↑ Return to Festivals

yaJnopaveeta dharana

  1. Yagnopaveeta Dharana – ಕನ್ನಡ

  2. Yagnopaveeta Dharana -Sanskrit

  3. Yagnopaveeta Dharana – English

Yajnopaveeta Dharana Vidhi :

1.Achamana
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ | ओं श्री केशवाय स्वाहा ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ | ओं श्री नारायणाय स्वाहा ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ | ओं श्री माधवाय स्वाहा ।
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮ: | ………. ओं गोविंदाय नम: । ……….
ಇತ್ಯಾದಿ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ನಾಮಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು. इत्यादि चतुर्विंशति नामगळन्नु ध्यानिसुवुदु.
OM shrI kEshavaaya svaahaa | OM shrI naaraayaNaaya svaahaa |
OM shrI maadhavaaya svaahaa | OM gOviMdaaya nama: | ……….
ityaadi chaturviMshati naamam dhyaatva
2. praaNaayaama :
ಪ್ರಣವಸ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿ: ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ | ದೇವೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದ: ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇ ವಿನಿಯೋಗ: | ಓಂ ಭೂ: | ಓಂ ಭುವ: | ಓಂ ಸ್ವ: | ಓಂ ಮಹ: | ಓಂ ಜನ: | ಓಂ ತಪ: | ಓಂ ಸತ್ಯಂ | ಓಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಮ್ | ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ | ಧಿಯೋ ಯೋ ನ: ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ | ಓಮಾಪೋ ಜ್ಯೋತಿರಸೋಮೃತಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವರೋಮ್ |
praNavasya parabrahma RuShi: paramaatmaa dEvataa |dEvI gaayatrI Canda: praaNaayaamE viniyOga: | OM bhU: | OM bhuva: | OM sva: | OM maha: | OM jana: | OM tapa: | OM satyaM |OM tatsaviturvarENyam | bhargO dEvasya dhImahi |dhiyO yO na: prachOdayaat | OmaapO jyOtirasOmRutam brahma bhUrbhuvasvarOm |
3. sankalpa

ಶುಭೇ ಶೋಭನೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ಆದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ: ದ್ವೀತೀಯಪರಾರ್ಧೇ, ಶ್ರೀಶ್ವೇತವರಾಹಕಲ್ಪೇ, ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೇ, ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿತಮೇ ಕಲಿಯುಗೇ, ಪ್ರಥಮಪಾದೇ, ಭರತವರ್ಷೇ, ಜಂಬೂದ್ವೀಪೇ, ಭರತಖಂಡೇ, ದಂಡಕಾರಣ್ಯೇ, ಗೋದಾವರ್ಯಾ: ದಕ್ಷಿಣೇತೀರೇ, ಶಾಲೀವಾಹನ ಶಕೇ, ಬೌದ್ಧಾವತಾರೇ, ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರೇ, ಅಸ್ಮಿನ್ವರ್ತಮಾನೇ,_______ ಸಂವತ್ಸರೇ, _______ಆಯನೇ, ___________ಋತೌ, ____________ಮಾಸೇ, __________ಪಕ್ಷೇ, ______ತಿಥೌ, ________ವಾಸರೇ, __________ನಕ್ಷತ್ರೇ, ಶುಭಯೋಗ, ಶುಭಕರಣ, ಏವಂಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಮ್ ಶುಭತಿತೌ, ಶ್ರೀ ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ ಪ್ರೇರಣಯಾ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಮ್ ಶ್ರೌತ ಸ್ಮಾರ್ತ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಯೋಗ್ಯತಾ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಮ್, ಯಜ್ಞೋಪವೀತಧಾರಣಮಹಂ ಕರಿಷ್ಯೇ | ತದಾದೌ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಸಂಸ್ಕಾರಂ ಕರಿಷ್ಯೇ |

shubhE shObhanE muhUrtE Adya brahmaNa: dvItIyaparaardhE, shrIshvEtavaraahakalpE, vaivasvata manvaMtarE, aShTaaviMshatitamE kaliyugE, prathamapaadE, bharatavarShE, jaMbUdvIpE, bharataKaMDE, daMDakaaraNyE, gOdaavaryaa: dakShiNEtIrE, shaalIvaahana shakE, bouddhaavataarE, raamakShEtrE, asminvartamaanE,_______ saMvatsarE, _______AyanE, ___________Rutou, ____________maasE, __________pakShE, ______tithou, ________vaasarE, __________nakShatrE, shubhayOga, shubhakaraNa, EvaMguNa vishEShaNa vishiShTaayaam shubhatitou, shrI bhaaratIramaNa muKya praaNaaMtargata shrIvEdavyaasa prEraNayaa shrIvEdavyaasa prItyartham shrouta smaarta nitya karmaanuShThaana yOgyataa siddyartham, yaj~jOpavItadhaaraNamahaM kariShyE |
tadaadou yaj~jOpavIta saMskaaraM kariShyE |

4. Samskara –

We must not use the Janivara brought from the shop directly. It needs some samskara to be done before wearing.

They are :
We have to do mandala, and on the mandala we have to keep the Janivara in a tamrada/silver plate. Then we have to chant

ಓಂ ಸ್ಯೋನಾ ಪೃಥಿವೀ ಭವಾನೃಕ್ಷರಾ ನಿವೇಶನಿ | ಯಚ್ಚಾ ನ: ಶರ್ಮ ಸಪ್ರಥ | (ಮಂತ್ರದಿಂದ)

OM syOnaa pRuthivI bhavaanRukSharaa nivEshani | yachchaa na: sharma sapratha |

5. Abhimantrana

Then we have to do abhimantrana with Gayatri Mantra
ಆಪೋ ಹಿಷ್ಟಾ ಮಯೋಭುವಸ್ತಾನ ಊರ್ಜೇ ದಧಾತನ : | ಮಹೇರಣಾಯ ಚಕ್ಷಸೇ |…
ApO hi ShTaa mayObhuvastaana UrjE dadhaatana : | mahEraNaaya chakShasE |…
We have to do prokshana by chanting the above shloka

6. praaNa pratiShThaapane –
We have to chant the below mentioned shloka by touching the Janivara :

ಓಂ ಅಸುನೀತೇ ಪುನರಸ್ಮಾಸು ಚಕ್ಷು ಪುನ: ಪ್ರಾಣಮಿಹನೋದೇಹಿ ಭೋಗಂ |
ಜ್ಯೋಕ್ ಪಶ್ಯೇಮ ಸೂರ್ಯಮುಚ್ಚರಂತ ಮನುಮತೇ ಮೃಳಯಾ ನ: ಸ್ವಸ್ತಿ |
ಇತಿ ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಂ ಕೃತ್ವಾ ಓಮ್ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಮ್ |

OM asunItE punarasmaasu chakShu puna: praaNamihanOdEhi bhOgaM |
jyOk pashyEma sUryamuchcharaMta manumatE mRuLayaa na: svasti |
iti praaNapratiShThaapanaM kRutvaa “Om namO naaraayaNaaya Om”

We have to chant 8 times
brahmaadi navatantu dEvategaLa Avaahana maaDuvudu

ಬ್ರಹ್ಮಜ ಜ್ಞಾನಂ, ನಕುಲ:, ಬ್ರಹ್ಮಾ, ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ, ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವಾಹನೇ ವಿನಿಯೋಗ: |
ಓಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ ಜ್ಞಾನಮ್ ಪ್ರಥಮಮ್ ಪುರಸ್ತಾದ್ ವಿಸೀಮತ: ಸುರುಚೋವೇನ ಆವ: |
ಸಬುಧ್ನ್ಯಾ ಉಪಮಾ ಅಸ್ಯ ವಿಷ್ಠಾಸ್ಸತಶ್ಚ ಯೋನಿಮಸತಶ್ಚ ವಿವ: ||
ಸೂತ್ರೋತ್ಪಾದಕಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮ್ ತದಂತರ್ಯಾಮಿಣಮ್ ವಿಷ್ಣುಮ್ ಆವಾಹಯಾಮಿ ||

brahmaja jnaanaM, nakula:, brahmaa, triShTup brahmaa, triShTup brahmaavaahanE viniyOga: |
Om brahmaja jnaanam prathamam purastaad visImata: suruchOvEna Ava: |
sabudhnyaa upamaa asya viShThaassatashcha yOnimasatashcha viva: ||
sUtrOtpaadakam brahmaaNam tadaMtaryaamiNam viShNum Avaahayaami ||

(We have to invite Brahma Devaru)

ಓಂ ತ್ರಯಂಬಕಮ್ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಮ್ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಮ್ | ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಮೃತಾತ್ || ಓಂ ರುದ್ರಾಯ ನಮ: |
ತದ್ಗನ್ಥಿದಾತಾರಮ್ ರುದ್ರಮ್ ತದಂತರ್ಯಾಮಿಣಮ್ ಶ್ರೀ ಸಂಕರ್ಷಣಮ್ ಆವಾಹಯಾಮಿ ||
ಇದಂ ವಿಷ್ಣುರ್ಮೇಧಾತಿಥಿ: ವಿಷ್ಣುರ್ಗಾಯತ್ರೀ

OM trayaMbakam yajaamahE sugaMdhim puShTivardhanam |
urvaarukamiva baMdhanaan mRutyOrmukShIya maamRutaat || OM rudraaya nama: |
tadgRanthidaataaram rudram tadaMtaryaamiNam
shrI saMkarShaNam Avaahayaami ||  (We have to invite Rudra Devaru)

idaM viShNurmEdhaatithi: viShNurgaayatrI –

ಓಂ ಇದಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಚಕ್ರಮೇ ತ್ರೇಧಾ ನಿದಧೇ ಪದಂ |
ಸಮೂಳ್ಹಮಸ್ಯ ಪಾಂಸುರೇ | ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮ: ವಿಷ್ಣುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ||

OM idaM viShNurvichakramE trEdhaa nidadhE padaM |
samULhamasya paaMsurE | OM viShNavE nama: viShNumaavaahayaami ||

(We have to invite Sri Mahavishnu)

ಪ್ರಥಮತಂತೌ ಓಂಕಾರಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ | ದ್ವಿತೀಯತಂತೌ ಅಗ್ನಿಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ತೃತೀಯತಂತೌ ನಾಗಾನ್ ಆವಾಹಯಾಮಿ | ಚತುರ್ತತಂತೌ ಸೋಮಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ಪಂಚಮತಂತೌ ಪಿತೃನ್ ಆವಾಹಯಾಮಿ | ಷಷ್ಟತಂತೌ ಪ್ರಜಾಪತಿಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ಸಪ್ತಮತಂತೌ ವಾಯುಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ | ಅಷ್ಟಮತಂತೌ ಸೂರ್ಯಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
ನವಮತಂತೌ ವಿಶ್ವೇದೇವಾನ್ ಆವಾಹಯಾಮಿ |
prathamataMtou OMkaaraM Avaahayaami | dvitIyataMtou agniM Avaahayaami |
tRutIyataMtou naagaan Avaahayaami | chaturtataMtou sOmaM Avaahayaami |
paMchamataMtou pitRun Avaahayaami |ShaShTataMtou prajaapatiM Avaahayaami |
saptamataMtou vaayuM Avaahayaami | aShTamataMtou sUryaM Avaahayaami |
navamataMtou vishvEdEvaan Avaahayaami |
प्रथमतंतौ ओंकारं आवाहयामि । द्वितीयतंतौ अग्निं आवाहयामि ।
तृतीयतंतौ नागान् आवाहयामि । चतुर्ततंतौ सोमं आवाहयामि ।
पंचमतंतौ पितृन् आवाहयामि ।षष्टतंतौ प्रजापतिं आवाहयामि ।
सप्तमतंतौ वायुं आवाहयामि । अष्टमतंतौ सूर्यं आवाहयामि ।
नवमतंतौ विश्वेदेवान् आवाहयामि ।
(In this way Omkaara, agni, naaga, chandra, pitrudEvategalu, prajaapati, vaayu, sUrya, and vishvEdEvategaLu total nine should be in different tantus)

7. dOrakadalli Avaahana :
prathamadOrakE RugvEdaM Avaahayaami |
dvitIyadOrakE YajurvEdaM Avaahayaami |
tRutIyadOrakE saamavEdaM Avaahayaami |
प्रथमदोरके ऋग्वेदं आवाहयामि । द्वितीयदोरके यजुर्वेदं आवाहयामि ।
तृतीयदोरके सामवेदं आवाहयामि ।
(In this way Rug, yajur, saamavEdaas should be invited)

8. ShODachOpacaarapUjaa – We have to do Shodashopachara puja to Janivara
We have to show Janivara to Suryanaarayana devaru with the following mantra :
“Om udutyam jaatavEdasam dEvam vahanti kEtava: | dRushE vishvaaya sUryam ||

“ओम् उदुत्यम् जातवेदसम् देवम् वहन्ति केतव: । दृशे विश्वाय सूर्यम् ॥
After doing all these steps only, Janivara will get pavitrya (purity).

vaamana rUpi paramaatma chintane
ajinadanDa kamanDalumEKalaa ruchirapaavana vaamanamUrtayE |
mitajagatritayaaya jitaarayE nigama vaakpaTavE vaTavE nama: ||
mama braahmaNya siddhyartham vahaami tvaamandrita: |
paavitryam balamaayuShyam shriyam kaantamarOgataam |
haritadbhaktasEvaaM cha sadaa kuru jagatpriya ||

वामन रूपि परमात्मन चिन्तनॆ
अजिनदन्ड कमन्डलुमेखला रुचिरपावन वामनमूर्तये ।
मितजगत्रितयाय जितारये निगम वाक्पटवे वटवे नम: ॥

मम ब्राह्मण्य सिद्ध्यर्थम् वहामि त्वामन्द्रित: ।
पावित्र्यम् बलमायुष्यम् श्रियम् कान्तमरोगताम् ।
हरितद्भक्तसेवां च सदा कुरु जगत्प्रिय ॥

9. dhaaraNa –

yajnOpavItimiti mantrasya parabrahmaRuShi: paramaatmaa dEvataa tRiShTupChandha: |
yajnOpavItadhaaraNE viniyOga: ||
यझोपवीतिमिति मन्त्रस्य परब्रह्मऋषि: परमात्मा देवता तिष्टुप्छन्ध: ।यझोपवीतधारणे विनियोग: ॥

OM yajnOpavItam paramam pavitram prajaapatEryassahajam purastaat |
AyuShyamagryam pratimunchashubhram yajnOpavItam balamastu tEja: ||

ओं यज्ञोपवीतम् परमम् पवित्रम् प्रजापतेर्यस्सहजम् पुरस्तात् ।आयुष्यमग्र्यम् प्रतिमुन्चशुभ्रम् यज्ञोपवीतम् बलमस्तु तेज: ॥
(Chant thrice and then wear janivara)

Those who wears more than one janivara, they must chant the same mantra on each occasion after doing Achamana

For the Second Yagnopaveeta Dharana :
gruhasthaashramasiddhyarthE dvitIya yajnOpavItadhaaraNam kariShyaami ||
ग्रुहस्थाश्रमसिद्ध्यर्थे द्वितीय यज्ञोपवीत धारणम् करिष्यामि ॥

For the third Yagnopaveeta Dharana :
uttarIyaarthE tRutIya yajnOpavIta dhaaraNam kariShyaami||
उत्तरीयार्थे तृतीय यज्ञोपवीत धारणम् करिष्यामि॥

For the fourth Yagnopaveeta Dharana :

sahayaartam chaturtha yajnOpavIta dhaaraNaM kariShyaami||

सहयार्तम् चतुर्थ यज्ञोपवीत धारणं करिष्यामि॥

10. Previous yajnOpavIta visarjana –

(Chant atleast Ten gaayatri mantra) and chant the following shloka

upavItam bhinnatantum jIrNam kashmaladUShitam |
visRujaami parabrahmaN varchO dIrGaayurastu mE |

उपवीतम् भिन्नतन्तुम् जीर्णम् कश्मलदूषितम् । विसृजामि परब्रह्मण् वर्चो दीर्घायुरस्तु मे ।

“samudram gachcha svaahaa” ityuktvaa visRujEt | punaraachamanaM | Do Achamana again
“समुद्रम् गच्च स्वाहा” इत्युक्त्वा विसृजेत् । पुनराचमनं ।

achyutaaya nama: | anantaaya nama: | gOvindaaya nama: |

अच्युताय नम: । अनन्ताय नम: । गोविन्दाय नम: ।

anEna yajnOpavItadhaaraNEna bhagavaan madhvaantargata shrI viShNu prEraNayaa shrI viShNuprItyartham prItO varadO bhavatu |

अनेन यज्ञोपवीतधारणेन भगवान् मध्वान्तर्गत श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णुप्रीत्यर्थम् प्रीतो वरदो भवतु ।

shrI kRuShNaarpaNamastu ||

Compiled by  : Vidwan Sri S N Ramachandrachar, (my father)

Rtd. Professor “Tantrasaragama”, MS College, Mysore

Collection by : Narahari Sumadhwa

1 comment

  1. chandrashekar

    Dear Acharyare,
    we are always greateful to you bcz your kind help we are getting yagnyopavitha dharana vidhiniyama which is in kannada n so much of madhava mahithi I want to share my gladness every year I used to do your given pdf after compleating yagnopavitha process I will get so much satisfactiom n happyness …
    Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

070-410 exam JN0-102 exam 70-411 exam C_TADM51_731 exam C4090-958 exam 70-483 exam EX300 exam 070-461 exam MB2-702 exam MB7-702 exam 220-802 exam 400-101 exam 646-206 exam 700-501 exam 70-480 exam C4040-108 exam MB2-701 exam 070-411 exam 100-101 exam 640-554 exam 700-505 exam 70-457 exam 70-460 exam C2150-197 exam EX0-001 exam 070-243 exam 70-466 exam C_THR12_66 exam C4040-225 exam 1Z0-061 exam 70-347 exam C4090-452 exam VCP-550 exam 070-177 exam 070-412 exam 70-417 exam 70-463 exam 70-488 exam C_HANATEC131 exam C2090-303 exam C2090-614 exam 70-331 exam MB5-705 exam 070-247 exam 070-347 exam 070-463 exam 300-206 exam 70-243 exam 74-325 exam C2020-622 exam C2030-283 braindumps C2090-540 braindumps C2180-278 braindumps HP0-J73 braindumps ICBB braindumps 070-246 braindumps 070-341 braindumps 070-417 braindumps 070-457 braindumps 070-458 braindumps 1Z0-481 braindumps 1Z0-599 braindumps 300-207 braindumps 70-246 braindumps 70-414 braindumps A00-240 braindumps C_TAW12_731 braindumps C4030-670 braindumps C4040-224 braindumps C4090-450 braindumps C4120-783 braindumps EX200 braindumps MB2-700 braindumps MB3-700 braindumps MB6-869 braindumps OG0-093 braindumps VCP-510 braindumps VCP550 braindumps 070-178 braindumps 070-331 braindumps 070-467 braindumps 070-667 braindumps 070-684 braindumps 070-687 braindumps 1Z0-051 braindumps 1Z0-060 braindumps 1Z0-478 braindumps 1Z0-485 braindumps 1Z0-897 braindumps 200-120 braindumps 220-801 braindumps 500-201 braindumps 70-346 braindumps 70-412 test 70-458 test 70-486 test 820-421 test 820-422 test C2170-008 test C2180-275 test C2180-276 test C4040-123 test JN0-343 test M70-201 test M70-301 test NS0-504 test 70-410 test PW0-204 test 3001 test 050-720 test 070-480 test 070-487 test 1Z0-062 test 1Z0-597 test 1Z0-899 test 250-310 test 350-018 test 400-051 test 70-178 test 70-331 test 70-413 test 70-465 test 70-467 test 70-484 test 70-485 test 74-338 test 74-344 test 810-420 test 98-367 test C_HANASUP_1 test C_TSCM52_66 test C2010-571 test C2040-988 test C4040-226 test C4120-782 test CISSP test CPCM test M70-101 test MB6-700 test MB7-701 test VCAD510 test 3605 test 7303 test 000-563 test 070-337 test 070-414 test 070-459 test 070-460 test 400-101 test 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 test 070-410 test JN0-102 test 70-411 test C_TADM51_731 test C4090-958 test 70-483 test EX300 test 070-461 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test