↑ Return to Festivals

Subramanya Shasti

  Kukke Subramanya Ghati Subramanya

Kukke Subramanya                                                     Ghati Subramanya

Skanda Mantra :

sEnaavidaaraka skandha mahaasEna mahaabala |
rudrOmaagnija Shadvaktra gaMgaagarbha namOstu tE |

ಸೇನಾವಿದಾರಕ ಸ್ಕಂಧ ಮಹಾಸೇನ ಮಹಾಬಲ | ರುದ್ರೋಮಾಗ್ನಿಜ ಷಡ್ವಕ್ತ್ರ ಗಂಗಾಗರ್ಭ ನಮೋಸ್ತು ತೇ | सेनाविदारक स्कंध महासेन महाबल । रुद्रोमाग्निज षड्वक्त्र गंगागर्भ नमोस्तु ते । Skanda Shasti  / Subramanya Shasti / Champa Shasti

Who is Skanda? –

 • Skanda is the avatara of Manmatha.
 • He is in the same kakshya of Indra.
 • He is the lord of War.  Indra did the abhisheka of him as the devasenaadhipathi after he killed Tarakasura. 
 • During Srinivasa Kalyana Srinivasa devaru nominated him to invite the audience, as he has six faces and can see all six directions.
 • He is the pravartaka for Skaanda matha
 • We have to worship Skanda with the antaryami roopa of Pradyamuna roopa of Srihari.
What are his other names ? –
Kumara, Skanda,  Shanmukha, Subramanya or Kartikeya
 
Subramanya Shasti is termed as “Champa Shasti” if Margashira Shukla Shasti falls on Sunday, Vishaka Nakshatra, and vaidhruti yoga.
 • He is called as Kumara – as he always looks like a small boy
 • He is called as Shanmukha as he has six faces
 • He is called as Kartikeya as he was brought up by six sisters named Kruttika.
 • He is called as Shanmatura as he was brought up by six mothers
 • He is called as SharavaNabava –  When he was born out of the tejasstu of Shiva, Agni held it. Even Agni, could not sustain the tejassu of Shiva tejassu, who kept it in Ganga.  Ganga also could not sustain, who kept it on the grass (Shara), that is why he is called as SharavanaBava. 
 • It is on this day that Sri Subramanya, who was born on Margashira shudda Panchami killed Tarakasura on the next day, shasti.
When is this Skanda Shasti celebrated? –
It will be celebrated on Margashira Shukla Shasti. This day is also called as Subrayana Shasti.
 
Why is Skanda Shasti celebrated? –
Subramanya likes this day very much, because it is on this that he killed Tarakasura.  If one does the skanda darshana, snaana  and daana on this, he will be  from  all his  brahma hatyaadi sins.  If one does this vratha, they have Sarpa bhaya nivruthi, satsantaana yoga, from skin diseases.
 
Why naagaaradhane on Subramanya Shasti ? How is  Subrayana Shasti celebrated? –
 
On this day we have to perform the pooja of  Subramanya. Subramanya swamy is worshipped in the form of five-hooded snake.   While doing the Subraya Shasti we have to do the pooja to mainly to Shankapaala, one of the serpant.
 
Subramanya protected the snakes,when they were in life trouble.  He then ordered that the snakes shall never be killed.  He also blessed them that the pooja of Skanda shall be done in the form of snakes only.    That is why on Subramanya Shasti day, naagaaradhane is being done.   On this day we have to remember and worship 8 snakes, viz.,  ಶೇಷವಾಸುಕಿತಕ್ಷಾಖ್ಯಾ: ಕರ್ಕೋಟೋಽಭೋ ಮಹಾಂಬುಜ: | ಶಂಖಪಾಲಶ್ಚ ಕುಲಿಶ: ಇತ್ಯಷ್ಟೌ ನಾಗವರ್ಯಕಾ: |
शेषवासुकितक्षाख्या: कर्कोटोऽभो महांबुज: । शंखपालश्च कुलिश: इत्यष्टौ नागवर्यका: ।
SheSha, Vaasuki, takShaka, karkOTaka, padma, mahaapadma, shaMKapaala, kulisha.
 
In the brahmachaari, we have to do the avaahana of sankarshana roopi paramathma.
 
ಶೇಷಾದಿ ಸಕಲ ಸರ್ಪಾಂತರ್ಗತ ಪ್ರಾಣಸ್ಥ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ | ಶೇಷಾಯ ನಮ: ಶೇಷಂ ಸ್ವಾಗತಂ | ಶೇಷಸ್ಯ ಇದಮಾಸನಂ | ಶೇಷ ಇದಂ ತೇ ಪಾದ್ಯಂ | ಶೇಷಂ ಭವತ್ಸು ಆವಾಹಯಿಷ್ಯೇ | ಶೇಷಾಯ ನಮ: | ಗಂದಾದಿಸಕಲಾರಾಧನೈ: ಸ್ವರ್ಚಿತಂ |
शेषादि सकल सर्पांतर्गत प्राणस्थ संकर्षण प्रीत्यर्थं ब्रह्मचार्याराधनं करिष्ये । शेषाय नम: शेषं स्वागतं । शेषस्य इदमासनं । शेष इदं ते पाद्यं । शेषं भवत्सु आवाहयिष्ये । शेषाय नम: । गंदादिसकलाराधनै: स्वर्चितं |

Shankapalantargata bharatiramana mukyapranantargatha sri Sankarshanaya nama: |

We have to chant “Om ram skandhaaya nama: Om” while inviting Subramanya.

In this way, we have to do the avaahana of Sheshantargata sankarshana roopi paramathma in the brahmachaari, do the paada prakshalana, give him gopichandana, yajnopaveeta, panchapaatre, phala, vastre, dakshine.

We have to chant “Dhanu:shaktidharO dhyEya: kaamadO bhayanaashana:” for dhyana shloka.

His vehicle – Mayura

Why on this day, Brahmacharis will be invited for bhojana? –

Subramanya has the other name Kumara.   He likes young brahmacharis as they will not be having any dwesha-asuya, and their heart will be pure.  Skanda will be invited to have avaahana on Subramanya on these brahmacharies, and will take the sampoorna pooja done to brahmacharies.  Major bhakshyas done on this day will be from Urid dall.  Brahmachari to be given Vastra, Dakshine, etc.

Birth of Skanda –
Satidevi, after having immolated herself in the Daksha Yagna, was reborn as Parvathidevi, as the daughter of Himavanta.  In the meantime, Rudradevaru did a yogic penance  in the Himalayas.
 
Who is Tarakasura?
Tarakasura is the son of Vajranga (Son of Kashyapa-Diti) and Varangi.    He did severe penance to Brahma and pleased him and sought the boon that no one shall be more powerful than him and with the second boon was that his death could come only from a son born to Shiva.  Tarakasura knew that Rudradevaru had already lost his wife Satidevi and he was in deep penance and he thought the Rudra can’t have son all of a sudden.

After getting the great boons, Taraka was killing all the kings and spoiling the hermitages of sages.

All sages, devategalu, unable to sustain the hindrance by Tarakasura, went to Brahmadevaru, who in turn sent Bruhaspati to negotiate with Tarakasura, but he refused and war was fought between Gods and demons, in which Gods were defeated.

As Shiva was in a severe penance, he was not ready to accept the pleading of Parvati for her marriage with Shiva.

Then Devategalu approached Kamaputra Manmatha, with a plan to stop the meditation of Shiva.  Kamadeva arrived in front of Shiva alongwith Ratidevi, and shot five arrows of flowers at the heart of Shiva.  His intention was to make Shiva look at Parvathi and enable their marriage, which in turn would result in a son for the killing of Tarakasura (as per boon).

But when Rudra devaru’s penance was broken, he was terribly angry and open his third eye on his forehead, and a fierce blazing flame came out of his third eye and Manmatha was burnt to ashes.

The spark of fiery seed of Rudradevaru was unbearable and even Agnideva could not bear them, who threw to River Ganga, wherein it was born as six children.  Parvathi combined these six children to one with six faces and six  Kruttikaas came forward to feed the child (each kruttika feeding six different faces of Skanda).  That is why Skanda is called as Karthikeya, and as Shanmukha.

He then killed Tarakasura and helped the devategalu.

Subramanya in Tirtha prabandha by Sri Vadirajaru –

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ವರ್ಣಿತುಂ ಕೇನ ಶಕ್ಯತೇ |

ಯತ್ರೋಚ್ಚಿಷ್ಠಮಪಿ ಸ್ಪಷ್ಠಂ ಶ್ವಿತ್ರಿಣ: ಶೋಧಯತ್ಯಹೋ || ೩೭ ||

ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದೋಷಶೇಷಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಹರನ್ನಯಂ |

ವಿರೋಧೇ ತು ಪರಂ ಕಾರ್ಯಮಿತಿ ನ್ಯಾಯಮಮಾನಯತ್ || ೩೮ ||

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ತುತಿ –

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸುರಾಗ್ರಗಣ್ಯ ಕುಜನಾರಣ್ಯಜ್ವಲತ್ಪಾವಕ ಪ್ರಬ್ರೂಯಾತ್ ತವ ವಿಕ್ರಮಂ ಭುವಿ ಕವಿ: ಕೋ ವಾsಮರೋ ವಾ ದಿವಿ |

ಯ: ಪ್ರಾಗಪ್ರತಿಮಲ್ಲತಾರಕಮಹಾದೈತ್ಯಂ ಸುದೃಪ್ತಂ ಭವಾನ್ ವಿಪ್ರೌಘಪ್ರಿಯ ಸುಪ್ರಭಾವ ಸಮರೇ ಕ್ರೀಡನ್ನಜೈಷೀದ್ದ್ವಿಷಂ || ೩೯ ||

ಅನ್ನಂ ದದಾಸಿ ವಿದಧಾಸ್ಯಖಿಲಸ್ಯ ರಕ್ಷಾಂ ಕ್ಲಿನ್ನಂ ಪುನಾಸಿ ವಿಲುನಾಸಿ ಸಮಸ್ತದೋಷಾನ್ |

ಹೇ ಸ್ಕಂದ ವಂದ್ಯ ಭವತೋ ಭುವನೇ ಭವಾನೀಸೂನೇ ಕೃಪಾಜಲನಿಧೇ ಕತಮ: ಸಮ: ಸ್ಯಾತ್ || ೪೦ ||

ಪ್ರವರ್ತಿತಸ್ಕಾಂದಮತ: ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಜಗತ್ಪತಿಂ ಶ್ರೀಪತಿಮಾತ್ಮನಾಥಂ |

ರಹಸ್ಯುಪಾರಾಧಯಿತುಂ ಗುಹಾದ್ಯ ಗುಹಾಂಶ್ರಿತೋsಸೀತಿ ಮಮ ಪ್ರಕರ್ಕ: || ೪೧ ||

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥಮುನಿಮಿತ್ರ ಸುರಾರಿಜೈತ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪಜ್ಜಲಜಭೃಂಗ ಕೃತಾಘಭಂಗ |

ಸಹ್ಯೇಶ ದೇಹಿ ಸಕಲೈರುಪಜೀವ್ಯಮನ್ನಂ ಸಂಹರ್ತೃ ಸರ್ವಭುವನಸ್ಯ ಕುಮಾರಮಹ್ಯಂ || ೪೨ ||

सुब्रह्मण्य क्षेत्र –

सुब्रह्मण्यस्य महिमा वर्णितुं केन शक्यते । यत्रोच्चिष्ठमपि स्पष्ठं श्वित्रिण: शोधयत्यहो ॥ ३७ ॥

ब्रह्महत्यादोषशेषं ब्राह्मणानां हरन्नयं । विरोधे तु परं कार्यमिति न्यायममानयत् ॥ ३८ ॥

सुब्रह्मण्य स्तुति –

सुब्रह्मण्य सुराग्रगण्य कुजनारण्यज्वलत्पावक प्रब्रूयात् तव विक्रमं भुवि कवि: को वाsमरो वा दिवि ।

य: प्रागप्रतिमल्लतारकमहादैत्यं सुदृप्तं भवान् विप्रौघप्रिय सुप्रभाव समरे क्र्‍ईडन्नजैषीद्द्विषं ॥ ३९ ॥

अन्नं ददासि विदधास्यखिलस्य रक्षां क्लिन्नं पुनासि विलुनासि समस्तदोषान् ।

हे स्कंद वंद्य भवतो भुवने भवानी- सूने कृपाजलनिधे कतम: सम: स्यात् ॥ ४० ॥

प्रवर्तितस्कांदमत: पृथिव्यां जगत्पतिं श्रीपतिमात्मनाथं ।

रहस्युपाराधयितुं गुहाद्य गुहांश्रितोsसीति मम प्रकर्क: ॥ ४१ ॥

श्रीविष्णुतीर्थमुनिमित्र सुरारिजैत्र श्रीकृष्णपज्जलजभृंग कृताघभंग ।

सह्येश देहि सकलैरुपजीव्यमन्नं संहर्तृ सर्वभुवनस्य कुमारमह्यं ॥ ४२ ॥

The kshetra Subramanya (kukke subramanya) is situated in South Kanara District of Karnataka, which is about 33 km from Puttur.   It is on the banks of the river Kumaradhaara.   The  kshetra is said to have the importance in historical and philosophically.    Sri Vadirajaru in his Tirtha prabandha says that the varNana of Subramanya kshetra is very very difficult to explain.   It is said that even the “kushta” disease (Leprosy) can also be cured, if one rolls over the leftovers of food consumed by brahmin, which is popularly called as “Made snaana”.  But the present day maDe snaana refers to roll over the food consumed by people (but it should be branhmins).

Vadirajaru prays Subramanya as the leader amongst the “Suraas”.  He is like the fire which burns the durjanaas,   He is the annaprada.  He is the protector of all.

Some important Subramanya kshetras – Kukke, Ghati,  Ramanathapuram,

Written by Narahari Sumadhwa
Email Id : Naraharisumadhwa@yahoo.in
Mobile No : 09042729165

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

070-410 exam JN0-102 exam 70-411 exam C_TADM51_731 exam C4090-958 exam 70-483 exam EX300 exam 070-461 exam MB2-702 exam MB7-702 exam 220-802 exam 400-101 exam 646-206 exam 700-501 exam 70-480 exam C4040-108 exam MB2-701 exam 070-411 exam 100-101 exam 640-554 exam 700-505 exam 70-457 exam 70-460 exam C2150-197 exam EX0-001 exam 070-243 exam 70-466 exam C_THR12_66 exam C4040-225 exam 1Z0-061 exam 70-347 exam C4090-452 exam VCP-550 exam 070-177 exam 070-412 exam 70-417 exam 70-463 exam 70-488 exam C_HANATEC131 exam C2090-303 exam C2090-614 exam 70-331 exam MB5-705 exam 070-247 exam 070-347 exam 070-463 exam 300-206 exam 70-243 exam 74-325 exam C2020-622 exam C2030-283 braindumps C2090-540 braindumps C2180-278 braindumps HP0-J73 braindumps ICBB braindumps 070-246 braindumps 070-341 braindumps 070-417 braindumps 070-457 braindumps 070-458 braindumps 1Z0-481 braindumps 1Z0-599 braindumps 300-207 braindumps 70-246 braindumps 70-414 braindumps A00-240 braindumps C_TAW12_731 braindumps C4030-670 braindumps C4040-224 braindumps C4090-450 braindumps C4120-783 braindumps EX200 braindumps MB2-700 braindumps MB3-700 braindumps MB6-869 braindumps OG0-093 braindumps VCP-510 braindumps VCP550 braindumps 070-178 braindumps 070-331 braindumps 070-467 braindumps 070-667 braindumps 070-684 braindumps 070-687 braindumps 1Z0-051 braindumps 1Z0-060 braindumps 1Z0-478 braindumps 1Z0-485 braindumps 1Z0-897 braindumps 200-120 braindumps 220-801 braindumps 500-201 braindumps 70-346 braindumps 70-412 test 70-458 test 70-486 test 820-421 test 820-422 test C2170-008 test C2180-275 test C2180-276 test C4040-123 test JN0-343 test M70-201 test M70-301 test NS0-504 test 70-410 test PW0-204 test 3001 test 050-720 test 070-480 test 070-487 test 1Z0-062 test 1Z0-597 test 1Z0-899 test 250-310 test 350-018 test 400-051 test 70-178 test 70-331 test 70-413 test 70-465 test 70-467 test 70-484 test 70-485 test 74-338 test 74-344 test 810-420 test 98-367 test C_HANASUP_1 test C_TSCM52_66 test C2010-571 test C2040-988 test C4040-226 test C4120-782 test CISSP test CPCM test M70-101 test MB6-700 test MB7-701 test VCAD510 test 3605 test 7303 test 000-563 test 070-337 test 070-414 test 070-459 test 070-460 test 400-101 test 70-410 test 050-SEPROAUTH-02 test 200-120 test MB2-703 test 070-462 test 70-462 test 70-461 test 070-410 test JN0-102 test 70-411 test C_TADM51_731 test C4090-958 test 70-483 test EX300 test 070-461 test MB2-702 test MB7-702 test 220-802 test 400-101 test 646-206 test