↑ Return to Granthas

Sumadhwavijaya book

Hari vayu prakashana

” ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಯು ಪ್ರಕಾಶನ” ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪನ್ನ ಶ್ರೀ ಬೆಮ್ಮತ್ತಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೈಪಿಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

1.  ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯ –  ಪದಚ್ಛೇದ, ಅರಥ, ವಿಗ್ರಹವಾಕ್ಯ, ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಶಬ್ದ ಧಾತು, ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ.  – ಎಲ್ಲ 16 ಸರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ.  ಇದರ ಮುಖ ಬೆಲೆ ರೂ. 750/-.  ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆ ರೂ. 500/-.  ಈ ಪುಸ್ತಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.
2.  ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಟಾನ ಸಂಗ್ರಹ – ಇದರ ಮುಖಬೆಲೆ ರೂ. 250/-.  ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆ – ರೂ. 200/- .  ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು,    ಪ್ರಾತ:ಸ್ತೋತ್ರಂ, ಸ್ನಾನಸಂಕಲ್ಪಂ, ಗೋಪೀಚಂದನಧಾರಣಂ,  ಯಜ್ನೋಪವೀತಧಾರಣಿವಿಧಿ, ಮುದ್ರಾಧಾರಣಂ, ಋಗ್ವೇದೀಯ ಮತ್ತು  ಯಜುರ್ವೇದೀಯ ತ್ರಿಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಂ, ತ್ವನ್ಯಾಸ, ಮಾತೃಕಾನ್ಯಾಸ,   ಋಗ್ವೇದೀಯ/ಯಜುರ್ವೇದೀಯ ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯಂ, ವೈಶ್ವದೇವ ವಿಧಿ, ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ವಿಧಿ,  ಬಲಿಹರಣ,  ಭೋಜನ ಮಂತ್ರ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ದೇವಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ,  ಅಭಿಷೇಕ ಸೂಕ್ತಾನಿ, ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ, ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ,  ಪಂಚಗವ್ಯವಿಧಿ,  ಶಾಂತಿಮಂತ್ರಗಳು, ಸೂಕ್ತಗಳು, ತೈತ್ತರೀಯೋಪನಿಷತ್, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವಲ್ಲೀ, ಭೃಗವಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ/ಅಂಭೃಣೀ/ನಾರಾಯಣ ಸೂಕ್ತಂ,  ಋಗ್ವೇದೀಯ/ಯಜುರ್ವೇದೀಯ ಪುರುಷಸೂಕ್ತಂ,  ವಿಷ್ಣುಸೂಕ್ತಂ, ಮನ್ಯುಸೂಕ್ತಂ, ಪವಮಾನಸೂಕ್ತಂ, ಸಮುದ್ರಾಸೂಕ್ತಂ, ಪೂಜಾನಂತರ ಪಠಿಸುವ ಸೂಕ್ತಗಳು, ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತಂ, ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಂ, ರಾತ್ರೀಸೂಕ್ತಮ್, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತಮಂತ್ರಾ:, ರುದ್ರಪ್ರಶ್ನ:, ಚಮಕಪ್ರಶ್ನ:, ಆತ್ವಾಹಾರ್ಷಸೂಕ್ತಂ, ಪರೋಮಾತ್ರಯಾ ಸೂಕ್ತ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸೂಕ್ತಂ, ಘರ್ಮಾಸೂಕ್ತಂ, ದುರ್ಗಾಸೂಕ್ತಂ, ಸರಸ್ವತೀಸೂಕ್ತಂ, ಗೌರೀಸೂಕ್ತಂ, ಗಾರ್ಸ್ತಮದಸೂಕ್ತಂ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸೂಕ್ತಂ, ಸೂರ್ಯಮಂತ್ರ:, ಋಷಭಸೂಕ್ತಮ್, ಐಕಮತ್ಯಸೂಕ್ತಂ, ಶಮರಗ್ನಿರಭಿ: ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿ:, ಸಂತ್ವಾ ಸಿಂಚಾನಿ, ನವಗ್ರಹಮಂತ್ರಾ:, ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂಕ್ತಗಳು.  ಗುರುನಮಸ್ಕಾರಕ್ರಮ, ತತ್ವನ್ಯಾಸ, ಮಾತೃಕಾನ್ಯಾಸ, ಹಂಸಮಂತ್ರ, ಪ್ರಣವಮಂತ್ರ:, ವಾಸುದೇವ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ:, ಬ್ರಹ್ಮಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರ:, ಷಡಕ್ಷರ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಮಂತ್ರ:, ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಾಕ್ಷರ, ರಾಮಷಡಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ, ಕೃಷ್ಣಷಡಕ್ಷರ, ವೇದವ್ಯಾಸ ಷಡಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ:, ನರಸಿಂಹ ಮಹಾಮಂತ್ರ:, ಹಯಗ್ರೀವ ಮಂತ್ರ, ಧನ್ವಂತರೀ, ವಿಠಲಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ, ಸುದರ್ಶನಮಾಲಾ ಮಂತ್ರ, ಸಂತಾನಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ, ನಾಮತ್ರಯ ಮಂತ್ರ:, ಹರಿವಾಸರ ಸಂಕಲ್ಪಂ, ಭೂತರಾಜಮಂತ್ರ, ಶಿವ ಮಂತ್ರ, ಪ್ರಾಣಮಂತ್ರ, ಹರಿವಾಯುಸ್ತುತಿ ಪುನಶ್ಚರಣ ಕ್ರಮ, ತಂತ್ರಸಾರೋಕ್ತ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕಗಳು, ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಂ, ರಮೇಶಸ್ತುತಿ, ದಧಿವಾಮನ ಸ್ತೋತ್ರಂ, ಹಿತೋಪದೇಶ:, ಭಗವದ್ಯಾನಂ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ, ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮ, ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರ, ಶ್ರೀಶಗುಣದರ್ಪಣಂ, ಜಯ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ಸ್ತೋತ್ರಂ, ಹಯವದನಾಷ್ಟಕಂ, ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರಂ, ಜಿತಂತೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಹರಿವಾಯುಸ್ತುತಿ, ಅಣುವಾಯುಸ್ತುತಿ, ಯಂತ್ರೋದ್ಧರಾಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ, ಋಣಮೋಚನ ಸ್ತೋತ್ರಂ, ಶನೈಸ್ಚರ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ ಸ್ತುತಿ;    ಈರೀತಿ ಹಲವಾರು, ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ವಿಧಿಗಳು, 560 ಪುಟಗಳ ಈ ಪುಸ್ತಕಲ್ಲಿ ಇದೆ.
3.  ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ – ಮಂಗಳಾಚರಣ ಸಂಧಿ, ಕರುಣಾಸಂಧಿ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಂಧಿ –  ಬೆಲೆ ರೂ, 200/– – ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆ ರೂ. 150/-.   – ಅರ್ಥ, ಅವತರಣಿಕೆ, ಪದ್ಯ, ಪದಚ್ಚೇದ, ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಪ್ರಮಾನಸಂಹಿತೆ, ಸುತತ್ವದೀಪ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ.
4.  ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ – ಮುಖಬೆಲೆ Rs.  160/-  –  ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆ Rs.125/-.   ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮಹಿಮ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ತುಳಸಿ, ಶಂಖಾ, ಪ್ರಾತವಿಧಿ, ಉದಯರಾಗ, ರಂಗವಲ್ಲಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸ್ನಾನ ಮಹತ್ವ, ಆಚಮನ, ಗುರುಮಂತ್ರ, ಮಾನಸಪೂಜೆ,ಭೋಜ್ಯಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ, ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ಹಲವಾರು ಸುಳಾದಿಗಳು, …….. ಇನ್ನಿತರ.
೫. ಋಷಿಗಳು – ಭೃಗು, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ನಾರದ, ಕಶ್ಯಪ, ಜಮದಗ್ನಿ, ಕಣ್ವ, ಮುದ್ಗಲ, ಅಗಸ್ತ್ಯ, ಇತ್ಯಾದಿ ೮೦ ಋಷಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆ.  ಮುಖ ಬೆಲೆ – ೧೬೦/-, ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆ ರೂ. 125/-.
೬.  ನೀತಿಗೊಂದು ಕಥೆ –  ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕುರುಸ್ತೋತ್ರದ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ, ಹಲವಾರು ಸಂದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ –   ಮುಖಬೆಲೆ ರೂ 75/ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆ ರೂ. 50/-
೭.  ಶರಣಾಗತಿ  – ಚಿಂತೆಗೊಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಚಿಂತೆಯ ಸ್ವರೂಪ, ಸುಖದು:ಖಗಳ ಅಧೀನತ್ವ, ಬಯಕೆಗಳು, ಆಸೆ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಇತ್ಯಾದಿ, ಹಲವಾರು ಸಂದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ,  ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ಬೆಲೆ ರೂ. 125/- ವಿಶೇಷ ಬೆಲೆ ರೂ. 100/-.
ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ,  ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ, ಭೀಷ್ಮಸ್ತವರಾಜ,  ಮದ್ವೋತ್ಸಾಹ, ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :-
ವಿಳಾಸ –    ಬೆಮ್ಮತ್ತಿ ವಿಜಯೀಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ /  ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಯು ಪ್ರಕಾಶನ
             ನಂ.  2840/1, “ಪದ್ಮಾಲಯ”.  1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜಯನಗರ
             ಮೈಸೂರು.   ದೂರವಾಣಿ –  9448813696
The cost of all the books together if you wish to purchase will be Rs.1200 + Courier Charges  Extra depending on the place and number of books.
Those who wish to remit online through NEFT may remit to “

 A/c Name   :  B N Vijayeendra

Bank           :  Canara Bank, Chamaraj Mohalla, Mysore

IFSC           :  CNRB0000538

SB A/C       :  0538101038653

 

After remitting inform  ದೂರವಾಣಿ –  9448813696  (Bemmatti Vijayeendracharya)

The books can be had from Sri Bemmatti Venkateshacharya, near Seetha Circle,  Katriguppe, Bangalore     Contact no 9141495120

The books are available in Poornaprajna Vidyapeeta, Bangalore (At Regular rates)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

070-410 exam JN0-102 exam 70-411 exam C_TADM51_731 exam C4090-958 exam 70-483 exam EX300 exam 070-461 exam MB2-702 exam MB7-702 exam 220-802 exam 400-101 exam 646-206 exam 700-501 exam 70-480 exam C4040-108 exam MB2-701 exam 070-411 exam 100-101 exam 640-554 exam 700-505 exam 70-457 exam 70-460 exam C2150-197 exam EX0-001 exam 070-243 exam 70-466 exam C_THR12_66 exam C4040-225 exam 1Z0-061 exam 70-347 exam C4090-452 exam VCP-550 exam 070-177 exam 070-412 exam 70-417 exam 70-463 exam 70-488 exam C_HANATEC131 exam C2090-303 exam C2090-614 exam 70-331 exam MB5-705 exam 070-247 exam 070-347 exam 070-463 exam 300-206 exam 70-243 exam 74-325 exam C2020-622 exam C2030-283 braindumps C2090-540 braindumps C2180-278 braindumps HP0-J73 braindumps ICBB braindumps 070-246 braindumps 070-341 braindumps 070-417 braindumps 070-457 braindumps 070-458 braindumps 1Z0-481 braindumps 1Z0-599 braindumps 300-207 braindumps 70-246 braindumps 70-414 braindumps A00-240 braindumps C_TAW12_731 braindumps C4030-670 braindumps C4040-224 braindumps C4090-450 braindumps C4120-783 braindumps EX200 braindumps MB2-700 braindumps MB3-700 braindumps MB6-869 braindumps OG0-093 braindumps VCP-510 braindumps VCP550 braindumps 070-178 braindumps 070-331 braindumps 070-467 braindumps 070-667 braindumps 070-684 braindumps 070-687 braindumps 1Z0-051 braindumps 1Z0-060 braindumps 1Z0-478 braindumps 1Z0-485 braindumps 1Z0-897 braindumps 200-120 braindumps 220-801 braindumps 500-201 braindumps 70-346 braindumps 70-412 test 70-458 test 70-486 test 820-421 test 820-422 test C2170-008 test C2180-275 test C2180-276 test C4040-123 test JN0-343 test M70-201 test M70-301 test NS0-504 test 70-410 test PW0-204 test 3001 test 050-720 test 070-480 test 070-487 test 1Z0-062 test 1Z0-597 test 1Z0-899 test 250-310 test 350-018 test 400-051 test 70-178 test 70-331 test 70-413 test 70-465 test 70-467 test 70-484 test 70-485 test 74-338 test 74-344 test 810-420 test 98-367 test C_HANASUP_1 test C_TSCM52_66 test C2010-571 test C2040-988 test C4040-226 test C4120-782 test CISSP test CPCM test M70-101 test MB6-700 test MB7-701 test VCAD510 test 3605 test 7303 test 000-563 test 070-337 test 070-414 test 070-459 test 070-460 test 400-101 test 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 test 070-410 test JN0-102 test 70-411 test C_TADM51_731 test C4090-958 test 70-483 test EX300 test 070-461 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test