|| ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಮಾತ್ರ || ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆ ಪಡೆಯದವ ಧರೆಯೊಳಗಿದ್ದರೇನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು ||

Venkatesha Mahatmyam (Tamil)

Venkatesa – mahathmiam Collection by Sri Srinivasan Ramarao of Coimbatore

Venkatesha Mahatmyam – click for pdf File

 

Venkatesha Kalyana in Tamil

Leave a Reply