindumps MB6-869 braindumps OG0-093 braindumps VCP-510 braindumps VCP550 braindumps 070-178 braindumps 070-331 braindumps 070-467 braindumps 070-667 braindumps 070-684 braindumps 070-687 braindumps 1Z0-051 braindumps 1Z0-060 braindumps 1Z0-478 braindumps 1Z0-485 braindumps 1Z0-897 braindumps 200-120 braindumps 220-801 braindumps 500-201 braindumps 70-346 braindumps 70-412 test 70-458 test 70-486 test 820-421 test 820-422 test C2170-008 test C2180-275 test C2180-276 test C4040-123 test JN0-343 test M70-201 test M70-301 test NS0-504 test 70-410 test PW0-204 test 3001 test 050-720 test 070-480 test 070-487 test 1Z0-062 test 1Z0-597 test 1Z0-899 test 250-310 test 350-018 test 400-051 test 70-178 test 70-331 test 70-413 test 70-465 test 70-467 test 70-484 test 70-485 test 74-338 test 74-344 test 810-420 test 98-367 test C_HANASUP_1 test C_TSCM52_66 test C2010-571 test C2040-988 test C4040-226 test C4120-782 test CISSP test CPCM test M70-101 test MB6-700 test MB7-701 test VCAD510 test 3605 test 7303 test 000-563 test 070-337 test 070-414 test 070-459 test 070-460 test 400-101 test 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 test 070-410 test JN0-102 test 70-411 test C_TADM51_731 test C4090-958 test 70-483 test EX300 test 070-461 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test