|| ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಮಾತ್ರ || ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆ ಪಡೆಯದವ ಧರೆಯೊಳಗಿದ್ದರೇನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು ||

Geetha Bhashya

Bhagavad Geetha Moola

 • Bhagavad Geetha Moola Part I
 • Bhagavad Geetha Moola Part II
 • Bhagavad Geetha Moola Part III
 • Bhagavad Geetha Moola Part IV
 • Bhagavad Geetha Moola Part V
 • Bhagavad Geetha Moola Part VI

Geetha Bhashya

 • Geetha Bhashya Part I
 • Geetha Bhashya Part II
 • Geetha Bhashya Part III
 • Geetha Bhashya Part IV
 • Geetha Bhashya Part V
 • Geetha Bhashya Part V
 • Geetha Bhashya Part VI
 • Geetha Bhashya Part VII
 • Geetha Bhashya Part VIII
 • Geetha Bhashya Part IX
 • Geetha Bhashya Part X
 • Geetha Bhashya Part XI

Leave a Reply