|| ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಮಾತ್ರ || ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆ ಪಡೆಯದವ ಧರೆಯೊಳಗಿದ್ದರೇನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು ||

Vishnu Tatva Nirnaya

14 Vishnu tatva vinirnayaha 1

 

14 Vishnu tatva vinirnayaha 2

14 Vishnu tatva vinirnayaha 3

14 Vishnu tatva vinirnayaha 4 14 Vishnu tatva vinirnayaha 5 14 Vishnu tatva vinirnayaha 6 14 Vishnu tatva vinirnayaha 7 14 Vishnu tatva vinirnayaha 8 14 Vishnu tatva vinirnayaha 9 14 Vishnu tatva vinirnayaha 10

 

Leave a Reply